>

Лични данни

Защитата на личните данни на физическите лица в глобалната мрежа има решаващо значение за бъдещето на интернет-базираните бизнес дейности и за развитието на истинска интернет икономика. Създадохме настоящата Декларация за защита на личните данни, за да изразим своята ангажираност към принципа за неприкосновеност на личния живот на всеки човек. Тази Декларация за защита на личните данни описва нашите практики при обработването на информация, която може да бъде използвана за пряко или непряко идентифициране на дадено физическо лице (“Лични данни”).

 

  1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

В кои случаи важи настоящата Декларация за защита на личните данни? Настоящата Декларация за защита на личните данни важи за Лични данни, които предоставяте на SAP, или които се извличат от Личните данни по описания по-долу начин. Използването на информация, събирана чрез бисквитки или други технологии за проследяване в мрежата, се извършва в съответствие с декларациите или опциите, предоставени от решението TrustArc Consent Manager. Те могат да бъдат намерени на съответния уебсайт. За уебсайтове, които не използват TrustArc Consent Manager, настоящата Декларация за защита на личните данни съдържа също информация и възможности за избор по отношение на бисквитките и други технологии за проследяване.

 

 

Администратор на данните. За news.sap.com/bulgaria администраторът на данните е SAP Bulgaria LTD, Tsarigradsko Shose Blvd 111 V Fl 3, Sofia 1784, Bulgaria (“SAP”). Когато на този уебсайт се показва формуляр за регистрация, администраторът на данните може да бъде различен в зависимост от конкретния продукт или целта на събирането на данните. Във всички случаи обаче администраторът на данните се показва в индивидуалната декларация за поверителност на формуляра за регистрация. Длъжностното лице по защита на данните на SAP групата е Матиас Селариус (privacy@sap.com).

 

 

Какво прави SAP с моите Лични данни? SAP ще обработва предоставените от Вас Лични данни в съответствие с настоящата Декларация за защита на личните данни. Повече информация можете да намерите в Раздели Б и В по-долу. Когато обработването на Вашите Лични данни се извършва съобразно законоустановено разрешение, в Раздел Б по-долу можете да намерите информация за това какви данни обработва или използва SAP и за какви цели. Когато за обработването на Вашите Лични данни е необходимо съгласие, в раздел В по-долу можете да намерите допълнителна информация за това. Тази информация отговаря на информацията в съответните декларации за съгласие във връзка с индивидуални процеси по обработка в https://www.sap.com/consent-resource-center.

 

 

Продължителност на обработката на Личните данни. Когато SAP обработва и използва Вашите Лични данни съобразно изискванията на закона (вж. Раздел Б по-долу) или с Ваше съгласие (вж. Раздел В по-долу), SAP ще съхранява Вашите Лични данни (i) за периода, необходим за изпълнение на изложените по-долу цели, или (ii) докато Вие не направите възражение срещу използването на Вашите Лични данни от страна на SAP (когато SAP има законен интерес да ги използва), или (iii) докато не оттеглите своето съгласие (когато сте се съгласили SAP да използва Вашите Лични данни). Когато обаче по силата на задължителна разпоредба SAP трябва да задържи Вашите Лични данни за по-дълъг период или данните са необходими, за да може SAP да предяви правни искове или да се защити срещу такива, SAP ще запази Вашите Лични данни до края на съответния период на съхранение или до уреждането на съответните искове.

 

 

Защо от мен се изисква да предоставя Лични данни? Съгласно общия принцип, даването на съгласие или предоставянето на Лични данни от Ваша страна е напълно доброволно. Вашето решение да не дадете съгласие или да не предоставяте Лични данни не води до никакви нежелани последици за Вас. Въпреки това има обстоятелства, при които SAP не може да предприеме действия без наличието на определени Лични данни. Например SAP може да се нуждае от Вашите Лични данни, за да обработи Ваши поръчки или за да Ви предостави достъп до уеб услуга или информационен бюлетин. За съжаление, в такива случаи SAP няма да може да изпълни Вашата заявка, ако не получи съответните Лични данни.

 

 

Къде ще се обработват моите Лични данни? Като част от глобална група от компании SAP има филиали и трети страни доставчици на услуги в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и извън него. По тази причина, когато SAP използва или по друг начин обработва Вашите Лични данни съобразно целите на настоящата Декларация за защита на данните, SAP може да прехвърля Вашите Лични данни в държави, които се намират извън ЕИП, включително в държави с ниво на защита на личните данни, което не е съпоставимо с нивото на защита на личните данни в ЕИП. Такова прехвърляне на данни се осъществява съгласно Стандартните договорни клаузи (в съответствие с Решение 87/2010/ЕО на Комисията или заменящо го бъдещо решение), за да се гарантира по договор, че за Вашите Лични данни важи ниво на защита, което се прилага в ЕИП. Можете да получите редактиран екземпляр (такъв, от който е изтрита всякаква търговска или нерелевантна информация) на Стандартните договорни клаузи, като изпратите заявка на адрес privacy@sap.com.

 

 

Права на субектите на данни. Можете по всяко време да поискате от SAP информация за обработваните от дружеството Лични данни, както и да направите заявка за коригиране или изтриване на тези данни. Имайте предвид обаче, че SAP може да изтрие Вашите Лични данни само ако няма законово задължение или действащо право да запази данните. Обърнете внимание, че ако поискате от SAP да изтрие Вашите Лични данни, няма да можете да продължите да използвате онези услуги на SAP, за които е необходимо дружеството да използва Вашите Лични данни.

 

Ако SAP използва Вашите Лични данни с Ваше съгласие или за да изпълни договор с Вас, можете да поискате от SAP копие на Личните данни, които сте предоставили. В този случай, моля, използвайте имейл адреса по-долу и посочете информацията или дейностите по обработка, за които се отнася Вашата заявка, формата, в който желаете да получите тази информация и дали Личните данни да бъдат изпратени на Вас или на друг получател. SAP ще вземе под внимание Вашата заявка и ще обсъди с Вас най-добрите варианти за нейното изпълнение.

 

Освен това можете да поискате от SAP да ограничи по-нататъшната обработка на Вашите Лични данни в следните случаи: (i) заявявате, че притежаваните от SAP Лични данни за Вас са неверни (но само ако SAP изисква проверка на точността на съответните Лични данни), (ii) няма правно основание за обработката на Вашите Лични данни от страна на SAP и изисквате от SAP да ограничи по-нататъшната обработка на Личните данни; (iii) SAP вече не се нуждае от Вашите Лични данни, но Вие твърдите, че изисквате от SAP да запази тези данни с оглед упражняване на права или защита срещу искове на трети страни или (iv) в случай че възразите срещу обработването на Вашите Лични данни от SAP (на база на законния интерес на SAP съгласно Раздел Б по-долу), ако е необходимо да се провери дали SAP има интерес или правно задължение да обработва Вашите Лични данни.

 

Моля, изпращайте всички такива заявки на имейл privacy@sap.com.

 

 

Право на подаване на жалба. Ако смятате, че SAP не обработва Вашите Лични данни в съответствие с посочените тук изисквания или приложимите закони за защита на данните в ЕИП, можете по всяко време да подадете жалба в органа за защита на данните в държавата от ЕИП, в която живеете, или в органа за защита на данните в държавата или щата, в които се намира седалището на SAP.

 

 

Използване на уебсайта от деца. Този уебсайт не е предназначен за използване от лица под 16-годишна възраст. Ако не сте навършили 16 години, нямате право да се регистрирате в този уебсайт и да го използвате.

 

 

Връзки към други уебсайтове. Този уебсайт може да съдържа връзки към чужди сайтове (т.е. такива, които не принадлежат на компаниите от групата на SAP). SAP не носи отговорност за практиките за защита на личните данни, нито за съдържанието на уебсайтове извън SAP групата. Затова Ви препоръчваме да изчитате внимателно декларациите за защита на личните данни на такива сайтове.

 

 

  1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ОТ СТРАНА НА SAP ПО ЗАКОН

В следните случаи SAP има право да обработва Вашите Лични данни в съответствие с приложимите закони за защита на личните данни.

 

Предоставяне на заявени стоки или услуги. Ако поръчвате стоки или услуги от SAP, SAP ще използва Личните данни, които въвеждате в поръчката или формуляра за регистрация (обикновено (поднабор от) Вашето име, (имейл) адрес, телефонен номер, фирмено име и адрес, длъжност и роля и, ако ще се извършва плащане, номер на кредитна карта или банкови реквизити) единствено за да обработи Вашата поръчка или да предостави поръчаните стоки или услуги. Това може да включва предприемане на необходимите стъпки преди подписването на договора, отговаряне на свързани запитвания от Ваша страна, осигуряване на информация за доставка и изготвяне на сметка и обработване или предоставяне на отзиви от клиентите и клиентска поддръжка. Това може да включва също данни за разговори, проведени чрез функционалността за чат на SAP.com или друго локално присъствие на SAP в мрежата, формуляри за контакт, имейли или телефонни номера. В настоящата Декларация за защита на личните данни “стоки и услуги” включва (достъп до) уеб услуги, продукти, конкурси, тотализатори, друго съдържание, нерекламни бюлетини, техническа документация, самоучители, обучения и събития.

Ако използвате самоучители или обучения, предоставяни от SAP, SAP може също да следи Вашия напредък, за да може да Ви предоставя тази информация. Освен това, комуникираме редовно с потребителите, които са абонирани за нашите услуги, по имейл, както и по телефон, във връзка с оплаквания на клиенти или подозрителни транзакции. Може да използваме Вашия имейл адрес, за да потвърдим откриването на сметка на Ваше име, да Ви изпратим известие за плащания или информация за промени в нашите продукти и услуги, както и за да Ви изпратим известия или друга информация съгласно изискванията на закона. Обикновено потребителите не могат да прекратят получаването на тези съобщения, които не са рекламни и са необходими за съответните бизнес отношения. По отношение на рекламната комуникация (т.е. имейли и телефонни обаждания), SAP (i) ще Ви предоставя такъв вид информация единствено с Ваше съгласие, когато това се изисква по закон и (ii) ще Ви даде възможност да упражните правото си да откажете да получавате такива съобщения от нас. Можете да откажете да получавате тези съобщение по всяко време на следния адрес: https://www.sap.com/unsubscribe.

 

Осигуряване на законово съответствие. За компанията SAP и нейните продукти, технологии и услуги важат законите за износа на редица държави, включително, но не само, законите за износа на Европейския съюз и неговите държави-членки, както и тези на Съединените американски щати. Вие приемате, че в съответствие с приложимите закони за износа, търговски санкции и ембарго, наложени от тези държави, SAP трябва да предприеме мерки, за да попречи на юридическите лица, организациите и страните, посочени в издадените от правителството списъци на санкционираните страни, да извършват достъп до определени продукти, технологии и услуги чрез уебсайтовете на SAP или други канали за доставка, управлявани от SAP. Това може да включва (i) автоматизирани проверки на всякакви регистрационни данни на потребителите в съответствие с изложеното тук, както и друга информация, предоставяна от потребителите, относно тяхната самоличност, за съвпадения с приложимите списъци на санкционирани страни; (ii) редовно повтаряне на тези проверки при актуализиране на списъците на санкционираните страни или при актуализиране на информацията от страна на потребителя; (iii) блокиране на достъпа до услуги и системи на SAP в случай на възможно съвпадение; и (iv) свързване с потребителите, за да потвърдят своята самоличност в случай на възможно съвпадение.

Освен това потвърждавате, че всяка информация, необходима за проследяване на Вашия избор във връзка с обработването или използването на Вашите Лични данни или получаването на рекламни материали (т.е. дали сте се съгласили или сте отказали да получавате рекламни материали в зависимост от държавата, в която се извършват стопанските операции на компанията от SAP групата), може да се съхранява или прехвърля между членове на SAP групата с цел осигуряване на законово съответствие.

 

Законни интереси на SAP. Всеки един от случаите на използване по-долу представлява законен интерес на SAP да обработва или използва Вашите Лични данни. Ако не сте съгласни с този подход, можете да възразите срещу долуописаното обработване или използване на Вашите Лични данни от страна на SAP.

Анкети и проучвания SAP може да Ви покани да участвате в анкети и проучвания. Като цяло тези анкети и проучвания ще бъдат създадени така, че да не е необходимо да използвате Лични данни в своите отговори. Ако въпреки това въведете Лични данни в дадена анкета или проучване, SAP може да използва тези данни за подобряване на своите продукти и услуги.

Създаване на набори от анонимизирани данни. SAP може да анонимизира предоставените Лични данни по настоящата Декларация за защита на данните, за да създава набори от анонимизирани данни, които впоследствие ще се използват за подобряване на продуктите и услугите на SAP и свързаните с дружеството лица.

Записване на обаждания и чатове с цел подобряване на качеството. SAP може да записва обажданията (след като Ви уведоми за това по време на обаждането и преди да е започнало записването) или чат сесиите с цел да подобри качеството на своите услуги.

За да Ви предоставя актуална информация/за да поиска отзиви. В рамките на съществуващо бизнес отношение между Вас и SAP, SAP може да Ви предоставя информация, в съответствие с местното законодателство, относно свои продукти или услуги (включително уебинари, семинари или събития), които са сходни или свързани с продукти и услуги, които вече сте закупили от SAP. Когато участвате в уебинари, семинари или събития на SAP или сте закупили продукти или услуги от SAP, SAP може да поиска да дадете отзиви за тях с цел подобряване на съответните уебинари, семинари, събития, продукти или услуги.

Право на възражение. Винаги можете да възразите срещу използването на Личните данни от страна на SAP за гореизложените цели на адрес https://www.sap.com/unsubscribe. В този случай SAP ще прекрати използването на Вашите Лични данни за целите по-горе (т.е. изложените по-горе законни интереси) и ще премахне данните от своите системи, освен ако SAP няма разрешение да използва тези Лични данни за друга цел от настоящата Декларация за защита на данните, или ако SAP не посочи и демонстрира убедителен законен интерес да продължи да обработва Вашите Лични данни.

Автоматизирани инструменти. В допълнение към предоставяната от Вас информация, по време на Вашето посещение на уебсайт на компанията SAP, последната може да събира информация и посредством автоматизирани инструменти, които включват уеб маяци, бисквитки, вградени линкове и други често използвани инструменти за събиране на информация. Тези инструменти събират определена стандартна информация, която Вашият браузър изпраща до нашия уебсайт, като вид и език на Вашия браузър, време на достъп и адрес на уебсайта, от който осъществявате достъп до уебсайт на SAP. SAP ще използва тези автоматизирани инструменти и събраната информация, за да показва персонализирано съдържание и за подобряване на своите уебсайтове. Чрез тези инструменти SAP може също да събира обобщени данни, които не са свързани с конкретно физическо лице.

Освен ако по-долу не е посочен друг начин за избор, можете да откажете използването на автоматизирани инструменти, като бисквитките, чрез съответните настройки във Вашия браузър. Моля, обърнете внимание, че настройките за бисквитките във Вашия браузър винаги са ограничени в зависимост от браузъра, инсталиран на конкретно устройство. По тази причина, когато посещавате уебсайтове на SAP с различни браузъри или различни устройства, трябва да дезактивирате проследяващите бисквитки в браузърите на всички релевантни устройства. Имайте предвид, че ако направите това, пълната функционалност на съответния сайт може да не е достъпна за Вас.

SAP също така използва следните автоматизирани инструменти със специфичен механизъм за отказ, извън настройките на браузъра:

 

(1) Adobe Analytics. Adobe Analytics използва IP адрес, за да установи приблизителния регион, от който е потребителят. Следователно Adobe Analytics най-напред събира пълните IP адреси на потребителите и след това ги анонимизира. Само анонимизираните IP адреси се използват за определяне на приблизителното местоположение, от което потребителят осъществява достъп до даден уебсайт.

Освен това, ако сте регистриран потребител и сте влезли в своя акаунт, SAP използва Adobe Analytics за проследяване на Вашия потребителски идентификатор (ИД) и начина, по който използвате съответния уебсайт.

Тази информация се използва за показване на целево съдържание на уебсайтовете на SAP групата, които използват Adobe Analytics.

Можете да откажете използването на Adobe Analytics чрез следната връзка: http://sap.d1.sc.omtrdc.net/optout.html?optout=1&confirm_change=1

 

  1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ОТ SAP С МОЕ СЪГЛАСИЕ

 

В следните случаи SAP ще използва Вашите Лични данни единствено по описания по-долу начин, след като Вие предварително дадете съгласието си в релевантните процеси по обработка на данни. Следователно всяка информация относно даден процес по обработка на лични данни е свързана с една декларация за съгласие в https://www.sap.com/consent-resource-center. Ако отворите отново настоящата Декларация за защита на личните данни, след като първоначално сте дали едно или повече съгласия, Вие ще виждате не само информацията за дадените съгласия, но и цялата декларация за поверителност.

 

 

Новини за продукти и услуги на SAP. По съответна разпоредба и в съответствие с Вашето съгласие SAP може да използва Вашето име, имейл и пощенски адрес, телефонен номер, длъжност и основна информация за Вашия работодател (име, адрес и отрасъл), както и профил на взаимодействие въз основа на предишни взаимодействия със SAP (предишни покупки, участие в уебинари, семинари или събития или използване на (уеб) услуги – допълнителна информация по тази тема можете да намерите в TrustArc Consent Manager на съответния уебсайт на SAP, или – ако не е наличен TrustArc Consent Manager – по-горе), за да Ви предоставя актуална информация за най-новите обявления за продукти, софтуерни актуализации, специални оферти и друга информация за софтуера и услугите на SAP (включително рекламни бюлетини), както и за събития на SAP и с цел показване на релевантно съдържание на уебсайтовете на SAP. Във връзка с тези рекламни дейности SAP може да осигури хеширан потребителски идентификатор за управлявани от трети страни социални мрежи или други уеб продукти (Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram или Google), като информацията се съпоставя с данните в социалните мрежи или собствените бази данни на уеб продуктите, за да виждате по-релевантна информация.

 

 

Създаване на потребителски профили. SAP Ви предлага опцията да използвате нейните уеб продукти, включително форуми, блогове и мрежи (като SAP Community), свързани с този уебсайт. За тях е необходимо да се регистрирате и да създадете потребителски профил. Потребителските профили дават възможност да покажете Ваша лична информация на други потребители, включително, но не само, Вашето име, снимка, акаунти в социални мрежи, пощенски и/или имейл адрес, телефонен номер, лични интереси, умения и основна информация за Вашата компания.

Тези профили може да са свързани с един уеб продукт на SAP или, ако са създадени в услугата SAP Cloud Platform Identity Authentication, може да Ви позволяват да осъществявате достъп до други уеб продукти на SAP и/или на други лица от SAP групата (независимо от дадените съгласия в раздел “Изпращане на Вашите Лични данни до други компании на SAP” по-долу). Въпреки това Вие по всяко време можете да избирате кои от тези уеб продукти да използвате и Вашите Лични данни се изпращат до тях след първия осъществен достъп. Моля, обърнете внимание, че ако не дадете съгласието си SAP да създава такива потребителски профили, SAP няма да може да Ви предлага услуги, за чието предоставяне съществува законоустановено изискване да изразите съгласие.

В рамките на всеки уеб продукт освен за осигуряване на достъп, Вашият профил се използва за персонализиране на взаимодействието с други потребители (напр. с функция за следване или обмен на съобщения), Той също така се използва от SAP за подобряване на качеството на комуникацията и сътрудничеството чрез тези продукти, както и за да може SAP да предоставя елементи на геймификация (геймификацията е процес, при който в съществуващ уебсайт, корпоративно приложение или онлайн общност се интегрират игрови инструменти с цел да се насърчи участието, ангажираността и лоялността на потребителите). Доколкото релевантният уеб продукт позволява това, можете да използвате неговата функционалност, за да определите коя информация желаете да споделите.

 

Специални категории Лични данни. Във връзка с регистрацията и осигуряването на достъп до дадено събитие или семинар SAP може да поиска информация относно Вашето здравословно състояние с цел по време на събитието да вземе предвид нуждите на лица с увреждания или лица на специален хранителен режим. Тази информация се използва на база на съгласието, което давате тук.

Моля, имайте предвид, че ако не предоставите информация относно увреждания или специални хранителни изисквания, SAP няма да може да предприеме съответни действия в това отношение.

 

 

Профилиране за събитие. Ако се регистрирате за SAP събитие, семинар или уебинар, SAP може да споделя основна информация за участника (Вашето име, компания и имейл адрес) с други участници в същото събитие, семинар или уебинар с цел комуникация и обмен на идеи.

 

 

Изпращане на Вашите Лични данни до други компании на SAP. SAP може да изпраща Вашите Лични данни на други лица в SAP групата. Актуалния списък на лицата от SAP групата можете да намерите https://www.sap.com/legal-entities. В такива случаи тези лица ще използват Личните данни за целите, описани в настоящия Раздел В по-горе, и в съответствие с неговите условия.

 

 

Оттегляне на дадено тук съгласие. Можете по всяко време да оттеглите дадено тук съгласие като отмените абонамента си на адрес https://www.sap.com/unsubscribe. При оттегляне на съгласие SAP вече няма да обработва Личните данни по това съгласие, освен ако законът не изисква това. В случай че SAP трябва да задържи Вашите Лични данни по законови причини, Вашите Лични данни вече няма да могат да се обработват и ще бъдат задържани само за законоустановения срок. Оттеглянето на съгласието обаче не засяга обработването на лични данни от страна на SAP до момента на оттеглянето на съгласието. Освен това, ако за използването на даден продукт на SAP е необходимо предварително съгласие, SAP (вече) няма да може да предоставя съответната услуга (или услуги, ако оттеглите съгласието си SAP да използва Вашия профил в услугата SAP Cloud Platform Identity Authentication за множество продукти на SAP), оферта или събитие, след като оттеглите съгласието си.

 

  1. УСЛОВИЯ, СПЕЦИФИЧНИ ЗА РУСИЯ

В случаите когато за SAP важат изискванията за поверителност на САЩ, се прилагат и следните условия:

 

Да не се извършва проследяване Вашият браузър може да Ви позволи да зададете предпочитание “Да не се извършва проследяване”. Освен ако не е посочено друго, нашите сайтове не изпълняват заявките “Да не се извършва проследяване”. Въпреки това можете да изберете да не приемате бисквитки, като промените определените настройки на Вашия браузър или, когато е приложимо, чрез TrustArc Consent Manager, ако съответният сайт съдържа връзка към него. Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват във Вашия компютър, докато посещавате определени сайтове в интернет, и се използват за разпознаване на Вашия компютър. Моля, обърнете внимание, че ако не приемете бисквитките, няма да можете да използвате определени функции на нашия сайт. Този сайт не позволява на трети страни да събират информация за Вас във времето и от различни сайтове.

 

Изисквания за защита на неприкосновеността на личния живот на децата Нашите уебсайтове или онлайн услуги не са предвидени за използване от лица на възраст под 13 години. Ако сте родител или настойник и смятате, че може да сме събрали информация за дете, моля свържете се с нас по имейл privacy@sap.com.

 

Д. Условия, специфични за Русия

Следните условия важат за потребители, които живеят в Руската федерация:

 

Описаните тук услуги не са предназначени за използване от граждани на Руската федерация, които живеят в Русия. Ако сте руски гражданин/руска гражданка, пребиваващ/а в Русия, с настоящото бивате уведомен/а, че ако въвеждате каквито и да е Лични данни в услугите, правите това на свой собствен риск и отговорност. Изрично се съгласявате SAP да събира Вашите Лични данни и да ги обработва в Съединените щати и други държави, както и да не търсите отговорност от SAP за потенциално неспазване на законодателството на Руската федерация.