>

INFODIGEST SPECIÁL – SAPPHIRE’03

Praha

Fender “rezonuje” se SAP
(Orlando, USA – 16. èervna 2003)
Spoleènost Fender Musical Instruments, svìtoznámý výrobce elektrických kytar, zesilovaèù a hudebních zaøízení, zvolila øadu øešení mySAP Business Suite jako integraèní platformu zajišující budoucí rozvoj podniku. Fender nahradí množství starých informaèních systémù øešením SAP podporovaným technologickou platformou SAP NetWeaver. Øešení bude obsahovat komponenty mySAP CRM, mySAP Financials a mySAP SCM , které budou mít za úkol zjednodušit distribuèní a skladové systémy, podpoøit expanzi na nové trhy, vytvoøit nové distribuèní modely, a zlepšit zákaznické služby.
http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2286

mySAP ERP umožòuje snižovat TCO a zlepšovat podnikové øízení
(Orlando, USA – 16. èervna 2003)
Stále více podnikù po celém svìtì implementuje øešení mySAP ERP, aby mohly úèinnìji øídit podnikové procesy a snižovat celkové náklady na vlastnictví. Tìmi nejnovìjšími jsou napøíklad americká Georgetown Steel, venezuelská Fondo de Credito Industrial nebo nìmecký automobilový dodavatel MUBEA. mySAP ERP je v souèasnosti nejkomplexnìjším øešením pro plánování podnikových zdrojù na svìtì.
http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2291

Státní úøad na Floridì oèekává výrazný rùst pøíjmù po implementaci SAP
(Orlando, USA – 16. èervna 2003)
Úøad “State of Florida Department of Revenue” (FDOR) oèekává, že zvýší své pøíjmy v øádu desítek milionù dolarù po implementaci øešení SAP pro øízení pøíjmù a daòové správy díky úèinnìjšímu øízení informací o poplatnících. Projekt nazvaný SUNTAX (System of Unified Taxation) je pøipraven na míru potøebám státních a lokálních úøadù a je podporován øešením mySAP CRM, které pomáhá zlepšit provoz jednotlivých poboèek, zvýšit podíl elektronického styku s firemními poplatníky a analyzovat trendy výbìru daní.
http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2285

Novartis podpoøí svou globální strategii øešením SAP
(Orlando, USA – 16. èervna 2003)
Spoleènost Novartis AG, jedna z pøedních farmaceutických a zdravotnických spoleèností, si zvolila specifické odvìtvové øešení SAP for Pharmaceuticals, portfolio øešení obsahující mj. mySAP Business Suite, pro podporu své globální strategie zahrnující sjednocení pracovních sil, podnikových procesù, informací a IT systémù. Øešení SAP nahradí pùvodní, zastaralý systém v zastoupeních firmy Novartis ve více než 50 zemích svìta, pøièemž umožní zefektivnit procesy výzkumu a vývoje, administrativy, øízení lidských zdrojù, dodavatelských vztahù, výroby a distribuèního øetìzce. Implementace mySAP Business Solution dovolí firmì Novartis snížit náklady na integraci a celkové náklady na vlastnictví systému.
http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2287

CRM øešení od SAP zvyšuje efektivitu a zákaznickou spokojenost
(Orlando, USA – 16. èervna 2003)
SAP hlásí nové pøípadové studie demonstrující významnou návratnost investic do integrovaných øešení SAP pro øízení vztahù se zákazníky. Podle poslední zprávy ROI Review, publikace spoleènosti Peppers and Rogers Group, zajistilo øešení mySAP CRM u spoleèností Villeroy & Boch (nìmecký výrobce bytových interiérù) a IPSOA (italské vydavatelství) úplnou návratnost investic bìhem 2 let a interní míru návratnosti (následující po úplné návratnosti) ve výši 30 % bìhem tøí let od implementace. Zpráva dokazuje, že SAP se svým CRM øešením pomáhá podnikùm zjednodušit interní a externí procesy, zefektivòovat náklady a zvyšovat loajalitu zákazníkù.
http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2288

SAP a eBay pøipravují øešení pro zákazníky SAP
(Orlando, USA – 16. èervna 2003)
SAP a eBay, nejvìtší svìtové on-line tržištì, zahájili nové partnerství, které umožní zákazníkùm SAP prodávat své nevyužité zásoby a použitá zaøízení na tržišti eBay. S pomocí existujících podnikových øešení SAP budou tito zákazníci moci rozšíøit své aktivity na trhu a zákaznickou základnu a pøitom generovat dodateèné pøíjmy prostøednictvím infrastruktury eBay. Spolupráce mezi SAP a eBay má odstranit dosavadní procesní a technologické pøekážky k jednoduché a nenákladné kapitalizaci nevyužívaných podnikových aktiv.
http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2289

SAP NetWeaver snižuje provozní náklady
(Orlando, USA – 17. èervna 2003)
Inovativní design a architektura technologie SAP NetWeaver prokázaly svou schopnost významnì redukovat provozní náklady a zefektivòovat výkon nových hardwarových systémù. Prostøednictvím funkèností SAP NetWeaver a novì vyvinutých virtualizací služeb buduje SAP most mezi podnikovým softwarem a hardwarem, což zákazníkùm umožòuje kdykoliv zavést jakoukoliv službu na jakýkoliv server. SAP vylepšuje svou platformu v úzké spolupráci se svými zákazníky a hardwarovými partnery, jak ukazuje pøíklad firmy Hella Corporation, výrobce automobilového osvìtlení, která své aplikace provozuje na hardwaru Fujitsu Siemens Computers a pamìových médiích od Network Appliance.
http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2301

SAP rozšiøuje svou základnu malých a støedních zákazníkù a partnerù
(Orlando, USA – 17. èervna 2003)
SAP ohlásil nové zákazníky, geografické oblasti, vertikální odvìtvová øešení a distribuèní partnery v rámci svého programu pro malé a støednì velké spoleènosti ohlášeného pøed rokem. Spoleènost zvýšila svou nabídku specializovaných øešení typu mySAP All-in-One zamìøených na jednotlivá odvìtví na více než 270. Dále dodala øešení prostøednictvím 220 lokálních a regionálních partnerù více než 4 000 zákazníkùm a zahájila spolupráci s technologickými špièkami typu IBM a BearingPoint. Program SAP Business One, který rozšiøuje technologie SAP do nových segmentù malých spoleèností, byl od podzimu 2002 uveden do 13 zemí, pøièemž má nyní celosvìtovì pøes 1 400 zákazníkù a obsahuje nové atraktivní aplikace, možnosti financování a hardwarové nabídky díky nové alianci s American Express a IBM.
http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2303

SAP NetWeaver získává rostoucí podporu od zákazníkù a partnerù
(Orlando, USA – 17. èervna 2003)
SAP registruje rostoucí zájem mezi svými zákazníky a partnery o využívání SAP NetWeaver, otevøené integraèní a aplikaèní platformy SAP uvedené letos v lednu. Zejména v pøípadì stále vìtšího poètu velkých podnikù se ukazují výhody platformy SAP NetWeaver. Ty spoèívají ve schopnosti generovat významné pøínosy v oblasti vyšší produktivity zamìstnancù, lepší spolupráce mezi zamìstnanci a zákazníky a efektivnìjšího pøístupu k podnikovým informacím.
http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2299

SAP uvádí nejkomplexnìjší CRM øešení na trhu
(Orlando, USA – 17. èervna 2003)
Spoleènost SAP uvedla nejnovìjší verzi svého øešení mySAP Customer Relationship Management (mySAP CRM), nejkomplexnìjší øešení dostupné na souèasném trhu. Se širokým spektrem základních a odvìtvovì specifických funkcionalit pro podporu koncových zákaznických procesù oslovuje toto øešení jedineèné potøeby výrobních podnikù a poskytovatelù služeb ve 23 odvìtvích. Nová verze mySAP CRM nabízí jednoduchý zpùsob upgradování v pøípadì existujících zákazníkù a modulární pøístup pro dosažení co nejvyšších business pøínosù. mySAP CRM využívá technologickou platformu SAP NetWeaver, která zpøístupòuje vícekanálové interakce pro sofistikované analytické, marketingové, prodejní a servisní funkcionality.
http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2298

Spolupráce SAP a IBM v segmentu øešení pro malé a støední podniky
(Orlando, USA – 17. èervna 2003)
SAP a IBM se rozhodly rozšíøit svou existující strategickou alianci v oblasti dodávek øešení pro malé a støední podniky (SMB). Podle nové dohody bude IBM globálnì pomáhat zákazníkùm ze segmentu SMB realizovat pøínosy programù mySAP All-in-One a SAP Business One. Spolupráce pøedpokládá využívání obchodních partnerù IBM, softwarového portofolia Express od IBM, technologie eServer a pamìových systémù IBM.
http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2295

SAP a BearingPoint pro malé a støední high-tech zákazníky
(Orlando, USA – 17. èervna 2003)
SAP America a BearingPoint, jedna z nejvìtších poradenských firem a systémových integrátorù (pùvodnì KPMG Consulting) dnes uvedly “R,i for Electronics”, nové pøedpøipravené øešení typu mySAP All-in-One za pevnou cenu pro malé a støednì velké podniky z oblasti high-tech elektronického prùmyslu. Tato nabídka, která kombinuje øešení a implementaèní know-how SAP a BearingPoint, umožòuje zavést bìhem pouhých 10 týdnù aplikaèní podporu finanèním, prodejním, provozním, materiálovým a výrobním požadavkùm SMB podnikù ze sektoru high-tech.
http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2296

SAP uvádí novou verzi kompletního SCM øešení
(Orlando, USA – 17. èervna 2003)
Nejnovìjší verzi mySAP SCM (mySAP Supply Chain Management) øešení uvedla spoleènost SAP na konferenci SAPPHIRE’03. Tato verze, jež je podporována technologickou platformou SAP NetWeaver, poskytuje zákazníkùm v odvìtvích diskrétního prùmyslu a spotøebitelských produktù více než dvacet nových procesù a pøes tøicet procesních vylepšení postavených na principu adaptivních dodavatelských sítí. Nová verze bude dostupná 30. èervna 2003.
http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2297

Nabídka pro poskytovatele služeb od SAP maximalizuje provozní efektivitu
(Orlando, USA – 17. èervna 2003)
Spoleènost SAP obohatila svou nabídku procesù pro øízení služeb, které nyní umožòují flexibilnìjší, ziskovìjší a škálovatelnìjší poskytování služeb zákazníkùm. Vylepšené øešení SAP Service Management pomáhá poskytovatelùm služeb lépe identifikovat dùležité zákazníky, generovat pøíjmy z nových servisních aktivit a øídit budoucí rùst. SAP Service Management nyní obsahuje funkcionality nových verzí mySAP SCM a mySAP CRM a rovnìž funkcionality øešení mySAP PLM pro øízení produktového cyklu a mySAP SRM pro øízení vztahù s dodavateli.
http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2290

SAP, IBM a American Express nabízejí nové øešení pro distribuèní podniky
(Orlando, USA – 17. èervna 2003)
Spoleènosti SAP, IBM a American Express ohlásily dostupnost komplexního distribuèního øešení, založeného na mySAP All-in-One a SAP Business One, a urèeného pro malé a støední velkoobchodní a distribuèní spoleènosti. SAP v tomto pøípadì spojuje své síly s pøedními pøedstaviteli technologií a obchodních služeb za úèelem vytvoøení nového technologického konceptu, který by dokázal splnit specifické požadavky velkoobchodních distribuèních spoleèností v celém životním cyklu jejich podnikání.
http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2306