>

Globaali tutkimus: Organisaatiot hukkaavat yli 850 tuntia vuodessa HR-raporttien tekemiseen

Liiketoimintaratkaisuja tarjoavan SAP:n tytäryhtiön SuccessFactorsin globaali tutkimus paljastaa, että organisaatiot hukkaavat 17 tuntia viikossa henkilöstöhallinnon (HR) raporttien tekemiseen. Tutkimus myös osoittaa 72 prosentin kasvun henkilöstöön liittyvien mittareiden kysynnälle organisaatioissa viimeisen viiden vuoden aikana.

Tutkimuksen toteutti kansainvälinen tutkimusyhtiö Vanson Bourne SuccessFactorsin toimeksiannosta syys-lokakuussa 2013. Tutkimukseen vastasi 1300 HR-, talous ja IT-ammattilaista maailmanlaajuisesti.

Vastaajista 72 prosenttia kertoi organisaatioidensa henkilöstön olevan maantieteellisesti eri paikoissa. Siksi 51 prosenttia globaaleista organisaatioista kokeekin tiedon yhdistämisen eri tietolähteistä haastavaksi tilanteessa, jossa organisaatioiden käytössä on useita eri HR-järjestelmiä. Tästä syystä vain alle 22 prosenttia vastaajista arvioi olevansa erittäin tehokas henkilöstöhallinnon analytiikan alueella.

“Oikeat ihmiset oikeissa rooleissa on yksi keskeisin kilpailutekijä nykypäivän organisaatiolle. Ajantasainen ja oikea tieto henkilöstöstä on liiketoimintakriittistä yritysten johdolle,” sanoo SuccessFactorsin Pohjois-Euroopan johtaja Matti Karell. ”Viiveet raportoinnissa vaikuttavat henkilöstöhallinnon kykyyn tukea liiketoimintastrategia toteutumista. Liiketoiminnan nopeus ja globaali luonne kasvattavat tarvetta pilvipalveluihin pohjautuvien HR-ratkaisujen käytölle. Ne pystyvät tarjoamaan nopeasti ajantasaisen tiedon henkilöstön sen hetkisestä tilasta.”

Globalisaation vaikutus

Globaalista liiketoiminnasta ja työvoimasta johtuen 51 prosenttia organisaatioista käyttää eri HR-järjestelmiä eri maissa. Jopa 47 prosentilla vastaajista on käytössään useita eri HR-järjestelmiä yhdessä maassa samanaikaisesti. Tämä on johtanut järjestelmäkokonaisuuksien hallinnan haasteisiin 39 prosentissa organisaatioista. Paikalliset olosuhteet huomioiva yhtenäinen HR-järjestelmä on yksi suurimmista organisaatioiden kohtaamista haasteista tällä hetkellä (45 % vastaajista).

Henkilöstön tarve hyödyntää informaatiota paikasta riippumatta on tullut tärkeäksi. Vastaajat kertoivat, että he haluaisivat käyttää lähes puolta (47 %) yrityssovelluksista mobiililaitteilla. Tämän vuoksi yhä useampi organisaatio suunnitteleekin prosessien virtaviivaistamista. Vertailun vuoksi vain alle puolet (49 %) vastaajista kokee kustannusvähennykset yhtenä keskeisimmistä syistä HR-järjestelmien uudistamiselle.

Teknologian ja pilvipalvelujen rooli

81 prosenttia vastaajista uskoo pilvipalvelujen tuovan hyötyjä HR-toimintoihin. Pilvipalvelujen uskotaan tekevän HR-järjestelmistä joustavampia ja reagoivan nopeammin organisaation tarpeisiin. Keskeisinä hyötyinä nähtiin: HR-järjestelmien nopea skaalautuvuus (32 %); kalliiden päivitysten väheneminen (32 %); järjestelmän ajanmukaisuus (31 %).

Huolimatta pilvipalveluiden käytön kasvusta, HR- ja IT-osaston välinen suhde nähdään edelleen tärkeänä. Vastaajista 62 % kertoo HR-osaston tarvitsevan entistä enemmän IT-osaston tukea jatkossa. Tähän on syynä kasvava tarve HR-raportoinnille ja -analytiikalle liiketoiminnassa.

Liiketoiminta-alueiden yhdistäminen

Kaksi kolmesta (32 %) vastaajista kokee HR-järjestelmien hallinnan ja ylläpidon keskeisenä haasteena tiedon keskittämisen (single source of truth). Tämä ei ole yllätys, kun ottaa huomioon, että 42 % vastaajista kertoi yhden yhteisen HR-järjestelmän löytämisen organisaatiolleen olevan haastavaa. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa organisaatiot joutuvat yhdistelemään tietoa eri lähteistä. Organisaatioissa, joissa dataa ei ole aina riittävästi saatavilla, analytiikalla ei katsota olevan vaikutusta organisaation toimintaan. Ongelmia nähdään tiedon syvyydessä (38 %), epätarkkuudessa (39 %) sekä raporttien yhteensopivuudessa organisaation muiden osien raporttien kanssa (37 %).

Organisaation eri osissa on eri näkemyksiä siitä, millaisia raportteja HR-osasto voi tuottaa. Yli puolet (55 %) tietohallintopäälliköistä katsoo, että HR-raporttien tuottaminen nykyisillä järjestelmillä on haastavaa. Kun taas 45 prosenttia HR-päälliköistä ja 42 prosenttia talouspäälliköistä näkee tilanteen samalla tavalla. Tietohallintopäälliköistä 33 prosenttia kertoi HR-järjestelmien tarjoavan aina tarvittavan tiedon liiketoimintastrategian arvioimista varten. HR-päälliköistä 24 prosenttia ja talouspäälliköistä vain 12 prosenttia uskoi tähän.

Säädöstenmukaisuus

Yli puolet organisaatioista (53 %) on täysin varma, että heidän käyttämänsä HR-järjestelmä täyttää viranomaismääräykset ja säädökset. Useassa maassa toimivista organisaatioista 75 prosenttia hyväksyy ja ottaa huomioon paikallisten säädösten aiheuttamat muutokset toiminnassaan. Lähes kaikki vastaajista (93 %) hyödyntää muutoksien toteuttamisessa käytössä olevaa HR-järjestelmää. Kuitenkin vain 43 prosenttia paikalliset säädökset hyväksyvistä organisaatioista kertoi prosessin olevan yksinkertainen.

Lisätietoa tutkimuksesta: http://www.successfactors.com/en_us/lp/global-hr-survey.html?Campaign_ID=21338&TAG=Q413_Global_HR_Survey_EC_PressRelease&CmpLeadSource=Web%20Site

Lisätietoja:

Matti Karell, Pohjois-Euroopan johtaja, SuccessFactors

Puhelin: 0400 607 779

Sähköposti: matti.karell@sap.com

SuccessFactors, an SAP Company


SuccessFactors tarjoaa asiakkaille pilvipalveluihin pohjautuvia HCM-ratkaisuja, joiden avulla organisaatioiden henkilöstöhallinto voi tukea liiketoiminnan tavoitteita parhaalla mahdollisella tavalla. SuccessFactorsin ratkaisuja tukevat sekä globaali kumppaniekosysteemi että emoyhtiö SAP:n kokenut organisaatio. Yhtiön pilvipohjaisia ratkaisuja käyttää noin 23 miljoonaa tilaajaa 35 eri kielellä maailmanlaajuisesti. SuccessFactorsilla on noin 3 700 asiakasta 60 toimialalta yli 177 maassa.

Tutkimusmetodologia

Vanson Bourne haastatteli tutkimusta varten 1300 IT-, HR- ja taloushallinnon ammattilaista syyskuussa ja lokakuussa 2013. Tutkitut yritykset työllistävät yli 1000 työntekijää ja toimivat useilla eri toimialoilla. Haastattelut toteutettiin USA:ssa, Kanadassa, Iso-Britanniassa, Irlannissa, Saksassa, Ranskassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa ja Pohjois-Euroopassa.

Seuraa SuccessFactorsia Twitterissä: http://twitter.com/SuccessFactors

Tykkää SuccessFactorsista Facebookissa: http://facebook.com/SuccessFactors