>

Ernst & Young certificeert DBC-module van SAP for Healthcare

SAP software als eerste gecertificeerd voor registratie, validatie en facturatie van Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s)

´s-HertogenboschErnst & Young heeft de DBC-module van SAP Patient Management, onderdeel van de totaaloplossing SAP for Healthcare, gecertificeerd. De certificatie geldt voor de deelprocessen registratie, validatie en facturatie van DBC’s. Dit betekent dat deze SAP module als eerste voldoet aan de landelijke richtlijnen die hiervoor zijn opgesteld door het CTG (College Toezicht Gezondheidszorg) en het ministerie van VWS. De certificering is uitgevoerd op verzoek van de Stuurgroep SAP Patient Management/DBC. Deze stuurgroep vertegenwoordigt zeven ziekenhuizen die SAP for Healthcare gebruiken als Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS).

Ernst & Young concludeert dat SAP voldoende maatregelen heeft genomen om DBC’s op betrouwbare wijze te kunnen registreren, valideren en factureren binnen SAP Patient Management. Randvoorwaarde hierbij is dat de geprogrammeerde controlemaatregelen in de module betrouwbaar worden ingericht en dat deze aansluiten op een betrouwbare verwerkingsorganisatie met afdoende procedurele maatregelen. Bij het onderzoek zijn de volgende getrouwheidsaspecten in acht genomen: volledigheid, juistheid, tijdigheid, autorisaties, controleerbaarheid en exclusiviteit.

De documentatie en instellingen van SAP Patient Management zijn op de volgende aspecten beoordeeld:

  • geprogrammeerde controlemaatregelen;
  • controletechnische functiescheiding;
  • operationele rapportages, verwerkingsverslagen en loggings.

“Sommige, door het ministerie van VWS opgestelde, richtlijnen waren op meer manieren uit te leggen, wat moeilijk in één systeem is te programmeren. Dat maakte het certificeringtraject er niet eenvoudiger op”, aldus Marc Welters, partner bij Ernst & Young EDP Audit. “SAP is er in geslaagd een module tot stand te brengen, waarin een zodanig stelsel van beheersmaatregelen is opgenomen dat voldaan wordt aan de landelijke richtlijnen. Met dit certificaat tonen de SAP gebruikende ziekenhuizen aan dat zij het proces van registreren, valideren en factureren onder controle hebben. En dat is voor zowel de patiënten als de artsen een geruststellend gevoel.”

Viktor Krul, directeur beheer van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk en voorzitter van de Vereniging van SAP gebruikende ziekenhuizen, VSAPGZ: “De invoering van de DBC-bekostigingssystematiek heeft grote impact op de werkprocessen. En op de inrichting en de functionaliteit van de geautomatiseerde systemen die deze werkprocessen ondersteunen. Uitgangspunt daarbij is het voldoen aan alle wettelijke eisen die door het ministerie van VWS zijn opgesteld. Met de ontwikkelde DBC-module binnen SAP for Healthcare zijn we daarvan verzekerd.”

Over SAP for Healthcare

De oplossing SAP for Healthcare biedt complete functionaliteit voor zowel het primaire, secundaire als tertiaire proces. Centraal hierbij staan de ontwikkelingen rondom de Diagnose Behandel Combinaties (DBC) en elektronische patiëntendossiers (EPD) in ziekenhuizen. SAP for Healthcare, dat het samenbrengen en uitwisselen van (medische) patiëntinformatie mogelijk maakt, is gebaseerd op het mySAP ERP platform. Naast patiëntenadministratie en billing biedt SAP for Healthcare onder meer complete oplossingen voor OK, radiologie, patiëntenzorg, perinatale ondersteuning, patiëntentransport en poliklinische behandelingen.

SAP heeft binnen de gezondheidszorg in het algemeen, en binnen ziekenhuizen in het bijzonder, een preferred partnership met GSD, leverancier van ziekenhuissoftware, en ICT-dienstverlener Ordina. De samenwerking richt zich met name op de ontwikkeling en implementatie van SAP for Healthcare. Inmiddels gebruiken ruim 700 ziekenhuizen in meer dan dertig landen software van SAP. Wereldwijd beschikken meer dan 240 ziekenhuizen met i.s.h.med, een module binnen SAP for Healthcare, over een complete, flexibele en stabiele oplossing die hen in staat stelt hun bedrijfsstrategie te realiseren, rekeninghoudend met toekomstige ontwikkelingen.