SAP a Cisco predstavujú aplikáciu na bezpečnosť a ochranu dát

Kompozitné aplikácie ukazujú víziu oboch spoločností o transformácii podnikových systémov

OsloSpoločnosti SAP a Cisco uvádzajú aplikáciu, ktorá zvyšuje bezpečnosť dát v podnikových sieťach. Kompozitná aplikácia Data Privacy, vznikla spojením SAP riešení pre riadenie, riziko a zhodu (GRC) so službami inteligentných sietí spoločnosti Cisco. V reálnom čase umožňuje aplikovať bezpečnostné požiadavky na globálnej aj lokálnej úrovni naprieč celou organizáciou. Aplikácia rozširuje GRC riešenia a poskytuje zákazníkovi lepšie možnosti kontroly s nižšími celkovými nákladmi a využitím už existujúcej infraštruktúry.

Globálne informačné siete a výmena citlivých dát vyžadujú vyššiu mieru ochrany, ktorá je pre podnikanie nevyhnutná. Zákony upravujúce ochranu súkromia, majetku, duševného vlastníctva nútia spoločnosti aplikovať efektívne stratégie a technológie na utajovanie dát.

Podľa nedávnej štúdie Economist Intelligence Unit, sponzorovanej spoločnosťou SAP, je „najväčšou výzvou v obchodných vzťahoch budovanie dôvery. Polovica všetkých respondentov štúdie uviedla, že dôvera k obchodnému partnerovi a citlivosť informácií je ten najťažší aspekt nového obchodného vzťahu. Nedostatok dôvery je obzvlášť citlivá vec v sektore informačných technológií. Menej ako 20 % respondentov je ochotných zdieľať bezpečnostné systémy, procesné technológie alebo softwarové aplikácie.”

Kompozitná aplikácia od spoločností SAP a Cisco umožňuje, aby akékoľvek dáta (či už užívané v aplikácii alebo nachádzajúce sa v podnikovej sieti) vyhovovali definovanej politike utajovania dát. Skôr ako rozvíjanie bodových riešení v rámci rozdielnych aplikácií, prístup spoločností Cisco a SAP umožňuje zákazníkom vytvárať globálne a lokálne prvky pre riadenie bezpečnosti a jeho realizáciu na sieťovej úrovni. Toto umožňuje centrálne riadenie zhody a bezpečnosti naprieč sieťovými geografiami, aplikáciami a systémami. Riešenie tiež zahŕňa schopnosť harmonizácie sieťových zariadení spoločnosti Cisco spolu s riešeniami Cisco Unified Communications, ktoré pomáhajú rozvíjať spoluprácu v reálnom čase a komunikovať o porušeniach dátovej dôvernosti s vysokým stupňom závažnosti.

Informácie médiám:

Juraj Caránek, SEESAME, +421 907 726 214, caranek@seesame.com
Ewa Kwiecień, SAP, + 48 22 541 67 34, ewa.kwiecien@sap.com