Institutt for energiteknikk velger totalløsning fra SAP

OsloInstitutt for energiteknikk (IFE) har valgt en totalløsning for forretningsprosesser basert på SAPs produktportefølje mySAP Business Suite. Den nye SAP-løsningen vil få totalt 550 brukere og omfatter områdene økonomi, regnskap, budsjettering, innkjøp, lager, timeregistrering, prosjektstyring, virksomhetsrapportering, produksjonsplanlegging og reiser. Det forventes at mer effektive forretningsprosesser vil gi mer tid til forskning og utvikling.

IFE er et internasjonalt forskningsinstitutt som på samfunnsnyttig grunnlag driver forskning og utvikling innenfor energi- og petroleumssektoren og ivaretar nukleærteknologiske oppgaver for Norge. Instituttet hadde tidligere en rekke ulike administrative systemer, som manglet fullverdig integrasjon, noe som blant annet medførte tungvinte prosesser og mye dobbeltregistrering. I forbindelse med SAP-implementeringen vil IFE legge om noen av sine gamle prosesser og strømlinjeforme disse opp mot SAP-løsningen for å bli så effektiv som mulig.

– Vi vil ved å standardisere på SAP få en mer effektiv drift, og våre forretningsprosesser kan nå gjennomføres raskere og med færre ressurser. Data vil nå registreres kun én gang og vi har får økt tilgjenglighet og kontroll på all informasjon tilknyttet instituttet. I tillegg får vi vesentlig bedre rapporteringsmuligheter og sporbarhet på alle økonomiske transaksjoner, sier Lasse Lund som er administrasjons- og personalsjef hos IFE.

Alle IFEs 550 ansatte skal ta i bruk det nye systemet, som sørger for styring og kontroll av virksomhetskritiske prosesser ved instituttets avdelinger på Kjeller og i Halden. Løsningen er rollebasert der brukergrupper som forskere, ingeniører, administrativt personell og fagarbeidere får tilgang til løsningens områder ut i fra behov og rettigheter. Løsningen er modulbasert, noe som betyr at IFE enkelt etter behov kan tilføye ny funksjonalitet.

– IFE er det første forskningsinstituttet i Norge som har valgt SAP, og det er således en viktig kontrakt for oss. Vi har tilrettelagt en løsning som støtter opp under IFEs visjon om å være et internasjonalt ledende energiforskningsinstitutt. Sammen med vår implementeringspartner Bouvet sørger vi for en helhetlig løsning som dekker alle IFEs nøkkelprosesser og som muliggjør løpende justeringer i takt med fremtidige behov. Løsningen er brukervennlig og vil forenkle de ansattes hverdag vesentlig, og vil dermed frigjøre ressurser til forskning og utvikling, sier Vidar M. Nordby, Direktør for SME-salg i SAP Norge.

– Før vi besluttet å velge SAP foretok vi en grundig evaluering av syv ulike leverandører der vi fokuserte på de forretningsprosessene som utgjør selve verdikjeden i vår virksomhet. SAP innfridde best, og kunne levere et totalintegrert system som innebar at vi kun trengte å forholde oss til én leverandør. Vi gjorde også en detaljert analyse hvor SAP kom best ut i forhold til kriterier som finansiell styrke, antall installasjoner, posisjon i markedet, antall implementeringspartnere og referanser, sier Lasse Lund.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

SAP Norge AS: Vidar Nordby, Salgsdirektør SMB

tlf: 91 32 75 10
E-post: vidar.nordby@sap.com

eller

Lasse Lund, administrasjons- og personalsjef, IFE

Telefon: +47 63 80 62 15

E-post: lasse.lund@ife.no