Bergen kommune velger ”Digital Offentlighet”

OsloBergen kommune har inngått avtale med SAP-partneren EDB om anskaffelse, drift og vedlikehold av ny HR-løsning for lønn- og personalhåndtering. Løsningen er basert på EDB Ressurs- og virksomhetsstyring, som er en del av deres nye løsningsportefølje

Avtalen mellom Bergen kommune og EDB er den største løsningskontrakten som er tildelt på IT-siden i norske kommuner så langt i år.

”Bergen kommune er en svært viktig kunde for EDB, og denne avtalen er en bekreftelse på at våre nye løsninger for norske kommuner er konkurransedyktige i markedet. Vi opplever for tiden sterk interesse hos en rekke kommuner for disse løsningene”, sier Thomas Christian Holter, direktør offentlig i EDB.

Bergen kommune har gjennomført en omfattende og grundig anbudsprosess inkludert prekvalifisering, detaljert tilbuds- og usecase-gjennomgang, samt sluttforhandlinger med aktuelle tilbydere.

”EDB pekte seg ut som den beste leverandøren etter en grundig og god gjennomgang. I konkurransegrunnlaget og forhandlingene har vi fokusert på arbeidsprosessene innenfor HR-området, for å få den løsningen som gir oss de største gevinstene på sikt. Alle fagmiljøene har vært involvert i prosessen, fra det lønns- og personalfaglige til det teknologiske», forteller Eli Glambek, HR-direktør i Bergen kommune.

Forbedret kvalitet og effektivitet
EDB Ressurs- og virksomhetsstyring skal sammen med SAP bidra til at kommunen kan jobbe mer effektivt innenfor HR-området, samt legge til rette for økt digital samhandling med ansatte og innbyggere. EDBs leveranse til Bergen kommune starter i månedskiftet oktober/november i år. Etter planen vil løsningen være fullt implementert hos kommune i løpet av 2009.

HR-løsningen er rollebasert, etablert på webbasert grensesnitt og bygger opp under bruk av åpne standarder og fri programvare. Målet er å skape samspill i dialogen internt i kommunen, og på sikt også med innbyggerne som bruker tjenestene. Løsningen tilrettelegger for færre applikasjoner, lavere driftskostnader og reduserte kostnader. Løsningen er basert på en helhetlig og plattformuavhengig løsningsstrategi som gir brukerne utstrakt fleksibilitet og funksjonalitet.

”Digital offentlighet”
EDBs nye løsningsportefølje for norske kommuner, ”Digital Offentlighet” er et resultat av den største enhetlige satsingen på nye løsninger som noen sinne er gjennomført for norske kommuner. Tjenesteorientert arkitektur fra det internasjonalt ledende programvarehuset SAP er motoren i det nye tilbudet, mens EDBs ulike løsninger til offentlig sektor er fornyet og oppgradert med ny funksjonalitet.

«Gjennom SAP-plattformens tjenesteorienterte arkitektur, er det i Bergen lagt til rette for å øke graden av fleksibelt elektronisk samspill mellom HR-løsningen og andre administrative systemer i kommunen. Bergen kommune kommer til å vektlegge tjenesteorientert arkitektur i alle systemanskaffelser fremover, og da er det flott å kunne starte med en så vidt sentral og viktig applikasjon som et HR-system er», sier utviklingsdirektør Lars Tveit i Bergen kommune.

«EDB kjenner Bergen kommune som en meget faglig kompetent kommune, med visjoner og tett samarbeid med andre kommuner og myndigheter for å operasjonalisere kommunenes mål om en mer effektiv forvaltning og bedre dialog med ansatte og innbyggere. Valget av EDB er en tillitserklæring fra Bergen kommune som vi skal bygge videre på. Vi skal gjøre vårtt ytterste for å bidra til at kommunen når sine fremtidige mål på IT-siden, og jeg ser frem til å jobbe tett med Bergen kommune i tiden fremover, sier Thomas Christian Holter i EDB.

SAP i offentlig sektor
SAP har bred erfaring med IT-leveranser til både lokalforvaltning, sentralforvaltning og helsesektoren i hele verden. SAPs løsninger er gjennom ”EDB Digital Offentlighet” på full fart inn i norske kommuner. Lenge hadde ikke norske kommuner tilgang til disse løsningene, men både i Danmark og en rekke andre land rundt i verden er SAP flittig i bruk som verktøy for offentlige virksomheter.

EDB og SAP
EDB er sertifisert Nordisk SAP-driftspartner, og drifter i dag 90 forskjellige SAP-systemer for 35 kunder utenfor offentlig sektor. EDB har gjennom sitt heleide datterselskap, Spring Consulting, tilgang på Norges største og et av Nordens ledende SAP-miljøer med nærmere 200 ansatte. SAP er en verdensomspennende leverandør og har store leveranser til offentlig sektor. Det nye partnerskapet med SAP gir EDB mulighet til å nyte godt av de erfaringene SAP har gjort i offentlig sektor utenfor Norge.

For mer informasjon:
Eli Glambek, HR-direktør i Bergen kommune, tlf: +47 55 56 74 01
Thomas Christian Holter, direktør i EDB offentlig, tlf: +47 918 26 298
Tom Olberg, Country Manager SME SAP Norge, tlf +47 90 13 02 58

Om EDB
EDB Business Partner er et av Nordens ledende børsnoterte IT-konsern. Konsernet har mer enn 6 000 ansatte og en omsetning på om lag NOK 8 milliarder. Selskapet tilbyr løsninger som dekker hele bredden av virksomhetskritiske IT-tjenester, fra applikasjonstjenester og bransjeløsninger til drift og nettverksløsninger. EDB skal være en sterk og nær IT-partner som bidrar til at kundene løser sine oppgaver mer effektivt og når målene for sin virksomhet. EDB Business Partner er notert på Oslo Børs under symbolet: EDBASA. Se www.edb.com for nærmere informasjon.

Om Bergen kommune
Bergen by ble grunnlagt av Olav Kyrre i 1070, ligger i Hordaland fylke og har 244.620 innbyggere i Bergen pr. 1. januar 2007. Bergens totalareal er 465.3 km², hvorav land 445.1 km². Kommunen er inndelt i 8 bydeler. Siden juni 2000 styres Bergen kommune etter en parlamentarisk modell. Dette innebærer at et politisk organ, byrådet, er øverste leder for administrasjonen. Byrådet velges ved flertallsvalg i bystyret. Bystyret er kommunens øverste kommunale organ og skal gjennom vedtak om overordnete mål, prinsipper og strategier for kommunens virksomhet gi rammer for kommunens utvikling. Bystyret har også det øverste tilsynet med hele den kommunale forvaltning. Se www.bergen.kommune.no for nærmere informasjon.