SAP Partnerem Technologicznym Projektu Tworzenia Centrów Kształcenia na Odległość na Wsiach

SAP wesprze proces tworzenia kursów “miękkiego HR”, z których korzystać będą beneficjenci projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

WarszawaFirma SAP została partnerem technologicznym w procesie tworzenia ośrodków szkolenia na odległość na wsiach. Realizacja projektu “Centra Kształcenia na odległość na wsiach”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nadzorowana jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Projekt zakłada stworzenie sieci 379 współpracujących ze sobą centrów wyposażonych w infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie działalności szkoleniowej w oparciu o zasady e-learningu. Wszystkie centra zlokalizowane będą na obszarach wiejskich, co ma na celu zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji między mieszkańcami miast i wsi. Tematyka kursów udostępnianych bezpłatnie uczestnikom projektu sięga od zagadnień związanych z informatyką, poprzez zarządzanie zasobami ludzkimi, aż po szkolenia zawodowe i przedmiotowe. Za prawidłową realizację projektu, którego ogólna wartość sięga 45 milionów złotych, odpowiedzialne jest konsorcjum, w skład którego wchodzą: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zielonej Górze, firma 4system Polska, Ecorys Polska oraz Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo.

Jako partner technologiczny projektu, firma SAP zobowiązała się dostarczyć platformę, która posłuży do stworzenia szkoleń o tematyce związanej z tzw. “miękkim HR”. Kursy te dotyczą w szczególności kwestii rekrutacji, oceny pracowniczej, tworzenia ścieżek karier, itp. Zostaną one udostępnione przy uzyciu platformy e-learningowej SAP, jak również zawierały będą elementy obsługi rozwiązań SAP.

Uruchomienie pierwszych centrów kształcenia na odległość zaplanowane jest na luty 2008 roku. Zgodnie z założeniami, projekt trwać będzie przez dwa lata, po których centra zostaną przekazane w zarządzanie gminom, w których zostały utworzone, by mogły w dalszym ciągu służyć zwiększaniu kwalifikacji mieszkańców.