Kolejny etap przejęcia Busines Objects przez SAP zakończony

Liderzy rynku rozpoczynają realizację wspólnej wizji swobodnej wymiany informacji między pracownikami i przedsiębiorstwami za pośrednictwem sieci oraz przedstawiają pierwsze wspólne produkty.

Walldorf, Paryż, San JoseFirma SAP AG poinformowała o pomyślnym zakończeniu kolejnego etapu przejęcia spółki Business Objects, którego wynikiem będzie połączenie dwóch marek zaliczanych do najsilniejszych w branży. Dzięki ogromnemu wsparciu ze strony akcjonariuszy i partnerów handlowych, SAP i Business Objects przystępują do realizacji wspólnej strategii rozwoju. Polega ona na wykorzystaniu znacznej przewagi obu firm nad konkurencją na rynku oprogramowania dla użytkowników korporacyjnych do zbudowania silnej pozycji także na rozwijającym się rynku rozwiązań do optymalizacji działania przedsiębiorstw (ang. Business Performance Optimization). Integracja obu firm przebiega bardzo sprawnie, o czym mogą świadczyć pierwsze wspólne produkty – rozwiązania umożliwiające wnikliwą analizę działalności operacyjnej, za pomocą których klienci z całego świata, reprezentujący różne branże, mogą usprawniać działalność swoich przedsiębiorstw.

SAP i Business Objects są światowymi liderami rynku oprogramowania dla przedsiębiorstw i systemów analizy danych biznesowych (ang. Business Intelligence – BI), a przy tym mają tysiące wspólnych klientów. Dzięki temu powstaje efekt synergii, z którego oba przedsiębiorstwa już korzystają, tworząc zintegrowane pakiety obejmujące produkty oferowane wcześnie oddzielnie przez obie marki. Spółka Business Objects i dział firmy SAP zajmujący się aplikacjami dla użytkowników korporacyjnych zatrudniają łącznie około 6 tys. osób, w związku z czym w wyniku fuzji powstała jedna z największych struktur organizacyjnych w tym sektorze rynku.

“Uważamy, że łącząc znakomite oprogramowanie do zarządzania wydajnością z narzędziami analitycznymi, SAP i Business Objects stworzyły najbardziej przejrzystą koncepcję rozwoju i najlepsze produkty, dlatego będą potrafiły wprowadzić na rynek najnowsze i najbardziej innowacyjne rozwiązania umożliwiające optymalizację działania przedsiębiorstw” – powiedział Henning Kagermann, dyrektor generalny firmy SAP. “Udostępnienie pakietu SAP® Business Suite w oparciu o pierwszą w branży platformę do obsługi procesów bizesowych oraz wprowadzenie na rynek produktu SAP® Business ByDesign dla średniej wielkości przedsiębiorstw to realizacja dwóch z trzech głównych etapów naszej strategii rozwoju. Firma SAP zamierza skorzystać z nadarzającej się okazji do zrealizowania trzeciego elementu strategii, jakim jest zajęcie pozycji lidera rynku rozwiązań dla użytkowników korporacyjnych. Naszym zdaniem, zyskaliśmy we właściwym czasie odpowiedniego partnera działającego we właściwym sektorze rynku, przez co udało nam się pozyskać znakomite, innowacyjne rozwiązania przynoszące wymierne korzyści ekonomiczne naszym klientom”.

Przejęcie firmy Business Objects jako uzupełnienie strategii rozwoju
Przejęcie Business Objects stanowi uzupełnienie dotychczasowej strategii rozwoju firmy SAP. Połączone przedsiębiorstwo natychmiast stało się liderem rynku rozwiązań dla użytkowników korporacyjnych – narzędzi i aplikacji umożliwiających firmom porządkowanie informacji i zarządzanie nimi w sposób pozwalający zoptymalizować codzienną działalność gospodarczą i usprawnić pracę personelu. W wyniku tej transakcji SAP może dotrzeć do nowych klientów, a także rozszerzyć relacje z dotychczasowymi odbiorcami. Firma zaznaczyła już wyraźnie swoją obecność na tym rynku, oferując sprawdzone rozwiązania w zakresie ładu korporacyjnego, ryzyka i zgodności z przepisami (ang. Governance, Risk and Compliance – GRC), a także produkty służące do zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa (ang. Corporate Performance Management – CPM) i analizy danych biznesowych.

Do rozwoju sektora użytkowników korporacyjnych przyczyniają się trzy wyraźne tendencje związane ze zmianami zachodzącymi na rynku. Po pierwsze, przedsiębiorstwa muszą sprawniej podejmować decyzje w oparciu o coraz większą ilość danych – zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, mających postać uporządkowaną i nieuporządkowaną. Po drugie, współcześni użytkownicy korporacyjni potrzebują doskonalszych narzędzi i aplikacji pozwalających wykraczać poza indywidualny punkt widzenia i podejmować decyzje w zespołach. Po trzecie, budują swoją przewagę konkurencyjną poprzez tworzenie rozległych sieci powiązań obejmujących partnerów, dostawców i klientów.

Business Objects oferuje obecnie najlepszą na rynku platformę do analizy danych biznesowych, jak również narzędzia umożliwiające dostęp do informacji, analizę działania przedsiębiorstwa oraz zarządzanie wydajnością i finansami w sposób niezależny od bazowych aplikacji i centrów danych. Połączone struktury SAP i Business Objects będą nadal oferować tego rodzaju produkty i udzielać ich odbiorcom niezbędnej pomocy technicznej, a jednocześnie rozpoczną wspólne prace nad nowymi aplikacjami umożliwiającymi użytkownikom korporacyjnym, zespołom i przedsiębiorstwom ściślejszą współpracę za pośrednictwem sieci.

Nowe możliwości w dziedzinie optymalizacji działania przedsiębiorstw

SAP i Business Objects planują stworzyć rozwiązania umożliwiające ścisłe powiązanie informacji i procesów gospodarczych, a tym samym pozwalające przedsiębiorstwom na wykorzystanie wyników analiz do podejmowania praktycznych działań. Działając jako niezależny podmiot w ramach Grupy SAP, Business Objects będzie zaspokajać potrzeby wszystkich klientów, oferując produkty działające w oparciu o dowolne środowiska aplikacyjne (oferowane przez firmę SAP i innych producentów). W ten sposób klienci będą mogli zachować wcześniej wybrane aplikacje i rozwiązania techniczne, a tym samym – czerpać dalsze korzyści z dotychczasowych inwestycji.

Połączenie oferty Business Objects z jedyną dostępną w branży platformą do obsługi procesów biznesowych – stworzoną w oparciu o aplikacje SAP Business Suite – umożliwi klientom dalszą optymalizację działania przedsiębiorstw. Rozbudowane rozwiązania do analizy danych biznesowych umożliwiają już dzisiaj gromadzenie cennych informacji i usprawniają podejmowanie decyzji, co przekłada się na lepsze wyniki. Często jednak klienci nie potrafią w pełni wykorzystać możliwości, jakie stwarzają takie analizy. W ten sposób tracą korzyści, które mogliby uzyskać poprzez zmodyfikowanie dotychczasowych procesów w sposób pozwalający trwale uwzględnić uzyskane informacje i podjęte decyzje w dalszej działalności. Rezultatem jest luka powstająca między strategią a ciągłym doskonaleniem działań wykonawczych.

Platforma do obsługi procesów biznesowych zapewnia rozbudowaną funkcjonalność i elastyczność, usprawniając w ten sposób dostosowywanie i modyfikowanie składników procesów. Połączenie ofert firm Business Objects i SAP ułatwia klientom wprowadzanie zmian w procesach wynikających z decyzji strategicznych lub zdarzeń gospodarczych, a także pozwala bardziej efektywnie realizować zadania różnych pionów organizacyjnych oraz reagować na wydarzenia w czasie rzeczywistym. Oferowane produkty skutecznie wypełniają lukę między strategią a jej realizacją, umożliwiając nie tylko podejmowanie trafniejszych decyzji, ale również korygowanie i optymalizowanie procesy gospodarcze w czasie rzeczywistym. W rezultacie klienci zyskują niedostępne dotąd możliwości w zakresie optymalizacji działania przedsiębiorstw.

Połączenie ofert firm SAP i Business Objects stwarza dodatkowe możliwości także pod względem technologii. Wkrótce w ramach platformy do analizy danych biznesowych proponowanej przez obie firmy zostaną połączone najważniejsze technologie stosowane już w oprogramowaniu SAP NetWeaver® BI Accelerator (http://www.sapintelalliance.com) oraz mechanizmy analizy danych biznesowych działające niezależnie od baz danych i aplikacji oferowane przez Business Objects. Posunięcie to przyniesie znaczne zwiększenie wydajności i możliwości analitycznych aplikacji do optymalizacji działania przedsiębiorstw oferowanych przez firmę, a także rozwiązań tworzonych przez klientów i partnerów w oparciu o udoskonaloną platformę do analizy danych biznesowych udostępnioną przez Business Objects. Dalsze korzyści wynikają ze współpracy rozwiązań Business Objects z produktami SAP. Ponieważ SAP oferuje fabrycznie zintegrowane aplikacje przeznaczone dla przedsiębiorstw reprezentujących ponad 25 branż w ramach jednej, otwartej platformy SAP NetWeaver, klienci zyskują zaawansowane funkcje specjalistyczne nieoferowane obecnie przez innych dostawców.

“Uważamy, że firma SAP stworzyła dla klientów nowy, wewnętrzny standard w dziedzinie analizy danych biznesowych i zarządzania efektywnością” – powiedział Bruce Richardson, dyrektor ds. badań w firmie AMR Research. “Przejęcie ułatwi firmie osiągnięcie celów związanych z docieraniem do użytkowników korporacyjnych, a klienci Business Objects będą mogli wykorzystać najważniejsze atuty firmy SAP, czyli umiejętność budowania kompleksowych procesów gospodarczych dla różnych branż na całym świecie. Jeśli obie strony będą nadal skutecznie realizować swoje założenia, skorzystają na tym wszyscy – zarówno firmy SAP i Business Objects, jak i ich klienci oraz partnerzy”.

Synergia wynikająca z wzajemnie uzupełniających się struktur organizacyjnych

Integrację struktur organizacyjnych obu firm będzie nadzorował dyrektor generalny Business Objects, John Schwarz, który zostanie członkiem Zarządu spółki SAP. Z kolei Doug Merritt, członek władz spółki SAP i szef działu ds. użytkowników korporacyjnych, zasiądzie w Komisji Wykonawczej Business Objects. Podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy, które odbędzie się w maju 2008 r., Rada Nadzorcza spółki SAP zaproponuje powołanie w swoje szeregi założyciela Business Objects, Bernarda Liautauda (funkcję tę miałby objąć na kolejnym zebraniu akcjonariuszy). Do tego czasu Liautaud będzie doradcą Henninga Kagermanna w sprawach strategii i integracji. W ramach zmian organizacyjnych dotychczasowe odziały firmy SAP zajmujące się aplikacjami dla użytkowników korporacyjnych zostaną przeniesione do nowych struktur Business Objects, co umożliwi zacieśnienie współpracy oraz zintensyfikowanie prac rozwojowych mających na celu wprowadzenie na rynek nowych produktów.

“Firmy SAP i Business Objects mają wspólną wizję rozwoju technik analizy danych biznesowych” – powiedział John Schwarz, dyrektor generalny firmy Business Objects. “Chcemy stworzyć świat, w którym pracownicy, procesy i informacje staną się elementami ściśle, płynnie i interaktywnie zintegrowanego środowiska sprzyjającego współpracy i pozwalającego wnikliwie analizować podejmowane działania. Łącząc się z firmą SAP, zyskujemy ogromną siłę napędową pozwalającą już w niedalekiej przyszłości przekształcić tę wizję w rzeczywistość. Wchodząc na rozwijający się rynek rozwiązań do optymalizacji działania przedsiębiorstw, będziemy starali się przede wszystkim chronić inwestycje naszych klientów tak, aby umożliwić im wzrost i rozwój w obliczu stale zmieniających się realiów rynkowych i ekonomicznych”.

Pierwsze korzyści dla klientów wynikające ze wspólnej oferty

Firmy SAP i Business Objects przedstawiły dziewięć wspólnych pakietów produktów, które trafią do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu i będą dostępne za pośrednictwem globalnych sieci handlowych obu przedsiębiorstw. Stanowią one przykład korzyści, jakich mogą spodziewać się klienci w związku z połączeniem obu firm. Nowe pakiety zostały wybrane pod kątem rozwiązywania problemów, z którymi najczęściej ma obecnie do czynienia kadra kierownicza najwyższego szczebla. Dzięki nim klienci będą mogli po raz pierwszy uzyskiwać licencje na rozwiązania SAP i Business Objects oraz instalować produkty i zarządzać nimi w ramach jednej inwestycji informatycznej.

W pierwszej kolejności przedstawione zostały następujące pakiety dla dużych przedsiębiorstw: Financial Performance Management (zarządzanie wynikami finansowymi), Governance, Risk and Compliance (ład korporacyjny, ryzyko i zgodność z przepisami), Visualization and Reporting (wizualizacja i raportowanie), Enterprise Query, Reporting and Analysis (zapytania, raportowanie i analiza dla przedsiębiorstw), Master Data Services (usługi dotyczące danych podstawowych) oraz Data Integration and Data Quality Management (integracja danych i zarządzanie jakością danych). Dla małych i średnich firm stworzono pakiety BusinessObjects Edge Series, SAP® Business All-in-One z oprogramowaniem BusinessObjects Edge Standard oraz Crystal Reports® Server. Nowe pakiety będą oferowane równolegle z dotychczasowymi produktami firm SAP i Business Objects, które będą nadal rozwijane i pozostaną objęte pomocą techniczną.

Pozytywna reakcja partnerów na fuzję liderów rynku
Połączenie firm SAP i Business Objects spotkało się z przychylną reakcją rynku. Partnerzy obu przedsiębiorstw są zadowoleni z transakcji, ponieważ dostrzegają szansę na dotarcie do dodatkowych klientów oraz uzyskanie dalszych korzyści przy wykorzystaniu wspólnej oferty oraz otwartej polityki handlowej. Dalsze komentarze dotyczące fuzji zawiera dodatek zatytułowany “http://www.sap.com/about/press/press.epx?pressid=8736“.
Więcej informacji na temat przejęcia przez SAP firmy Business Objects można uzyskać pod adresami www.sap.com/businessobjects i www.businessobjects.com/SAPacquisition.

O Business Objects

Firma Business Objects jest pionierem w dziedzinie analizy danych biznesowych (Business Intelligence – BI) od początku istnienia tej kategorii. Obecnie – jako jeden z największych na świecie producentów tego rodzaju oprogramowania – Business Objects umożliwia klientom przekształcanie prowadzonej działalności w oparciu o mechanizmy inteligentnego przetwarzania informacji. Dzięki produktom firmy ponad 45 tys. przedsiębiorstw i instytucji na całym świecie może lepiej analizować dane i podejmować trafniejsze decyzje. Business Objects oferuje innowacyjne rozwiązania techniczne oraz usługi konsultingowe i szkoleniowe świadczone na całym świecie za pośrednictwem najsilniejszej i najbardziej zróżnicowanej sieci partnerów w całej branży, umożliwiając firmom o dowolnej wielkości podejmowanie kluczowych decyzji w oparciu o inteligentne, dokładne i aktualne informacje.

Spółka Business Objects ma siedziby w San Jose w Kalifornii oraz w Paryżu, a jej akcje są notowane na giełdach Nasdaq (identyfikator BOBJ) i Euronext Paris (identyfikator ISIN: FR0004026250 – BOB). Więcej informacji na temat firmy Business Objects można uzyskać w serwisie www.businessobjects.com.