Wzrost przychodów SAP w drugim kwartale 2008

Kierownictwo firmy zapowiada, że roczne przychody powinny osiągnąć górną granicę prognozowanego przedziału

WalldorfFirma SAP AG ogłosiła wstępne wyniki finansowe za drugi kwartał i pierwsze półrocze zakończone 30 czerwca 2008 r.

FAKTY — drugi kwartał 2008 r.

Przychody

 • W drugim kwartale 2008 r. przychody ze sprzedaży oprogramowania i usług związanych z oprogramowaniem liczone według standardów GAAP wyniosły 2,06 mld EUR (w 2007 r. 1,70 mld EUR), co oznacza wzrost o 21% w porównaniu z drugim kwartałem 2007 r. Według obliczeń niezależnych od standardów GAAP, czyli z uwzględnieniem 52 mln EUR w związku z odroczonymi niecyklicznymi przychodami wynikającymi z obsługi przejęcia firmy Business Objects, przychody ze sprzedaży oprogramowania i usług związanych z oprogramowaniem wyniosły w drugim kwartale 2008 r. 2,11 mld EUR (w 2007 r. 1,70 mld EUR). Stanowi to wzrost o 24% (32% przy stałych kursach walut) w porównaniu z drugim kwartałem 2007 r. Gdyby sprawozdania firmy SAP były sporządzane w USD, przychody za drugi kwartał ze sprzedaży oprogramowania i usług związanych z oprogramowaniem obliczane niezależnie od standardów GAAP wzrosłyby o 44% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.
 • Wyłączając wkład spółki Business Objects, w drugim kwartale 2008 r., SAP zanotował wzrost przychodów ze sprzedaży oprogramowania i usług związanych z oprogramowaniem, obliczanych niezależnie od standardów GAAP, o 16 punktów procentowych przy stałych kursach walut.
 • Łączne przychody liczone według standardów GAAP wyniosły w drugim kwartale 2008 r. 2,86 mld EUR (w 2007 r. 2,42 mld EUR), co oznacza wzrost o 18% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Według obliczeń niezależnych od standardów GAAP, czyli z uwzględnieniem 52 mln EUR w związku z odroczonymi niecyklicznymi przychodami wynikającymi z obsługi przejęcia firmy Business Objects, łączne przychody wyniosły w drugim kwartale 2008 r. 2,91 mld EUR (w 2007 r. 2,42 mld EUR), co oznacza wzrost o 20% (28% przy stałych kursach walut) w porównaniu z drugim kwartałem 2007 r.
 • W drugim kwartale 2008 r. przychody ze sprzedaży oprogramowania liczone według standardów GAAP wyniosły 898 mln EUR (w 2007 r. 716 mln EUR), co oznacza wzrost o 25% (34% przy stałych kursach walut) w porównaniu z drugim kwartałem 2007 r.

Zysk

 • Zysk z działalności operacyjnej liczony według standardów GAAP wyniósł w drugim kwartale 2008 r. 593 mln EUR (w 2007 r. 581 mln EUR), co oznacza wzrost o 2% w porównaniu z drugim kwartałem 2007 r. Według obliczeń niezależnych od standardów GAAP, czyli z uwzględnieniem 118 mln EUR w związku z odroczonymi niecyklicznymi przychodami z serwisu wynikającymi z przejęcia firmy Business Objects oraz opłatami związanymi z tym przejęciem, zysk z działalności operacyjnej wyniósł w drugim kwartale 711 mln EUR (w 2007 r. 594 mln EUR), co oznacza wzrost o 20% (30% przy stałych kursach walut) w porównaniu z drugim kwartałem 2007 r.
 • Marża operacyjna według standardów GAAP w drugim kwartale 2008 r. wyniosła 20,7% (w 2007 r. 24,0%). Marża operacyjna obliczana według standardów niezależnych od GAAP w drugim kwartale wyniosła 24,4% (w 2007 r. 24,5%) lub 25,0% przy stałych kursach walut. Na marżę operacyjną, zarówno według standardów GAAP, jak i standardów niezależnych od GAAP, wpływ miały 1) wydatki poniesione w 2008 r. na ugodę w sporze sądowym w wysokości 24 mln EUR oraz 2) jednorazowy wydatek w wysokości około 11 mln EUR związany z integracją z firmą Business Objects (niewliczany w koszty związane z przejęciem).
 • Zysk z działalności kontynuowanej według standardów GAAP wyniósł w drugim kwartale 2008 r. 411 mln EUR (w 2007 r. 453 mln EUR), co oznacza spadek o 9% w porównaniu z drugim kwartałem 2007 r. Według obliczeń niezależnych od standardów GAAP, czyli z uwzględnieniem 86 mln EUR w związku z odroczonymi niecyklicznymi przychodami z serwisu wynikającymi z przejęcia firmy Business Objects, zysk z działalności kontynuowanej wyniósł w drugim kwartale 497 mln EUR (w 2007 r. 461 mln EUR), co oznacza wzrost o 8% w porównaniu z drugim kwartałem 2007 r. Na zysk z działalności kontynuowanej za drugi kwartał 2007 r., zarówno według standardów GAAP, jak i standardów niezależnych od GAAP, dodatni wpływ miała efektywna stopa opodatkowania wynosząca odpowiednio 25,5% i 25,8% wynikająca częściowo z niecyklicznych efektów podatkowych.
 • Zysk na akcję z działalności kontynuowanej liczony według standardów GAAP wyniósł w drugim kwartale 2008 r. 0,34 EUR (w 2007 r. 0,37 EUR), co oznacza spadek o 8% w porównaniu z analogicznym okresem 2007 r. Zysk na akcję z działalności kontynuowanej według obliczeń niezależnych od standardów GAAP wyniósł w drugim kwartale 2008 r. 0,42 EUR (w 2007 r. 0,38 EUR), co oznacza wzrost o 11% w porównaniu z analogicznym okresem 2007 r.

Udział w rynku aplikacji biznesowych

SAP odnotował wzrost udziału w rynku w stosunku do poprzedniego kwartału już po raz dziesiąty pod rząd. Biorąc pod uwagę przychody ze sprzedaży oprogramowania i usług związanych z oprogramowaniem za cztery ostatnie kwartały liczone według standardów GAAP, udział SAP w tym okresie w ogólnoświatowym rynku aplikacji biznesowych, którego wartość, na podstawie badań analityków rynku, firma szacuje na około 38,1 mld USD, wyniósł 33,7%. Oznacza to wzrost o 1,1 punktu procentowego w porównaniu z okresem czterech kwartałów zakończonym 31 marca 2008 r. i o 7,7 punktu procentowego w porównaniu z okresem czterech kwartałów zakończonym 30 czerwca 2007 r., z czego około 4,5 punktu procentowego pochodzi ze wzrostu własnego, a 3,2 punktu procentowego z przejęcia spółki Business Objects.

“W drugim kwartale pracowaliśmy bardzo wydajnie, czego dowodem jest 32-procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży oprogramowania i usług związanych z oprogramowaniem według obliczeń niezależnych od standardów GAAP przy stałych kursach walut, osiągając po raz 18. pod rząd dwucyfrowy wzrost” — powiedział Henning Kagermann, jeden z dwóch Dyrektorów Generalnych SAP. “Nasz własny wzrost, bez uwzględniania wkładu firmy Business Objects, można określić tylko jako imponujący, ponieważ wniósł 16 punktów procentowych do wzrostu przychodów ze sprzedaży oprogramowania i usług związanych z oprogramowaniem przy stałych kursach walut. Tak dobre wyniki możemy przypisać dobremu zarządzaniu i utrzymującej się tendencji wzrostowej we wszystkich trzech podstawowych obszarach naszej działalności, czyli sprzedaży do dotychczasowych klientów, firm średniej wielkości i rozwiązań dla użytkowników biznesowych”.

“SAP jako jedyny oferuje prawdziwie otwartą platformę procesów biznesowych, na której opiera się w pełni zintegrowany pakiet produktów, wraz z bardzo dynamicznym ekosystemem rozwiązań powstających wokół niej” — dodał Kagermann. “Nasze rozwiązania sprzedajemy do tych firm, które szukają strategicznego wsparcia dla swojego biznesu, chcą lepiej spełniać wymogi nałożone różnymi przepisami i lepiej rozwijać się”.

Wykup akcji

W drugim kwartale 2008 r. firma odkupiła 3,8 mln akcji za średnią cenę 32,58 EUR (za łączną kwotę 124,2 mln EUR). Ze wszystkich akcji skupionych w drugim kwartale, 265 971 akcji kupili następnie od firmy pracownicy w ramach programu wynagradzania pracowników akcjami. Łączna liczba akcji skupionych w drugim kwartale 2008 r. stanowi 0,31% łącznej liczby akcji pozostających w obrocie. Według stanu na 30 czerwca 2008 r. firma posiadała 57,9 mln akcji własnych (około 4,6% łącznej liczby akcji pozostających w obrocie), których średnia cena wynosiła 35,31 EUR. W pierwszym półroczu 2008 r. firma zainwestowała 382,6 mln EUR w skupienie około 11,8 mln akcji za średnią cenę 32,31 EUR.

Wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2008

Przychody

 • W pierwszym półroczu 2008 r., przychody ze sprzedaży oprogramowania i usług związanych z oprogramowaniem liczone według standardów GAAP wyniosły 3,80 mld EUR (w 2007 r. 3,22 mld EUR), co oznacza wzrost o 18% w porównaniu z pierwszym półroczem 2007 r. Według obliczeń niezależnych od standardów GAAP, czyli z uwzględnieniem 99 mln EUR w związku z odroczonymi, niecyklicznymi przychodami wynikającymi z obsługi przejęcia firmy Business Objects, przychody ze sprzedaży oprogramowania i usług związanych z oprogramowaniem wyniosły w pierwszym półroczu 2008 r. 3,90 mld EUR (w 2007 r. 3,22 mld EUR). Oznacza to wzrost o 21% (28% przy stałych kursach walut) w porównaniu z pierwszym półroczem 2007 r. Gdyby sprawozdania firmy SAP były sporządzane w dolarach amerykańskich, przychody ze sprzedaży oprogramowania i usług związanych z oprogramowaniem obliczane niezależnie od standardów GAAP za pierwsze półrocze wzrosłyby o 40% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.
 • Wyłączając wkład spółki Business Objects, w pierwszym półroczu 2008 r. działalność SAP wniosła wzrost przychodów ze sprzedaży oprogramowania i usług związanych z oprogramowaniem, obliczanych niezależnie od standardów GAAP, o 14 punktów procentowych przy stałych kursach walut.
 • Łączne przychody liczone według standardów GAAP wyniosły w pierwszym półroczu 2008 r. 5,32 mld EUR (w 2007 r. 4,58 mld EUR), co oznacza wzrost o 16% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Według obliczeń niezależnych od standardów GAAP, czyli z uwzględnieniem 99 mln EUR w związku z odroczonymi niecyklicznymi przychodami wynikającymi z obsługi przejęcia firmy Business Objects, łączne przychody wyniosły w pierwszym półroczu 2008 r. 5,42 mld EUR (w 2007 r. 4,58 mld EUR), co oznacza wzrost o 18% (25% przy stałych kursach walut) w porównaniu z pierwszym półroczem 2007 r.
 • W pierwszym półroczu 2008 r. przychody ze sprzedaży oprogramowania liczone według standardów GAAP wyniosły 1,52 mld EUR (w 2007 r. 1,28 mld EUR), co oznacza wzrost o 19% (27% przy stałych kursach walut) w porównaniu z pierwszym półroczem 2007 r.

Zysk

 • Zysk z działalności operacyjnej według standardów GAAP wyniósł w pierwszym półroczu 2008 r. 952 mln EUR (w 2007 r. 1,02 mld EUR), co oznacza spadek o 6% w porównaniu z analogicznym okresem 2007 r. Według obliczeń niezależnych od standardów GAAP, czyli z uwzględnieniem 248 mln EUR w związku z odroczonymi niecyklicznymi przychodami z serwisu wynikającymi z przejęcia firmy Business Objects oraz opłatami związanymi z tym przejęciem, zysk z działalności operacyjnej wyniósł w pierwszym półroczu 1,20 mld EUR (w 2007 r. 1,04 mld EUR), co oznacza wzrost o 15% (26% przy stałych kursach walut) w porównaniu z pierwszym półroczem 2007 r.
 • Marża operacyjna według standardów GAAP w pierwszym półroczu 2008 r. wyniosła 17,9% (w 2007 r. 22,2%). Marża operacyjna obliczana według standardów niezależnych od GAAP w pierwszym półroczu wyniosła 22,2% (w 2007 r. 22,7%) lub 22,8% przy stałych kursach walut. Na marżę operacyjną, zarówno według standardów GAAP, jak i standardów niezależnych od GAAP, wpływ miały 1) wydatki poniesione w drugim kwartale 2008 r. na ugodę w sporze sądowym w wysokości 24 mln EUR oraz 2) jednorazowy wydatek w wysokości około 18 mln EUR związany z integracją z firmą Business Objects (niewliczany w koszty związane z przejęciem).
 • Zysk z działalności kontynuowanej według standardów GAAP wyniósł w pierwszym półroczu 2008 r. 658 mln EUR (w 2007 r. 765 mln EUR), co oznacza spadek o 14% w porównaniu z pierwszym półroczem 2007 r. Według obliczeń niezależnych od standardów GAAP, czyli z uwzględnieniem 184 mln EUR w związku z odroczonymi niecyklicznymi przychodami z serwisu wynikającymi z przejęcia firmy Business Objects, zysk z działalności kontynuowanej wyniósł w pierwszym półroczu 842 mln EUR (w 2007 r. 780 mln EUR), co oznacza wzrost o 8% w porównaniu z pierwszym półroczem 2007 r. Na zysk z działalności kontynuowanej za pierwsze półrocze 2007 r., zarówno według standardów GAAP, jak i standardów niezależnych od GAAP, dodatni wpływ miała efektywna stopa opodatkowania w drugim kwartale 2007 r. wynosząca odpowiednio 25,5% i 25,8% wynikająca częściowo z niecyklicznych efektów podatkowych.
 • Zysk na akcję z działalności kontynuowanej liczony według standardów GAAP wyniósł w pierwszym półroczu 2008 r. 0,55 EUR (w 2007 r. 0,63 EUR), co oznacza spadek o 13% w porównaniu z analogicznym okresem 2007 r. Zysk na akcję z działalności kontynuowanej według obliczeń niezależnych od standardów GAAP wyniósł w pierwszym półroczu 2008 r. 0,71 EUR (w 2007 r. 0,64 EUR), co oznacza wzrost o 11% w porównaniu z analogicznym okresem 2007 r.

PERSPEKTYWY FINANSOWE

Firma udostępnia pełną prognozę na cały 2008 r., która różni się od poprzedniej prognozy udostępnionej 30 kwietnia 2008 r. Firma sprecyzowała prognozy przychodów ze sprzedaży oprogramowania i usług związanych z oprogramowaniem obliczanych według standardów niezależnych od GAAP przy stałych kursach walut oraz marży operacyjnej obliczanej według standardów niezależnych od GAAP przy stałych kursach walut.

 • Firma potwierdziła prognozę wzrostu przychodów ze sprzedaży oprogramowania i usług związanych z oprogramowaniem według obliczeń niezależnych od standardów GAAP, czyli z uwzględnieniem odroczonych niecyklicznych przychodów wynikających z obsługi przejęcia firmy Business Objects w wysokości około 180 mln EUR, w 2008 r. o 24-27% przy stałych kursach walut (w 2007 r. 7,428 mld EUR), ale obecnie oczekuje, że wzrost osiągnie górną granicę tego przedziału. Firma potwierdziła też prognozę, że działalność SAP, bez wkładu firmy Business Objects, powinna wnieść do tego wzrostu 12-14 punktów procentowych, ale obecnie oczekuje, że wkład ten osiągnie górną granicę tego przedziału.
 • Firma potwierdziła prognozę wzrostu marży operacyjnej według obliczeń niezależnych od standardów GAAP, czyli z uwzględnieniem odroczonych niecyklicznych przychodów wynikających z obsługi przejęcia firmy Business Objects oraz kosztów związanych z przejęciem, w 2008 r. o 28,5-29,0% przy stałych kursach walut (w 2007 r. marża operacyjna według obliczeń niezależnych od standardów GAAP wyniosła 27,3%), ale oczekuje obecnie, że wzrost osiągnie górną granicę tego przedziału.
 • Firma nadal prognozuje na 2008 r. efektywną stopę opodatkowania w przedziale 31,0-31,5% (na podstawie zysku z działalności kontynuowanej obliczanego według standardów GAAP).

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA — drugi kwartał 2008 r.

 • W drugim kwartale 2008 r. firma SAP zawarła duże kontrakty w kilku kluczowych regionach, m.in. z Carlsberg Breweries A/S, Comet Group Plc, Fiat Services S.p.A., GDF SUEZ, Saudi Electricity Company (SEC) w regionie EMEA; AmerisourceBergen Corporation, Brown Shoe Company, Freeman, Marisa Lojas Varejistas Ltda, The City of Edmonton w regionie Ameryk Północnej i Południowej; oraz China Petroleum & Chemical, KPIT Cummins Infosystems Ltd, Neptune Orient Lines Ltd, India Oil and Natural Gas Corporation, Shanxi Electric I/E Power Corp., SUMISHO COMPUTER SYSTEMS na Dalekim Wschodzie.
 • 17 czerwca 2008 r. firma SAP ogłosiła zamiar przejęcia firmy Visiprise Inc. Przejęcie Visiprise pozwoli firmie SAP na realizację jej strategii “Perfect Plant” polegającej na integracji podstawowych rozwiązań SAP ze sprzętem i oprogramowaniem oraz usługami oferowanymi przez partnerów tworzących ekosystem SAP w celu przyspieszania wprowadzania nowatorskich rozwiązań w firmach zajmujących się produkcją dyskretną.
 • 20 maja 2008 r. firma SAP ogłosiła wdrożenie w firmie Unilever komponentu SAP NetWeaver Master Data Management (SAP NetWeaver MDM), który będzie obsługiwał pięć krajów w regionie Afryki, Bliskiego Wschodu i Turcji. Unilever wymaga ujednoliconego widoku danych podstawowych, aby zachować elastyczność i móc szybko reagować na zmiany potrzeb biznesowych, utrzymując równocześnie wysoką wydajność na rynkach lokalnych.
 • 19 maja 2008 r. firma SAP ogłosiła, że będzie globalnym dostawcą rozwiązań informatycznych dla Daimler AG w ramach zakrojonej na szeroką skalę strategii harmonizacji rozwiązań informatycznych firmy Daimler.
 • Również 19 maja 2008 r. firma SAP ogłosiła, że firma Bayer MaterialScience kupiła najnowszą wersję aplikacji do zarządzania relacjami z klientem (SAP CRM), czyli SAP CRM 2007, aby pomóc swoim sprzedawcom na całym świecie w zapewnianiu klientom jak najlepszej obsługi.
 • 19 maja 2008 r. firma SAP zaprezentowała także nowe funkcje CRM w rozwiązaniu SAP Business All-in-One. Funkcje te w dadzą firmom średnim korzystającym z rozwiązań SAP znacznie większe możliwości realizacji strategii pozyskiwania nowych klientów i zarządzania całym procesem biznesowym za pomocą wstępnie skonfigurowanych najlepszych procesów biznesowych.
 • Głównym tematem konferencji dla klientów SAP SAPPHIRE 2008, które odbyły się w Orlando na Florydzie w dniach 4-7 maja i w Berlinie w dniach 19-21 maja, był “Biznes ponad granicami”. W trakcie konferencji SAPPHIRE 2008 klienci z całego świata pokazywali, w jaki sposób wykorzystują z powodzeniem rozwiązania SAP, aby tworzyć pokonywać różnego rodzaju przeszkody w biznesie.
 • 5 maja 2008 r. firmy SAP i Satyam Computer Services Ltd. ogłosiły zawarcie nowej umowy partnerskiej, która przyczyni się do przyspieszenia wprowadzania przez nie wspólnych nowatorskich rozwiązań i zwiększenia zwrotu z inwestycji. Na mocy nowej umowy firma Satyam stała się globalnym partnerem usługowym SAP, który pomaga firmom na całym świecie szybko i niezawodnie wdrażać rozwiązania SAP oraz transformować procesy biznesowe.
 • Także 5 maja 2008 r. firma SAP zapowiedziała rozszerzenie swojej współpracy partnerskiej z IBM w zakresie rozwiązań SAP Business All-in-One.
 • Również 5 maja 2008 r. firma SAP poinformowała o przystąpieniu firmy Infosys do programu SAP Global Service Partner. Informacja ta wyznacza ważny punkt zwrotny w relacjach między dwiema firmami, które już od przeszło pięciu lat wspólnie pomagają swoim klientom w czerpaniu korzyści technicznych i finansowych z inwestycji w aplikacje SAP.
 • 2 maja 2008 r. firmy SAP i Research In Motion (RIM) poinformowały o nawiązaniu współpracy dotyczącej wspólnego opracowywania nowatorskich rozwiązań w nadchodzącej nowej erze mobilnych rozwiązań korporacyjnych. Obie firmy połączyły siły, aby zmienić dotychczasowe metody pracy, zapewniając mobilny dostępu do aplikacji korporacyjnych SAP w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pomocą szeroko rozpowszechnionej platformy BlackBerry®.
 • 2 kwietnia 2008 r. firma SAP poinformowała o mianowaniu dotychczasowego zastępcy dyrektora generalnego Léo Apothekera współdyrektorem generalnym wraz z dotychczasowym dyrektorem generalnym SAP Henningiem Kagermannem. Ponadto rada nadzorcza mianowała trzech nowych członków zarządu SAP, którzy rozpoczęli pełnienie swoich obowiązków w dniu 1 lipca 2008 r. Są to Erwin Gunst, Bill McDermott i Jim Hagemann Snabe.

Stosowanie wskaźników finansowych obliczanych niezależnie od standardów GAAP

Niniejsza informacja prasowa zawiera pewne wskaźniki finansowe, jak przychody obliczane niezależnie od standardów GAAP, marża operacyjna obliczana niezależnie od standardów GAAP, wolny przepływ gotówkowy, przychody przy stałych kursach walut, zysk z działalności operacyjnej i wskaźniki liczone w USD, które są oparte na przychodach obliczanych niezależnie od standardów GAAP. Wskaźniki te nie zostały obliczone zgodnie z amerykańskimi standardami GAAP, w związku z czym są uznawane za wskaźniki finansowe obliczane niezależnie od standardów GAAP. Nasze wskaźniki finansowe obliczane niezależnie od standardów GAAP mogą nie odpowiadać wskaźnikom finansowym obliczanym niezależnie od standardów GAAP podawanym przez inne firmy. Podawane przez nas wskaźniki finansowe obliczane niezależnie od standardów GAAP należy traktować jako uzupełniające, a nie zastępujące przychody, marżę operacyjną lub inne wskaźniki albo wyniki finansowe obliczone zgodnie ze standardami GAAP, czy też jako mające przed nimi pierwszeństwo. Dodatkowe informacje dotyczące wskaźników obliczanych według standardów niezależnych od GAAP zawartych w niniejszej informacji prasowej oraz ich przeliczenia na odpowiednie wskaźniki liczone według standardów GAAP można znaleźć w Dodatku znajdującym się na końcu sekcji finansowej niniejszej informacji prasowej.

Udział w rynku podstawowych aplikacji korporacyjnych

Firma udostępnia dane o udziale w rynku aplikacji biznesowych, którego wartość szacuje na około 38,1 mld USD pod względem przychodów ze sprzedaży oprogramowania i usług związanych z oprogramowaniem. Analitycy prognozują, że rynek podstawowych aplikacji korporacyjnych wzrośnie w 2008 r. o około 7% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Na potrzeby obliczenia udziału kwartalnego SAP przyjmuje, że ten w przybliżeniu 7-procentowy wzrost nie rozłoży się liniowo na przestrzeni roku. W związku z tym wprowadza korekty kwartalne na podstawie wyników finansowych pewnego podzbioru (około 25) dostawców podstawowych aplikacji korporacyjnych.