Systemy zarządzania ryzykiem w polskim sektorze energetycznym

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom informatycznym można stopniowo i skutecznie poprawić infrastrukturę energetyczną

WarszawaZarządzanie ryzykiem stanowi centralny element zarządzania strategicznego każdej organizacji. W ramach tego procesu organizacja w sposób metodyczny rozwiązuje problemy związane z ryzykiem, które towarzyszy jej działalności. Jednym z wyzwań jakie stoją obecnie przed polskim sektorem energetycznym, podobnie jak w innych krajach, jest starzejąca się i wymagająca wymiany infrastruktura. Ostatnio występujące trudne warunki atmosferyczne i wynikające z tego skutki dla infrastruktury przesyłowej zademonstrowały skalę problemu. Kompleksowa wymiana infrastruktury jest niemożliwa ze względu na jej skalę i wiążące się z nią koszty, kluczowe zatem staje się znalezienie sposobu na ustalenie priorytetów, by podejmować działania w miejscach, gdzie potrzeby są najpilniejsze.

Pod koniec ubiegłego roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie polityki energetycznej Polski do 2030 roku. Zgodnie z uchwałą, głównym celem polityki energetycznej w obszarze wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej oraz ciepła jest zapewnienie ciągłego pokrycia zapotrzebowania na energię przy uwzględnieniu maksymalnego możliwego wykorzystania krajowych zasobów oraz przyjaznych środowisku technologii. Zakłada się zatem, między innymi, rozbudowę krajowego systemu przesyłowego gwarantującego zrównoważony wzrost gospodarczy kraju, jego poszczególnych regionów oraz zapewniających niezawodne dostawy energii elektrycznej a także modernizację sieci przesyłowych i sieci dystrybucyjnych, pozwalająca obniżyć do 2030 roku czas awaryjnych przerw w dostawach do 50% czasu trwania przerw w roku 2005.

„Mimo znaczących środków przeznaczanych przez polskie firmy energetyczne na modernizację sieci, nadal brakuje zaawansowanych metodologii oceny stanu infrastruktury, które pomogłyby lokować środki inwestycyjne w obszarach najbardziej narażonych na potencjalne awarie,” mówi Sławomir Klimowicz z firmy SAP Polska, ekspert rynku Utilities odpowiedzialny za rynek energetyczny w Europie Centralnej i Wschodniej. „Decyzje dotyczące inwestycji dokonywane są często na podstawie wiedzy zgromadzonej przez pojedynczych specjalistów, nie zaś w oparciu o kompleksową analizę faktycznego stanu infrastruktury w różnych obszarach,” dodaje Klimowicz.

Korzystne i skuteczne rozwiązanie stanowią w tej sytuacji systemy informatyczne, przy pomocy których można dokonać oceny, w oparciu o szereg wyszukanych kryteriów, które fragmenty infrastruktury należy remontować lub wymienić w trybie najpilniejszym, jaka jest aktualna i prognozowana wytrzymałość sieci, gdzie należy liczyć się z potencjalnymi problemami z dostawami energii i innymi kluczowymi kwestiami. Dzięki ich zastosowaniu zarządzanie infrastrukturą energetyczną i zarządzanie ryzykiem z nią związanym staje się łatwiejsze do zaplanowania i realizacji. Systemy tego typu były na przykład wdrażane
w Stanach Zjednoczonych po serii awarii sieci energetycznej w 2003 roku.

Ciekawym przykładem rozwiązania, które przynosi konkretne korzyści biznesowe jest system, na który składa się repozytorium najbardziej ryzykownych elementów infrastruktury wraz z algorytmami pozwalającymi na oszacowanie ryzyka wystąpienia awarii. Przykładem rozwiązań dedykowanych zarządzaniu ryzykiem jest system SAP BusinessObjects, który pozwala na ujednolicenie strategii, inicjatyw kontrolnych oraz procedur ustalania szans
i kompensacji strat w przedsiębiorstwach

Informacje dla prasy:
Ewa Kwiecień
PR Manager
Central & Eastern Europe Market Unit
SAP Polska Sp. z o.o.
T +48.22.541.67.34
F +48.22.541.66.07
M +48.604.416.989
ewa.kwiecien@sap.com
www.sap.pl

Piotr Kabała
Senior Account Manager
Expertise PR
M +48.728.67.44.37
pkabala@expertisepr.pl

O SAP Service and Asset Management
SAP Service and Asset Management stanowi kompleksowe, zintegrowane rozwiązanie służące optymalnemu zarządzaniu majątkiem przedsiębiorstwa w celu maksymalizowania jego wartości. Rozwiązanie to zapewnia właścicielom i zarządcom majątku oraz firmom świadczącym usługi związane z zarządzaniem majątkiem wgląd w czasie rzeczywistym we wszelkie aspekty dotyczące wydajności oraz utrzymania środków trwałych. Narzędzia do monitorowania umożliwiają z kolei lepsze podejmowanie decyzji, aby ulepszać zarządzanie majątkiem i zwiększać rentowność. Rozwiązanie SAP pozwala zarządzać majątkiem trwałym – fabrykami, sprzętem, flotami pojazdów czy zespołami obiektów przez cały cykl życia danego środka trwałego. W połączeniu z bogatymi możliwościami raportowania oraz przeprowadzania analiz, oprogramowanie SAP pozwala zredukować koszty operacyjne, lepiej zarządzać wydatkami oraz zwiększyć wydajność korzystania z majątku. W oparciu
o otwartą architekturę platformy SAP NetWeaver, rozwiązanie SAP Service and Asset Management może być jednolicie łączone z aplikacjami SAP lub innymi, umożliwiając sieciowe zarządzanie majątkiem.