SAP odnotowuje rekordowy przychód ze sprzedaży licencji na oprogramowanie za czwarty kwartał 2010 roku

 • Przychody ze sprzedaży licencji na oprogramowanie za czwarty kwartał 2010 roku wzrosły o 35% (licząc według stałych kursów walut – o 25%) do 1,5 mld EUR
 • Przychody ze sprzedaży licencji na oprogramowanie i usług związanych z oprogramowaniem za cały rok 2010, nieoparte na standardach MSSF, wzrosły o 20% (licząc według stałych kursów walut – o 13%) i przekroczyły wynik prognozowany przez Spółkę
 • Marża operacyjna za cały rok 2010, nieoparta na MSSF, liczona według stałych kursów walut jest zgodna z prognozą Spółki; na marżę operacyjną (MSSF) za cały rok 2010 wpłynęła negatywnie rezerwa na spór sądowy
 • Zarząd SAP zaleci Radzie Nadzorczej SAP zwiększenie dywidendy za 2010 rok o 20% z 0,50 EUR do 0,60 EUR na akcję

WALLDORF, NiemcyFirma SAP AG (NYSE: SAP) ogłosiła dzisiaj wstępne wyniki finansowe za czwarty kwartał i cały rok zakończony 31 grudnia 2010 roku.<!–

 • Przychody ze sprzedaży licencji na oprogramowanie za czwarty kwartał 2010 roku wzrosły o 35% (licząc według stałych kursów walut – o 25%) do 1,5 mld EUR
 • Przychody ze sprzedaży licencji na oprogramowanie i usług związanych z oprogramowaniem za cały rok 2010, nieoparte na standardach MSSF, wzrosły o 20% (licząc według stałych kursów walut – o 13%) i przekroczyły wynik prognozowany przez Spółkę
 • Marża operacyjna za cały rok 2010, nieoparta na MSSF, liczona według stałych kursów walut jest zgodna z prognozą Spółki; na marżę operacyjną (MSSF) za cały rok 2010 wpłynęła negatywnie rezerwa na spór sądowy
 • Zarząd SAP zaleci Radzie Nadzorczej SAP zwiększenie dywidendy za 2010 rok o 20% z 0,50 EUR do 0,60 EUR na akcję

–>

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE FINANSOWE –Czwarty kwartał 2010 r.

Czwarty kwartał 2010 r. ¹
Wyniki liczone wg MSSF Wyniki nieliczone wg MSSF ²
w mln EUR, o ile nie określono inaczej 4 kw. 2010 r. 4 kw. 2009 r. Zmiana w % 4 kw. 2010 r. 4 kw. 2009 r. Zmiana w % Zmiana w % wg stałych kursów walut ³
Przychody ze sprzedaży licencji na oprogramowanie 1.507 1.120 35 1.507 1.120 35 25
Przychody ze sprzedaży licencji na oprogramowanie i usług związanych z oprogramowaniem 3.273 2.566 28 3.309 2.566 29 20
Przychody całkowite 4.058 3.190 27 4.094 3.190 28 20
Całkowite koszty -3.515 -2.168 62 -2.484 -2.055 21 15
-z tego spór sądowy TomorrowNow -933 -49 >100 nd. nd. nd. nd.
Zysk operacyjny 543 1.022 1.610 1.134 42 30
Marża operacyjna (%) 13,4 32,0 39,3 35,5 3,8pp 3,0pp
Zysk netto 437 682 1.103 761 45
Podstawowy zysk na jedną akcję (EUR) 0,37 0,57
35
0,93 0,64 45
1) Wszystkie liczby mają charakter wstępny i nie zostały poddane audytowi.

2) Korekty w pozycjach przychodów dotyczą przychodów z tytułu wsparcia technicznego, które zostałyby uznane, jeśli
przejęte jednostki pozostałyby jednostkami niezależnymi. SAP nie może ich uznać jako przychodów na podstawie standardów MSSF zgodnie z zasadami rachunkowości dotyczącymi połączenia jednostek. Korekty w pozycja kosztów operacyjnych dotyczą kosztów przejęcia i działalności zaniechanej.

3) Liczby przedstawiające przychody i zysk operacyjny według stałych kursów walut są obliczone poprzez przeliczenie przychodów i zysku operacyjnego z bieżącego okresu według średnich kursów wymiany z odpowiedniego okresu poprzedniego roku zamiast z bieżącego okresu. Zmiany według stałych kursów walut z okresu na okres są obliczane poprzez porównanie nieopartych na MSSF liczb według stałych kursów walut z bieżącego roku z nieopartymi na MSSF liczbami z odpowiedniego okresu poprzedniego roku.

Przychody – Czwarty kwartał 2010 r.

 • Przychody ze sprzedaży licencji na oprogramowanie (MSSF) wyniosły 1,51 mld EUR (2009: 1,12 mld EUR), co stanowi wzrost o 35% (25% licząc według stałych kursów walut).
 • Przychody ze sprzedaży licencji na oprogramowanie i usług związanych z oprogramowaniem (MSSF) wyniosły 3,27 mld EUR (2009: 2,57 mld EUR), co stanowi wzrost o 28%. Nieoparte na MSSF przychody ze sprzedaży licencji na oprogramowanie i usług związanych z oprogramowaniem wyniosły 3,31 mld UER (2009: 2,57 mld EUR), co stanowi wzrost o 29% (20% licząc według stałych kursów walut).
 • Nie licząc udziału przychodów Sybase, działalność gospodarcza SAP przyczyniła się do 21-procentowego wzrostu przychodów ze sprzedaży licencji na oprogramowanie i usług związanych z oprogramowaniem, opartych i nieopartych na MSSF (licząc według stałych kursów walut wzrost wyniósł 13 punktów procentowych).
 • Całkowite przychody (MSSF) wyniosły 4,06 mld EUR (2009: 3,19 mld EUR), co stanowi wzrost o 27%. Całkowite przychody nieoparte na MSSF wyniosły 4,09 mld EUR (2009: 3,19 mld EUR), co stanowi wzrost o 28% (20% licząc według stałych kursów walut ).

W przychodach ze sprzedaży licencji na oprogramowanie i usług związanych z oprogramowaniem oraz całkowitych przychodach za czwarty kwartał 2010 roku, nieliczonych według standardów MSSF, nie uwzględniono odpisu przychodów przyszłych okresów z tytułu wsparcia, wynikających z przejęć, w wysokości 36 mln EUR.

Zysk – Czwarty kwartał 2010 r.

 • Zysk operacyjny liczony według standardów MSSF wyniósł 543 mln EUR (2009: 1,02 mld EUR), co stanowi spadek o 47%. Zysk operacyjny nieoparty na MSSF wyniósł 1,61 mld EUR (2009: 1,13 mld EUR), co stanowi wzrost o 42% (licząc według stałych kursów walut – o 30%). Na zysk operacyjny za czwarty kwartał 2009 roku, oparty oraz nieoparty na standardach MSSF, wpłynęły koszty restrukturyzacji w wysokości odpowiednio 5 mln EUR i 6 mln EUR, wynikające z redukcji stanowisk. Nie miały one natomiast wpływu na zysk za czwarty kwartał 2010 roku. Na zysk operacyjny oparty na standardach MSSF za ten okres negatywnie wpłynęła kwota 933 mln EUR (2009: 49 mln EUR), wynikająca ze zwiększenia rezerwy na spór sądowy związany ze spółką TomorrowNow.
 • Marża operacyjna (MSSF) wyniosła 13,4% (2009: 32,0%), co stanowi spadek o 18,6 punktu procentowego. Marża operacyjna nieoparta na MSSF wyniosła 39,3% (2009: 35,5%), lub licząc według stałych kursów walut – 38,5%, co stanowi wzrost o 3,8 punktu procentowego (3,0 punkty procentowe licząc według stałych kursów walut). W przeciwieństwie do odpowiedniego kwartału 2009 roku, na czwarty kwartał 2010 roku nie miały istotnego wpływu koszty restrukturyzacji, które w czwartym kwartale 2009 roku negatywnie wpłynęły na marżę operacyjną liczoną zarówno według standardów MSSF, jak i nieopartą na nich, obniżając ją o 0,2 punktu procentowego. W czwartym kwartale 2010 roku negatywny wpływ na marżę operacyjną opartą na MSSF miało zwiększenie rezerwy na spór sądowy związany ze spółką TomorrowNow, które spowodowało obniżenie tej marży o 23,0 punkty procentowe (2009: 1,5 punktu procentowego).
 • Zysk netto liczony według standardów MSSF wyniósł 437 mln EUR (2009: 682 mln EUR), co stanowi spadek o 36%. Zysk netto liczony według MSSF wyniósł 1,10 mld EUR (2009: 761 mln EUR) i był wyższy o 45%. Podstawowy zysk na jedną akcję oparty na MSSF wyniósł 0,37 EUR (2009: 0,57 EUR), co stanowi spadek o 35%. Podstawowy zysk na jedną akcję nieoparty na MSSF wyniósł 0,93 EUR (2009: 0,64 EUR) i był wyższy o 45%. Wpływ netto kosztów restrukturyzacji poniesionych w czwartym kwartale 2009 roku na podstawowy zysk na jedną akcję w czwartym kwartale 2009 roku, liczony według standardów MSSF oraz nieoparty na nich, był niewielki. W czwartym kwartale 2010 roku negatywny wpływ na podstawowy zysk na jedną akcję liczony według MSSF miało zwiększenie rezerwy na spór sądowy związany ze spółką TomorrowNow, które przyczyniło się do obniżenia tego zysku o 0,49 EUR (2009: 0,03 EUR). Efektywna stawka podatkowa oparta na MSSF wyniosła w czwartym kwartale 2010 roku 3,1% (2009: 31,1%). Wynoszący ok. 24 punkty procentowe spadek efektywnej stawki podatkowej za czwarty kwartał 2010 roku był spowodowany zwiększeniem rezerwy na spór sądowy związany ze spółką TomorrowNow.

W zysku operacyjnym za czwarty kwartał 2010 roku, nieopartym na standardach MSSF, nie uwzględniono odpisu przychodów przyszłych okresów z tytułu wsparcia, wynikających z przejęć, w wysokości 36 mln EUR ani kosztów przejęcia w wysokości 96 mln EUR (2009: 64 mln EUR) ani działalności zaniechanej, której suma wynosi 935 mln EUR (2009: 49 mln EUR). Zysk netto oraz podstawowy zysk na jedną akcję za czwarty kwartał 2010 roku, nieoparte na standardach MSSF, nie uwzględniają odpisu przychodów przyszłych okresów z tytułu wsparcia, wynikających z przejęć, w wysokości 23 mln EUR ani kosztów przejęcia w wysokości 67 mln EUR (2009: 49 mln EUR) ani działalności zaniechanej, której suma wynosi 575 mln EUR (2009: 30 mln EUR) po pomniejszeniu o podatek. Kwota wyłączona z zysku operacyjnego z powodu zaniechanej działalności w związku ze sporem sądowym dotyczącym spółki TomorrowNow wyniosła 933 mln EUR (2009: 49 mln EUR). Po pomniejszeniu o podatek kwota ta wyniosła 586 mln EUR (2009: 31 mln EUR).

„Rok 2010 zakończyliśmy najwyższymi wynikami sprzedaży oprogramowania za czwarty kwartał w naszej historii. Znakomite wyniki działalności i nasza prognoza na rok 2011 pokazują, że SAP pewnie zmierza do osiągnięcia dwucyfrowego wzrostu i zwiększenia marży – stwierdził Werner

Brandt, Dyrektor Finansowy SAP. – Ponadto, w świetle naszych doskonałych wyników oraz
pewności co do dalszego rozwoju firmy, zalecimy Radzie Nadzorczej zwiększenie dywidendy o 20% z 0,50 EUR do 0,60 EUR na akcję, która zostanie wypłacona w 2011 roku.”

„Nasze wyniki świadczą o tym, że SAP jest znowu szybko rozwijającą się firmą – powiedział Bill McDermott, Prezes SAP. – Uzyskaliśmy wysokie przychody na całym świecie, w szczególności na szybko rozwijających się rynkach wschodzących, na których klienci mają nadal największą możliwość wyboru i szybko rozszerzają swoją działalność. Osiągnęliśmy także wyjątkowo dobre wyniki we wszystkich kluczowych segmentach klientów. Mamy doskonałe tempo i jesteśmy pewni, że je utrzymamy w 2011 roku i kolejnych latach.”

„Jesteśmy przekonani, że innowacja i wybór stanowią podstawę zrównoważonego modelu biznesowego dla nas i naszych klientów – powiedział Jim Hagemann Snabe, Prezes SAP. – Przygotowujemy szereg innowacji i rozszerzamy działalność na nowe rynki technologii mobilnych, przetwarzania danych na żądanie oraz „in-memory computing”. Jesteśmy pewni, że te innowacje zapewnią nam dwucyfrowy wzrost i pozwolą osiągnąć liczbę miliarda użytkowników do roku 2015.”

Spór sądowy związany ze spółką TomorrowNow
Spółka SAP ma ogromny szacunek dla systemu prawnego USA i postanowień amerykańskich sądów. Jednakże SAP jest zdania, że kwota zasądzona przez ławę przysięgłych w sprawie Oracle przeciwko SAP/TomorrowNow jest nieuzasadniona i nieodpowiednia. SAP zamierza w najbliższych tygodniach, po ogłoszeniu przez sąd wyroku, złożyć wnioski o zmniejszenie wysokości zasądzonego odszkodowania bądź zarządzenie ponownego rozpoznania sprawy. W zależności od wyniku rozpatrzenia wniosków SAP może rozważyć złożenie apelacji. Ze względu na to, że wnioski nie zostały jeszcze złożone i wynik ich rozpatrzenia jest nieznany, nie można obecnie w wiarygodny sposób oszacować kwoty ewentualnego zmniejszenia odszkodowania. Dlatego też spółka SAP ustaliła wysokość rezerwy w oparciu o decyzję ławy przysięgłych. Na podstawie nowych informacji i rozwoju sytuacji w kolejnych tygodniach, SAP ustali odpowiednią kwotę rezerwy dla ostatecznych wyników finansowych spółki za cały rok 2010. Z tego względu SAP nie może wykluczyć, że ostateczna wysokość rezerwy będzie się różnić od tymczasowej kwoty przedstawionej w niniejszej informacji prasowej.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE FINANSOWE – Cały rok 2010

Cały rok 2010 ¹
Wyniki liczone wg MSSF Wyniki nieliczone wg MSSF ²
w mln EUR, o ile nie określono inaczej Cały rok 2010 Cały rok 2009 Zmiana w % Cały rok 2010 Cały rok 2009 Zmiana w % Zmiana w % wg stałych kursów walut ³
Przychody ze sprzedaży licencji na 3.265 2.607 25 3.265 2.607 25 16
Przychody ze sprzedaży licencji na oprogramowanie i usług związanych z oprogramowaniem 9.794 8.198 19 9.866 8.209 20 13
Przychody całkowite 12.464 10.672 17 12.536 10.683 17 11
Całkowite koszty -9.875 -8.084 22 -8.592 -7.756 11 6
-z tego spór sądowy TomorrowNow -980 -56 >100 nd. nd. nd. nd.
Zysk operacyjny 2.589 2.588 0 3.944 2.927 35 23
Marża operacyjna (%) 20,8 24,3 -3.5pp 31,5 27,4 4,1pp 3,1pp
Zysk netto 1.816 1.750 4 2.694 2.001 35
Podstawowy zysk na jedną akcję (EUR) 1,53 1,47 4 2,27 1,68 35
1) Wszystkie liczby mają charakter wstępny i nie zostały poddane audytowi.

2) Korekty w pozycjach przychodów dotyczą przychodów z tytułu wsparcia technicznego, które zostałyby uznane, jeśli przejęte jednostki pozostałyby jednostkami niezależnymi. SAP nie może ich uznać jako przychodów na podstawie standardów MSSF zgodnie z zasadami rachunkowości dotyczącymi połączenia jednostek. Korekty w pozycja kosztów operacyjnych dotyczą kosztów przejęcia i działalności zaniechanej.

3) Liczby przedstawiające przychody i zysk operacyjny według stałych kursów walut są obliczone poprzez przeliczenie przychodów i zysku operacyjnego z bieżącego okresu według średnich kursów wymiany z odpowiedniego okresu poprzedniego roku zamiast z bieżącego okresu. Zmiany według stałych kursów walut z okresu na okres są obliczane poprzez porównanie nieopartych na MSSF liczb według stałych kursów walut z bieżącego roku z nieopartymi na MSSF liczbami z odpowiedniego okresu poprzedniego roku.

Przychody – Cały rok 2010

 • Przychody ze sprzedaży licencji na oprogramowanie (MSSF) wyniosły 3,27 mld EUR (2009: 2,61 mld EUR), co stanowi wzrost o 25% (16% licząc według stałych kursów walut).
 • Przychody ze sprzedaży licencji na oprogramowanie i usług związanych z oprogramowaniem (MSSF) wyniosły 9,79 mld EUR (2009: 8,20 mld EUR), co stanowi wzrost o 19%. Nieoparte na MSSF przychody ze sprzedaży licencji na oprogramowanie i usług związanych z oprogramowaniem wyniosły 9,87 mld EUR (2009: 8,21 mld EUR), co stanowi wzrost o 20% (13% licząc według stałych kursów walut).
 • Nie licząc udziału przychodów Sybase, działalność gospodarcza SAP przyczyniła się do 16-procentowego wzrostu przychodów ze sprzedaży licencji na oprogramowanie i usług związanych z oprogramowaniem, opartych i nieopartych na MSSF (licząc według stałych kursów walut wzrost wyniósł 10 punktów procentowych).
 • Całkowite przychody (MSSF) wyniosły 12,46 mld EUR (2009: 10,67 mld EUR), co stanowi wzrost o 17%. Całkowite przychody nieoparte na MSSF wyniosły 12,54 mld EUR (2009: 10,68 mld EUR), co stanowi wzrost o 17% (11% licząc według stałych kursów walut .

W przychodach ze sprzedaży licencji na oprogramowanie i usług związanych z oprogramowaniem oraz całkowitych przychodach za cały rok 2010, nieliczonych według standardów MSSF, nie uwzględniono odpisu przychodów przyszłych okresów z tytułu wsparcia, wynikających z przejęć, w wysokości 72 mln EUR (2009: 11 mln EUR).

Zysk – Cały rok 2010

 • Zysk operacyjny liczony według standardów MSSF wyniósł 2,59 mld EUR (2009: 2,59 mld EUR). Zysk operacyjny nieoparty na MSSF wyniósł 3,94 mld (2009: 2,93 mld EUR), co stanowi wzrost o 35% (licząc według stałych kursów walut – o 23%). Na zysk operacyjny za cały rok 2009, oparty oraz nieoparty na standardach MSSF, wpłynęły koszty restrukturyzacji w wysokości odpowiednio 198 mln EUR oraz 194 mln EUR, wynikające z redukcji stanowisk. Nie miały one natomiast wpływu na zysk za cały rok 2010. Na zysk operacyjny oparty na standardach MSSF za ten okres negatywnie wpłynęła kwota 980 mln EUR (2009: 56 mln EUR), wynikająca ze zwiększenia rezerwy na spór sądowy związany ze spółką TomorrowNow.
 • Marża operacyjna (MSSF) wyniosła 20,8% (2009: 24,3%), co stanowi spadek o 3,5 punktu procentowego. Marża operacyjna nieoparta na MSSF wyniosła 31,5% (2009: 27,4%), lub licząc według stałych kursów walut – 30,5%, co stanowi wzrost o 4,1 punktu procentowego (3,1 punktu procentowego, licząc według stałych kursów walut). W przeciwieństwie do całego roku 2009, na cały rok 2010 roku nie miały istotnego wpływu koszty restrukturyzacji, które negatywnie wpłynęły na marżę operacyjną za cały rok 2009, liczoną zarówno według standardów MSSF, jak i nieopartą na nich, obniżając ją odpowiednio o 1,9 punktu procentowego oraz 1,8 punktu procentowego. Negatywny wpływ na marżę operacyjną opartą na MSSF za cały rok 2010 miało zwiększenie rezerwy na spór sądowy związany ze spółką TomorrowNow, które spowodowało obniżenie tej marży o 7,9 punktu procentowego (2009: 0,5 punktu procentowego).
 • Zysk netto liczony według standardów MSSF wyniósł 1,82 mld EUR (2009: 1,75 mld EUR), co stanowi wzrost o 4%. Zysk netto liczony według MSSF wyniósł 2,69 mld EUR (2009: 2,00 mld EUR) i był wyższy o 35%. Podstawowy zysk na jedną akcję oparty na MSSF wyniósł 1,53 EUR (2009: 1,47 EUR), co stanowi wzrost o 4%. Podstawowy zysk na jedną akcję nieoparty na MSSF wyniósł 2,27 EUR (2009: 1,68 EUR) i był wyższy o 35%. Wpływ netto kosztów restrukturyzacji poniesionych w całym roku 2009 na podstawowy zysk na jedną akcję za cały rok 2009, liczony według standardów MSSF, jak i nieoparty na nich, wyniósł 0,12 EUR. Negatywny wpływ na podstawowy zysk na jedną akcję za cały rok 2010, liczony według MSSF, miała rezerwa na spór sądowy związany ze spółką TomorrowNow, która przyczyniła się do obniżenia tego zysku o 0,52 EUR (2009: 0,03 EUR). Efektywna stawka podatkowa oparta na MSSF za cały rok 2010 wyniosła 22,3% (2009: 28,1%). Wynoszący ok. 5 punktów procentowych spadek efektywnej stawki podatkowej za cały rok 2010 był spowodowany zwiększeniem rezerwy na spór sądowy związany ze spółką TomorrowNow.

W zysku operacyjnym za cały rok 2010, nieopartym na standardach MSSF, nie uwzględniono odpisu przychodów przyszłych okresów z tytułu wsparcia, wynikających z przejęć, w wysokości 72 mln EUR (2009: 11 mln EUR) ani kosztów przejęcia w wysokości 300 mln EUR (2009: 271 mln EUR) ani działalności zaniechanej, której suma wynosi 983 mln EUR (2009: 57 mln EUR). Zysk netto oraz podstawowy zysk na jedną akcję za cały rok 2010, nieoparte na standardach MSSF, nie uwzględniają odpisu przychodów przyszłych okresów z tytułu wsparcia, wynikających z przejęć, w wysokości 47 mln EUR (2009: 7 mln EUR) ani kosztów przejęcia w wysokości 217 mln EUR (2009: 202 mln EUR) ani działalności zaniechanej, której suma wynosi 614 mln EUR (2009: 35 mln EUR) po pomniejszeniu o podatek. Kwota wyłączona z zysku operacyjnego z powodu zaniechanej działalności w związku ze sporem sądowym dotyczącym spółki TomorrowNow wyniosła 980 mln EUR (2009: 56 mln EUR). Po pomniejszeniu o podatek kwota ta wyniosła 615 mln EUR (2009: 36 mln EUR).

Przepływy pieniężne – Cały rok 2010

Operacyjne przepływy pieniężne za cały rok 2010 wyniosły 2,95 mld EUR (2009: 3,02 mld EUR). Wolne przepływy pieniężne wyniosły 2,62 mld EUR (2009: 2,79 mld EUR), co stanowi spadek o 6%. Wolne przepływy pieniężne stanowiły 21% całkowitych przychodów (2009: 26%). Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku spółka SAP posiadała 3,53 mld EUR w aktywach płynnych (31 grudnia 2009 r.: 2,28 mld EUR), które obejmują środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych oraz inwestycje krótkoterminowe. Saldo płynności netto na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniosło 850 mln EUR. Obejmowało ono zadłużenie w wysokości 4,38 mld EUR, z czego 2,20 mld EUR wynikało z pomyślnej emisji obligacji w dwóch transzach. Oferty obligacji zostały bardzo dobrze przyjęte przez rynek.

Zarząd SAP zaleca zwiększenie dywidendy
Zarząd SAP zaleci Radzie Nadzorczej SAP zgłoszenie podczas Walnego Zgromadzenia propozycji zwiększenia dywidendy o 20% z 0,50 EUR do 0,60 EUR na akcję za rok obrotowy 2010, która zostanie wypłacona w 2011 roku.

Prognoza gospodarcza
Począwszy od roku 2011 spółka modyfikuje swoją definicję zysku operacyjnego oraz marży operacyjnej, nieliczonych według standardów MSSF w celu jej dostosowania do wskaźników efektywności wykorzystywanych wewnętrznie w zarządzaniu segmentami SAP i odzwierciedlonych w raportowaniu według segmentów, a także w celu zwiększenia możliwości dokonywania porównań z innymi firmami z branży oprogramowania. Dodatkowo oprócz pozycji już wcześniej wyłączonych (odpisy przychodów przyszłych okresów z tytułu wsparcia, wynikających z przejęć, koszty przejęcia i działalność zaniechana), zysk operacyjny oraz marża operacyjna za 2011 rok, nieliczone według standardów MSSF, nie będą uwzględniać kosztów programów akcji pracowniczych ani kosztów restrukturyzacji.

Prognoza SAP na cały rok 2011.

 • Spółka przewiduje wzrost przychodów ze sprzedaży licencji na oprogramowanie i usług związanych z oprogramowaniem za cały rok 2011, nieliczonych według standardów MSSF o 10% – 14% licząc według stałych kursów walut (2010: 9,87 mld EUR).
 • Spółka spodziewa się, że zysk operacyjny za cały rok 2011, nieliczony według MSSF, znajdzie się w przedziale 4,45 mld EUR – 4,65 mld EUR, licząc według stałych kursów walut (2010: 4,00 mld EUR), co spowoduje wzrost marży operacyjnej za rok 2011, nieliczonej według MSSF, na poziomie 0,5 – 1,0 punktu procentowego, licząc według stałych kursów walut (2010: 31,9%).
 • Spółka prognozuje, że efektywna stopa podatkowa za cały rok 2011, liczona według MSSF, wyniesie 27,0% – 28,0% (2010: 22,3%), a efektywna stopa nieoparta na MSSF wyniesie 27,5% – 28,5% (2010: 27,2%).

Najważniejsi nowi klienci

W czwartym kwartale 2010 roku spółka SAP zawarła wiele kontraktów ze znaczącymi klientami w kluczowych regionach.

EMEA:
SAP – Gruppa VISTA (Vertical Integrated Solutions, Technology and Architecture), LLC, United Nations Industrial Development Organization, Nottinghamshire County Council, Sociedad de Prevención de FREMAP, Saudi Electricity Company (SEC), Novartis International AG.
Sybase – European Southern Observatory, Odyssey Financial Technologies, Telefonica Group.

Ameryka Płn. i Płd.:
SAP – Glazer’s Wholesale Distributors, American Family Life Assurance Co., Tyco International, Halliburton, Banco Compartamos, S.A., Sonda Supermercados Exportacao.
Sybase – CARMAX, comScore, University of São Paulo.

Daleki Wschód:
SAP – China Datang Corporation, Akebono Brake Industry Co., Ltd., China National Chemical Corporation, Vedan International (Holdings) Limited, Thai Airways International Public Company Limited, KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD., BlueScope Steel Limited.
Sybase – Korea Exchange Bank, Total Access Communication (dtac).

SAP Business ByDesign
De Villiers Walton Solutions, Edson Consulting, Airsolia, KPF, Global Office, IS4IT, TVN, Standard Calibrations, Silicon Valley Sports and Entertainment, Longre Education, Octopus e-Internation, Affordable Business Solutions, Zinnov.

Dodatkowe informacje finansowe

Dodatkowe informacje finansowe dotyczące wyników za cały rok oraz wyników kwartalnych znajdują się na stronie www.sap.com/investor.

Raport Roczny 2010
Publikacja Raportu Rocznego 2010 jest zaplanowana na 24 marca 2011 r. Raport będzie można pobrać ze strony www.sap.com/investor.

O SAP
Lider na rynku oprogramowania dla przedsiębiorstw, firma SAP (NYSE: SAP) pomaga organizacjom każdej wielkości i z każdej branży, uzyskiwać lepsze wyniki. Czy to na zapleczu, czy na sali spotkań zarządu, w magazynie i na witrynie sklepu, na komputerze stacjonarnym czy urządzeniu przeniośnym – SAP umożliwia pracownikom i organizacjom zwiększać efektywność współpracy i lepiej wykorzystywać posiadane informacje biznesowe, aby budować przewagę konkurencyjną. Aplikacje i usługi SAP pomagają ponad 109 000 klientom stale zwiększać zyski, szybko reagować na potrzeby rynku i rozwijać się w sposób zrównoważony. Więcej informacji znajduje się na stronie www.sap.com.

Wszelkie stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie, które nie stanowią faktów historycznych, są opiniami wybiegającymi w przyszłość – zgodnie z definicją zawartą w amerykańskiej ustawie Private Securities Litigation Reform Act z roku 1995. Słowa, takie jak: „uznawać”, „szacować”, „oczekiwać”, „przewidywać”, „mieć zamiar”, „móc”, „planować”, „wyrażać wolę”, jak i podobne wyrażenia, które odnoszą się do SAP, są tego typu stwierdzeniami wybiegającymi w przyszłość. SAP nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących publikacji aktualizacji lub sprostowań odnoszących się do informacji wybiegających w przyszłość. Wszystkie stwierdzenia tego typu są niepotwierdzone i obarczone ryzykiem, co może powodować, że późniejsze, rzeczywiste wyniki będą w istotny sposób różnić się od oczekiwań. Czynniki, które mogą wpływać na przyszłe wyniki finansowe SAP, zostały szczegółowo omówione w dokumentach złożonych przez SAP w Amerykańskiej Komisji ds. Giełdy i Papierów Wartościowych (U.S. Securities and Exchange Commission) – „SEC” – z uwzględnieniem najaktualniejszego Raportu Rocznego SAP sporządzonego na formularzu 20-F, złożonego w SEC. Ostrzega się czytelników przed nadmiernym poleganiem na tychże wybiegających w przyszłość stwierdzeniach, które są aktualne jedynie w okresie ich publikacji.

© 2011 SAP AG. Wszelkie prawa zastrzeżone.
SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork oraz inne produkty i usługi SAP wymienione w niniejszym dokumencie, jak również ich logo, są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy SAP AG w Niemczech oraz innych krajach.
Business Objects oraz logo Business Objects, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence,
Xcelsius oraz inne produkty i usługi Business Objects wymienione w niniejszym dokumencie, jak również ich logo, są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Business Objects Software Ltd. Business Objects jest spółką Grupy SAP. Sybase oraz Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, a także inne produkty i usługi Sybase wymienione w niniejszym dokumencie, jak również ich logo, są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sybase, Inc. Sybase jest spółką Grupy SAP.
Pozostałe nazwy produktów lub usług są znakami towarowymi innych firm. Dane zawarte w tym dokumencie służą jedynie celom informacyjnym. Krajowe wersje poszczególnych produktów mogą się różnić.
Niniejsze materiały mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Są one dostarczane przez firmę SAP AG i jej spółki stowarzyszone („Grupa SAP”) jedynie do celów informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji. Grupa SAP nie bierze odpowiedzialności za błędy lub pominięcia dotyczące niniejszych materiałów. Jedynymi gwarancjami dotyczącymi produktów i usług Grupy SAP są gwarancje udzielone w jawnych deklaracjach gwarancyjnych dołączonych do produktów lub usług. Żadne przedstawione w niniejszym dokumencie informacje nie mogą być interpretowane jako dodatkowa gwarancja.

Materiały graficzne i filmowe dla mediów:
Na stronie www.sap.com/photos znajdują się materiały filmowe przeznaczone do emisji i cyfrowe zdjęcia prasowe, które można przeglądać i pobierać. Na tej platformie znajdują się także materiały o wysokiej rozdzielczości, które mogą Państwo wykorzystać w swoich kanałach medialnych. Filmy wideo o różnej tematyce znajdują się na stronie www.sap-tv.com, skąd mogą Państwo je pobierać i umieszczać na swoich stronach internetowych. Strona ta umożliwia również udostępnianie filmów wideo poprzez przesyłanie odsyłaczy pocztą elektroniczną oraz subskrypcję kanałów RSS z SAP TV.

Szczegółowych informacji o produktach SAP udziela:
Globalne Centrum Obsługi Klienta: +49 180 534-34-24
Tylko USA:1 (800) 872-1SAP (1-800-872-1727)

Informacje dla prasy:
Christoph Liedtke +49 (6227) 7-50383 christoph.liedtke@sap.com, CET
Guenter Gaugler +49 (6227) 7-65416 guenter.gaugler@sap.com, CET
Jim Dever +1 (610) 661-2161 james.dever@sap.com, ET
Lynn Ong +65 6768 6439 lynn.ong@sap.com, SGT (GMT +8)

Informacje dla społeczności finansowej:
Stefan Gruber +49 (6227) 7-44872 investor@sap.com, CET
Marty Cohen +1 (212) 653-9619 investor@sap.com, ET

Zapraszamy do śledzenia relacji z inwestorami na portalu Twitter pod adresem @sapinvestor.