SAP wprowadza nowe rozwiązanie do zarządzania ładem korporacyjnym, które zapewni jednolity wgląd i wyższą kontrolę ryzyka

Środowisko technologiczne SAP® BusinessObjects™ GRC stanowi jedną wspólną architekturę dla systemów analityki biznesowej, ERP oraz dla zarządzania ładem korporacyjnym, ryzykiem i zgodnością z regulacjami (GRC), co daje organizacjom możliwości bezpieczniejszego i bardziej produktywnego działania.

Strategia i rozwiązania GRC dobrze przyjęte przez klientów, takich jak Levi Strauss & Co.

WALLDORF, NiemcyFirma SAP AG (NYSE: SAP) poinformowała o dostępności najnowszej wersji oprogramowania do zarządzania ładem korporacyjnym, ryzykiem i zgodnością z przepisami (GRC – Governance, Risk and Compliance). Oprogramowanie to stanowi jednorodne środowisko do kompleksowego zarządzania działaniami, związanymi z ryzykiem biznesowym i zgodnością z regulacjami, a także do ich monitorowania i analizy. Po blisko trzech latach prac programistycznych nowa wersja oprogramowania integruje funkcjonalność GRC z codziennymi procesami biznesowymi. Dzięki temu zarządzanie ryzykiem, zapewnienie zgodności z przepisami oraz bezpieczeństwo i produktywność działań na stałe wchodzą do codziennej praktyki.

Nowa wersja wprowadza jednolity wygląd i sposób działania wszystkich aplikacji pakietu GRC oraz wbudowane raporty analityczne i kokpity menedżerskie. Zawiera również narzędzie graficzne do definiowania i wizualizacji ryzyk. Nowe funkcje ułatwiają korzystanie z oprogramowania i umożliwiają menedżerom z mniejszym doświadczeniem w zakresie GRC lepsze zwrócenie uwagi na ryzyko. Integracja działań związanych z GRC z głównymi procesami i aplikacjami biznesowymi umożliwia zarządzanie firmą w sposób proaktywny i strategiczny.

Nowa wersja rozwiązań GRC z portfolio SAP® BusinessObjects™ to kolejny krok SAP w realizacji strategii, której celem jest tworzenie przyjaznych dla użytkownika aplikacji biznesowych, łączących w sobie najlepsze w swojej klasie rozwiązania anlityczne ze sprawdzonym oprogramowaniem SAP, wspierającym zarządzanie. Nowa wersja rozwiązań GRC ujednolica wszystkie działania GRC na jednej standardowej platformie i pozwala łatwo połączyć je z pozostałym komponentami oprogramowania analitycznego, przez co zwiększa się przejrzystość, kontrola i wsparcie realizacji strategii firmy.

Oprogramowanie GRC oferuje: zarządzanie polityką firmy, obsługę funkcje audytu, szczegółowe kontrole bezpieczeństwa, wsparcie funkcji korporacyjnych oraz przenoszenie i archiwizację danych. Ułatwia to kadrze kierowniczej rozwiązywanie codziennych problemów, wynikających z rozproszonych, miejscowych aplikacji GRC. Do problemów tych należą: niedostateczna świadomość ekspozycji na ryzyko; reaktywne, nieefektywne, zbyt drogie lub przeprowadzane ręcznie procesy; wysokie zapotrzebowanie na czas i liczbę osób, niezbędnych do efektywnego zarządzania ryzykiem i zgodnością z przepisami; brak spójności, który wynika z braku integracji procesów zarządzania ryzykiem i zgodnością z przepisami.

„W miarę rozwoju organizacje muszą coraz lepiej zarządzać różnymi rodzajami ryzyka i kontroli, aby zapewnić sobie powodzenie” – mówi Paul Proctor, wiceprezes i ceniony analityk firmy Gartner. – „Muszą również sprostać wyzwaniom, wynikającym z coraz wyższych wymagań odnośnie audytu i zgodności z przepisami w zróżnicowanych środowiskach. Rozwiązanie do zarządzania ładem korporacyjnym może pomóc przedsiębiorstwom w odniesieniu sukcesu poprzez automatyzację tradycyjnych, ręcznych procesów identyfikacji ryzyk i zarządzania nimi. Otwiera nowe możliwości rozwoju.”

Aplikacje SAP® BusinessObjects™ Access Control, SAP® BusinessObjects™ Risk Management i SAP® BusinessObjects™ Process Control korzystają ze wspólnych procesów i danych, jednorodnego, przejrzystego interfejsu, a także specyfikacji dla różnych branż i rodzajów dzialalności. Dzięki takiemu ujednoliceniu podejściu firmy zyskują możliwość całościowego zarządzania wszystkimi rodzajami ryzyka i kontroli w ramach jednego środowiska. Ponadto korzyści dla klientów są następujące:

  • Optymalizacja strategicznej wydajności dzięki dokonywanej w czasie rzeczywistym analizy wszystkich aspektów strategii korporacyjnej. Dzięki narzędziom do efektywnego zarządzania ryzykiem i zgodnością z przepisami firmy mogą działać ze znacznie większą świadomością ryzyka w celu poprawienia wydajności.
  • Pełna przejrzystość inicjatyw dotyczących ryzyka, zgodności z przepisami, polityki firmy i audytu. Automatyczne monitorowanie efektywności zarządzania ryzykiem i zgodnością z przepisami umożliwia menedżerom rozpoznawanie ryzyka i przypadków przekraczania przepisów, podejmowanie odpowiednich działań oraz proaktywne zapobieganie naruszeniom. Automatyczna identyfikacja rodzajów ryzyka i przypisywanie im priorytetu wraz z proaktywnym wysyłaniem alertów i eskalacją pozwala menedżerom podejmować natychmiastowe działania w związku z wykryciem poważnego ryzyka lub naruszenia przepisów.
  • Zwiększona efektywność operacyjna umożliwiająca zwiększenie wartości i obniżenie kosztów programów GRC. Dzięki zautomatyzowanemu zarządzaniu ryzykiem działania związane z zapewnieniem zgodności z przepisami i monitorowaniem przedsiębiorstwa mogą zminimalizować powiązane koszty i nakłady pracy. Ponadto znormalizowana platforma technologiczna pozwala obniżyć koszty konfiguracji i zarządzania, a także umożliwia przedsiębiorstwom wykorzystanie umiejętności posługiwania się aplikacjami SAP, zdobytych wcześniej przez pracowników.
  • Moduł „Bow-Tie Builder” umożliwiający zdefiniowanie i konfiguracji ryzyka i jego mierników. Łatwy w obsłudze interfejs ułatwia pracownikom posługujących się tym samym językiem wspólne opracowanie metodyk dotyczących zarządzania ryzykiem i jego i jego minimalizowaniu. Pomaga to pracownikom lepiej ocenić kontekst, w którym należy ocenić ryzyko i może ułatwić wpisanie zarządzania ryzykiem i zgodnością z przepisami w ogólną strategię organizacji.
  • Funkcje Policy Life-Cycle Management (zarządzania cyklem życia polityki firmy) automatyzują i upraszczają definiowanie polityk wewnątrzfirmowych, określanie ich zakresu, ocenę i zatwierdzanie, a także ogólne procesy zarządzania. Umożliwia to przedsiębiorstwom wdrażanie i wspieranie opartych na współpracy, przejrzystych działań dotyczących zarządzania cyklem życia polityki.
  • Otwartość na zawartość opracowaną przez partnerów umożliwiająca stworzenie konfigurowanych rozwiązań do zarządzania ryzykiem i zgodnością z przepisami, które spełniają potrzeby sektorów o wysokim ryzyku oraz sektorom, które podlegają silnym regulacjom. Zaliczyć można do nich usługi finansowe, przemysł naftowy i gazowniczy, sektor publiczny, przemysł lotniczy i obronny oraz nauki przyrodnicze. Oprócz prac nad rozwojem każdego z obszarów GRC firma SAP równolegle pracowała nad stworzeniem platformy, która umożliwi klientom korzystanie z wiedzy zgromadzonej w ramach ekosystemu partnerów SAP.

Strategia GRC firmy SAP, rozwiązania świetnie przyjęte przez klientów i partnerów na całym świecie
„Rozproszenie użytkowników na całym świecie oraz duża liczba systemów SAP sprawia, że efektywne zarządzanie ryzykiem dostępu dla użytkowników jest problemem wykazywanym podczas audytu w większości przedsiębiorstw. Firma Levi Strauss & Co. nie stanowi pod tym względem wyjątku” – mówi Tammy Amirault wiceprezes ds. IT w Levi Strauss & Co. – „Próbując poprawić ogólną strategię firmy dotycząca zgodności z przepisami i modelu dostępów, przekonaliśmy się, że scentralizowane funkcje aplikacji SAP BusinessObjects Access Control odpowiadają naszym bieżącym potrzebom i doskonale pasują do ogólnej strategii SAP przyjętej w firmie Levi.”

„Podczas tegorocznej konferencji SAP GRC miałem możliwość zapoznania się z funkcjami nowego zarządzania tożsamościami oraz funkcjami aplikacji SAP BusinessObjects Access Control 10.0. Utwierdziłem się w przekonaniu, że dla firmy Westinghouse GRC wciąż jest najlepszym strategicznym rozwiązaniem do zapewnienia zgodności z przepisami i efektywnego zarządzania tożsamościami” – powiedział Matt Tolbert, globalny menedżer ds. bezpieczeństwa informacji Westinghouse Electric Company.

Dzięki wykorzystaniu wielu komplementarnych rozwiązań opracowanych w ramach ekosystemu partnerów SAP technologiczna podstawa SAP BusinessObjects GRC oparta jest na procesach, które wykorzystują najlepsze praktyki i treści dla danej branży – a także specyficzne dla sektora zarządzenie ryzykiem i zgodnością z przepisami. Umożliwia to klientom szybkie wdrożenie zarządzania danym rodzajem ryzyka oraz wymaganiami w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi ich firmy lub branży. Mogą oni również skutecznie wspierać spełnianie nowych wymagań dzięki identyfikacji i dostosowaniu danego rodzaju ryzyka do koniecznych procedur.

„Zawsze gdy głośno staje się o nowym problemie ze zgodnością z przepisami lub ryzykiem, w głowie każdego przedstawiciela kadry kierowniczej rodzi się pytanie: Czy to mogłoby spotkać nas? Odpowiedzi na tego rodzaju pytania mogą udzielić rozwiązania SAP BusinessObjects GRC. Stanowią one kompleksową platformę dla specjalistów zajmujących się ryzykiem oraz zgodnością z przepisami” – stwierdził Jim Dunham, wiceprezes grupy, GRC Solutions, SAP. – „Najlepiej zarządzane przedsiębiorstwa koncentrują się na GRC, by poprawić swoją wydajność. Ich celem jest zwiększenie wartości oraz optymalizacja wydajności organizacji.”

Więcej informacji można znaleźć w newsroomie dotyczącym analityki biznesowej Business Analytics newsroom. Zachęcamy do śledzenia informacji o SAP BusinessObjects na Twitterze (@businessobjects).

O SAP
Lider na rynku oprogramowania dla przedsiębiorstw, firma SAP (NYSE: SAP) pomaga organizacjom każdej wielkości i z każdej branży, uzyskiwać lepsze wyniki. Czy to na zapleczu, czy na sali spotkań zarządu, w magazynie i na witrynie sklepu, na komputerze stacjonarnym czy urządzeniu przeniośnym – SAP umożliwia pracownikom i organizacjom zwiększać efektywność współpracy i lepiej wykorzystywać posiadane informacje biznesowe, aby budować przewagę konkurencyjną. Aplikacje i usługi SAP pomagają ponad 109 000 klientom stale zwiększać zyski, szybko reagować na potrzeby rynku i rozwijać się w sposób zrównoważony. Więcej informacji znajduje się na stronie www.sap.com.

Wszelkie stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie, które nie stanowią faktów historycznych, są opiniami wybiegającymi w przyszłość – zgodnie z definicją zawartą w amerykańskiej ustawie Private Securities Litigation Reform Act z roku 1995. Słowa, takie jak: „uznawać”, „szacować”, „oczekiwać”, „przewidywać”, „mieć zamiar”, „móc”, „planować”, „wyrażać wolę”, jak i podobne wyrażenia, które odnoszą się do SAP, są tego typu stwierdzeniami wybiegającymi w przyszłość. SAP nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących publikacji aktualizacji lub sprostowań odnoszących się do informacji wybiegających w przyszłość. Wszystkie stwierdzenia tego typu są niepotwierdzone i obarczone ryzykiem, co może powodować, że późniejsze, rzeczywiste wyniki będą w istotny sposób różnić się od oczekiwań. Czynniki, które mogą wpływać na przyszłe wyniki finansowe SAP, zostały szczegółowo omówione w dokumentach złożonych przez SAP w Amerykańskiej Komisji ds. Giełdy i Papierów Wartościowych (U.S. Securities and Exchange Commission) – „SEC” – z uwzględnieniem najaktualniejszego Raportu Rocznego SAP sporządzonego na formularzu 20-F, złożonego w SEC. Ostrzega się czytelników przed nadmiernym poleganiem na tychże wybiegających w przyszłość stwierdzeniach, które są aktualne jedynie w okresie ich publikacji.

© 2011 SAP AG. Wszelkie prawa zastrzeżone. SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver oraz inne produkty i usługi SAP wymienione w niniejszym dokumencie, jak również ich logo, są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy SAP AG w Niemczech oraz innych krajach. Wszystkie pozostałe produkty i usługi są znakami towarowym odpowiednich firm. Dane zawarte w niniejszym dokumencie służą wyłącznie celom informacyjnym. Specyfikacje wersji krajowych produktu mogą się różnić między sobą.

Materiały graficzne i filmowe dla mediów:
Na stronie www.sap.com/photos znajdują się materiały filmowe przeznaczone do emisji i cyfrowe zdjęcia prasowe, które można przeglądać i pobierać. Na tej platformie znajdują się także materiały o wysokiej rozdzielczości, które mogą Państwo wykorzystać w swoich kanałach medialnych. Filmy wideo o różnej tematyce znajdują się na stronie www.sap-tv.com, skąd mogą Państwo je pobierać i umieszczać na swoich stronach internetowych. Strona ta umożliwia również udostępnianie filmów wideo poprzez przesyłanie odsyłaczy pocztą elektroniczną oraz subskrypcję kanałów RSS z SAP TV. Bądźcie z nami na Twitterze, tag @sapnews.

Kontakt dla klientów, zainteresowanych produktami SAP:
Global Customer Center: +49 180 534-34-24
United States Only: 1 (800) 872-1SAP (1-800-872-1727)

Kontakt dla mediów:
Scott Behles, +1 917 494-2009, scott.behles@sap.com, EST
SAP Press Office, +49 (6227) 7-46315, CET; +1 (610) 661-3200, EST; press@sap.com
Mike Pilarz, Burson-Marsteller, +1 (312) 596-3568, michael.pilarz@bm.com, CST

Dominika Krzyżanowska-Kidała, SAP Polska, +48 22 541 6734, dominika.krzyzanowska-kidala@sap.com