SAP i Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych przedstawiają interaktywne kokpity analityczne nt. światowej populacji, przekraczającej 7 miliardów ludzi

Aplikacje analityczne SAP ułatwiają śledzenie trendów demograficznych w skali globalnej

SAP, Churchill Club oraz Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych wraz z najlepszymi ekspertami branżowymi będą dyskutować nad wyzwaniami i możliwościami w świecie zamieszkanym przez 7 miliardów ludzi

PALO ALTO, KaliforniaSAP AG oraz UNFPA (Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych) zaprezentowały dwa interaktywne kokpity analityczne do monitorowania danych nt. ludności świata i występujących w tym obszarze tendencjach. Nowe kokpity wykorzystują technologie analityczne SAP, zwiększając przejrzystość i dostępność najważniejszych danych ONZ nt. ludności świata. Kokpity są publicznie dostępne na stronie www.7billionactions.org. Będą z nich korzystać instytucje ONZ, samorządy lokalne, ekonomiści i organizacje pozarządowe, aby móc podejmować trafniejsze decyzje dotyczące przydzielania zasobów i funduszy na rzecz siedmiomiliardowej i stale rosnącej populacji świata.

Do niedawna analiza takiej ilości informacji opartych na faktach trwałaby wiele miesięcy, potrzebnych na zebranie danych z arkuszy kalkulacyjnych pochodzących z setek instytucji akademickich, ministerstw i agencji rządowych. Byłoby to zadanie bardzo skomplikowane i kosztowne. Dzięki nowym, interaktywnym kokpitom do analiz populacji, zaprojektowanym i zbudowanym przez SAP dla funduszu UNFPA i wykorzystującym dane ONZ pochodzące z wielu agencji, każdy może mieć dostęp do takich informacji, wpływać na nie, klikać je, wykorzystywać w nakładkach.

Kokpity demograficzne UNFPA zostały uruchomione pierwszego dnia „7-dniowego odliczania do 7 miliardów”. Umożliwiają analizę konsekwencji wzrostu populacji w newralgicznych obszarach — takich jak edukacja, opieka zdrowotna, umiejętność pisania i czytania, zmiany w rozbiciu na wiek i płeć — na podstawie kompilacji danych ONZ pochodzących z wielu agencji. Analizę taką można przeprowadzić z dowolnego miejsca na świecie, natychmiast, korzystając z laptopa lub urządzenia przenośnego. Umożliwia ona podejmowanie decyzji opartych na faktach, pozwalając osobom odpowiedzialnym za tworzenie strategii politycznych, biznesowych i akademickich oraz obywatelom na opracowywanie i korygowanie programów i inicjatyw.

„SAP zapewnił użyteczne, intuicyjne narzędzie, udostępniające dane demograficzne na temat całego świata w przystępnym formacie graficznym” — powiedział Vijay Kanal, dyrektor ds. usług doradztwa teleinformatycznego w BSR. „Przypuszczam, że będzie to przydatne rozwiązanie do analiz i prognozowania dla planistów i twórców strategii z sektora publicznego i prywatnego. Również BSR może w przyszłości wykorzystać to narzędzie podczas realizacji projektów z zakresu zrównoważonego biznesu, wymagających dostępu do tego typu danych”.

„7 miliardów osób na świecie to kamień milowy, który jest jednocześnie wyzwaniem, szansą i sygnałem wzywającym do działania, tak abyśmy mogli każdemu zapewnić równe prawa i poszanowanie jego godności” — powiedział dr Babatunde Osotimehin, dyrektor wykonawczy funduszu UNFPA. „Kluczową rolę mogą tu odegrać partnerzy z sektora prywatnego, tacy jak SAP, podobnie jak instytucje akademickie i rządowe oraz instytucje wchodzące w skład systemu ONZ. Ich działania umożliwią szybszy postęp, szczególnie w takich dziedzinach, jak sytuacja kobiet i dziewcząt w krajach rozwijających się”.

Kokpity są szczególnie przydatne w przypadku krajów, w których występują znaczące populacje młodzieży, ponieważ pozwalają badać bieżące i przyszłe kwestie dotyczące zatrudnienia i opieki zdrowotnej. Na przykład w Pakistanie niemal połowa ludności ma mniej niż 19 lat. Wskaźniki rejestracji dziewczynek w szkołach podstawowych na całym świecie są wysokie, zbliżone do wskaźników dla chłopców. Jednak już wskaźnik liczby dziewcząt, które ukończyły szkołę podstawową, spada w większości krajów rozwijających się poniżej 50%. Dane z Banku Światowego wskazują, że każdy kolejny rok edukacji ponadpodstawowej zwiększa przyszłe wynagrodzenie dziewcząt o 10-20%. Na podstawie tego raportu można wywnioskować, że inwestycja w wykształcenie dziewcząt będzie korzystna z punktu widzenia przyszłego dobrobytu społecznego w Pakistanie.

Analiza danych wykazuje również paradoksalne zmiany — młodszy świat, który jednocześnie coraz bardziej się starzeje. Około dwie trzecie ludności świata ma mniej niż 40 lat. Obecnie na świecie jest najwięcej w historii młodych ludzi — około 1,8 miliarda. Tak duża populacja młodzieży to ogromne wyzwanie, ale jednocześnie wielka szansa. Jeśli stworzy się tym młodym ludziom możliwość korzystania ze sposobności ekonomicznych, będą mogli przyczynić się do wypracowania w przyszłości dobrej koniunktury i dobrobytu. Jednocześnie zaś na świecie jest coraz więcej ludzi starych — 2009 r. było ich 700 milionów, a w połowie bieżącego stulecia liczba ta ma sięgnąć 2,4 miliarda. Do 2050 r. na całym świecie o połowę spadnie liczba osób w wieku produktywnym pracujących na utrzymanie każdej osoby w wieku 65 i więcej lat. Taka sytuacja będzie generować wielkie obciążenia pod względem finansowania państwowych systemów emerytalnych i opieki społecznej.

SAP utworzył obie omawiane tu kokpity za pomocą oprogramowania SAP® Crystal Dashboard Design, które ułatwia prezentację podstawowych danych i tendencji demograficznych ONZ w przejrzysty i bezpośredni sposób. Pozwoli to instytucjom ONZ i organizacjom rządowym podejmować decyzje oparte na informacjach. Technologie i rozwiązania SAP ułatwią także wchodzenie w interakcję z danymi demograficznymi oraz poznawanie wyzwań i sposobności związanych z rozwiązywaniem problemów wynikających ze zmian dynamiki populacji.

W ramach globalnej kampanii UNFPA o nazwie 7 Billion Actions (7 miliardów działań) zaangażowano do działania zróżnicowaną grupę instytucji ONZ, przedsiębiorstw, organizacji i osób fizycznych. Kampania ta ma na celu zainspirowanie do podjęcia działań w związku z najważniejszymi kwestiami wynikającymi z rosnącej liczby ludności świata. SAP zobowiązał się opracować w bliskiej współpracy z innymi członkami tej grupy roboczej rozwiązania technologiczne ułatwiające promowanie innowacyjnych działań społecznych i globalnych przemian.

SAP i UNFPA we współpracy z organizacją Churchill Club zaprezentują kokpity demograficzne podczas obrad „okrągłego stołu” zatytułowanego „Innowacja na rzecz 7-miliardowego świata”, dyskutując wraz z ekspertami branżowymi z Krzemowej Doliny na temat szans i wyzwań, jakie stwarza siedmiomiliardowa globalna populacja. Po tej dyskusji zespoły złożone z pracowników firmy SAP oraz przedstawicieli innych firm z Krzemowej Doliny, uniwersytetów i organizacji non-profit wspólnie poszukają rozwiązań zapewniających młodzieży w najmniej rozwiniętych krajach lepszy dostęp do wykształcenia ponadpodstawowego, co pozwoli im wygenerować trwałe korzyści ekonomiczne dla siebie i dla swojego społeczeństwa.

Populacja świata zbliża się do 7 miliardów. To idealny moment na wykorzystanie technologii, które odegrają aktywną rolę w globalnym dążeniu do stworzenia zdrowego i zrównoważonego świata” — powiedział Steve Lucas, dyrektor generalny działu analiz i technologii biznesowych w firmie SAP. „Nasze kokpity ułatwią informowanie osób i organizacji z całego świata o możliwościach i problemach związanych z tak ogromną populacją. Fundusz UNFPA zyska lepsze narzędzia, ułatwiające inspirowanie korzystnych społecznie działań, podejmowanych przez agencje rządowe, sektor prywatny, organizacje pozarządowe i akademickie i osoby prywatne na rzecz całego świata”.

Więcej informacji, w tym zrzuty ekranu kokpitów demograficznych i materiały wideo, można znaleźć w serwisie Sustainability Newsroom. SAP jest na Twitterze: @sapnews i @sustainableSAP; dyskusję można śledzić w kanale #7billion i #sap.

Informacje o funduszu UNFPA
UNFPA, czyli Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych, to międzynarodowa agencja rozwoju, działająca na rzecz prawa każdej kobiety, każdego mężczyzny i każdego dziecka do życia w zdrowiu i możliwości korzystania z równych praw i szans. Fundusz wspiera kraje w zakresie zastosowania danych demograficznych do tworzenia strategii i programów walki z ubóstwem, w dążeniu do zagwarantowania, że każda ciąża jest pożądana, każdy poród bezpieczny, każdy młody człowiek niezainfekowany wirusem HIV, każda dziewczynka i każda kobieta traktowana z szacunkiem i godnością. Serwis internetowy: www.unfpa.org

Informacje o firmie SAP
Jako lider na rynku oprogramowania dla przedsiębiorstw, firma SAP pomaga przedsiębiorstwom różnej wielkości i z różnych branż uzyskiwać lepsze wyniki. Rozwiązania firmy SAP pozwalają firmom i ich pracownikom efektywniej współpracować i lepiej wykorzystywać posiadane informacje biznesowe w celu zdobycia przewagi nad konkurencją ― zarówno na zapleczu, jak i na sali spotkań zarządu, w magazynie i w sklepie, z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych i urządzeń przenośnych. Aplikacje i usługi SAP pomagają ponad 172 tys. klientów (łącznie z klientami przejętej firmy Sybase) stale zwiększać zyski, szybko reagować na potrzeby rynku i rozwijać się w sposób zrównoważony. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.sap.com.Wszelkie stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie, które nie stanowią faktów historycznych, są opiniami wybiegającymi w przyszłość – zgodnie z definicją zawartą w amerykańskiej ustawie Private Securities Litigation Reform Act z roku 1995. Słowa, takie jak: „spodziewać się”, „uważać”, „szacować”, „oczekiwać”, „prognozować”, „mieć zamiar”, „móc”, „planować”, „przewidywać” i „wyrażać wolę”, jak i inne podobne wyrażenia, które odnoszą się do firmy SAP, są tego typu stwierdzeniami wybiegającymi w przyszłość. SAP nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących publikacji aktualizacji lub sprostowań odnoszących się do informacji wybiegających w przyszłość. Wszystkie stwierdzenia tego typu są niepotwierdzone i obarczone ryzykiem, co może powodować, że późniejsze, rzeczywiste wyniki będą w istotny sposób różnić się od oczekiwań. Czynniki, które mogą wpływać na przyszłe wyniki finansowe SAP, zostały szczegółowo omówione w dokumentach złożonych przez SAP w Amerykańskiej Komisji ds. Giełdy i Papierów Wartościowych (U.S. Securities and Exchange Commission – SEC), w tym w najnowszym Raporcie Rocznym SAP sporządzonym na formularzu 20-F złożonym w SEC. Ostrzega się czytelników przed nadmiernym poleganiem na tychże stwierdzeniach wybiegających w przyszłość, które są aktualne jedynie w okresie ich publikacji.


© 2011 SAP AG. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa zastrzeżone.
SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver oraz inne produkty i usługi SAP wymienione w niniejszym dokumencie, jak również ich znaki logo, są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy SAP AG w Niemczech oraz innych krajach. Wszystkie pozostałe nazwy produktów i usług są znakami towarowym odpowiednich firm. Dane zawarte w niniejszym dokumencie służą wyłącznie do celów informacyjnych. Specyfikacje wersji krajowych produktów mogą się różnić między sobą.

Materiały graficzne i filmowe dla mediów:
Na stronie www.sap.com/photos znajdują się materiały filmowe przeznaczone do emisji oraz cyfrowe zdjęcia prasowe, które można przeglądać i pobierać. Na tej platformie znajdują się także materiały w wysokiej rozdzielczości, które mogą Państwo wykorzystać w swoich kanałach medialnych. Strona www.sap-tv.com pozwala natomiast przeglądać relacje wideo na różne tematy. Dostępne tam filmy użytkownicy mogą zamieszczać na własnych stronach internetowych. Można też przesyłać łącza do filmów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub uruchomić subskrypcję kanałów RSS z SAP TV.

Informacje o firmie SAP można śledzić w serwisie Twitter: @sapnews.

Kontakt dla klientów zainteresowanych dodatkowymi informacjami na temat produktów SAP:

Globalne Centrum Obsługi Klienta: +49 180 534-34-24
Tylko USA: 1 (800) 872-1SAP (1-800-872-1727)

Kontakt dla mediów:
Evan Welsh, +1 (610) 203-9742, evan.welsh@sap.com (strefa czasowa: EDT)
Christoph Liedtke, +49 (6227) 7-50383, christoph.liedtke@sap.com (strefa czasowa: CET)
Tara Bal, +65 666 4-6449, tara.bal@sap.com (strefa czasowa: GMT+8)
Biuro prasowe SAP, +49 (6227) 7-46315, czas CET; +1 (610) 661-3200, czas EDT; press@sap.com