SAP osiągnął swoje cele w zakresie zrównoważonego rozwoju na 2011 r: firma poprawiła wskaźnik niskoemisyjności, wzrosła liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych oraz zaangażowanie pracowników

WarszawaFirma SAP AG przedstawił wstępne efekty realizacji swoich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, wyznaczonych na rok 2011. W swoich działaniach w zakresie zrównoważonego rozwoju SAP kieruje się hasłem „Wspierać świat w lepszym działaniu” (Help the world run better) oraz podnoszeniem poziomu życia. Jako czołowy dostawca rozwiązań informatycznych, wspierających zrównoważony rozwój organizacji, SAP dąży także do wdrażania zrównoważonych praktyk biznesowych we własnych oddziałach na całym świecie.

Już piąty rok z rzędu firma SAP poprawiła wskaźnik niskoemisyjności (przedstawiany w postaci wysokości emisji w przeliczeniu na 1 EUR przychodów) ― wyniósł on 34,3 g/EUR w 2011 r. w porównaniu do 36,4 g/EUR w 2010 r. Biorąc pod uwagę wzrost przychodów z oprogramowania, który osiągnął 25% przy stałych kursach walut, odnotowana przez firmę emisja gazów cieplarnianych wzrosła o 8% do 490 kiloton, w porównaniu z 455 kilotonami w roku 2010 (z uwzględnieniem firmy Sybase). Jednak mimo wzrostu emisji dwutlenku węgla, firma SAP osiągnęła wskaźnik niskoemisyjności lepszy o 3% od celu wyznaczonego na 2011 r. i konsekwentnie kontynuuje działania, które mają umożliwić jej obniżenie tej emisji w 2020 r. do poziomu z roku 2000. Inicjatywy dotyczące oszczędnego zużywania energii i zrównoważonego rozwoju pozwoliły firmie osiągnąć skumulowaną obniżkę kosztów od 2008 r. w wysokości 190 mln EUR, a w samym tylko roku 2011 w wysokości 25 mln EUR. Dane te uzyskano poprzez porównanie kosztów faktycznych z kosztami, które firma poniosłaby, prowadząc działalność według starych zasad, ekstrapolowanymi w oparciu o wyniki z 2007 r.

Część strategii SAP w zakresie zrównoważonego rozwoju obejmuje zróżnicowanie zasobów ludzkich, w tym zwiększanie obecności kobiet w sferze zarządzania. W 2011 r. firma zatrudniała na stanowiskach kierowniczych 18,6% kobiet, podczas gdy w 2010 r. wskaźnik ten wynosił 17,9%. SAP wyznaczył sobie długofalowy cel w postaci zwiększenia udziału kobiet w sferze zarządzania do 25% w 2017 r. W związku z tym firma podejmuje szereg inicjatyw wewnętrznych, takich jak mentoring i coaching.

Kolejnym osiągnięciem odnotowanym w 2011 r. jest wzrost zaangażowania pracowników. Firma SAP mierzy motywację i zadowolenie swoich pracowników z pracy za pomocą ankiety, która jest podstawą do obliczenia tzw. indeksu zaangażowania pracowników. W ciągu 2011 r. indeks ten znacząco wzrósł w porównianiu do roku 2010: o 9 punktów procentowych do poziomu 77%. Ponadto SAP mierzy też wskaźnik Business Health Culture Index, który odzwierciedla samopoczucie pracowników w pracy i ich ocenę środowiska pracy w firmie. Według tego wskaźnika odsetek pracowników SAP, wyrażających pozytywną opinię nt. środowiska pracy, wzrósł z 59% w 2010 r. do 65% w 2011 r.

„Firma SAP uznaje zrównoważony rozwój za swój cel, gdyż innowacje w zakresie oprogramowania biznesowego pomagają przedsiębiorstwom rozwijać się w sposób bardziej odpowiedzialny i osiągać większe zyski” ― powiedział Peter Graf, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w firmie SAP AG. „W 2011 r. udało się nam zrobić znaczne postępy we wdrażaniu bardziej zrównoważonych procedur biznesowych w wielu obszarach. Jest dla nas jednocześnie jasne, jak wiele pozostało nadal do zrobienia, aby osiągnąć nasze długofalowe cele, w tym obniżenie zużycia energii oraz towarzyszącej temu emisji do 2020 r. do poziomu z roku 2000”.

Bieżące informacje kwartalne nt. zrównoważonego rozwoju, w tym dane na temat emisji, dostępne są w raporcie „SAP Sustainability Report” pod adresem www.sapsustainabilityreport.com. Dodatkowe informacje można znaleźć w serwisie prasowym firmy SAP. Informacje o firmie SAP znajdują się również w serwisie Twitter w wątkach @sapnews i @sustainableSAP.

Kontakt dla mediów:
Dominika Krzyżanowska-Kidała, +48 22 541 67 34, dominika.krzyzanowska-kidala@sap.com