Badanie SAP i Harris Interactive nt. technologii M2M: Brazylia, Chiny, Niemcy i Indie najlepiej przygotowane do komunikacji „machine-to-machine”; szansa na powstanie inteligentnych miast

Największe korzyści i możliwości oferowane przez technologię M2M to pełniejszy wgląd w działalność biznesową, większa efektywność i produktywność, lepsza współpraca oraz większa mobilność; firmy, które nie wdrożą technologii M2M, pozostaną w tyle za konkurencją

WALLDORF, NiemcyKomunikacja między urządzeniami (machine to machine — M2M) może mieć wpływ na gospodarkę i życie, podobnie jak innowacje technologiczne, które pojawiły się na rynku w dobie Internetu. Z badania przeprowadzonego przez firmę Harris Interactive na zlecenie firmy SAP AG wynika, że niemal 30% osób decyzyjnych w sprawach infrastruktury informatycznej przyznaje, iż najlepszym skutkiem wdrożenia technologii M2M będzie powstanie inteligentnych miast. Będą wśród nich inteligentne miasta zdolne do gromadzenia i analizy w czasie rzeczywistym dużych ilości danych z inteligentnych, podłączonych do sieci urządzeń oraz z aktywności obywateli w mediach społecznościowych. Większość respondentów przewiduje, że technologia M2M zapewni firmom i pracownikom lepszy wgląd w sytuację biznesową, w tym zdolność reagowania na zdarzenia zachodzące na rynku, a także większą efektywność i produktywność oraz lepszą współpracę. Za ważny skutek wdrażania technologii M2M, oferujący wiele nowych możliwości w miejscu pracy, uznano zwiększenie mobilności pracowników.

Podobnie jak w przypadku trendu „bring-your-own-device” (BYOD), który promuje wykorzystywanie przez pracowników własnych urządzeń w miejscu pracy, motorem napędowym wdrażania technologii i usług M2M na całym świecie są konsumenci. W kwestii akceptacji modelu BYOD liderem wśród ankietowanych państw okazały się Chiny ― aż 56% osób decyzyjnych w sprawach infrastruktury informatycznej w tym kraju stwierdziło, że ich firmy zaaprobowały ten model i wdrożyły aplikacje zwiększające produktywność na jednej lub wielu platformach mobilnych. Z ankiety wynika również, że większość respondentów we wszystkich sześciu badanych krajach uważa technologię M2M za skutek „konsumeryzacji infrastruktury informatycznej” ― w Indiach i Chinach sądzi tak odpowiednio 92% i 90% ankietowanych osób. Ze stanowiskiem tym zgodziła się też większość respondentów z Brazylii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i USA (łączna średnia wyniosła 81%).

„Oczekuje się, że liczba różnego typu urządzeń podłączonych do Internetu osiągnie do 2020 r. poziom 50 mld1, a główną rolę w tej transformacji odgrywają konsumenci” ― powiedział Sanjay Poonen, prezes działu technologii i rozwiązań mobilnych (Technology Solutions and Mobile Division) w firmie SAP. „Technologia M2M jest dziś wykorzystywana głównie do gromadzenia ogromnych ilości danych z urządzeń. Koncepcja „Internetu rzeczy” (Internet of Things) idzie o krok dalej, zapewniając integrację w czasie rzeczywistym danych pochodzących z urządzeń, systemów ERP i CRM, mediów społecznościowych oraz innych źródeł i umożliwiając inteligentne interakcje użytkowników z urządzeniami i wice wersa oraz urządzeń z urządzeniami. Oznacza to kompleksową współpracę człowiek-maszyna z wykorzystaniem mediów społecznościowych. Urzeczywistnienie tej wizji wymaga infrastruktury technologicznej, która może zapewnić obsługę wielkich zbiorów danych, analizę danych biznesowych oraz bezpieczną obsługę komunikacji mobilnej w chmurze ― takie możliwości jest w stanie zaoferować jedynie firma SAP”.

Wykraczając poza korzyści dla konsumenta czy firmy, wielu respondentów ze wszystkich sześciu objętych ankietą krajów stwierdziło, że najważniejszym rezultatem wdrożenia technologii M2M będzie powstanie inteligentnych miast: Chiny (35%), Brazylia (35%), Niemcy (30%), Indie (27%), USA (25%) i Wielka Brytania (21%).

„Wizja społeczeństwa sieciowego (Networked Society), w ramach którego wszystko, co może odnieść korzyści z podłączenia do sieci, zostanie do niej podłączone, jest wspierana przez nasze globalne platformy do komunikacji między urządzeniami” ― powiedział Douglas Gilstrap, wiceprezes i szef ds. strategii w firmie Ericsson. „Spowoduje to powstanie nowych, innowacyjnych modeli biznesowych ― od podłączonych do sieci automatów do sprzedaży drobnych towarów poprzez podłączone do sieci samochody aż po mieszkania, domy i miasta. Duże ilości danych można przekształcić w dogłębną wiedzę przydatną do podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym. Firmy takie jak SAP i Ericsson aktywnie integrują odseparowane kiedyś środowiska pracy i mieszkania, umożliwiając bliższe interakcje między miastami, władzami, firmami, instytucjami, stowarzyszeniami i mieszkańcami. W efekcie zwiększy się poziom zadowolenia z życia i wzrost gospodarczy”.

Świadomość dużego znaczenia technologii M2M
Respondenci ze wszystkich sześciu krajów wyrazili zdecydowane przekonanie, że technologia M2M stanowi naturalny krok w ewolucji technologii i zgodzili się w większości, że zapewnia ona liczne korzyści oraz że istnieje potrzeba jej szerszego rozpowszechnienia. W rzeczywistości średnio 70% osób decyzyjnych w sprawach infrastruktury informatycznej ze wszystkich sześciu krajów objętych ankietą zgodziło się z opinią, że firmy, które nie wdrożą technologii M2M, pozostaną w tyle za konkurencją. Wskaźnik ten jest tak wysoki prawdopodobnie dlatego, że większość respondentów z krajów uczestniczących w ankiecie dostrzega wymierne korzyści płynące z technologii M2M, m.in.:

  • zapewnienie firmom lepszego wglądu w prowadzoną działalność biznesową: Chiny (96%), Indie (88%), Brazylia (86%), Niemcy (79%), USA (74%) i Wielka Brytania (61%);
  • zapewnienie firmom możliwości reagowania na zdarzenia zachodzące na rynku: Chiny (92%), Indie (86%), Brazylia (82%), Niemcy (82%), USA (78%) i Wielka Brytania (73%).

Respondenci uważają również, że najważniejsze korzyści, jakie technologia M2M może zapewnić w miejscu pracy, to:

  • większa efektywność ― odpowiedź wybierana najczęściej w Brazylii (54%), Wielkiej Brytanii (53%) i USA (49%);
  • większa produktywność pracowników ― odpowiedź wybierana najczęściej w Chinach (69%); znacznie częściej niż w innych badanych krajach;
  • lepsza współpraca między pracownikami ― odpowiedź wybierana najczęściej w Niemczech (63%);
  • większa mobilność pracowników ― uznana za największą korzyść w Indiach (65%).

Przeszkody na drodze do wdrażania technologii M2M
Przeważająca większość respondentów ze wszystkich sześciu krajów dostrzegała co najmniej jedną przeszkodę na drodze do wdrożenia technologii M2M, którą trzeba będzie usunąć, aby osiągnąć ww. korzyści. Osoby decyzyjne w sprawach infrastruktury informatycznej ze wszystkich krajów za wyjątkiem Chin uznali, że największą przeszkodę może stanowić brak wiedzy specjalistycznej niezbędnej do zarządzania wdrażaniem i bezpieczeństwem komunikacji M2M: Indie (66%), Brazylia (62%), USA (57%), Niemcy (56%) i Wielka Brytania (50%). W Chinach, choć znaczna większość respondentów za największą przeszkodę uznała również brak wiedzy specjalistycznej (63%), nieco wyższy odsetek ankietowanych osób wskazał jednak „sposób zarządzania wszystkimi danymi gromadzonymi przez technologię M2M w czasie rzeczywistym oraz analizy tych danych” (65%).

„Korzyści zapewniane przez technologię M2M są bezdyskusyjne, istnieją jednak bariery utrudniające wdrażanie rozwiązań w tej technologii, takie jak brak kompleksowych ofert wielobranżowych, problemy z zarządzaniem, bezpieczeństwem i obsługą wielkich zbiorów danych, a także niedobór odpowiednich globalnych rozwiązań komunikacyjnych, których potrzebują przedsiębiorstwa międzynarodowe” ― powiedział Sanjay Poonen. „SAP to jedyna firma działająca na pograniczu trzech branż ― segmentu rozwiązań mobilnych, rozwiązań do obsługi wielkich zbiorów danych oraz rozwiązań do przetwarzania w chmurze ― która jest w stanie błyskawicznie przekształcać ogromne ilości danych w użyteczną wiedzę i dostarczać najlepsze w swojej klasie rozwiązania z dziedziny „Internet rzeczy” zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorstw”.

Respondenci ze wszystkich sześciu krajów byli też głęboko przekonani, że decydujące znaczenie dla przyszłego rozkwitu technologii M2M będzie mieć dostępność infrastruktury szerokopasmowej, takiej jak sieci LTE/4G: USA (91%), Chiny (91%), Indie (91%), Niemcy (88%), Wielka Brytania (87%) i Brazylia (85%). Osoby decyzyjne w sprawach infrastruktury informatycznej nie będą prawdopodobnie utrudniać wdrażania technologii M2M, gdyż większość z nich niemal we wszystkich krajach objętych ankietą przyznała, że technologia ta będzie mieć wpływ na kwestie kadrowe (łączna średnia dla wszystkich sześciu krajów: 62%). Większość respondentów stwierdziła też, że nie obawia się zakłóceń w wyniku wdrażania technologii M2M (średnia: 55%).

Więcej informacji można znaleźć, klikając łącze: „Infografika: Jak „Internet urządzeń” może podnieść Twoje IQ)”. Dodatkowe informacje można znaleźć w serwisie prasowym firmy SAP.

1 Berg Insight, raport pt. „The Global Wireless M2M Market” (Światowy rynek bezprzewodowych technologii M2M), Tobias Ryberg, kwiecień 2012 r.

Informacje o ankiecie
Ankieta została przeprowadzona online przez firmę Harris Interactive na zlecenie firmy SAP, w dniach od 15 stycznia do 1 lutego 2013 r. Wzięło w niej udział 751 osób decyzyjnych w sprawach infrastruktury informatycznej z Brazylii (n=126), Chin (n=125), Niemiec (n=125), Indii (n=125), Wielkiej Brytanii (n=125) i Stanów Zjednoczonych (n=125). Dla potrzeb tego badania „osobę decyzyjną w sprawach infrastruktury informatycznej” zdefiniowano jako osobę dorosłą (w wieku co najmniej 18 lat), która jest obecnie zatrudniona w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin, ma co najmniej częściowy wpływ na wybór usług telekomunikacyjnych do przesyłania głosu i danych oraz usług mobilnych, a także pracuje w firmie osiągającej w danym kraju co najmniej następujące przychody: Brazylia (75 mln reali), Chiny (10 mld CNY), Niemcy (100 mln EUR), Indie (5 mld rupii), UK (100 mln GBP), USA (500 mln USD). Łącznym danym z próby w każdym kraju przypisano wagę wynikającą z liczby pracowników, aby były reprezentatywne dla firm osiągających wyżej wspomniany minimalny poziom przychodów w danym kraju.

O SAP
SAP, lider na rynku oprogramowania dla przedsiębiorstw, pomaga uzyskiwać lepsze wyniki przedsiębiorstwom każdej wielkości i z każdej branży. Rozwiązania firmy SAP pozwalają przedsiębiorstwom i ich pracownikom efektywniej współpracować i lepiej wykorzystywać posiadane informacje biznesowe w celu zdobycia przewagi nad konkurencją ― zarówno na zapleczu, jak i na sali spotkań zarządu, w magazynie i w sklepie, z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych. Aplikacje i usługi SAP umożliwiają ponad 232 tys. klientów prowadzenie działalności wsposób przynoszący zyski, szybkie dostosowywanie się do nowych warunków oraz zrównoważony rozwój. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.sap.com.

Materiały graficzne i filmowe dla mediów:
Aby przejrzeć i pobrać cyfrowe materiały i wysokiej jakości zdjęcia dla prasy, zapraszamy na stronę www.sap.com/photos. Na tej platformie znajdują się także materiały w wysokiej rozdzielczości, które mogą Państwo wykorzystać w swoich kanałach medialnych. Strona www.sap-tv.com pozwala natomiast przeglądać relacje wideo na różne tematy. Dostępne tam filmy użytkownicy mogą zamieszczać na własnych stronach internetowych. Można też przesyłać łącza do filmów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub uruchomić subskrypcję kanałów RSS z SAP TV.
Informacje o firmie SAP można śledzić w serwisie Twitter w wątku @sapnews.

Kontakt dla mediów:
Scott Malinowski, +1 (617) 538-6297, scott.malinowski@sap.com, czas EDT
Margherita Di Cerbo, +44 207 6485358, margherita.di.cerbo@sap.com, czas GMT
Biuro prasowe SAP, +49 (6227) 7-46315, czas CET; +1 (610) 661-3200, czas EDT; press@sap.com
Dominika Krzyżanowska-Kidała, +48 604 416 989, dominika.krzyzanowska-kidala@sap.com