PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przyspieszają na SAP HANA

Dostęp do analiz biznesowych i raportowanie na SAP HANA w czasie bliskim do rzeczywistego pozwala PKP PLK usprawniać zarządzanie i uprościć infrastrukturę przetwarzania danych; największe wdrożenie SAP HANA w Polsce pod względem ilości kompresowanych danych

WARSZAWAFirma PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zakończyła projekt modernizacji hurtowni danych SAP Business Warehouse w oparciu o technologię SAP HANA. Wdrożenie było prowadzone przez Biuro Informatyki PKP PLK przy udziale PKP Informatyka oraz konsultantów SAP Polska. Efektem projektu jest wdrożenie nowej, elastycznej, skalowalnej i wydajnej platformy raportowej BI/BW, wielokrotne skrócenie procesów raportowania – z kilku godzi do nawet kilku minut – dzięki czemu menedżerowie PKP PLK mogą znaczenie szybciej podejmować decyzje i reagować na wydarzenia, mając dostęp do aktualnych informacji w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Przekłada się to na efektywniejsze zarządzanie i większy komfort pracy dla blisko dziewięciuset pracowników PKP PLK, którzy na co dzień korzystają z danych analitycznych dostępnych na platformie. Wdrożenie SAP HANA było częścią większego projektu, którego celem była konsolidacja i wymiana infrastruktury IT dla wszystkich aplikacji biznesowych w PKP PLK.

Platforma SAP HANA jest wykorzystywana w PKP PLK, jako część zwirtualizowanego środowiska i pełni funkcje zarówno systemu bazodanowego dla hurtowni SAP Business Warehouse, jak i silnika dla szybkiej, nowoczesnej analityki biznesowej. Jest zasilana danymi z systemów transakcyjnych i zarządzania zasobami ludzkimi (SAP ERP i SAP ERP Human Capital Management). Dzięki zastosowaniu SAP HANA wolumen przechowywanych danych zredukowano z blisko 2,7 TB do 400 GB dzięki wykorzystaniu kolumnowej metody składowania danych. W połączeniu z SAP HANA zastosowano narzędzia SAP Business Objects oraz SAP Business Planning and Simulation (SAP BPS), aby przyspieszyć generowanie obszernych i szczegółowych raportów statystycznych, sprawozdawczych i analitycznych. Pracownicy PKP PLK wykorzystują w swojej pracy kilkaset takich raportów, których przygotowanie zostało wielokrotnie i znacząco skrócone – do kilku minut, a nawet kilku sekund w niektórych przypadkach. Możliwe jest również tworzenie raportów „na żądanie”.

„W najbliższych latach w ramach funduszy strukturalnych na modernizację i rozbudowę polskich linii kolejowych zostaną przeznaczone wielomiliardowe środki. Tym ważniejsze staje się wsparcie realizacji naszych strategicznych projektów zaawansowaną technologią, która odpowiednio zaadresuje potrzeby biznesowe. Taką możliwość daje nam platforma SAP HANA, która zwiększa moce obliczeniowe oraz ergonomię pracy, a przez to pozwala nam lepiej realizować potrzeby informacyjne, szybciej dostarczać szczegółowe analizy, dokładniej planować i kontrolować procesy, a w przyszłości także szerzej wykorzystać potencjał dotychczasowych rozwiązań SAP” – powiedział Rafał Zbiróg, Dyrektor IT, PKP PLK S.A.

Kompresja danych i przyspieszenie przetwarzania na SAP HANA

Na dziś SAP HANA w PKP PLK kompresuje przechowywane w bazie dane z 2,7 TB do 400 GB. Ilość danych jednak stale rośnie ze względu na coraz większą liczbę realizowanych i planowanych projektów modernizacji infrastruktury kolejowej oraz setki pozostałych inicjatyw związanych podstawową działalnością operacyjną firmy. Skala tych projektów sprawi, że nastąpi wręcz wykładniczy wzrost wolumenu danych, którymi spółka powinna sprawnie zarządzać, by efektywnie kontrolować procesy biznesowe i inwestycyjne. Dlatego warunkiem koniecznym było skonsolidowanie i zoptymalizowanie kosztów utrzymania infrastruktury IT, a także zwiększenie mocy obliczeniowych, aby rozszerzyć wykorzystanie systemów transakcyjnych SAP, prowadzić bardziej złożone analizy, a także generować w czasie zbliżonym do rzeczywistego rozbudowane i szczegółowe raporty.

„Oba priorytety zrealizowaliśmy, zastępując system bazodanowy Oracle dla hurtowni SAP BW przez platformę SAP HANA. Dzięki temu masa danych, która wcześniej zajmowała 2,7 TB, została zredukowana do zaledwie 400 GB. Natomiast proces raportowania uległ 30-, 50-krotnemu przyspieszeniu. Dodatkowo jesteśmy gotowi na elastyczną realizację nowych coraz bardziej wymagających funkcjonalności, jakich potrzebuje nasza strona biznesowa” – dodaje Rafał Zbiróg.

Uzyskanie przez PKP PLK S.A takich efektów w oparciu o wcześniejszą architekturę IT było niemożliwe. Sam proces zasilania danymi hurtowni SAP BW, ze względu na ograniczenia tradycyjnej bazy danych, trwał nawet do 12 godzin. Rosnące oczekiwania użytkowników co do rozbudowanych i szczegółowych raportów wymagały skrócenia procesu przetwarzania analitycznego. Długi czas oczekiwania utrudniał tworzenie np. miesięcznych i kwartalnych raportów sprawozdawczych, czy wykonywanie przekrojowych analiz, których wyniki często odnosiły się do nieaktualnych już informacji. Zastosowanie SAP HANA i rozwiązań do analiz i planowania strategicznego pozwala dziś lepiej spełniać wymagania biznesu.

Szybkie efekty biznesowe i optymalizacja IT
Radykalne zwiększenie mocy obliczeniowych przy jednoczesnej konsolidacji infrastruktury IT było głównym zadaniem projektu, którego elementem było wdrożenie SAP HANA. Platforma bazuje na innowacyjnej technologii in-memory, przez co dane nie muszą być agregowane i są przechowywane w pamięci. Tym samym infrastruktura IT została uproszczona, a proces generowania raportów jest liczony nie w godzinach, lecz w sekundach lub minutach.

SAP HANA przynosi także szybki zwrot z inwestycji. Projekt w PKP PLK S.A. na wdrożenie i migrację danych z wcześniejszego systemu bazodanowego do SAP HANA dla SAP Business Warehouse trwał zaledwie 3 miesiące. Równolegle do tego zadania kolejowa spółka realizowała również inne działania optymalizacyjne: zainstalowano serwery HP nowszej generacji, a całą infrastrukturę informatyczną zwirtualizowano przy wykorzystaniu technologii VMware, lokując ją fizycznie w dwóch centrach danych PKP.

„Przeniesienie zasobów informacyjnych PKP PLK S.A. do centrów danych było częścią większego przedsięwzięcia, którego celem jest szeroko-pojęta optymalizacja działania organizacji, zarówno w obszarze procesów wewnętrznych jak i w kluczowym dla nas obecnie obszarze inwestycji. Bardzo ważnym elementem jest również obszar wsparcia IT dla usług podstawowych PKP PLK, czyli zarządzania i udostępniania coraz szerszej grupie przewoźników infrastruktury kolejowej na wysokim poziomie jakości i bezpieczeństwa. Technologie informatyczne są dla tego znakomitym katalizatorem” – wyjaśnia Rafał Zbiróg, Dyrektora IT, PKP PLK S.A. „Beneficjentami tego przedsięwzięcia powinny być wszystkie spółki branży kolejowej, a to ze względu na większe oszczędności, jak i możliwość standaryzacji oraz koordynacji procesów w całej kolejowej grupie. Dzięki wykorzystaniu technologii in-memory szybszy powinien być także proces przetwarzania danych. Potwierdzeniem są efekty, jakie pojawiły się po wdrożeniu SAP HANA w PKP PLK S.A.”

SAP HANA nie tylko uprościła architekturę informatyczną w PKP PLK S.A., ale też umożliwiała tworzenie wielu rozbudowanych i szczegółowych raportów w ciągu kilku sekund lub minut, nie obciążając przy tym pracy systemów transakcyjnych i analitycznych SAP. Użytkownicy mogą także zamawiać nowe raporty i uzyskiwać je w znacznie szybszym tempie.

Ponadto, błyskawiczne ładowanie i przetwarzanie danych pozwala na szersze wykorzystanie SAP ERP. Już dziś PKP PLK S.A. planuje wdrożenie dodatkowych funkcjonalności, które umożliwią m.in. dostęp do raportów przez przeglądarki www z poziomu nie tylko desktopów, ale też urządzeń przenośnych. Większe korzyści można czerpać także z rozwiązań SAP BusinessObjects oraz SAP Business Planning and Simulation, ponieważ planowanie może być szybsze i oparte na bardziej rozbudowanych analizach.

O PKP PLK
Misją PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., firmy z większościowym udziałem Skarbu Państwa, jest tworzenie najlepszych warunków do obsługi transportowej kraju poprzez:

  • zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa,
  • niezawodność usług,
  • poszanowanie środowiska,
  • udostępnianie linii kolejowych przewoźnikom pasażerskim i towarowym na równoprawnych zasadach,
  • zapewnienie wysokiego poziomu informacji o ruchu pociągów pasażerskich,
  • działanie na rzecz zwiększenia dostępności, atrakcyjności i niezawodności transportu kolejowego.

Spółka z powodzeniem łączy tradycję z wykorzystywaniem najnowszych rozwiązań i technologii.
Więcej informacji: www.plk-sa.pl

O SAP
SAP jest liderem rynku aplikacji biznesowych na świecie i w Polsce. Pomagamy firmom i instytucjom dowolnej wielkości i z każdej branży działać lepiej. Rozwiązania SAP pozwalają przedsiębiorstwom i ich pracownikom efektywniej współpracować i lepiej wykorzystywać posiadane informacje w celu zdobycia przewagi nad konkurencją. Produkty SAP znajdują zastosowanie zarówno na sali spotkań zarządu, jak i na zapleczu, w sklepach i magazynach, z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych. Aplikacje i usługi SAP umożliwiają ponad 258 tys. klientów prowadzenie działalności w sposób przynoszący zyski, szybkie dostosowywanie się do nowych warunków oraz ciągły rozwój. Więcej informacji można na stronach www.sap.com i www.sap.pl.
Zapraszamy na strony SAP Newsroom i do śledzenia SAP na Twitterze: @sapnews oraz SAP Polska na naszych profilach na Facebooku oraz Twitterze @SAPPolska.

Wszystkie stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie, które nie odnoszą się do faktów historycznych, są oświadczeniami dotyczącymi przyszłości w rozumieniu ustawy U.S. Private Securities Litigation Reform Act z 1995 roku. Słowa takie jak „przewiduje”, „uważa”, „szacuje”, „oczekuje”, „prognozuje”, „zamierza”, „może”, „planuje”, „przewiduje”, „powinno”, „będzie” i podobne wyrażenia w odniesieniu do SAP mają na celu identyfikowanie oświadczeń dotyczących przyszłości. Firma SAP nie jest zobowiązana do publicznego aktualizowania albo poprawiania żadnych oświadczeń dotyczących przyszłości. Wszystkie takie oświadczenia podlegają różnym zagrożeniom i niewiadomym, które mogą sprawić, że rzeczywiste wyniki będą znacznie różnić się od przewidywanych. Czynniki, które mogą wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe SAP, są omówione dokładniej w sprawozdaniach składanych przez SAP w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, takich jak najnowszy raport roczny na formularzu 20-F. Ostrzega się czytelników, aby nie pokładali nadmiernej ufności w oświadczeniach dotyczących przyszłości, które wyrażają wyłącznie stan rzeczy w dniu publikacji.

© 2014 by SAP SE. Wszystkie prawa zastrzeżone.
SAP i logo SAP to zastrzeżone znaki towarowe SAP SE w Niemczech i innych krajach. Business Objects i logo Business Objects to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe Business Objects Software Ltd. Business Objects jest spółką SAP. Sybase i logo Sybase to zastrzeżone znaki towarowe Sybase Inc. Sybase jest spółką SAP. Crossgate to zastrzeżony znak towarowy

Kontakt dla mediów:
Dominika Krzyżanowska-Kidała, SAP CEE, +48 604 416 989, dominika.krzyzanowska-kidala@sap.com
Dominik Walknowski, Edelman Polska, +48 601 091 888, dominik.walknowski@edelman.com