Uniwersytet Jagielloński zintegrował rozliczenia ze studentami i kompleksowe zarządzanie uczelnią w systemie SAP

Kraków, WarszawaSAP Polska i Uniwersytet Jagielloński poinformowały, że system SAP usprawnił masowe rozliczenia w ramach obsługi toku studiów dla prawie 48 tys. studentów i doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Wdrożenie nowego systemu rozliczeń zwieńczyło kompleksową implementację Zintegrowanego Systemu Zarządzania na UJ, który objął całość procesów zarządczych dla wszystkich jednostek organizacyjnych uczelni. Wdrożenie SAP na UJ jest jednym z największych w Europie zastosowań rozwiązania branżowego SAP dla uczelni wyższych i instytucji naukowo-badawczych (SAP for Higher Education and Research).

Informacje o toku studiów danej osoby automatycznie uruchamiają w systemie rozliczeń ze studentami naliczanie odpowiednich opłat, np. czesnego, opłat za egzaminy czy za akademik, a także stypendiów. System SAP generuje jednocześnie związane z rozliczeniem dokumenty, takie jak faktury czy monity, jak również obsługuje procesy płatnicze: użycie dedykowanych kont bankowych czy jednoznaczna identyfikacja wpłacającego. Całość rozliczeń jest zintegrowana z procesami księgowymi i innymi obszarami Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

“Dzięki nowoczesnemu systemowi wsparcia zarządzania Uniwersytet Jagielloński jest lepiej przygotowany do podejmowania nowych wyzwań w obszarach edukacji, badań i technologii” – powiedział prof. dr. hab. Wojciech Froncisz, przewodniczący Stałej Rektorskiej Komisji ds. Informatyzacji Uczelni, a uprzednio przewodniczący Komitetu Sterującego wdrożenia SAP na UJ. “Nasza licząca blisko 650 lat uczelnia udowodniła nowatorskie podejście nie tylko w obszarze nauki i dydaktyki, lecz również zarządzania. W ciągu ostatnich kilku lat ujednoliciliśmy i zintegrowaliśmy zarządzanie Uniwersytetem, eliminując tam gdzie to możliwe papierowy obieg dokumentów. Mamy dobrze wyszkolony zespół ekspertów i kluczowych użytkowników, którzy dbają, aby zintegrowany system coraz skuteczniej usprawniał naszą pracę. Jestem przekonany, że dysponując takimi narzędziami zarządczymi i skupiając się na realizacji naszej strategii naukowo-dydaktycznej UJ będzie się piął coraz wyżej w innowacyjności badań i jakości nauczania.”

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzana na UJ w oparciu o rozwiązania SAP obejmuje swoim zakresem całość procesów gospodarki własnej, obsługę administracyjną badań naukowych, analizy strategiczne oraz tok studiów i rozliczenia ze studentami. Z systemu SAP na UJ korzysta około 7,2 tys. użytkowników. Mają oni dostęp do systemu za pośrednictwem portalu informacyjnego, zbudowanego z pomocą rozwiązań portalowych SAP.

W systemie gospodarki własnej UJ księgowanych jest około miliona dokumentów finansowych rocznie. Obsługuje on także całość procesów kadrowo-płacowych, włącznie ze specyficznymi dla uczelni umowami cywilno-prawnymi i podróżami służbowymi. Z kolei funkcjonalność obsługi badań naukowych pozwala w jednym systemie rozliczać całość prowadzonych przez UJ programów badań naukowych, grantów i organizowanych konferencji. Natomiast hurtownia danych SAP BW została wykorzystane do stworzenia systemu informacji strategicznej, w którym dokonywana jest analiza wskaźnikowa kluczowych obszarów działalności uczelni, dostępna dla użytkowników w formie przejrzystych raportów.

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią na UJ przeprowadziła firma Atos, która w ramach 10-letniego kontraktu zajmuje się również utrzymaniem systemu SAP. Po stronie uczelni o dalszy rozwój systemu i kompetencji z tym związanych dba utworzone w 2012 roku Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych UJ.

“Uniwersytet jest ogromną instytucją, która aby właściwie prowadzić swoją podstawową działalność, czyli dydaktykę i badania naukowe, musi być sprawnie działającą organizacją” – powiedziała Katarzyna Grelowska, Dyrektor Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych UJ. “Nasze centrum wspiera użytkowników SAP na UJ i prowadzi prace nad rozwojem i ciągłą optymalizacją technologii wykorzystywanych w zarządzaniu uczelnią.”

Więcej informacji nt. wdrożenia SAP na UJ można znaleźć na stronie: www.sapiens.uj.edu.pl

SAP
SAP, lider na rynku oprogramowania dla przedsiębiorstw, pomaga uzyskiwać lepsze wyniki przedsiębiorstwom każdej wielkości i z każdej branży. Rozwiązania firmy SAP pozwalają przedsiębiorstwom i ich pracownikom efektywniej współpracować i lepiej wykorzystywać posiadane informacje biznesowe w celu zdobycia przewagi nad konkurencją ― zarówno na zapleczu, jak i na sali spotkań zarządu, w magazynie i w sklepie, z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych. Aplikacje i usługi SAP umożliwiają ponad 232 tys. klientów prowadzenie działalności w sposób przynoszący zyski, szybkie dostosowywanie się do nowych warunków oraz zrównoważony rozwój. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.sap.com i www.sap.pl

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
Założony w 1364 roku Uniwersytet Jagielloński to najstarsza polska wyższa uczelnia i jednocześnie jeden najstarszych uniwersytetów na świecie.

UJ kształci studentów na trzech stopniach studiów: licencjackim, magisterskim i doktoranckim na piętnastu wydziałach. Studiować można na ponad stu kierunkach i specjalnościach studiów w języku polskim, a także na kilkunastu kierunkach w języku angielskim. Europejski system punktów kredytowych (ECTS) umożliwia bezproblemowe łączenie studiów na UJ ze studiami w innych krajach europejskich. Na uniwersytecie kształci się prawie 48 tys. studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, w tym ponad 1500 studentów zagranicznych. Choć krakowska uczelnia może poszczycić się ponad 650-letnią tradycją, jest instytucją nowoczesną, która stale wybiega w przyszłość. Świadczą o tym m.in. elektroniczny system zaliczania zajęć, likwidacja tradycyjnych indeksów i elektroniczne legitymacje studenckie, a także wdrożony w ostatnich latach pełen Zintegrowany System Zarządzania Uczelnią.

Uniwersytet Jagielloński ma unikatową w Polsce strukturę. Wśród 15 wydziałów wchodzących w jego skład, znajdują się trzy tworzące Collegium Medicum: Lekarski z Oddziałem Stomatologii, Farmaceutyczny i Nauk Zdrowiu. Do niedawna był jedynym polskim uniwersytetem posiadającym wydziały medyczne. Krakowska uczelnia zatrudnia ponad 7200 pracowników, w tym ponad 3800 pracowników naukowych.

Uniwersytet prowadzi aktywną współpracę międzynarodową – jako jedyna uczelnia w kraju jest członkiem wielu stowarzyszeń zrzeszających najbardziej prestiżowe uniwersytety świata, jest między innymi członkiem Grupy Coimbra czy Europaeum.

Kontakt dla mediów:
Paweł Poręba, SAP Polska, +48 609 106 007, pawel.poreba@sap.com