>

Polityka prywatności

Ochrona prywatności osób w Internecie ma kluczowe znaczenie dla przyszłości działającego w Internecie biznesu i jest krokiem w stronę prawdziwej e-gospodarki. Opracowaliśmy niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności, aby zademonstrować swoje zaangażowanie w kwestie związane z prawem jednostki do ochrony danych i prywatności. W niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności przedstawiono sposób przetwarzania informacji, za pomocą których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować daną osobę („Dane osobowe”).

 

  1. INFORMACJE OGÓLNE

 

Kiedy niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie? Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy Danych osobowych przekazywanych przez Użytkownika firmie SAP lub pozyskiwanych z Danych osobowych w sposób określony poniżej. Korzystanie z jakichkolwiek informacji gromadzonych przez pliki cookie lub inne technologie śledzenia w sieci jest uzależnione od oświadczeń i opcji wybranych w aplikacji TrustArc Consent Manager, która jest dostępna w danej witrynie internetowej.

 

 

Administrator danych. Administratorem danych w przypadku strony news.sap.com/poland jest spółka SAP Polska Sp.z.o.o., Wołoska 5, 02-675 Warsaw, Poland („SAP”). Jeśli niniejsza witryna internetowa zawiera formularz rejestracji, administratorem danych może być inny podmiot w zależności od faktycznej oferty lub faktycznego celu gromadzenia danych, jednak podmiot ten jest zawsze wskazany w oświadczeniu o ochronie prywatności danego formularza rejestracji. Osobą odpowiedzialną za ochronę danych w Grupie SAP jest Mathias Cellarius (privacy@sap.com).

 

 

Co firma SAP robi z Danymi osobowymi Użytkownika? Firma SAP będzie przetwarzać Dane osobowe przekazane na podstawie niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności wyłącznie w sposób w nim wskazany. Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji B i C poniżej. Jeśli Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie zezwolenia ustawowego, informacje na temat tego, jakie Dane osobowe są przetwarzane przez firmę SAP i w jakich celach są one przez nią wykorzystywane, znajdują się w sekcji B poniżej. Jeśli wymagana jest zgoda na przetwarzanie Danych osobowych Użytkownika, dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w sekcji C poniżej. Informacje te odpowiadają właściwym oświadczeniom zgody dotyczącym poszczególnych operacji przetwarzania w Consent Resource Center.

 

 

Czas trwania przetwarzania Danych osobowych. Jeśli firma SAP przetwarza lub korzysta z Danych osobowych Użytkownika zgodnie z prawem (patrz sekcja B poniżej) lub na podstawie zgody Użytkownika (patrz sekcja C poniżej), będzie przechowywać Dane osobowe Użytkownika (i) wyłącznie przez okres niezbędny do wypełnienia celów wskazanych poniżej lub (ii) do momentu, w którym Użytkownik sprzeciwi się wykorzystywaniu jego Danych osobowych przez firmę SAP (jeśli firma SAP ma uzasadniony interes w korzystaniu z Danych osobowych Użytkownika) lub (iii) do momentu wycofania przez Użytkownika zgody (jeśli Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystywanie jego Danych osobowych przez firmę SAP). Jeśli jednak firma SAP jest zobowiązana zgodnie z przepisami prawa do przechowywania Danych osobowych Użytkownika przez dłuższy okres lub jeśli Dane osobowe Użytkownika są potrzebne firmie SAP do wniesienia zarzutów prawnych lub podjęcia obrony przed zarzutami prawnymi, firma SAP zachowa Dane osobowe Użytkownika do zakończenia odpowiedniego okresu przechowywania lub do momentu rozstrzygnięcia przedmiotowych zarzutów.

 

 

Dlaczego Użytkownik jest zobowiązany przekazywać Dane osobowe? Zasadniczo udzielenie zgody i przekazanie jakichkolwiek Danych osobowych na podstawie niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności jest całkowicie dobrowolne; niewyrażenie zgody lub nieprzekazanie Danych osobowych nie ma żadnego negatywnego wpływu na Użytkownika. Jednak w niektórych okolicznościach firma SAP może nie być w stanie podjąć działań bez określonych Danych osobowych, na przykład jeśli takie Dane osobowe są wymagane do przetworzenia zamówień Użytkownika lub do zapewnienia mu dostępu do oferty internetowej czy biuletynu. W takich sytuacjach firma SAP nie będzie niestety mogła spełnić żądania Użytkownika bez odpowiednich Danych osobowych.

 

 

Gdzie Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane? Jako członek globalnej grupy spółek firma SAP ma podmioty powiązane i zewnętrznych dostawców usług na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), jak i poza nim. W związku z tym, ilekroć firma SAP wykorzystuje lub przetwarza w inny sposób Dane osobowe Użytkownika w celach określonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, firma SAP może przesyłać Dane osobowe Użytkownika do krajów położonych poza terytorium EOG, w tym do krajów, w których obowiązujący poziom ochrony danych nie jest porównywalny z poziomem ochrony danych na terenie EOG. Każde takie przesłanie odbywa się na podstawie Standardowych klauzul umownych (zgodnie z decyzją Komisji UE nr 87/2010/WE lub decyzją, jaka może ją zastąpić w przyszłości) w celu zapewnienia na mocy umowy, że Dane osobowe Użytkownika są objęte ochroną danych na poziomie obowiązującym na terenie EOG. Zredagowaną kopię (po usunięciu wszelkich informacji handlowych i nieistotnych) takich Standardowych klauzul umownych można uzyskać, przesyłając wniosek na adres privacy@sap.com.

 

 

Prawa Podmiotów danych. Użytkownik może w każdym momencie zażądać od firmy SAP przekazania informacji na temat jego Danych osobowych przez nią przetwarzanych oraz nakazać poprawienie lub usunięcie takich Danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że firma SAP może usunąć Dane osobowe Użytkownika wyłącznie, jeśli nie jest zobowiązana do ich zachowania na mocy przepisów ustawowych lub obowiązującego uprawnienia. Należy zauważyć, że jeśli Użytkownik zwróci się do firmy SAP z prośbą o usunięcie jego Danych osobowych, wówczas Użytkownik nie będzie w stanie korzystać z żadnej usługi SAP, która wymaga wykorzystywania przez firmę SAP Danych osobowych Użytkownika.

 

Jeśli firma SAP korzysta z Danych osobowych Użytkownika na podstawie jego zgody lub w celu realizowania zawartej z nim umowy, Użytkownik może zażądać od niej kopii Danych osobowych przekazanych firmie SAP. W takiej sytuacji należy wysłać wiadomość na adres e-mail podany poniżej ze wskazaniem informacji lub czynności przetwarzania, których dotyczy żądanie, format, w jakim informacje te mają zostać przekazane, oraz czy Dane osobowe mają zostać przesłane do Użytkownika czy innego odbiorcy. Firma SAP dokładnie rozpatrzy przedstawione żądanie i omówi z Użytkownikiem sposób, w jaki może ono zostać najlepiej spełnione.

 

Ponadto Użytkownik może zażądać od firmy SAP ograniczenia jakiegokolwiek dalszego przetwarzania jego Danych osobowych w następujących sytuacjach: (i) jeśli Użytkownik stwierdzi, że jego Dane osobowe znajdujące się w posiadaniu firmy SAP są nieprawidłowe (ale wyłącznie przez okres niezbędny do umożliwienia firmie SAP sprawdzenia określonych Danych osobowych pod kątem dokładności), (ii) nie istnieją żadne podstawy prawne uzasadniające przetwarzanie Danych osobowych Użytkownika przez firmę SAP, a Użytkownik żąda od firmy SAP ograniczenia jakiegokolwiek dalszego przetwarzania jego Danych osobowych, (iii) firma SAP nie potrzebuje już Danych osobowych Użytkownika, jednak Użytkownik żąda do firmy SAP zachowania takich danych w celu dochodzenia lub egzekwowania tytułów prawnych lub podjęcia obrony przed roszczeniami osób trzecich lub (iv) jeśli Użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu jego Danych osobowych przez firmę SAP (na podstawie uzasadnionego interesu firmy SAP określonego w sekcji B poniżej) przez okres niezbędny do sprawdzenia, czy firma SAP ma nadrzędny interes w przetwarzaniu Danych osobowych Użytkownika lub jest do tego prawnie zobowiązana.

 

Tego rodzaju żądanie należy kierować na adres: privacy@sap.com.

 

 

Prawo do wniesienia skargi. Jeśli zdaniem Użytkownika firma SAP nie przetwarza jego Danych osobowych zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności lub przepisach dotyczących ochrony danych obowiązujących na terenie EOG, Użytkownik może w każdym momencie wnieść skargę do urzędu ochrony danych właściwego dla kraju EOG, w którym Użytkownik mieszka, lub urzędu ochrony danych właściwego dla kraju lub okręgu, w którym znajduje się siedziba firmy SAP.

 

 

Korzystanie z tej witryny internetowej przez dzieci. Ta witryna internetowa nie jest przeznaczona dla osób poniżej 16 roku życia. Osoby poniżej 16 roku życia nie mogą rejestrować się w tej witrynie ani z niej korzystać.

 

 

Łącza do innych witryn internetowych. Ta witryna może zawierać łącza do nieznanych witryn (tj. witryn firm nienależących do Grupy SAP). Firma SAP nie ponosi odpowiedzialności za praktyki ochrony prywatności oraz za treści witryn nienależących do spółek Grupy SAP. W związku z tym zalecane jest uważne zapoznanie się z oświadczeniami o ochronie prywatności takich nieznanych witryn.

 

 

  1. WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA PRZEZ FIRMĘ SAP W OPARCIU O PRZEPISY PRAWA

W poniższych przypadkach firma SAP może przetwarzać Dane osobowe Użytkownika na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych.

 

Dostarczanie żądanych towarów lub usług. W przypadku zamówienia od firmy SAP towarów lub usług firma SAP będzie korzystać z Danych osobowych wprowadzonych przez Użytkownika w formularzu zamówienia lub rejestracji (stanowiących zazwyczaj podzbiór następujących danych: imię i nazwisko, adres (e-mail), numer telefonu, nazwa i adres firmy, stanowisko i funkcja oraz, jeśli płatność będzie realizowana na rzecz firmy SAP, numer karty kredytowej lub dane rachunku bankowego) wyłącznie w celu przetworzenia zamówienia lub dostarczenia żądanych towarów lub usług. Może to obejmować podjęcie niezbędnych czynności przed zawarciem umowy, udzielenie odpowiedzi na powiązane zapytania Użytkownika, przekazanie Użytkownikowi informacji dotyczących wysyłki i faktury oraz przetworzenie czy przekazanie opinii klienta i udzielenie wsparcia technicznego. Może to również obejmować dane dotyczące rozmów nawiązanych za pośrednictwem funkcji czatu dostępnych na stronie SAP.com lub w innych lokalnych witrynach SAP, formularzy kontaktowych, wiadomości e-mail czy rozmów telefonicznych. W niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności termin „towary i usługi” obejmuje usługi sieciowe, oferty, konkursy, loterie, inne treści, biuletyny niepowiązane z marketingiem, białe księgi, poradniki, szkolenia i zdarzenia firmy SAP (oraz dostęp do nich).

Jeśli Użytkownik korzysta z poradników lub szkoleń organizowanych przez firmę SAP, może ona również śledzić jego postępy w nauce, aby udostępniać mu te informacje. Ponadto komunikujemy się regularnie za pośrednictwem poczty elektronicznej z Użytkownikami, którzy wykupili subskrypcję na usługi firmy, oraz telefonicznie w celu rozpatrzenia skarg klientów lub zbadania podejrzanych transakcji. Możemy użyć adresu e-mail Użytkownika, aby potwierdzić otwarcie jego konta, wysłać mu powiadomienie o płatnościach, informacje o zmianach dotyczących naszych produktów i usług, a także powiadomienia i inne komunikaty wymagane przepisami prawa. Użytkownicy nie mogą zrezygnować z tych komunikatów, gdyż nie służą one celom marketingowym, a są wymagane jedynie do utrzymania odpowiednich stosunków biznesowych. Odnośnie do rodzajów komunikacji powiązanej z marketingiem (tj. poczty elektronicznej i rozmów telefonicznych) firma SAP będzie (i) zapewniać takie informacje po udzieleniu zgody na ich otrzymywanie jedynie w przypadkach prawnie wymaganych oraz (ii) zapewniać Użytkownikowi możliwość rezygnacji, jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać od nas dalszych komunikatów powiązanych z marketingiem. Użytkownik może z nich zrezygnować w dowolnym momencie, odwiedzając stronę https://www.sap.com/unsubscribe.

 

Zapewnianie zgodności. Firma SAP oraz jej produkty, technologie i usługi podlegają przepisom eksportowym różnych krajów, w tym między innymi prawu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, a także Stanów Zjednoczonych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z obowiązującymi przypisami eksportowymi, sankcjami handlowymi i embargami nałożonymi przez te kraje konieczne jest, by firma SAP podjęła kroki, aby zapobiec dostępowi do określonych produktów, technologii i usług za pośrednictwem witryn internetowych firmy SAP lub innych kanałów dostaw przez nią kontrolowanych przez podmioty, organizacje i strony wymienione na listach stron objętych sankcjami, które wydał rząd. Mogą one obejmować (i) automatyczne sprawdzenie wszelkich danych rejestracyjnych użytkownika wyszczególnionych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności oraz innych informacji przekazanych przez użytkownika na temat jego tożsamości ze stosownymi listami stron objętych sankcjami; (ii) regularne powtarzanie takich kontroli po każdorazowej aktualizacji listy stron objętych sankcjami lub aktualizacji danych przez użytkownika; (iii) blokowanie dostępu do usług i systemów firmy SAP, jeśli istnieje podejrzenie, że użytkownik figuruje na takiej liście; oraz (iv) kontakt z użytkownikiem w celu potwierdzenia jego tożsamości w przypadku podejrzenia, że użytkownik figuruje na takiej liście.

Ponadto Użytkownik potwierdza, że wszelkie informacje wymagane do śledzenia dokonanych przez Użytkownika wyborów dotyczących przetwarzania lub wykorzystywania jego Danych osobowych lub otrzymywania materiałów marketingowych (czyli w zależności od kraju, w którym dane przedsiębiorstwo Grupy SAP prowadzi działalność, jeśli Użytkownik udzielił wyraźnej zgody na otrzymanie materiałów marketingowych lub zrezygnował z ich otrzymywania) mogą być przechowywane lub przysyłane między członkami Grupy SAP w zakresie wymaganym do zapewnienia zgodności.

 

Uzasadniony interes firmy SAP. Każdy z przedstawionych poniżej przypadków użycia stanowi uzasadniony interes firmy SAP w przetwarzaniu Danych osobowych Użytkownika lub ich wykorzystywaniu. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z tym podejściem, może sprzeciwić się przetwarzaniu lub wykorzystywaniu jego Danych osobowych przez firmę SAP, jak określono poniżej.

Kwestionariusze i ankiety. Firma SAP może zaprosić Użytkownika do wypełnienia kwestionariuszy i ankiet. Kwestionariusze i ankiety będą na ogół sporządzone w taki sposób, aby umożliwiały udzielenie odpowiedzi bez przekazywania jakichkolwiek Danych osobowych. Jeśli jednak Użytkownik przekaże swoje Dane osobowe podczas wypełniania kwestionariusza czy ankiety, firma SAP może wykorzystywać takie Dane osobowe do doskonalenia swoich produktów i usług.

Tworzenie anonimizowanych zbiorów danych. Firma SAP może anonimizować Dane osobowe przekazane zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności w celu tworzenia anonimizowanych zbiorów danych, które następnie będą używane do doskonalenia produktów i usług firmy SAP i jej podmiotów powiązanych.

Nagrywanie rozmów telefonicznych i czatów na potrzeby poprawy jakości. Firma SAP może nagrywać rozmowy telefoniczne (po poinformowaniu o tym użytkownika podczas takiej rozmowy przed rozpoczęciem nagrywania) lub czaty w celu poprawy jakości usług firmy SAP.

Przekazywanie Użytkownikowi aktualnych informacji/zwracanie się z prośbą o przekazanie opinii. W ramach istniejących relacji biznesowych między Użytkownikiem a firmą SAP może ona informować Użytkownika, jeśli jest to dozwolone zgodnie z przepisami prawa miejscowego, o swoich produktach lub usługach (w tym webinariach, seminariach lub zdarzeniach) podobnych do produktów i usług lub powiązanych z produktami czy usługami, które zostały już zakupione przez Użytkownika od firmy SAP lub były przez niego używane. Ponadto, jeśli Użytkownik uczestniczy w webinarium, seminarium czy zdarzeniu firmy SAP lub zakupił od niej produkty bądź usługi, firma SAP może skontaktować się z Użytkownikiem z prośbą o przekazanie opinii dotyczącej doskonalenia danego webinarium, seminarium, zdarzenia, produktu czy określonej usługi.

Prawo do wyrażenia sprzeciwu. Użytkownik może sprzeciwić się wykorzystywaniu przez firmę SAP Danych osobowych w celach wskazanych powyżej w dowolnym momencie poprzez rezygnację na stronie https://www.sap.com/unsubscribe. W takiej sytuacji firma SAP przestanie wykorzystywać Dane osobowe Użytkownika do wyżej wymienionych celów (czyli celów wynikających z uzasadnionego interesu wskazanego powyżej) i usunie je ze swoich systemów, o ile firma SAP nie jest uprawniona do wykorzystywania takich Danych osobowych do innego celu wskazanego w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności lub firma SAP nie określi ani nie przedstawi istotnego uzasadnionego interesu w dalszym przetwarzaniu Danych osobowych Użytkownika.

 

  1. JEŚLI FIRMA SAP WYKORZYSTUJE DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA NA PODSTAWIE JEGO ZGODY

 

W przypadkach wskazanych poniżej firma SAP będzie wykorzystywać Dane osobowe Użytkownika w sposób określony poniżej po otrzymaniu od Użytkownika uprzedniej zgody na określone operacje przetwarzania. W związku z tym każda informacja na temat operacji przetwarzania Danych osobowych jest powiązana z jednym oświadczeniem zgody w Consent Resource Center. W przypadku ponownego otwarcia niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności po udzieleniu co najmniej jednej zgody Użytkownik będzie miał wgląd nie tylko w informacje dotyczące udzielonych przez niego zgód, ale do całego oświadczenia o ochronie prywatności.

 

 

Najnowsze informacje na temat produktów i usług firmy SAP. Z zastrzeżeniem odpowiedniego postanowienia i po uzyskaniu zgody Użytkownika, firma SAP może wykorzystywać imię i nazwisko, adres email i adres korespondencyjny, numer telefonu, stanowisko Użytkownika oraz podstawowe informacje na temat jego pracodawcy (nazwa, adres i branża) oraz profil interakcji utworzony na podstawie wcześniejszych interakcji z firmą SAP (wcześniejsze zakupy, wcześniejszy udział w webinariach, seminariach czy zdarzeniach lub wcześniejsze korzystanie z usług (sieciowych) — dodatkowe szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w aplikacji TrustArc Consent Manager wyświetlanej w odpowiedniej witrynie internetowej firmy SAP w celu przekazywania Użytkownikowi na bieżąco najnowszych informacji na temat produktów, aktualizacji oprogramowania, uaktualnień oprogramowania, ofert specjalnych i innych informacji na temat oprogramowania i usług firmy SAP (w tym biuletynów powiązanych z marketingiem) oraz zdarzeń firmy SAP oraz w celu wyświetlania odpowiedniej treści w witrynach internetowych firmy SAP. W związku z takimi czynnościami powiązanymi z marketingiem firma SAP może przekazywać zahaszowany identyfikator użytkownika sieciom społecznym obsługiwanym przez podmiot zewnętrzny lub innym ofertom sieciowym (takim jak Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram lub Google), gdzie informacje te są dopasowywane do danych sieci społecznych lub baz danych ofert sieciowych w celu wyświetlenia bardziej przydatnych informacji.

 

 

Tworzenie profilów użytkowników. Firma SAP oferuje Użytkownikowi możliwość korzystania ze swoich ofert sieciowych, w tym forów, blogów i sieci (takich jak SAP Community) powiązanych z tą witryną internetową, które wymagają od Użytkownika zarejestrowania się i utworzenia profilu użytkownika. Profile użytkownika umożliwiają wyświetlanie innym użytkownikom danych osobowych Użytkownika, takich jak między innymi imię i nazwisko, zdjęcie, konta w mediach społecznościowych, adres korespondencyjny lub adres e-mail albo oba adresy, numer telefonu, zainteresowania, umiejętności oraz podstawowe informacje na temat firmy Użytkownika.

Profile te mogą dotyczyć jednej oferty sieciowej firmy SAP lub, w przypadku utworzenia ich w usłudze uwierzytelniania tożsamości dostępnej w rozwiązaniu SAP Cloud Platform, mogą również umożliwiać Użytkownikowi uzyskanie dostępu do innych ofert sieciowych firmy SAP czy innych podmiotów Grupy SAP albo obu typów ofert (niezależnie od zgody udzielonej poniżej w punkcie „Przekazywanie Danych osobowych Użytkownika innym firmom SAP”). Jednak to zawsze Użytkownik wybiera, z których dodatkowych ofert sieciowych będzie korzystać, a jego Dane osobowe zostaną przesłane do takich ofert po uzyskaniu do nich dostępu przez Użytkownika po raz pierwszy. Należy pamiętać, że w przypadku niewyrażenia zgody na utworzenie przez firmę SAP takich profilów użytkownika firma SAP nie będzie w stanie oferować Użytkownikowi usług, które zgodnie z wymogiem prawnym mogą być świadczone przez firmę SAP na rzecz Użytkownika wyłącznie po uzyskaniu jego zgody.

W ramach jakiejkolwiek oferty sieciowej, poza samym zapewnianiem dostępu, profil Użytkownika jest wykorzystywany do personalizowania interakcji z innymi użytkownikami (na przykład poprzez wysyłanie komunikatów czy wykonywanie funkcji) oraz do wspierania przez firmę SAP jakości komunikacji i współpracy za pośrednictwem takich ofert oraz do dostarczania przez firmę SAP elementów grywalizacji (grywalizacja to proces polegający na umieszczaniu w istniejących już elementach, takich jak witrynie internetowej, aplikacji dla przedsiębiorstw czy społeczności internetowej, mechanizmów gry, aby zachęcać do udziału, zaangażowania i lojalności). W największym zakresie umożliwianym przez odpowiednią ofertę sieciową Użytkownik może korzystać z funkcji odpowiedniej oferty sieciowej w celu określenia informacji, które chce udostępniać.

 

Specjalne kategorie Danych osobowych. W związku ze zgłoszeniem udziału w zdarzeniu czy seminarium oraz zapewnieniem dostępu do nich firma SAP może poprosić Użytkownika o przekazanie informacji na temat jego zdrowia w celu zidentyfikowania osób niepełnosprawnych lub ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, aby zapewnić im odpowiednią opiekę przez cały czas trwania zdarzenia. Jakiekolwiek wykorzystanie informacji jest uzależnione od zgody udzielonej przez Użytkownika zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności.

Należy pamiętać, że w przypadku nieprzekazania informacji o niepełnosprawności lub specjalnych wymaganiach dietetycznych firma SAP nie będzie w stanie przedsięwziąć odpowiednich środków ostrożności.

 

 

Profilowanie zdarzeń. W przypadku zgłoszenia udziału w zdarzeniu, seminarium czy webinarium firmy SAP może ona udostępnić podstawowe informacje na temat uczestnika (jego imię i nazwisko, firmę i adres e-mail) innym uczestnikom tego samego zdarzenia, seminarium czy webinarium na potrzeby komunikacji i wymiany pomysłów.

 

 

Przekazywanie Danych osobowych Użytkownika innym firmom SAP. Firma SAP może przekazywać Dane osobowe Użytkownika innym podmiotom w Grupie SAP. Bieżąca lista podmiotów Grupy SAP jest dostępna tutaj. W takich sytuacjach podmioty te będą wykorzystywać Dane osobowe w takich samych celach i na tych samych warunkach, jak określone w sekcji C powyżej.

 

 

Cofnięcie zgody udzielonej na podstawie niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę udzieloną na podstawie niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności poprzez rezygnację na stronie https://www.sap.com/unsubscribe. W przypadku takiego wycofania firma SAP nie będzie dłużej przetwarzać Danych osobowych będących przedmiotem takiej zgody, o ile takie przetwarzanie nie będzie wymagane zgodnie z przepisami prawa. Jeśli firma SAP jest zobowiązana do zachowania Danych osobowych Użytkownika ze względów prawnych, takie Dane osobowe Użytkownika będą podlegać ograniczeniom w zakresie dalszego przetwarzania i zostaną zachowane wyłącznie na okres wymagany przez przepisy prawa. Jakiekolwiek cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie danych osobowych przez firmę SAP w przeszłości do czasu wycofania przez Użytkownika jego zgody. Ponadto, jeśli skorzystanie z oferty SAP wymaga od Użytkownika udzielenia uprzedniej zgody, firma SAP nie będzie (już dłużej) w stanie świadczyć odpowiedniej usługi (lub usług, jeśli Użytkownik cofnął zgodę na korzystanie przez firmy SAP z profilu Użytkownika w ramach usługi uwierzytelniania tożsamości w rozwiązaniu SAP Cloud Platform w odniesieniu do kilku ofert SAP), przedstawiać oferty czy organizować zdarzenia na rzecz Użytkownika po jej cofnięciu.

 

  1. PRZEPISY WŁAŚCIWE DLA STANÓW ZJEDNOCZONYCH

Jeśli firma SAP podlega amerykańskim wymogom w zakresie ochrony prywatności, zastosowanie mają następujące zasady:

 

Nie śledź. Przeglądarka Użytkownika może zezwolić na ustawienie opcji „Nie śledź”. O ile nie określono inaczej, nasze witryny nie przyjmują żądań typu „Nie śledź”. Użytkownik może jednak zdecydować się na nieakceptowanie plików cookie poprzez zmianę określonych ustawień przeglądarki internetowej lub w miarę możliwości za pomocą aplikacji TrustArc Consent Manager, jeśli określona witryna internetowa zawiera do niej łącze. Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane na komputerze Użytkownika podczas odwiedzania określonych witryn w Internecie, używane do identyfikacji komputera Użytkownika. Należy pamiętać, że w przypadku niezaakceptowania plików cookie Użytkownik może nie być w stanie korzystać z określonych funkcji i cech naszej witryny. Niniejsza witryna nie zezwala stronom trzecim na gromadzenie informacji o Użytkowniku wraz z upływem czasu i poprzez różne witryny.

 

Wymagania dotyczące ochrony prywatności dzieci. Nasze witryny internetowe lub usługi online nie są przeznaczone do użytku przez osoby poniżej 13 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym i sądzisz, że mogliśmy zgromadzić informacje o dziecku, skontaktuj się z nami, pisząc na adres privacy@sap.com.

 

  1. Przepisy właściwe dla Rosji

Następujące zasady mają zastosowanie do użytkowników zamieszkałych w Federacji Rosyjskiej:

 

Poniższe usługi nie są przeznaczone dla obywateli Federacji Rosyjskiej zamieszkałych w Rosji. Jeśli jesteś obywatelem rosyjskim zamieszkałym w Rosji, niniejszym powiadamiamy, że jakiekolwiek Dane osobowe wprowadzone do usług podajesz wyłącznie na własne ryzyko i własną odpowiedzialność, wyrażasz zgodę, aby firma SAP zbierała Dane osobowe i przetwarzała je w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach, a także potwierdzasz, że nie uczynisz firmy SAP odpowiedzialnej za jakiekolwiek potencjalne niestosowanie się do ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej.