Prechod Informačného Systému SAP R/2 na SAP R/3 pre Východoslovenské energetické závody, š.p. Košice bol úspešne ukončený

Ekonomický informačný systém Východoslovenských energetických závodov, š.p. Košice, postavený na produktoch spoločnosti SAP, bol uvedený do produktívnej prevádzky.

BratislavaÚspešný prechod riešenia SAP R/2 na SAP R/3 je základným kameňom projektu budovania zákazníckeho informačného systému (ZIS), pokrývajúceho všetky požiadavky prinášané liberalizovaným trhom podnikov verejných služieb.

Nasledujúce časti projektu budovania zákazníckeho informačného systému, ktoré už prebiehajú, sú zamerané na porytie malodberateľov – obyvateľstvo a následne aj veľkoodberateľov.

Vytvorenie stabilného informačného systému pokrývajúceho potreby finančného účtovníctva, riadenia materiálových zásob, vnútropodnikového kontrolingu a správy investičného majetku v rekordne krátkom čase je úspechom projektovej skupiny tvorenej odborníkmi z VSE, š.p. Košice, SAP Slovensko spol. s r.o. a Delta ES, a.s..

Zvláštnosťou implementácie systému bolo, že „kopírovala“ reštrukturalizáciu VSE, š.p. Košice, zahájenú vo februári 2000. V rámci nej došlo k ekonomickej, organizačnej a majetkovej reštrukturalizácii podniku. VSE tak uskutočnilo prvé zásadné kroky pre zvýšenie svojej hodnoty v privatizácii a zároveň pre úspešné pôsobenie na liberalizovanom trhu.

Ako uviedol Ing. Jozef Böjtös, riaditeľ poverený vedením VSE, š.p. Košice: „Projekt budovania ZIS je pre VSE z hľadiska budúcnosti strategickou investíciou, ktorá zaistí konkurenčnú výhodu na otvárajúcom sa trhu s energiami, nakoľko umožní poskytovať on-line služby pri správe zákazníkov. Tento fakt spolu s realizovanou reštrukturalizáciou prispeje k zvýšeniu trhovej hodnoty VSE v pripravovanej privatizácii energetiky“.

Generálny riaditeľ SAP Slovensko s.r.o., Milan Hán doplnil: “Úspešným zavŕšením prechodu riešenia SAP R/2 na SAP R/3 sa otvorila cesta k implementácii ďalšieho významného riešenia mySAP Utilities, ktorého súčasťou je zákaznícky informačný systém pre podniky verejných služieb. Tento produkt používajú mnohé významné podniky verejných služieb v Európe a aj vo svete. Som pevne presvedčený, že v krátkej dobe sa k nim priradí aj VSE a pomocou tohoto riešenia bude pripravené úspešne pôsobiť v novo sa tvoriacom liberalizovanom a konkurenčnom prostredí podnikov verejných služieb.”

Niekoľko slov o VSE, š.p. Košice

VSE pôsobí na trhu od začiatkov elektrifikácie východného slovenska – od svojho založenia v roku 1929, pričom skúsenosti má už od konca minulého storočia prostredníctvom zakladajúcich spoločností.

Svoje schopnosti kvalitne zásobovať a efektívne predávať dokazuje spoločnosť trvale, napriek mnohým mimoriadne nepriaznivým obdobiam, tak ako je to aj v súčasnosti vplyvom hospodárskej recesie, hlavne na našom zásobovacom území.

VSE preukazuje schopnosť prispôsobovať sa zmenám aj v dnešnom zložitom období, keď ako prvý slovenský distribučný podnik realizoval zmeny v súlade s odporúčaniami smernice 96/92/EC o podmienkach otvárania trhu s elektrinou – účtovné a menežérske oddelenie činností, zatiaľ interne. VSE sa zapája aj do aktivít v oblasti privatizácie energetiky v susedných krajinách ako odborný poradca investorov.

VSE stavia predovšetkým na kvalitnom personáli a technológiách, pričom progresívne know-how čerpá hlavne z aktívnych kontaktov s viacerými západoeurópskymi i susednými distribučnými spoločnosťami.

Internetovú stránku VSE možno nájsť na adrese: http://www.vse.sk.

Niekoľko slov o spoločnosti SAP

Ako vedúca spoločnosť na trhu softvérových riešení pre oblasť obchodovania medzi organizáciami, SAP so svojím riešením mySAP.com plne ťaží zo svojej silnej pozície na poli odvetvovo-orientovaného softvéru a najväčšej užívateľskej základni podnikového softvéru na svete. mySAP.com poskytuje otvorené podnikateľské prostredie upravené podľa požiadaviek zákazníka. Vďaka tomu môžu podniky každej veľkosti a z každého odvetvia plne zapojiť svojich zamestnancov, odberateľov, zákazníkov a partnerov do internetovej ekonomiky.

mySAP.com umožňuje ľuďom využiť silu internetu a pracovať inteligentnejšie, lepšie a rýchlejšie tým, že optimalizujú dodávateľsko-odberateľské vzťahy, riadia zmluvy so strategickými partnermi, znížia čas potrebný na uvedenie výrobku na trh, delia sa o informácie, zvyšujú produktivitu práce a hodnotu pre akcionárov.

Na Slovensku pôsobí spoločnosť SAP od roku 1992 a v súčasnosti má 42 zamestnancov. Medzi zákazníkmi sú napr. Volkswagen Slovakia, Železnice SR, Ministerstvo obrany SR, Slovenský plynárenský priemysel, Slovenské telekomunikácie, Globtel, Slovenská pošta, Stredoslovenské energetické závody, Slovenská poisťovňa, Tatrabanka, Prvá stavebná sporiteľňa, SCP Ružomberok, Palma-Tumys a ďalší.

Internetovú stránku SAP možno nájsť na adrese: http://www.sap.com/sk.