SAP ohlásil novú integračnú a aplikačnú platformu SAP® NetWeaverTM

Platforma navrhnutá pre plnú interoperabilitu s Microsoft .NET a IBM WebSphere

New YorkSpoločnosť SAP AG (NYSE: SAP) oznámila uvedenie ďalšieho evolučného kroku svojej integračnej a aplikačnej platformy, navrhnutej pre integráciu v heterogénnych IT prostrediach. SAP® NetWeaverTM umožňuje organizáciám integrovať ľudí, informácie a podnikové procesy naprieč technológiami a organizáciami. Technologická prednosť návrhu platformy SAP NetWeaver spočíva v integrácii funkčnosti s Microsoft .NET a IBM WebSphere (J2EE), čím poskytuje zákazníkom flexibilitu, minimalizuje komplexnosť pri riadení heterogénnych infraštruktúr a znižuje celkové prevádzkové náklady.

SAP NetWeaver je platforma pre všetky riešenia SAP a je súčasťou novej koncepcie podnikových aplikácií, Enterprise Services Architecture (ESA), (viď priložená tlačová správa). Uvedením mySAPTM Technology v roku 2001 sa SAP stal jednou z prvých spoločností, ktoré dodávajú technologickú platformu pre podporu kolaboratívnych obchodných scenárov.

SAP NetWeaver, ďalší krok vo vývoji overenej technológie SAP, teraz slúži ako základ pre celú rodinu riešení SAP, poskytujúc kompletnú, otvorenú a flexibilnú infraštruktúru, ktorá umožňuje spoločnostiam získavať dodatočnú hodnotu z už existujúcich IT investícií.

„Na zvýšenie produktivity a zníženie nákladov potrebujú manažéri flexibilnú a komplexnú technologickú platformu, ktorá podporuje inovácie podnikových procesov integráciou rôznych aplikácií bez zmeny technologických základov.“ povedal Joshua Greenbaum, riaditeľ spoločnosti Enterprise Applications Consulting.

„Microsoft a SAP stavajú na svojom dlhom a úspešnom partnerstve tým, že každé riešenie používajúce NetWeaver môže byť rozšírené technológiou Microsoft .NET,“ povedal Eric Rudder, senior viceprezident pre šírenie vývoja a platforiem v spoločnosti Microsoft.

„Sme potešení možnosťou ponúkať podporu a byť súčasťou dnešného uvedenia SAP NetWeaver,“ povedal Bruce Harreld, senior viceprezident stratégie IBM.

SAP, IBM a Microsoft nedávno založili spoločné podporné centrá pre kolaboratívne technológie, ktoré budú podporovať na zákaznícke projekty súvisiace s používaním SAP NetWeaver a jeho integráciou s IBM WebSphere a Microsoft .NET.

Komplexná integračná a aplikačná platforma

SAP s platformou NetWeaver prináša rozšírenie mySAP Technology o dve oblasti – rámec pre integráciu heterogénnych IT riešení do kompozitných aplikácií a správu kmeňových dát.

Kompozitné aplikácie (xApps ) podporujú úsilie zákazníkov o kontinuálne zlepšovanie procesov. Budujú na existujúcich aplikáciách v rámci, ale i mimo, podniku – technicky sa jedná o aplikácie, ktoré bežia „nad“ inými aplikáciami a podporujú kolaboratívne procesy naprieč rôznymi funkciami v podniku. Technologická platforma NetWeaver im poskytuje infraštruktúru, ktorá poskytuje xApps nezávislosť od použitých aplikácií a umožňuje integrovať existujúce riešenia pre podporu nových obchodných procesov, ktorých logika potom predstavuje synchronizáciu vstupov z rozličných zdrojov.

Správa kmeňových dát (master data management – MDM) je prvý štandardizovaný nástroj na riešenie potrieb súvisiacich s integráciou dát z rôznych informačných systémov, lokalít a rôznych dodávateľov. MDM zabezpečuje integritu informácií naprieč podnikovou sieťou vďaka tomu že umožňuje spoločnostiam konsolidovať, harmonizovať a centrálne riadiť kmeňové dáta v heterogénnych IT prostrediach.

Ďalšia nová funkcionalita SAP NetWeaver zahŕňa: prístup cez viacero komunikačných kanálov ako web alebo mobilné zariadenia v online a offline scenároch; enterprise portal – jednotné užívateľské rozhranie, ktoré umožňuje pristupovať k aplikáciám, interným aj externým, cez web prehliadač s podporou užívateľských rolí; spolupráca – komunikácia medzi ľuďmi v reálnom čase alebo asynchrónne, moderovaným alebo voľným spôsobom; business intelligence – infraštruktúra pre extrahovanie, agregáciu a analýzu štruktúrovaných podnikových informácií; knowledge management – zjednocuje rôzne zdroje neštruktúrovaných informácií, ako správa dokumentov, súborov, XML zdrojov a podobne s cieľom poskytnúť a riadiť znalosti; integračný broker – pre integráciu interných a externých procesov, založenú na správach XML; riadenie podnikových procesov – návrh, vývoj, vykonanie, monitorovanie a riadenie podnikových procesov naprieč rozšíreným podnikom; J2EE/ABAP – prístup k pôvodným, vysoko bezpečným web službám implementovaným v prostredí Java alebo ABAP s integráciou do Microsoft .NET a IBM WebSphere; nezávislosť na databázach a operačných systémoch – otvorenosť a funkcionalita na všetkých relevantných platformách; a riadenie životného cyklu – vývoj, integrácia a modelovanie, testovanie, využívanie a riadenie celého aplikačného prostredia.

SAP NetWeaver znižuje celkové náklady na vlastníctvo (TCO)

Je všeobecne uznávané, že dnešným kľúčovým odôvodnením nákladov je potreba integrácie. Zákazník, ktorý si vyberie dokonalejší prístup k svojim integračným technológiám (napríklad prepojením portálu a business intelligence od rôznych dodávateľov musí v dnešnom heterogénnom prostredí čeliť potrebe integrácie rôznych technológií. Zákazníci musia najskôr dosiahnuť, aby technológie spolupracovali, kým bude môcť získať nové, dodatočné obchodné prínosy. A táto potreba integrácie riešení vzniká nielen na začiatku, ale musí byť riadená počas celého životného cyklu riešení. Integrovaná platforma, ako je SAP NetWeaver, významne znižuje náklady na vlastníctvo odstránením potreby vlastnej integrácie.

Ďalším nákladovým faktorom je potreba integrovať široké spektrum technológií a formátov od rôznych nezávislých dodávateľov softvéru. SAP NetWeaver je navrhnutý nielen pre plnú spoluprácu s .NET a WebSphere na všetkých úrovniach (ľudia, informácie a procesy) na jednej platforme, ale tiež umožňuje okamžitú integráciu s aplikáciami iných dodávateľov vďaka otvorenej architektúre a sieti partnerských platforiem.

SAP NetWeaver vychádza zo skúseností svetového lídra v oblasti podnikových riešení. Tieto zahŕňajú skúsenosti v oblastiach ako sú adaptabilita, rozšíriteľnosť a škálovateľnosť.

Podnikové riešenia na platforme SAP NetWeaver

Všetky riešenia SAP budú založené na platforme SAP NetWeaver, v súlade s realizáciou koncepcie Enterprise Services Architecture. SAP už začal dodávať nové balíky aplikácií pre už existujúce IT prostredia – SAP xApps. Prvá je Resource and Program Management (xRPM), ktorá bola uvolnená zákazníkom v decembri 2002. Uvoľnenie ďalších xApps sa plánuje v roku 2003.

xApps sa zameriavajú na špecifické potreby podnikových procesov – ako je riadenie produktového portfólia, riadenie údržby závodov a integrácia po fúzii – tým, že poskytuje novú funkcionalitu, založenú na informáciách a službách rôznych systémov či už vo vnútri alebo mimo podniku.

SAP NetWeaver je dostupný už dnes

Sú tri spôsoby, ako môžu zákazníci využiť SAP NetWeaver. Po prvé, SAP už dodáva SAP NetWeaver zákazníkom ako technologickú platformu, na ktorej stojí celá sada podnikových riešení SAP. Po druhé, zákazníci môžu využiť SAP NetWeaver na riešenie špecifických integračných potrieb (napríklad spolu s mySAPTM Enterprise Portal a/alebo s mySAPTM Business Intelligence). Nakoniec, zákazníci môžu použiť SAP NetWeaver ako ich strategickú integračnú a aplikačnú platformu na získanie nových prínosov z existujúcich heterogénnych systémov.

SAP NetWeaver sa dodáva s riešeniami SAP už dnes. Pre existujúcich zákazníkov bude SAP NetWeaver dodávaný ako súčasť nových verzií a ako taký nie je náhrada za predchádzajúce technológie, ale skôr súčasť pravidelných zákazníckych upgradov. Služby pre správu kmeňových dát budú dostupné v treťom štvrťroku 2003.

Ďalšie informácie o SAP NetWeaver nájdete na stránke
http://www.sap.com/company/publications/.