Efektívne plánovanie a tvorba rozpočtov

Finanční manažéri sa viac zapájajú do riadenia výkonnosti

BRATISLAVASAP Slovensko v spolupráci so spoločnosťou ifb Slovakia predstavili ďalší z produktov zameraných na zlepšenie výkonnosti organizácie. Pod označením SAP Business Planning and Consolidation (SAP BPC) je finančným manažérom k dispozícii štandardizovaný nástroj pre plánovanie, rozpočtovanie a prognózovanie. Ide o otvorené riešenie, ktoré dokáže pracovať nezávisle na existujúcej IT platforme.

„Úlohou finančných riaditeľov v dynamicky sa meniacom prostredí nie je len znižovanie nákladov. Denne musia riešiť výkyvy na trhu, vysokú mieru regulácie, čím sa viac zapájajú do riadenia celkovej výkonnosti firmy. To si vyžaduje nové prístupy a predovšetkým nový typ informácií, s ktorými pracujú,“ hovorí Miroslav Komora zo SAP BusinessObjects Division, SAP Slovensko.

SAP BPC umožňuje efektívne a funkčné plánovanie, pomocou štandardizovaného riešenia, ktoré je zatiaľ na Slovensku skôr výnimkou. Väčšina organizácií u nás využíva pri plánovaní najčastejšie aplikáciu Microsoft Excel, ktorá nemá dostatočné možnosti integrácie a práca s ňou si vyžaduje veľké množstvo manuálnych zásahov.

„Spoločnosti, ktoré sa zameriavajú na riadenie svojho výkonu, musia mať prehľad a kontrolu nad celkovou výkonnosťou všetkých svojich oddelení a divízií, informačných systémov a aplikácií. Počas rozhodovacieho procesu je podstatné, aby mali všetci pracovníci, ktorí sú do neho zapojení prístup
k jednotným, aktuálnym a korektným dátam,“ hovorí Jana Gubalová, výkonná riaditeľka ifb Slovakia.

SAP BPC patrí do porfólia SAP Enterprise Performance Management. Predstavuje centralizované riešenie pre výkazníctvo, plánovanie, rozpočtovanie a konsolidáciu, ktoré spája procesy finančného a operačného plánovania. Integrácia týchto procesov poskytuje detailný prehľad o všetkých obchodných aktivitách a o ich vplyve na všetky podstatné finančné kľúčové indikátory výkonnosti.

Podrobnosti o SAP BPC nájdete na http://www.sap.com/sk/about/events/2009/bpc/index.epx.

Informácie médiám:

Viktor Škulec, SEESAME, +421 917 654 602, skulec@seesame.com

O spoločnosti ifb
Skupina ifb, do ktorej patrí aj ifb Slovakia, sa špecializuje na poradenstvo v oblasti finančného manažmentu a manažmentu rizík. Ťažisko jej ponuky tvorí poradenstvo v oblasti riadenia podnikov, controllingu, manažmentu rizík, compliance, výkazníctva a procesuálnych aspektov tvorby finančných produktov. ifb pri tom podporuje svojich klientov od tvorby stratégie a odborných konceptov, cez ich transformáciu do jednotlivých procesov a IT riešení, až po finalizáciu ich implementácie.
Na celom svete zamestnáva viac ako 300 ľudí. Viac ako 1 600 spoločností dnes využíva riešenia od ifb group. Okrem Slovenska má ifb group zastúpená v podobe svojich spoločností aj v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Luxemburgu, Francúzsku, Českej Republike, Maďarsku, Poľsku, USA, Čine a Uruguaji. Viac informácií nájdete na stránke www.ifb-group.com