Vďaka sledovaniu prepojenia finančných a nefinančných ukazovateľov dokážu firmy lepšie kontrolovať plnenie svojich cieľov

Apríl 4, 2013 Od SAP News 0

SAP vydal prvú integrovanú správu, ktorá ukazuje vplyv nefinančných parametrov na fungovanie spoločnosti

BratislavaSpoločnosť SAP AG vydala svoju prvú integrovanú správu, ktorá združuje informácie zvyčajne obsiahnuté vo výročnej správe s informáciami obvykle uvádzanými v správe o trvalo udržateľnom rozvoji. Ich spojením do jedného online dokumentu SAP zdôrazňuje prepojenie medzi finančnou a nefinančnou výkonnosťou spoločnosti.

Spoločnosť SAP, globálny líder v oblasti podnikových informačných systémov, hodnotí svoju výkonnosť pomocou štyroch celopodnikových cieľov, ktoré predstavujú rovnováhu práve medzi finančnými a nefinančnými hodnotami: rast tržieb, zvyšovanie zisku, spokojnosť zákazníkov a angažovanosť zamestnancov. Mnohé z nefinančných ukazovateľov výkonnosti SAP ovplyvňujú tieto ciele.

Jedným príkladom holistického prístupu k hodnote je vplyv aplikácie určenej na zvýšenie efektivity využívania automobilov viacerými pracovníkmi súčasne, ktorú SAP vyvinula na vlastné interné použitie. Len za jediný rok zamestnanci SAP v Nemecku vytvorili viac ako 22 500 spoločných posádok vozidiel, čím sa vyhli vyše 500-tisíc kilometrom jazdy, získali ďalších 1 400 dní pre budovanie kontaktov a ušetrili 47 ton emisií skleníkových plynov. Spoločnosť SAP odhadla hodnotu vytvorenú úsporami na vozidlovom parku a cestovaní, budovaním kontaktov a znížením emisií s použitím uvedeného riešenia za prvý rok na 2,3 milióna eur.

„Náš integrovaný prístup ukazuje, že podnikateľské prostredie sa zmenilo a informácie potrebné na posudzovanie výkonnosti sa musia meniť s ním,“ povedal Werner Brandt, finančný riaditeľ a člen predstavenstva SAP AG. „Brať do úvahy minulé finančné výsledky a finančný výhľad do budúcnosti už dostatočne nezachytáva našu schopnosť reagovať na dnešné výzvy a neukazuje, ako vytvárame hodnotu. Náš budúci úspech závisí od holistického prístupu, ktorý pomáha nám – aj našim zákazníkom – orientovať sa v sociálnom, ekologickom a ekonomickom kontexte, v ktorom pôsobíme.“

„Potrebujeme širší, komplexnejší obraz o výkonnosti podnikov než ponúkajú čisto finančné ukazovatele, ktorý bude zameraný na stratégiu, vyhliadky, správu a kontrolu a vytváranie hodnôt v organizácii. Spoločnosť SAP je jedným z popredných členov nášho pilotného programu. Urobila značný pokrok vo využívaní skutočne integrovaného myslenia v rozhodovacom procese na najvyšších úrovniach,“ skonštatoval Paul Druckman, generálny riaditeľ skupiny International Integrated Reporting Council.

Pre viac informácií navštívte www.SAPIntegratedReport.com a SAP Newsroom.