Vďaka sledovaniu prepojenia finančných a nefinančných ukazovateľov dokážu firmy lepšie kontrolovať plnenie svojich cieľov

SAP vydal prvú integrovanú správu, ktorá ukazuje vplyv nefinančných parametrov na fungovanie spoločnosti

BratislavaSpoločnosť SAP AG vydala svoju prvú integrovanú správu, ktorá združuje informácie zvyčajne obsiahnuté vo výročnej správe s informáciami obvykle uvádzanými v správe o trvalo udržateľnom rozvoji. Ich spojením do jedného online dokumentu SAP zdôrazňuje prepojenie medzi finančnou a nefinančnou výkonnosťou spoločnosti.

Spoločnosť SAP, globálny líder v oblasti podnikových informačných systémov, hodnotí svoju výkonnosť pomocou štyroch celopodnikových cieľov, ktoré predstavujú rovnováhu práve medzi finančnými a nefinančnými hodnotami: rast tržieb, zvyšovanie zisku, spokojnosť zákazníkov a angažovanosť zamestnancov. Mnohé z nefinančných ukazovateľov výkonnosti SAP ovplyvňujú tieto ciele.

Jedným príkladom holistického prístupu k hodnote je vplyv aplikácie určenej na zvýšenie efektivity využívania automobilov viacerými pracovníkmi súčasne, ktorú SAP vyvinula na vlastné interné použitie. Len za jediný rok zamestnanci SAP v Nemecku vytvorili viac ako 22 500 spoločných posádok vozidiel, čím sa vyhli vyše 500-tisíc kilometrom jazdy, získali ďalších 1 400 dní pre budovanie kontaktov a ušetrili 47 ton emisií skleníkových plynov. Spoločnosť SAP odhadla hodnotu vytvorenú úsporami na vozidlovom parku a cestovaní, budovaním kontaktov a znížením emisií s použitím uvedeného riešenia za prvý rok na 2,3 milióna eur.

„Náš integrovaný prístup ukazuje, že podnikateľské prostredie sa zmenilo a informácie potrebné na posudzovanie výkonnosti sa musia meniť s ním,“ povedal Werner Brandt, finančný riaditeľ a člen predstavenstva SAP AG. „Brať do úvahy minulé finančné výsledky a finančný výhľad do budúcnosti už dostatočne nezachytáva našu schopnosť reagovať na dnešné výzvy a neukazuje, ako vytvárame hodnotu. Náš budúci úspech závisí od holistického prístupu, ktorý pomáha nám – aj našim zákazníkom – orientovať sa v sociálnom, ekologickom a ekonomickom kontexte, v ktorom pôsobíme.“

„Potrebujeme širší, komplexnejší obraz o výkonnosti podnikov než ponúkajú čisto finančné ukazovatele, ktorý bude zameraný na stratégiu, vyhliadky, správu a kontrolu a vytváranie hodnôt v organizácii. Spoločnosť SAP je jedným z popredných členov nášho pilotného programu. Urobila značný pokrok vo využívaní skutočne integrovaného myslenia v rozhodovacom procese na najvyšších úrovniach,“ skonštatoval Paul Druckman, generálny riaditeľ skupiny International Integrated Reporting Council.

Pre viac informácií navštívte www.SAPIntegratedReport.com a SAP Newsroom.