SAP poroča o dvoštevilčni rasti prihodkov od prodaje programske opreme in storitev, povezanih s programsko opremo, v letu 2008

WALLDORFPoslovni izid iz poslovanja brez upoštevanja standardov GAAP se je povečal za 24% ob izločitvi vpliva sprememb deviznega tečaja
Delež poslovnega izida iz poslovanja v skupnih prihodkih brez upoštevanja standardov GAAP je zrasel za 1,1 odstotne točke ob izločitvi vpliva sprememb deviznega tečaja
Čisti dobiček na delnico brez upoštevanja standardov GAAP se je povečal za 16%
Podjetje v letu 2009 pričakuje nadaljnje izzive

SAP AG (NYSE: SAP) je danes objavil predhodne finančne rezultate zadnjega četrtletja in celotnega leta 2008.

POUDARKI – leto 2008
Business Objects je vključen v poslovne rezultate od 21. januarja 2008 naprej.

SAP – leto 2008*
U.S. GAAP Brez upoštevanja standardov GAAP**
V milijonih € Leto 2008 Leto 2007 Sprememba v % Leto 2008 Leto 2007 Sprememba v % Sprememba v % ob izločitvi vpliva sprememb deviznega tečaja***
Prihodki od prodaje programske opreme 3.606 3.407 6 3.606 3.407 6 10
Prihodki od prodaje programske opreme in storitev, povezanih s programsko opremo 8.457 7.427 14 8.623 7.427 16 20
Skupni prihodki 11.567 10.242 13 11.733 10.242 15 19
Poslovni izid iz poslovanja 2.842 2.732 4 3.305 2.793 18 24
Delež poslovnega izida iz poslovanja v skupnih prihodkih (%) 24,6 26,7 -2,1 28,2 27,3 0,9 1,1
Poslovni izid iz rednega delovanja 1.925 1.934 0 2.266 1.975 15
Čisti poslovni izid 1.888 1.919 -2 2.229 1.960 14
Osnovni čisti dobiček iz rednega delovanja na delnico (€) 1,62 1,60 1 1,90 1,64 16
* Vse številke so predhodne in nerevidirane ter temeljijo na trenutnem stanju porazdelitve nakupne cene za prevzem Business Objects, ki pa še ni dokončno.
** Postavke prihodka so prilagojene prihodku iz naslova vzdrževanja za Business Objects, ki bi ga Business Objects izkazal, če bi ostal samostojno podjetje, vendar pa ga SAP po določilih računovodskih pravil za poslovne združitve v standardih U.S. GAAP ne sme priznati kot prihodek. Prilagoditve postavk poslovnih odhodkov so opravljene za stroške, povezane s prevzemom. Za razlago vrednotenj brez upoštevanja standardov GAAP, ki so uporabljena v tem sporočilu za javnosti, in za uskladitve s standardi U.S. GAAP glejte razlago na koncu finančnega dela sporočila za javnost.
*** Prihodki od prodaje produktov in storitev ter poslovni izid iz poslovanja ob izločitvi vpliva sprememb deviznega tečaja in brez upoštevanja standardov GAAP so izračunani z uporabo povprečnih menjalnih tečajev iz primerljivega obdobja prejšnjega leta namesto iz poročevalskega obdobja. Spremembe med obdobji so izračunane s primerjavo številk tekočega leta s primerljivim obdobjem preteklega leta. Podrobnosti najdete v Razlagi vrednotenj brez upoštevanja standardov GAAP na koncu finančnega dela sporočila za javnost.

Prihodki

 • Prihodki od prodaje programske opreme in storitev, povezanih s programsko opremo, so bili v letu 2008 po standardih U.S. GAAP 8,46 milijarde evrov (2007: 7,43 milijarde), kar pomeni 14% rast v primerjavi z letom 2007. Prihodki od prodaje programske opreme in storitev, povezanih s programsko opremo, ki ne vključujejo posamičnega odpisa odloženih prihodkov iz naslova vzdrževanja od prevzema Business Objects v višini 166 milijonov evrov, so bili v letu 2008 brez upoštevanja standardov GAAP 8,62 milijarde evrov (2007: 7,43 milijarde). To predstavlja 16% rast (20% ob izločitvi vpliva sprememb deviznega tečaja) v primerjavi z letom 2007.
 • Če ne upoštevamo prispevka Business Objects, je ob izločitvi vpliva sprememb deviznega tečaja in brez upoštevanja standardov GAAP SAP-jevo poslovanje prispevalo 6 odstotnih točk k rasti prihodkov od prodaje programske opreme in storitev, povezanih s programsko opremo, v letu 2008.
 • Skupni prihodki so bili v letu 2008 po standardih U.S. GAAP 11,57 milijarde evrov (2007: 10,24 milijarde evrov), kar pomeni 13% letno rast. Skupni prihodki, ki ne vključujejo posamičnega odpisa odloženih prihodkov iz naslova vzdrževanja od prevzema Business Objects v višini 166 milijonov evrov, so bili v letu 2008 brez upoštevanja standardov GAAP 11,73 milijarde evrov (2007: 10,24 milijarde), kar pomeni 15% rast (19% rast ob izločitvi vpliva sprememb deviznega tečaja) v primerjavi z letom 2007.
 • Prihodki od prodaje programske opreme so bili v letu 2008 po standardih U.S. GAAP 3,61 milijarde evrov (2007: 3,41 milijarde), kar pomeni 6% rast (10% ob izločitvi vpliva sprememb deviznega tečaja) v primerjavi z letom 2007.

Poslovni izid

 • Poslovni izid iz poslovanja za leto 2008 je bil po standardih U.S. GAAP 2,84 milijarde evrov (2007: 2,73 milijarde evrov), kar pomeni 4% rast v primerjavi z letom 2007. Poslovni izid iz poslovanja, ki ne vključuje posamičnega odpisa odloženih prihodkov iz naslova vzdrževanja od prevzema Business Objects in stroškov, povezanih s prevzemom, v višini 463 milijonov evrov, je bil v letu 2008 brez upoštevanja standardov GAAP 3,31 milijarde evrov (2007: 2,79 milijarde), kar pomeni 18% rast (24% ob izločitvi vpliva sprememb deviznega tečaja) v primerjavi z letom 2007.
 • Delež poslovnega izida iz poslovanja v skupnih prihodkih je bil v letu 2008 po standardih U.S. GAAP 24,6% (2007: 26,7%). Celoletni delež poslovnega izida iz poslovanja v skupnih prihodkih brez upoštevanja standardov GAAP pa je bil 28,2% (2007: 27,3%) oz. 28,4% ob izločitvi vpliva sprememb deviznega tečaja, kar predstavlja rast za 1,1 odstotne točke ob izločitvi vpliva sprememb deviznega tečaja. Na delež poslovnega izida iz poslovanja v skupnih prihodkih po standardih U.S. GAAP in na delež poslovnega izida iz poslovanja v skupnih prihodkih brez upoštevanja standardov GAAP je vplivalo naslednje: 1) 32 milijona evrov stroškov poravnave sporov (2007: 2 milijona) in 2) stroški, povezani z integracijo Business Objects (ki niso stroški, povezani s prevzemom) v višini približno 35 milijonov evrov.
 • Poslovni izid iz rednega delovanja za leto 2008 je bil po standardih U.S. GAAP 1,93 milijarde evrov (2007: 1,93 milijarde), kar pomeni, da se v primerjavi z letom 2007 ni spremenil. Poslovni izid iz rednega delovanja, ki ne vključuje posamičnega odpisa odloženih prihodkov iz naslova vzdrževanja od prevzema Business Objects in stroškov, povezanih s prevzemom, v višini 341 milijonov evrov, je bil brez upoštevanja standardov GAAP 2,27 milijarde evrov (2007: 1,98 milijarde), kar predstavlja 15% rast v primerjavi z letom 2007.
 • Čisti dobiček iz rednega delovanja na delnico za leto 2008 je bil po standardih U.S. GAAP 1,62 evra (2007: 1,60 evra), kar pomeni 1% rast v primerjavi z letom 2007. Čisti dobiček iz rednega delovanja na delnico za leto 2008 je bil brez upoštevanja standardov GAAP 1,90 evra (2007: 1,64 evra), kar pomeni 16% rast v primerjavi z letom 2007.

Delež ponudnikov osnovnih podjetniških aplikacij
Na osnovi prihodkov od prodaje programske opreme in storitev, povezanih s programsko opremo, izkazanih po standardih U.S. GAAP v zadnjem četrtletju leta 2008, je bil SAP-jev svetovni delež za vsa štiri četrtletja leta 2008 med ponudniki osnovnih podjetniških aplikacij, ki imajo približno 38,6 milijarde dolarjev prihodkov od prodaje programske opreme in storitev, povezanih s programsko opremo (po rezultatih raziskave panožnih analitikov), 32,8%. To predstavlja rast za 4,4 odstotne točke v primerjavi z vsemi štirimi četrtletji leta 2007. Od tega 0,9 odstotne točke predstavlja organska rast, 3,5 odstotne točke pa prevzem Business Objects.

„Leto 2008 je bilo leto z zelo različnima polovicama, kjer je visoko učinkovitost prve polovice v tretjem četrtletju zmotil začetek največje gospodarske in finančne krize, kar jih je svet doživel v zadnjih desetletjih. Kljub težkim gospodarskim pogojem pa smo imeli uspešno leto, kar se kaže v dvoštevilčni letni rasti prihodkov od prodaje programske opreme in storitev, povezanih s programsko opremo, in v povečanju deleža med ponudniki osnovnih podjetniških aplikacij,“ je dejal Henning Kagermann, sodirektor SAP-ja. G. Kagermann je še povedal: „Ko je prišlo do krize, smo zelo hitro ukrepali in izvedli potrebne korake za zmanjšanje stroškov. Zato nam je uspelo preseči načrtovano donosnost.“

Denarni tok
Denarni tok iz rednega delovanja je bil v letu 2008 2,18 milijarde evrov (2007: 1,95 milijarde). Prosti denarni tok je bil v letu 2008 1,84 milijarde evrov (2007: 1,55 milijarde), kar predstavlja 16% skupnih prihodkov (2007: 15%). 31. decembra 2008 je bila skupna likvidnost podjetja 1,7 milijarde evrov (31. decembra 2007: 2,8 milijarde evrov), kar vključuje denarna sredstva in denarne ustreznike, omejena denarna sredstva in kratkoročne finančne naložbe.

Ponovni odkup delnic
V letu 2008 je podjetje odkupilo 14,6 milijona delnic po povprečni ceni 33,34 evra (486,8 milijona evrov). Od skupnega števila delnic, kupljenih v letu 2008, so 3,2 milijona delnic kasneje od podjetja pridobili zaposleni, ki so izkoristili opcijski nakup v SAP-jevih programih nagrajevanja zaposlenih z delnicami. Število delnic, odkupljenih v letu 2008, predstavlja 1,2% vseh uveljavljajočih delnic. 31. decembra 2008 je imelo podjetje 38,5 milijona lastnih delnic (približno 3,1% uveljavljajočih delnic) po povprečni ceni 35,43 evra. V zadnjem četrtletju leta 2008 podjetje ni odkupilo nobene svoje delnice.

POUDARKI – zadnje četrtletje leta 2008

SAP – zadnje četrtletje leta 2008*
U.S. GAAP Brez upoštevanja standardov GAAP**
V milijonih € Q4/2008 Q4/2007 Sprememba v % Q4/2008 Q4/2007 Sprememba v % Sprememba v % ob izločitvi vpliva sprememb deviznega tečaja***
Prihodki od prodaje programske opreme 1,323 1,415 -7 1,323 1,415 -7 -6
Prihodki od prodaje programske opreme in storitev, povezanih s programsko opremo 2,666 2,473 8 2,692 2,473 9 8
Skupni prihodki 3,488 3,240 8 3,514 3,240 8 8
Poslovni izid iz poslovanja 1,276 1,109 15 1,374 1,128 22 22
Delež poslovnega izida iz poslovanja v skupnih prihodkih (%) 36.6 34.2 2,4 39.1 34.8 4,3 4,6
Poslovni izid iz rednega delovanja 858 755 14 928 770 21
Čisti poslovni izid 850 752 13 920 767 20
Osnovni čisti dobiček iz rednega delovanja na delnico (€) 0.72 0.62 16 0.78 0.64 22
* Vse številke so predhodne in nerevidirane ter temeljijo na trenutnem stanju porazdelitve nakupne cene za prevzem Business Objects, ki pa še ni dokončno.
** Postavke prihodka so prilagojene prihodku iz naslova vzdrževanja za Business Objects, ki bi ga Business Objects izkazal, če bi ostal samostojno podjetje, vendar pa ga SAP po določilih računovodskih pravil za poslovne združitve v standardih U.S. GAAP ne sme priznati kot prihodek. Prilagoditve postavk poslovnih odhodkov so opravljene za stroške, povezane s prevzemom. Glejte Razlago vrednotenj brez upoštevanja standardov GAAP na koncu finančnega dela sporočila za javnost za razlago vrednotenj brez upoštevanja standardov GAAP, ki so uporabljena v tem sporočilu za javnosti, in za uskladitve s standardi U.S. GAAP.
*** Prihodki od prodaje produktov in storitev ter poslovni izid iz poslovanja ob izločitvi vpliva sprememb deviznega tečaja in brez upoštevanja standardov GAAP so izračunani z uporabo povprečnih menjalnih tečajev iz primerljivega obdobja prejšnjega leta namesto iz poročevalskega obdobja. Spremembe med obdobji so izračunane s primerjavo številk tekočega leta s primerljivim obdobjem preteklega leta. Podrobnosti najdete v Razlagi vrednotenj brez upoštevanja standardov GAAP na koncu finančnega dela sporočila za javnost.

Prihodki

 • Prihodki od prodaje programske opreme in storitev, povezanih s programsko opremo, so bili v zadnjem četrtletju leta 2008 po standardih U.S. GAAP 2,67 milijarde evrov (2007: 2,47 milijarde), kar predstavlja 8% rast v primerjavi z zadnjim četrtletjem leta 2007. Prihodki od prodaje programske opreme in storitev, povezanih s programsko opremo, ki ne vključujejo posamičnega odpisa odloženih prihodkov iz naslova vzdrževanja od prevzema Business Objects v višini 26 milijonov evrov, so bili v zadnjem četrtletju leta 2008 brez upoštevanja standardov GAAP 2,69 milijarde evrov (2007: 2,47 milijarde). To predstavlja 9% rast (8% ob izločitvi vpliva sprememb deviznega tečaja) v primerjavi z zadnjim četrtletjem leta 2007.
 • Če ne upoštevamo prispevka Business Objects, je SAP-jevo poslovanje prispevalo 6 negativnih odstotnih točk k rasti prihodkov od prodaje programske opreme in storitev, povezanih s programsko opremo, v zadnjem četrtletju leta 2008 ob izločitvi vpliva sprememb deviznega tečaja in brez upoštevanja standardov GAAP.
 • Skupni prihodki v zadnjem četrtletju leta 2008 so bili po standardih U.S. GAAP 3,49 milijarde evrov (2007: 3,24 milijarde), kar pomeni letno rast za 8%. Skupni prihodki, ki ne vključujejo posamičnega odpisa odloženih prihodkov iz naslova vzdrževanja od prevzema Business Objects v višini 26 milijonov evrov, so bili v zadnjem četrtletju leta 2008 brez upoštevanja standardov GAAP 3,51 milijarde evrov (2007: 3,24 milijarde), kar pomeni 8% rast (8% ob izločitvi vpliva sprememb deviznega tečaja) v primerjavi z zadnjim četrtletjem leta 2007.
 • Prihodki od prodaje programske opreme so bili v zadnjem četrtletju leta 2008 po standardih U.S. GAAP 1,32 milijarde evrov (2007: 1,42 milijarde), kar pomeni 7% padec (6% padec ob izločitvi vpliva sprememb deviznega tečaja) v primerjavi z zadnjim četrtletjem leta 2007.

Poslovni izid

 • Poslovni izid iz poslovanja za zadnje četrtletje leta 2008 je bil po standardih U.S. GAAP 1,28 milijarde evrov (2007: 1,11 milijarde evrov), kar pomeni 15% rast v primerjavi z zadnjim četrtletjem leta 2007. Poslovni izid iz poslovanja, ki ne vključuje posamičnega odpisa odloženih prihodkov iz naslova vzdrževanja od prevzema Business Objects in stroškov, povezanih s prevzemom, v višini 98 milijonov evrov, je bil za zadnje četrtletje leta 2008 brez upoštevanja standardov GAAP 1,37 milijarde evrov (2007: 1,13 milijarde), kar pomeni 22% rast (22% ob izločitvi vpliva sprememb deviznega tečaja) v primerjavi z zadnjim četrtletjem leta 2007.
 • Delež poslovnega izida iz poslovanja v skupnih prihodkih je bil po standardih U.S. GAAP za zadnje četrtletje leta 2008 36,6% (2007: 34,2%). Delež poslovnega izida iz poslovanja v skupnih prihodkih je bil v zadnjem četrtletju brez upoštevanja standardov GAAP 39,1% (2007: 34,8%) oz. 39,4% ob izločitvi vpliva sprememb deviznega tečaja, kar predstavlja rast za 4,6 odstotne točke ob izločitvi vpliva sprememb deviznega tečaja. Na delež poslovnega izida iz poslovanja v skupnih prihodkih po standardih U.S. GAAP in na delež poslovnega izida iz poslovanja v skupnih prihodkih brez upoštevanja standardov GAAP so vplivali stroški, povezani z integracijo Business Objects (ki niso stroški, povezani s prevzemom) v višini približno 10 milijonov evrov.
 • Poslovni izid iz rednega delovanja je bil v zadnjem četrtletju leta 2008 po standardih U.S. GAAP 858 milijonov evrov (2007: 755 milijonov), kar predstavlja 14% rast v primerjavi z zadnjim četrtletjem leta 2007. Poslovni izid iz rednega delovanja, ki ne vključuje posamičnega odpisa odloženih prihodkov iz naslova vzdrževanja od prevzema Business Objects in stroškov, povezanih s prevzemom, v višini 70 milijonov evrov, je bil brez upoštevanja standardov GAAP 928 milijonov evrov (2007: 770 milijonov), kar predstavlja 21% rast v primerjavi z zadnjim četrtletjem leta 2007.
 • Čisti dobiček iz rednega delovanja na delnico je bil v zadnjem četrtletju leta 2008 po standardih U.S. GAAP 0,72 evra (2007: 0,62 evra), kar pomeni 16% rast v primerjavi z istim obdobjem leta 2007. Čisti dobiček iz rednega delovanja na delnico je bil v zadnjem četrtletju leta 2008 brez upoštevanja standardov GAAP 0,78 evra (2007: 0,64 evra), kar pomeni 22% rast v primerjavi z istim obdobjem leta 2007.

Poslovno okolje in ukrepi za obvladovanje stroškov v letu 2009

Podjetje pričakuje, da bo poslovno okolje v letu 2009 še naprej polno izzivov. Poleg tega leto 2009 ne bo več vključevalo pozitivnih učinkov prevzema Business Objects in rezultati prve polovice leta 2009 se bodo težko primerjali z odličnimi rezultati prve polovice leta 2008. Poslovanje v prvi polovici leta 2008 namreč še ni bilo pod vplivom gospodarske krize, ki je pretresla globalne trge v tretji četrtini leta 2008.

SAP bo še naprej izvajal ukrepe za zmanjšanje stroškov, ki jih je uvedel oktobra 2008, hkrati pa bo v ta namen izvajal še nadaljnje korake. SAP bo obdržal strog nadzor nad vsemi spremenljivimi stroški, vključno s stroški, povezanimi s tretjimi osebami, kot tudi nad dolgoročnimi naložbami. Da bi podjetje lahko prilagodilo svojo velikost današnjim tržnim pogojem in širšemu učinku globalne recesije, namerava SAP do konca leta 2009 znižati število zaposlenih po celem svetu na 48.500, pri čemer bo v polni meri izkoristil prednost osipa kot dejavnika pri doseganju tega cilja (SAP bo nudil nadaljnje informacije na svoji spletni strani www.sap.com). Podjetje pričakuje, da bo zmanjšanje števila zaposlenih od leta 2010 naprej letno prihranilo od 300 do 350 milijonov evrov.

„Menimo, da nam bodo ukrepi za obvladovanje stroškov omogočili, da se prilagodimo težkim tržnim pogojem in da zagotovimo dolgoročno konkurenčnost podjetja. Poleg tega pričakujemo, da bo leto 2009 precej negotovo, zaradi česar bo zelo težko napovedati prodajo,“ je dejal Léo Apotheker, sodirektor SAP-ja. „V letu 2009 bomo strankam še naprej nudili produkte za specifične poslovne procese, s čimer bomo ublažili negativne vplive zahtevnega okolja. Trenutno stranke še bolj kot kadarkoli prej potrebujejo prilagodljivost, odzivnost in vpogled v svoje poslovanje. Ti produkti so oblikovani tako, da omogočajo hitro implementacijo in zagotavljajo hitro donosnost naložb.“

G. Apotheker je zaključil: „Ni prvič, da se soočamo s težkimi gospodarskimi razmerami, in verjamemo, da smo nanje dobro pripravljeni. S konkurenčnimi produkti, trdnim poslovnim modelom, visokim odstotkom stalnih prihodkov in prilagodljivimi stroški pričakujemo, da bomo po koncu tega težkega obdobja še močnejši in konkurenčnejši, pri tem pa bomo obdržali vodilno mesto v svoji panogi.“

Poslovne napovedi
Podjetje je predstavilo naslednjo napoved za leto 2009.

Zaradi stalne negotovosti v gospodarskem in poslovnem okolju podjetje ne pripravlja specifične napovedi za prihodke od prodaje programske opreme in storitev, povezanih s programsko opremo, za leto 2009. Podjetje pričakuje, da bo v letu 2009 delež poslovnega izida iz poslovanja v skupnih prihodkih, ki ne vključuje posamičnega odpisa odloženih prihodkov iz naslova vzdrževanja od prevzema Business Objects v višini približno 9 milijonov evrov in stroškov, povezanih s prevzemom, brez upoštevanja standardov GAAP med 24,5% in 25,5% ob izločitvi vpliva sprememb deviznega tečaja. To vključuje pričakovane enkratne stroške za prestrukturiranje med 200 in 300 milijoni evrov, ki so posledica zmanjšanja števila zaposlenih. Ti stroški bodo imeli negativen vpliv na napovedani delež poslovnega izida iz poslovanja v skupnih prihodkih brez upoštevanja standardov GAAP za približno 2-3 odstotne točke. Napoved za delež poslovnega izida iz poslovanja v skupnih prihodkih brez upoštevanja standardov GAAP za leto 2009 temelji na predpostavki, da bodo prihodki od prodaje programske opreme in storitev, povezanih s programsko opremo, ki ne vključujejo posamičnega odpisa odloženih prihodkov iz naslova vzdrževanja od prevzema Business Objects, za leto 2009 brez upoštevanja standardov GAAP in ob izločitvi vpliva sprememb deviznega tečaja enaki ali pa za 1% nižji (2008: 8,623 milijarde evrov).

Podjetje predvideva, da bo efektivna davčna stopnja za leto 2009 med 29,5% in 30,5% (glede na poslovni izid iz rednega delovanja po standardih U.S. GAAP) (2008: 30,1%).

Finančni podatki po MSRP
Podjetje bo prenehalo objavljati podatke po standardih U.S. GAAP in bo od leta 2010 naprej finančne podatke objavljalo samo še po mednarodnih standardih računovodskega poročanja (MSRP). Da se kapitalski trg lahko pripravi na to spremembo, so finančni podatki po MSRP navedeni v finančnem delu tega sporočila za javnost.

KLJUČNI DOGODKI – zadnje četrtletje leta 2008

 • V zadnjem četrtletju leta 2008 je SAP sklenil pomembne pogodbe v več ključnih regijah, vključno s podjetji Alpha Bank S.A.,Enel S.p.A., Mairie de Paris, Merck in Finančnim ministrstvom Republike Češke v državah EMEA; s podjetji Carhartt Inc, ITT Corporation, IXE Grupo Financiero in Vought Aircraft Corporation v Severni in Južni Ameriki; ter s podjetji China Merchants Bank, Dai-Ichi Seiko Co. Ltd., Mapletree Investments Pte Ltd, North China Grid Company Limited, Sharp Corporation v Aziji, Pacifiku in na Japonskem.
 • 10. decembra 2008 je SAP-jeva enota Business Objects naznanila naslednjo verzijo ponudbe BusinessObjects BI OnDemand. BI OnDemand je popolna zbirka zmogljivosti poslovne nteligence, vključno s skladiščem podatkov, ki se jo dobavi na zahtevo.
 • 26. novembra 2008 je SAP imenoval člana uprave za področje operacij Erwina Gunsta za direktorja za odnose z delavci podjetja SAP AG za obdobje od 1. januarja 2009 naprej. Na tem mestu bo nasledil člana izvršilnega odbora SAP-ja Clausa Heinricha, ki bo konec maja leta 2009 po 21 letih (od tega 13 kot član odbora) nehal delati za SAP. Gunst bo zadolžen tudi za kadre, informacijsko tehnologijo in SAP Labs.
 • 18. novembra 2008 je SAP objavil, da nadaljuje s programsko opremo SAP AMI Integration for Utilities. SAP-jeva programska oprema Advanced Metering Infrastructure (AMI), ki je prva taka rešitev na tem področju , naj bi panogi oskrbovalnih podjetij pomagala pri reševanju enega od najpomembnejših tehnoloških izzivov, s katerim se bo soočila v naslednjem desetletju: implementaciji in integraciji tehnologije pametnih števcev za bolj inteligentno in učinkovito dobavo energije.
 • 12. novembra 2008 je SAP razkril SAP-jev paket razširitev 4, zadnji sklop inovacij za SAP-jevo glavno aplikacijo za upravljanje virov podjetja (ERP), SAP ERP. Razširitveni paket vključuje razširjeno funkcionalnost za SAP ERP, ki se dobavlja prek edinstvenega modela za dobavo poslovne programske opreme, kar strankam omogoča prilagoditev nove funkcionalnosti brez prekinitev nadgradenj sistema.
 • 11. novembra 2008 je SAP objavil svoje prvo poročilo o trajnostnem razvoju, ki daje poudarek ključnim ukrepom SAP-jevega okoljskega, družbenega in vodstvenega delovanja, kot tudi SAP-jevim produktom in storitvam, ki strankam omogočajo trajnejše delovanje.
 • 6. novembra 2008 je SAP naznanil vrsto pobud za povečanje vrednosti v odnosu med SAP-jem in njegovimi strankami. S 6. novembrom 2008 je SAP razširil svojo ponudbo za vzdrževanje in tako nudi vzdrževanje za SAP-jeve najnovejše ponudbe do leta 2017, kar pomeni skupno 9 let podpore.
 • 29. oktobra 2008 je SAP objavil lansiranje iniciative „Best-Run Now“, s čemer je predstavil ponudbe rešitev, katerih cilj je izboljšanje delovanja in so odgovor na pereče poslovne potrebe. Ponudbe, ki so na voljo na izbranih trgih z različnimi konfiguracijami, združujejo SAP-jevo programsko opremo, storitve in posebne finančne pogoje za hitro doseganje vrednosti.
 • 21. oktobra 2008 je SAP naznanil, da bo še naprej širil obseg, raznovrstnost in integrirano strokovno znanje rešitve SAP Business ByDesign. Nova in razširjena zgodnja partnerstva omogočajo štiri nove dodatne rešitve SAP-jevega ekosistema, z zmožnostmi in strokovnim znanjem, usmerjenim v stranke, za obračun plač, referenčne podatke o plačilih, sodelovanje med podjetji in upravljanje davkov.
 • 14. oktobra 2008 je SAP naznanil lansiranje SAP EcoHub, spletnega portala za rešitve, ki strankam olajša odkrivanje, ocenjevanje in nakup partnerskih rešitev, ki dopolnjujejo njihove instalacije SAP-jeve programske opreme.
 • 14. oktobra 2008 sta SAP in Cisco predstavila združeno aplikacijo, ki organizacijam pomaga pri proaktivnem varovanju podatkov v celotni poslovni mreži. Aplikacija je oblikovana tako, da podpira nenehno in transparentno upoštevanje pravil o varstvu podatkov ter znižuje tveganje.
 • 8. oktobra 2008 je Business Objects naznanil BusinessObjects XI 3.1, poenoteno platformo za poslovno inteligenco, ki posreduje vse informacije vsem ljudem na eni platformi.

Uporaba vrednotenj brez upoštevanja standardov GAAP
To sporočilo za javnost vsebuje določena vrednotenja, kot so vrednotenja prihodkov brez upoštevanja standardov GAAP, poslovnega izida iz poslovanja brez upoštevanja standardov GAAP, deleža poslovnega izida iz poslovanja v skupnih prihodkih brez upoštevanja standardov GAAP, prostega denarnega toka, prihodkov ob izločitvi vpliva sprememb deviznega tečaja in poslovnega izida iz poslovanja, kot tudi podatke o prihodkih v ameriških dolarjih brez upoštevanja standardov GAAP. Ta vrednotenja niso pripravljena po standardih U.S. GAAP in zato veljajo za vrednotenja brez upoštevanja standardov GAAP. Naša vrednotenja brez upoštevanja standardov GAAP ne ustrezajo nujno vrednotenjem brez upoštevanja standardov GAAP, o katerih poročajo druga podjetja. Vrednotenja brez upoštevanja standardov GAAP, o katerih poročamo, je treba jemati kot dodatna, in ne kot dopolnilna ali nadrejena vrednotenjem prihodkov, deležu poslovnega izida iz poslovanja v skupnih prihodkih ali katerim drugim našim vrednotenjem finančnih rezultatov, ki so pripravljena po standardih U.S. GAAP. Za dodatne informacije glede vrednotenj brez upoštevanja standardov GAAP, vključenih v tem sporočilu za javnost, in za uskladitve z ustreznimi vrednotenji po standardih U.S. GAAP glejte finančni del tega sporočila za javnost.

Delež ponudnikov osnovnih podjetniških aplikacij
Podjetje navaja podatke o deležu ponudnikov osnovnih podjetniških aplikacij, ki imajo približno 38,6 milijarde dolarjev prihodkov od prodaje programske opreme in storitev, povezanih s programsko opremo (po rezultatih raziskave panožnih analitikov). Panožni analitiki za leto 2008 napovedujejo približno 5-6% letno rast za ponudnike osnovnih podjetniških aplikacij. Za svoj četrtletni izračun deleža je SAP predvideval, da ta približna 5-6% rast ne bo linearna skozi celo leto. Zato četrtletne prilagoditve temeljijo na finančnih rezultatih podmnožice (približno 40) ponudnikov osnovnih podjetniških aplikacij.

Spletne/dodatne finančne informacije
Višje vodstvo SAP-ja bo imelo danes v Frankfurtu tiskovno konferenco ob 10:00 (CET)/9:00 (GMT)/4:00 (EST)/1:00 (PST); sledila bo konferenca za vlagatelje ob 14:00 (CET)/13:00 (GMT)/8:00 (EST)/5:00 (PST). Obe konferenci bosta predvajani v živo na spletni strani podjetja in bosta na voljo za ponovno predvajanje. Dodatne finančne informacije glede četrtletnih rezultatov lahko najdete na http://www.sap.com/investor.

Nadaljnje informacije za novinarje:
Christoph Liedtke, +49 (6227) 7-50383, christoph.liedtke@sap.com, CET
Guenter Gaugler +49 (6227) 7-65416, guenter.gaugler@sap.com, CET
Andy Kendzie +1 (202) 312-3919, andy.kendzie@sap.com, EST


Nadaljnje informacije za finančno skupnost:

Stefan Gruber, +49 (6227) 7-44872, investor@sap.com, CET
Martin Cohen, +1 (212) 653-9619, investor@sap.com, EST

Priloga – Finančne informacije