SDC tar hjälp av SAP för att effektivisera skogsbruket

SDC, Skogsnäringens IT-företag, prövar SAPs plattform som ett sätt att realisera sin IT-strategi som baseras på affärssystem i stället för egenutvecklade system som används idag. Syftet är att tillgodose skogsföretagen med den infrastruktur de behöver för att behålla sin konkurrenskraft.

StockholmAtt snabbt och effektivt kunna hämta information är grunden för strategiska och operativa beslut för skogsbranschen. Med sina branschgemensamma IT-tjänster för förmedling och förädling av information fungerar SDC som nav.

– Informationsflödet mellan skog och industri blir allt mer betydelsefullt. Det finns höga krav på råvarans aktualitet och kvalitet. För våra kunder handlar det om att få ut mesta möjliga nytta ur den information som samlas in. Vi vill utvärdera om vi tillsammans med SAP kan arbeta mer på kundernas villkor och höja leveranskvaliteten, säger Torbjörn Johansson, vd på SDC.

SDC arbetar med systemutveckling specifikt för skogsbranschens behov. Det handlar om mätning, prissättning av skogsråvara och transporter, produktion och lagerhantering. Idag har SDC 120 anställda som arbetar med utveckling och support. SAPs uppdrag är att tillsammans med sin partner Implema ta fram ett koncepttest, så kallat proof-of-concept, för en lösning som hanterar informationsflöden och ingående affärsrelationer. Uppdraget omfattar också förändringshantering och utbildning. I mars 2008 fattar SDCs styrelse beslut om att gå vidare med affärssystem eller inte.

– Vi står idag inför ett vägskäl där vi måste välja mellan att fortsätta utveckla allting själva eller gå över till affärssystem. Egenutveckling ger visserligen stor flexibilitet men det gör också att det tar lång tid när vi måste uppfinna hjulet på nytt varje gång, fortsätter Torbjörn Johansson.

I en förstudie har SDC utvärderat olika affärsmodeller, sett över sina processer och sedan utvärderat olika alternativ. Ett system baserat på standardkomponenter som anpassas efter de behov som skogsbranschen har skulle reducera utvecklingstiden och minska komplexiteten. Det betyder i sin tur ökad effektivitet både för SDC och deras kunder.

– I samband med förstudien visade vi hur affärssystem bidrar till högre effektivitet genom den gemensamma tekniska plattformen som ger reducerade licenskostnader och förvaltningskostnader. Skalbarheten på de lösningar som tas fram ökar också samtidigt som ledtiderna och resursinsatserna reduceras under utvecklingsarbetet, säger Johan Krantz. Territory Sales Executive på SAP.

För ytterligare information kontakta:

Johan Krantz
Telefon: +46 73 358 75 92
E-post: johan.krantz@sap.com
Torbjörn Johansson
Telefon: +46 70 304 70 80
E-post: torbjorn.johansson@sdc.se

Om SDC
SDC är skogsnäringens IT-företag med över 40 års erfarenhet av tjänster för skogsföretagen. De 500 kunderna fördelade på 2000 användare är involverade i i det fysiska flödet av produkter från skogsindustrin – rundvirke (till exempel sågtimmer och massaved), energisortiment som grot (grenar och toppar) men även biprodukter som flis, spån och bark. SDC förmedlar och förädlar informationen vidare på det sätt som är bäst och effektivast för kunderna. Den bearbetade informationen paketeras i vissa fall till färdiga tjänster. I andra fall behovsanpassas informationen för integrering i kundernas egna system. SDC har 120 anställda, omsätter cirka 130 miljoner och är en ekonomisk förening med ett femtiotal medlemmar. Besök www.sdc.se för mer information.