Big Data banar väg för framtida tillväxt

StockholmInformation utvecklas mer och mer till en strategisk faktor för företags förmåga att komma närmare marknaden och säkra tillväxt. Det visar en ny undersökning från SAP och Sybase, där nordiska företag och organisationer i hög utsträckning inser fördelarna med att fatta affärsbeslut som baseras på analys av s.k. Big Data, vilket innebär all tillgänglig information – inte bara företagsintern data. Samtidigt saknar många organisationer i dag kunskap att analysera vad som händer på webbplatser, intranät, nyhetssajter och andra digitala forum.

Teknik som t.ex. minnesdatabaser och databaser anpassade för extrema datamängder är nu mogna för bred användning inom både mindre och stora företag. Enligt SAP gäller det nu att se Big Data som en möjlighet att få fram värdefulla affärsinsikter och uppnå tydliga konkurrensfördelar genom att ta språnget från företagsintern affärsområdesanalys till enhetlig verksamhetsanalys.

Undersökningen Big Data in the Nordics 2012 omfattar 450 IT-chefer och beslutsfattare i Sverige, Danmark, Norge och Finland. I Sverige anser 81 procent av respondenterna att dataanalys är mycket viktigt för deras organisation. Undersökningen visar även att intresset för analys av Big Data växer bland de nordiska organisationerna, men att det fortfarande finns ett behov av utbildning och information kring de affärsmässiga fördelarna med att analysera ostrukturerad data. 40 procent av respondenterna anser att ökande datavolymer är en mycket prioriterad fråga för företaget, men när det kommer till vilken typ av data organisationen prioriterar att analysera visar undersökningen att 76 procent anser att strukturerad data är mycket prioriterad, medan endast 19 procent anser att ostrukturerad data är mycket prioriterad. Undersökningen visar även att i Sverige är det endast knappt hälften (47 procent) av organisationerna som inkluderar Big Data-analys i budgetarbetet.

Att analysera försäljnings- och lagersiffror har länge varit allmänt sett som nödvändigt. I dag räcker inte det. De företag som kan identifiera kundbeteende och attityder genom analys av ostrukturerad data från exempelvis sociala medier och kundtjänstavdelningar har en betydande konkurrensfördel jämfört med företag som har en mer traditionell syn på dataanalys, säger Hardy Nelson, chef för affärsområdet Database & Technology på SAP i Norden.

Beslut som bygger på kunskap och fakta kommer alltid att vara bättre än rena gissningar. Med mer informationstunga produkter och tjänster kommer datamängderna att öka snabbt även i verksamheter som traditionellt inte är informationsintensiva. Det skapar problem och ökar behovet av nya lösningar och metoder, säger Hans Werner, VD på analysföretaget Radar.

Affärsnytta av Big Data stor men ännu outforskad
En av slutsatserna från undersökningen är att nordiska organisationer ännu inte upptäckt den fulla potentialen i avancerad affärsanalys. Endast 38 procent av ledningsgrupperna i de tillfrågade företagen diskuterar Big Data, och diskussionerna kretsar främst kring kostnader och teknik – inte om hur analysresultaten kan användas. Vidare visar undersökningen att endast 52 procent av de svenska organisationerna kan använda affärsmått eller nyckeltal för att mäta effekterna av dataanalysprojekt.

Bland de viktigaste skälen att företag i dag investerar i Big Data i Norden ligger lönsamhetsanalyser i topp med kostnadsminskningar. Däremot är det även här fortfarande ganska få organisationer som ser attitydanalys och identifiering av långsiktiga trender som föremål för Big Data-analys. Just här ligger dock en stor potential för att bättre styra företag mot framtiden.

Många företag har tillgång till värdefull information kring sin målgrupp och marknad, men saknar verktyg och expertis för att kunna förvandla datan till strategisk kunskap. Dessutom förvånas jag av att bara hälften säger att de kan mäta effekterna av sitt analysarbete, säger Hardy Nelson

När det kommer till vilken typ av data som organisationerna analyserar visar undersökningen att knappt en fjärdedel (24 procent) inkluderar kund- och marknadsundersökningar i sitt analysarbete. Undersökningen visar även att endast 4 procent av de tillfrågade inkluderar data och information från online-forum och andra liknande webbkällor i sitt analysarbete.

Stora datamängder – en av de största trenderna inom affärs-IT
Enligt analysföretaget Gartner kommer Big Data att förändra hur företag agerar, genom att blicken lyfts från enbart företagsintern data som försäljnings- och produktionssiffror till att även inkludera ostrukturerad från externa källor så som social medier, webbplatser och andra digitala forum.

Den totala marknaden för Business Intelligence-lösningar i de nordiska länderna växer hela tiden och värderas till över 1 600 miljoner euro 2012. En av de största drivkrafterna i denna IT-intensiva och IT-mogna region är Big Data, d.v.s. växande datavolymer och behovet av att få ett grepp om all information, inte bara enskild företagsdata, säger Hans Werner, Radar.

Danmark i topp och Finland ligger efter
De nordiska länderna skiljer sig kraftigt åt när det kommer till hur Big Data-analys prioriteras:

  Inte prioriterat (%) Lite prioriterat (%) Mycket prioriterat (%)
Danmark 8 29 63
Finland 50 30 20
Norge 32 30 38
Sverige 29 30 41

De viktigaste skälen att företag investerar i Big Data-analys i Norden (%)

Lönsamhetsanalys 40
Kostnadsminskningar 37
Ökad försäljning 29
Ökad marknadseffektivitet 29
Kontroll av företagsdata 24
Myndighetskrav 21
Identifiera långsiktiga trender 20
Riskminimering 15
Motverka bedrägerier 10
Attitydsanalys (finans/handel) 7
Annat 38

Fakta om undersökningen
Undersökningen genomfördes under mars-april 2012 bland IT-chefer och ansvariga för datawarehouse, business intelligence etc. Totalt deltog 450 personer från Sverige (193), Norge (91), Danmark (76) och Finland (90). Deltagarna representerar både offentliga organisationer och privata företag från branscher där man hanterar stora datamängder.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Susanne Kapfer
Director Integrated Communications, SAP Norden
Telefon: +46 (0)8 587 700 00
Mobil: +46 (0)733 587 798
susanne.kapfer@sap.com

Mirva Valldeby
Marknadschef Sybase Norden
Telefon: +46 (0)8 568 512 22
Mobil: +46 (0)73 070 12 22
mirva.valldeby@sybase.com

Om SAP
SAP är världens ledande leverantör av affärssystem och stöder företag i alla storlekar världen över att förbättra sina verksamheter. Från förvaltning till styrelserum, från lager till försäljningsdisk, från desktop till mobila enheter – SAP möjliggör för människor och organisationer att arbeta effektivare tillsammans och öka insikten i sin affärsverksamhet för att bli mer konkurrenskraftiga. I dag använder över 190 000 kunder SAPs lösningar och tjänster för att sköta sina affärer lönsamt, för att kontinuerligt anpassa sina verksamheter till förändrade krav och för att växa på ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart vis. SAP är noterat på börsen i Frankfurt och på NYSE. Mer information: www.sap.com och www.sap.com/sweden

Om SAP:s affärsområde Database & Technology >
SAP:s vision är fokuserad på ett paradigmskifte inom datahanteringen som förenklar företagens IT-avdelningar så att de kan ta sig an nya trender inom analys, Big Data, mobilitet och molntjänster. SAP strävar efter att vara absolut ledande inom datahantering för att hjälpa kunder till SAP och nuvarande Sybase att förvandla data till värdefull information och positiva affärsresultat – och att åstadkomma allt detta med minsta möjliga störningar. SAP erbjuder redan i dag innovativa, marknadsledande och integrerade lösningar för datahantering och tekniker, t.ex. SAP HANA (minnesdatabas), Sybase ASE (OLTP), Sybase IQ (data warehousing), Sybase SQL Anywhere (mobilitet) och Sybase Event Stream Processor (komplex händelsehantering). Dessutom har SAP en övergripande vision om datahantering som stöds av produkterna SAP Data Services (ETL, datakvalitet och datastyrning), Sybase Replication Server (CDC) och Sybase Event Stream Processor (datafiltrering med låg fördröjning) samt SAP NetWeaver. Med Sybase PowerDesigner har SAP också marknadens främsta produkt för datamodellering och informationsarkitektur. >

Om Sybase
Sybase är ett SAP-bolag och branschledande inom hantering, analys och mobilisering av företagskritisk information. Vi driver den globala programutvecklingen för dataintensiva branscher och har öppna lösningar som fungerar med de flesta system, nätverk och enheter. Vår teknik används av en rad olika branscher, till exempel finans, telekommunikation, tillverkning och offentlig sektor. För mer information, besök www.sybase.se och läs gärna våra bloggar på blog.sybase.com. Följ oss också på Twitter: @Sybase.