Administration fortfarande största tidstjuven för personalavdelningen

Tid att skapa administrativa, professionella HR-rapporter tar i snitt två hela arbetsdagar per vecka enligt en ny global studie. Behovet av HR-analyser har de senaste fem åren ökat med 72 procent och en stor anledning till det är globaliseringen med utspridda personalstyrkor. Det visar en ny undersökning av SAP-ägda molnföretaget SuccessFactors. Att analysera data om sina medarbetare är en viktig del i företagens konkurrenskraft, men ses i dag som en stor utmaning. HR-avdelningar lägger i genomsnitt cirka 17 timmar i veckan på att ta fram underlag och rapporter.

Resultatet av undersökningen visar att nästan tre fjärdedelar (72 procent) av alla företag har en personalstyrka som blir alltmer geografiskt utspridd. Dessutom anger 51 procent av företagen att de arbetar i olika system – både vad gäller strukturerad och ostrukturerad personalinformation. Rapportering och sammanställning av data blir därför allt mer resurskrävande och ses som en stor utmaning, där HR-ansvariga idag också är mycket beroende av IT-avdelningen och dess dataanalytiker. Bara knappt en fjärdedel (22 procent) av respondenterna anser sig vara ”mycket effektiv” när det handlar om medarbetaranalyser.

– Att ha rätt medarbetare på rätt position är otroligt viktigt för ett företags konkurrenskraft. Tillgänglighet, relevant och korrekt information om medarbetare är kritiskt för företagets framgång. Fördröjningar i att ta fram KPI:er/detaljerade rapporter om personalen påverkar HR:s funktion att vara en strategiskt partner till ledningsgruppen, säger Shawn Price, som leder SuccessFactors inom SAP:s affärsområde People Cloud.

Hälften av företagen (51 procent) arbetar i olika HR-system och av dessa har 47 procent olika system i olika länder.  Administrationen att hantera flera system, i olika nätverk och geografiska områden är en utmaning för 39 procent av företagen. Behovet av ett HR-system som är anpassat efter lokala förutsättningar är den största utmaningen för närmare hälften av de tillfrågade företagen (45 procent).

– Att göra analyser för att förstå hur företagets viktigaste resurs, personalen, bidrar till företagets mål på lång och kort sikt och är helt avgörande för företagets framgång. Genom att införa integrerade HR processer ökar effektiviteten och minimerar tiden för administrativa och icke värdeskapande moment. Med stöd av korrekta analyser kan HR-avdelningen i stället fokusera på värdeskapande och strategiska processer som; rekrytering, utveckling, utbildning och styrning, säger Fredrik Aldeström, försäljningsansvarig HR-lösningar på SAP Svenska.

Rörlighet och molntjänster underlättar
I en förändringsbenägen företagsvärld vill 47 procent att deras HR-relaterade applikationer och arbetsflöden ska vara tillgängliga från mobila enheter. Nästan alla tillfrågade chefer (81%) tror också att molntjänster kan underlätta personalavdelningens arbete. Som dominerande skäl menar 32 procent att molntjänster ger snabbare och mer skalbara system:

·  32 procent anger att molntjänster kan minska kostnaderna för uppgraderingar
·  31 procent anger att molntjänster kan säkerställa att informationen i systemen är aktuell

Totalt deltog 1 300 chefer inom HR, ekonomi och IT över hela världen i den globala undersökningen som genomfördes av Vanson Bourne på uppdrag av SAP-ägda molnföretaget SuccessFactors.

Mer information om undersökningen: http://www.successfactors.com/en_us/company/press-releases/2013/global-hr-survey.html

För mer information, kontakta:
Fredrik Aldeström, försäljningsansvarig HR lösningar på SAP Svenska, 0733-587 774, fredrik.aldestrom@sap.com  
Susanne Kapfer, Director Integrated Communications, SAP Norden, 0733-587 798, susanne.kapfer@sap.com