Nya sjukvårdsreformer kräver ny IT

Hälso- och sjukvården världen över står inför en rad utmaningar som kan sammanfattas till följande:

  • Förbättrad patientnöjdhet och förbättrad upplevd kvalitet
  • Förbättrad och jämlik hälsa för alla invånare
  • Högre kostnadseffektivitet

Dessa utmaningar kan tyckas svåra eller till och med omöjliga att lösa samtidigt. Vägen till en simultan lösning på dessa utmaningar består av en rad åtgärder och aktiviteter. Självklart kan inte en modell lösa sjukvårdens utmaningar, men en av de mest lovande lösningarna ser vi i värdebaserad sjukvård. Värdebaserad sjukvård introducerades som ett strategiskt ramverk för sjukvård av de amerikanska ekonomerna Michael E Porter och Elizabeth Olmsted Teisberg. Författarna förespråkar ett skifte från processorientering till fokus på patientvärde i form av hälsoutfall.

Värdebaserad sjukvård innebär ett väsentligt skifte i synsätt, men kommer att förbli en teoretisk modell om man inte kopplar teorin till praktiska angreppssätt. Olika typer av teknologi och modernt IT-stöd är möjliggörare för att implementera värdebaserad sjukvård. Det krävs nya sätt att samla in information, definiera och följa upp effekter. I Sverige finns goda förutsättningar för att arbeta värdebaserat. Ett exempel på dessa förutsättningar är att Sverige vid internationella jämförelser ligger i framkant avseende kvalitetsregister. Dessa kan utgöra en värdefull komponent för värdebaserad sjukvård. De svenska kvalitetsregistren lyfts fram i ett antal internationella artiklar. The Economist framhåller nyttan av de svenska kvalitetsregistren som ett av de goda exemplen i världen på hur man på ett kostnadseffektivt sätt förbättrar kvaliteten i vården, t ex avseende höftledsplastiker.

Att samla in stora mängder data i vården har tidigare varit tidskrävande för klinisk personal, men så behöver det inte längre vara. Dagens IT-teknik gör det dessutom lättare att analysera stora datamängder. Detta möjliggör ett proaktivt arbetssätt där stora mängder vårddata används vid bedömningar och analyser.

Det finns flera positiva exempel på detta på nära håll, t ex i Tyskland. Ett av Europas ledande universitetssjukhus, Charité i Berlin har gjort vårddata tillgänglig både mobilt och stationärt för läkare och annan vårdpersonal. Modern teknologi och effektiva IT-lösning har implementerats på Charité i effektiva SAP lösningar. En av de stora fördelarna är att information enbart registreras en gång i ett system, för att sedan kunna användas i flera olika sammanhang och kan utgöra ett lätt tillgängligt beslutsstöd. Detta är dessutom en väsentlig lättnad i vårdens administrativa börda. Vårdens kvalitet ökar när all patientdata finns tillgänglig i realtid och när vårdens medarbetare får tillgång till relevanta beslutsstöd.

Carolina Wallenius, Senior rådgivare hälso- och sjukvård

Magnus Khysing, nordisk affärsområdeschef, SAP

Jörgen Nordenström, Professor, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska institutet, Stockholm

SAP i Almedalen – Seminarium 2. Juli, kl 9-12

Värdedriven vård – hur blir vi så bra vi kan?

Se också:

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/29443?redir=

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/30129?redir=%23eidx_0

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/30131?redir=%23eidx_1

http://www.sap.com/sweden/events/2015/0628-se-program-almedalsveckan.html