Sammanfattning: ny undersökning bland ekonomichefer i Sverige