HR-funktionen och den digitala omvandlingen

Fem frågor till och svar från SAP:s nordiska HR-direktör, Maj Britt Andersen, om HR-rollen i digitaliseringens era.

Hur påverkar den digitala omvandlingen våra organisationer?

Många föreställer sig att digital omvandling bara påverkar företagens eller myndigheternas kundrelationer. Men jag ser minst lika stora förändringar internt på företagen när medarbetarnas förväntningar på både organisationsstruktur, ledarskap och arbetssätt helt klart ökar. De flesta människor vill ha en snabb, öppen och ärlig dialog med sin chef och dagens och framtidens medarbetare ställer dessutom sina krav på ett mer direkt sätt. Som digitala infödingar förväntar de sig en direkt dialog i den kanal de själva valt. Oavsett om man är kund eller medarbetare vill man sig alltså få bra och personlig upplevelse.

Traditionella hierarkiska och statiska organisationer kommer inte att kunna attrahera, utveckla och behålla framtida arbetskraft lika lätt som en liten och smidig entreprenör. Personalavdelningens roll blir mer strategisk och inriktad på att stödja chefer och medarbetare i kommunikationen. Det kommer i sin tur att påverka HR:s egen roll i organisationen.

Kommer personalfunktionen att bli mindre viktig i framtiden?

Nej, absolut inte. HR-avdelningen kan med fördel bli mindre och den klassiska rollen som affärspartner kommer att förändras – men i sin strategiska roll kommer HR att få större betydelse. Därför måste vi som HR-personal också dra oss ur de operativa aspekterna av personalrelationerna. I stället bör vi bli mycket bättre att stödja ledare på alla nivåer så att de själva kan hantera HR-uppgifter i vardagen. Tekniken kan ge medarbetare och chefer en dynamisk plattform för att diskutera. Då kan HR axla mer strategiska uppgifter och företaget blir bättre på att attrahera och behålla rätt kompetens.

Vilka leder den här utvecklingen?

Ofta små företag med en tydlig värdegrund, personligt engagemang och direkt kommunikation. Större och äldre företag har tyngd och tradition men är inte lika starka på nya grepp inom HR. Häromdagen höll jag en presentation för HR-teamet i stor dansk företagsgrupp med hög medvetenhet om digital omvandling. Ändå verkade det som en ny tanke för dem att HR också måste förändras och att den traditionella HR-rollen som affärspartner kan vara på utdöende. Jag tycker att den närmaste chefen ska sköta dialogen med de anställda utan att någon i HR-personalen behöver vara mellanhand.

Hur kommer man igång med förändringen rent konkret?

Ge de anställda tillgång till sina egna uppgifter och relevant kunskap när som helst och var som helst. HR-tjänsterna ska finnas tillgängliga i de anställdas mobiler och sociala medier. Genom omfattande automatisering kan man skapa en hög grad av självbetjäning.

Cheferna i organisationen får verktyg för rekrytering, on-boarding, utbildning och utvärdering så att de själva kan hantera medarbetarna. Då frigörs resurser och personalavdelningen kan arbeta internt på liknande sätt som marknadsfunktionen gör med företagskunder. Det innebär att man använder stora datavolymer och analyser för att anpassa tjänsterna efter varje enskild medarbetare och ge ett personligt bemötande. Jag ser det som nästa logiska steg och en anpassning till morgondagens krav på en välskött organisation.

Är HR-cheferna tillräckligt starka för att driva en digital omvandling?

HR kan absolut driva den interna digital omvandlingen men det kräver en ökad medvetenhet om möjligheterna. I potten ligger en möjlighet att höja våra organisationers konkurrenskraft oerhört. Här finns mer att göra – när inte ens bolag med en tydlig medvetenhet om vikten av digital omvandling har några digitala fanbärare inom HR-funktionen. Jag tror att ju bättre vi blir på att modernisera våra organisationer, desto mer kan vi påverka vår marknad och styra företaget i en digital framtid.