Privatnost

Zaštita privatnosti pojedinaca na internetu od ključnog je značaja za budućnost poslovanja preko interneta i prelazak na privredne aktivnosti koje se u potpunosti odvijaju preko interneta. Kreirali smo ovu Izjavu o privatnosti kao potvrdu naše izuzetne posvećenosti pravu pojedinaca na zaštitu podataka i privatnost. Ova Izjava o privatnosti navodi naše prakse obrade informacija koje se mogu koristiti za direktno ili indirektno identifikovanje pojedinca („Lični podaci“).

 

  1. OPŠTE INFORMACIJE

 

Kada se primenjuje ova Izjava o privatnosti? Ova Izjava o privatnosti se odnosi na Lične podatke koje dostavite kompaniji SAP ili koji su izvedeni iz Ličnih podataka kao što je to navedeno u nastavku. Upotreba informacija kao i sve informacije koje se prikupe pomoću kolačića ili drugih tehnologija za praćenje na internetu podležu obelodanjivanju i opcijama koje obezbeđuje rešenje TrustArc Consent Manager, koje se nalazi na relevantnoj veb stranici. Za veb stranice na kojima rešenje TrustArc Consent Manager nije dostupno ova Izjava o privatnosti takođe sadrži informacije i izbore u vezi s kolačićima i drugim tehnologijama za praćenje na vebu.

 

 

Rukovalac podataka. Rukovalac podataka lokacije news.sap.com/westbalkans je kompanija SAP West Balkans, Omladinskih Brigada 88b, Airport City, Belgrade 11070, Serbia („SAP“). U slučaju kada je obrazac za registraciju dostupan na ovoj veb stranici, rukovalac podataka se može razlikovati u zavisnosti od konkretne ponude ili svrhe prikupljanja podataka, ali je u svakom slučaju prikazan u izjavi o privatnosti pojedinačnog obrasca za registraciju. Zaduženi za zaštitu podataka SAP grupe je Mathias Cellarius (privacy@sap.com).

 

 

Na koji način kompanija SAP koristi moje Lične podatke? Kompanija SAP obrađuje Lične podatke obezbeđene u okviru ove Izjave isključivo na način definisan u ovoj Izjavi o privatnosti. Dodatne informacije se mogu naći u odeljcima B i C u nastavku. U slučaju kada je obrada vaših Ličnih podataka zasnovana na zakonskom ovlašćenju, u odeljku B u nastavku možete naći informacije o Ličnim podacima koje kompanija SAP obrađuje kao i svrhama njihovog korišćenja. U slučaju kada je potreban pristanak za obradu vaših Ličnih podataka, detaljnije informacije možete naći u odeljku C u nastavku. Ove informacije su u skladu sa odgovarajućim izjavama o pristanku koje se odnose na pojedinačne operacije obrade u Consent Resource Center.

 

 

Trajanje obrade Ličnih podataka. Kada kompanija SAP obrađuje i koristi vaše Lične podatke u skladu sa zakonom (pogledajte odeljak B. u nastavku) ili uz vaš pristanak (pogledajte odeljak C. u nastavku), kompanija SAP će čuvati vaše Lične podatke (i) samo dok je to potrebno u dolenavedene svrhe ili (ii) sve dok ne budete imali primedbu na SAP-ovo korišćenje vaših Ličnih podataka (kada SAP ima legitiman interes za korišćenje vaših Ličnih podataka) ili (iii) sve dok ne povučete svoj pristanak (kada ste dali svoj pristanak da kompanija SAP koristi vaše Lične podatke). Međutim, kada je kompanija SAP shodno zakonu obavezna da duže zadrži vaše Lične podatke ili kada su vaši Lični podaci potrebni kompaniji SAP kao dokaz u tužbi ili da se odbrani od tužbi, kompanija SAP će zadržati vaše Lične podatke do završetka relevantnog perioda zadržavanja ili do okončanja predmetnih tužbi.

 

 

Zašto je potrebno da navedem Lične podatke? Po pravilu, vaše davanje pristanka i navođenje bilo kojih Ličnih podataka u okviru ove Izjave u potpunosti je dobrovoljno; generalno nema negativnih efekata po vas ako izaberete da ne date pristanak ili ne navedete Lične podatke. Međutim, postoje okolnosti u kojima kompanija SAP ne može da preduzme određene korake bez određenih Ličnih podataka, npr. kada su ti Lični podaci neophodni za obradu vaših porudžbina ili za obezbeđivanje pristupa veb ponudi ili biltenu. U tim slučajevima, nažalost neće biti moguće da vam kompanija SAP obezbedi ono što ste zahtevali bez relevantnih Ličnih podataka.

 

 

Gde se obrađuju moji Lični podaci? Kao deo globalne grupe kompanija, SAP ima povezana lica i davaoce usluga trećih strana i unutar i izvan Evropskog ekonomskog prostora („EEP“). Kao posledica toga, svaki put kada kompanija SAP koristi ili na drugi način obrađuje vaše Lične podatke u svrhe navedene u ovoj Izjavi o privatnosti, kompanija SAP može da prenese vaše Lične podatke u zemlje izvan EEP, uključujući i zemlje u kojima se primenjuje zakonski nivo zaštite podataka koji nije identičan nivou zaštite podataka unutar EEP. Svaki put kada dođe do takvog prenosa, on je u skladu sa Standardnim ugovornim odredbama (u skladu sa odlukom Evropske komisije 87/2010/EC ili bilo kojom budućom zamenom) da bi se ugovorno obezbedilo da vaši Lični podaci imaju isti nivo zaštite podataka koji se primenjuje unutar EEP. Možete da dobijete redigovanu kopiju (iz koje su uklonjene komercijalne i nerelevantne informacije) takvih Standardnih ugovornih odredbi slanjem zahteva na adresu privacy@sap.com.

 

 

Prava lica čiji se podaci obrađuju. U bilo kom trenutku možete od kompanije SAP zahtevati informacije o tome koje Lične podatke kompanija SAP obrađuje u vezi s vama, kao i zahtevati ispravku ili brisanje tih Ličnih podataka. Međutim, uzmite u obzir da kompanija SAP može da izbriše vaše Lične podatke samo ako ne postoji zakonska obaveza niti relevantno pravo kompanije SAP da ih zadrži. Ne zaboravite da ako zahtevate da kompanija SAP izbriše vaše Lične podatke, nećete moći da nastavite s korišćenjem bilo koje SAP usluge koja zahteva da kompanija SAP koristi vaše Lične podatke.

 

Ako kompanija SAP koristi vaše Lične podatke na osnovu vašeg pristanka ili da bi realizovala ugovor koji je sklopila s vama, od kompanije SAP možete naknadno da zahtevate kopiju Ličnih podataka koje ste dostavili kompaniji SAP. U tom slučaju, obratite se na dolenavedenu adresu e-pošte i navedite informacije ili aktivnosti obrade na koje se vaš zahtev odnosi, format u kojem želite da budu te informacije, kao i da li želite da ti Lični podaci budu poslati vama ili drugom primaocu. Kompanija SAP će pažljivo razmotriti vaš zahtev i posavetovati se s vama o tome kako da ga na najbolji način ispuni.

 

Pored toga, možete da zatražite da kompanija SAP blokira dalju obradu vaših Ličnih podataka u bilo kom od sledećih slučajeva: (i) ako navedete da su Lični podaci koje kompanija SAP ima o vama netačni (ali samo kada kompanija SAP zahteva proveru tačnosti relevantnih Ličnih podataka), (ii) ako ne postoji zakonska osnova da kompanija SAP obrađuje vaše Lične podatke i ako zahtevate da kompanija SAP blokira dalju obradu vaših Ličnih podataka, (iii) ako kompaniji SAP više nisu potrebni vaši Lični podaci, a vi tvrdite da vam je potrebno da kompanija SAP zadrži te podatke da biste se pozvali na ili ostvarili svoja zakonska prava ili da biste se odbranili od zahteva treće strane ili (iv) u slučaju da ne pristajete na to da kompanija SAP obrađuje vaše Lične podatke (na osnovu legitimnog interesa kompanije SAP kao što je navedeno u odeljku B u nastavku) tokom perioda koji je potreban da bi se utvrdilo da li kompanija SAP ima relevantan interes ili zakonsku obavezu da obrađuje vaše Lične podatke.

 

Zahteve ove vrste šaljite na adresu privacy@sap.com.

 

 

Pravo na podnošenje žalbe. Ako smatrate da kompanija SAP ne obrađuje vaše Lične podatke u skladu sa zahtevima navedenim u ovoj Izjavi ili važećim zakonima za zaštitu podataka u EEP, u bilo kom trenutku možete da podnesete žalbu telu za zaštitu podataka u zemlji EEP u kojoj živite ili telu za zaštitu podataka zemlje ili države u kojoj kompanija SAP ima registrovano sedište.

 

 

Upotreba ove veb lokacije od strane dece. Ova veb lokacija nije predviđena za lica mlađa od 16 godina. Ako imate manje od 16 godina, ne možete se registrovati na ovoj veb lokaciji niti je možete koristiti.

 

 

Veze ka drugim veb lokacijama. Ova veb lokacija može sadržati veze ka drugim lokacijama (tj. lokacijama kompanija koje nisu deo SAP grupe kompanija). SAP ne snosi odgovornost za smernice privatnosti niti za sadržaj drugih veb lokacija izvan okvira SAP grupe kompanija. Stoga preporučujemo da pažljivo pročitate izjave o privatnosti tih drugih lokacija.

 

 

  1. SLUČAJEVI KADA KOMPANIJA SAP KORISTI MOJE LIČNE PODATKE NA OSNOVU ZAKONA

U sledećim slučajevima kompanija SAP može da obrađuje vaše Lične podatke u skladu s važećim zakonom o zaštiti podataka.

 

Isporuka zahtevanih roba ili obezbeđivanje usluga. Ako naručite robu ili usluge od kompanije SAP, kompanija SAP će koristiti Lične podatke koje navedete u porudžbenici ili obrascu za registraciju (obično (podskup koji čine) vaše ime, adresa (e-pošte), broj telefona, naziv kompanije i adresa, vaša funkcija i uloga i ako je potrebno izvršiti plaćanje kompaniji SAP, broj kreditne kartice ili podatke banke) isključivo da bi obradila vašu porudžbinu ili obezbedila zahtevanu robu ili uslugu. To može da uključuje preduzimanje neophodnih koraka pre sklapanja ugovora, odgovore na upite koje ste poslali, obezbeđivanje informacija o otpremi i fakturisanju za vas i obradu ili obezbeđivanje povratnih informacija od korisnika i podrške. To takođe može da uključi podatke konverzacije koje aktivirate preko funkcionalnosti ćaskanja na lokaciji SAP.com ili drugih lokalnih SAP veb lokacija, obrazaca za kontakt, e-poruka ili telefonom. U ovoj Izjavi o privatnosti „roba i usluge“ uključuju SAP-ove veb usluge, ponude, takmičenja, nagradna izvlačenja, drugi sadržaj, biltene koji nisu povezani s marketingom, studije, uputstva, obuke i događaje ili pristup njima.

Ako učestvujete u obukama ili događajima koje obezbeđuje kompanija SAP, kompanija SAP takođe može da prati napredak vašeg učenja da bi vam obezbedila ove informacije. Pored toga, redovno putem e-pošte komuniciramo s korisnicima koji se pretplate na naše usluge, a takođe možemo komunicirati telefonom u slučaju reklamacija kupaca ili u cilju istrage sumnjivih transakcija. Vašu adresu e-pošte možemo koristiti za potvrdu otvaranja naloga, slanje obaveštenja o plaćanjima, slanje informacija o promenama naših proizvoda i usluga i slanje obaveštenja i drugo obelodanjivanje informacija u skladu sa zakonom. Po pravilu, korisnici se ne mogu odjaviti u slučaju ovih saopštenja koja nisu povezana s marketingom, već su potrebna za relevantni poslovni odnos. Po pitanju tipova komunikacije vezanih za marketing (tj. e-pošte i telefonskih poziva), SAP će, (i) kada je to propisano zakonom, pružiti te informacije samo kada ste izabrali da date saglasnost i (ii) pružiti priliku da se odjavite ako više ne želite da od nas primate marketinški sadržaj. Možete se odjaviti iz gorenavedenog u bilo kom trenutku na adresi https://www.sap.com/unsubscribe.

 

Obezbeđivanje usaglašenosti. Kompanija SAP i njeni proizvodi, tehnologije i usluge podležu zakonima o izvozu različitih zemalja, uključujući, ali ne ograničavajući se na zakone Evropske unije i njenih članica i Sjedinjenih Američkih Država. Potvrđujete da je, u skladu s važećim zakonima o izvozu, trgovinskim sankcijama i embargom koje su uvele ove zemlje, kompanija SAP obavezna da preduzme mere kako bi onemogućila entitetima, organizacijama i stranama, navedenim u listama sankcionisanih strana koje su izdali državni organi, da pristupe određenim proizvodima, tehnologijama i uslugama putem veb lokacija kompanije SAP ili drugih kanala isporuke koje kontroliše kompanija SAP. To može da uključi (i) automatske provere svih podataka o registraciji korisnika i drugih informacija koje korisnik navede o svom identitetu u odnosu na važeće liste sankcionisanih strana; (ii) redovno ponavljanje tih provera svaki put kada se lista sankcionisanih strana ažurira ili kada korisnik ažurira svoje informacije; (iii) blokiranje pristupa SAP-ovim uslugama i sistemima u slučaju eventualnog podudaranja i (iv) kontaktiranje s korisnikom u cilju potvrde njegovog identiteta u slučaju eventualnog podudaranja.

Pored toga, potvrđujete da se sve informacije potrebne za praćenje vaših izbora u pogledu obrade ili korišćenja vaših Ličnih podataka ili primanja marketinškog materijala (tj. da li ste, u zavisnosti od zemlje u kojoj posluje relevantna kompanija SAP grupe, dali izričitu saglasnost za primanje marketinškog materijala i/ili ste odlučili da se odjavite u slučaju marketinškog materijala) mogu skladištiti i razmenjivati između članica SAP grupe kada je potrebno u cilju obezbeđivanja usaglašenosti.

 

Legitimni interes kompanije SAP. Svaki dolenavedeni slučaj upotrebe predstavlja legitimni interes kompanije SAP da obrađuje ili koristi vaše Lične podatke. Ako niste saglasni sa ovim pristupom, možete da ne pristanete na obradu ili upotrebu vaših Ličnih podataka od strane kompanije SAP kao što je navedeno u nastavku.

Upitnici i ankete. Kompanija SAP vas može pozvati da učestvujete u popunjavanju upitnika i anketa. Ovi upitnici i ankete biće obično osmišljeni na takav način da se odgovori mogu dati bez unosa Ličnih podataka. Ako bez obzira na to unesete Lične podatke u upitnik ili anketu, kompanija SAP može da koristi te Lične podatke da poboljša svoje proizvode i usluge.

Kreiranje anonimnih skupova podataka. Kompanija SAP može da pretvori Lične podatke navedene u okviru ove Izjave o privatnosti u anonimne skupove podataka, koji će se zatim koristiti za poboljšanje proizvoda i usluga kompanije SAP i njenih povezanih lica.

Snimanje poziva i ćaskanja u cilju unapređenja kvaliteta. U slučaju telefonskih poziva ili sesija ćaskanja, SAP može da snima te pozive (nakon što vas propisno o tome obavesti tokom tog poziva i pre početka snimanja) ili sesije ćaskanja u cilju poboljšanja kvaliteta usluga kompanije SAP.

Slanje najnovijih informacija/traženje povratnih informacija. U okviru postojećeg poslovnog odnosa između vas i kompanije SAP, kompanija SAP vas može obaveštavati, kada je to dozvoljeno u skladu s lokalnim zakonima, o svojim proizvodima ili uslugama (uključujući vebinare, seminare ili događaje) koji su slični ili povezani s tim proizvodima i uslugama kompanije SAP koje ste već kupili ili koristili. Pored toga, ako ste prisustvovali vebinaru, seminaru ili događaju kompanije SAP ili kupili proizvode ili usluge od kompanije SAP, kompanija SAP vam se može obratiti radi obezbeđivanja povratnih informacija u cilju poboljšanja relevantnog vebinara, seminara, događaja, proizvoda ili usluge.

Pravo žalbe. U bilo kom trenutku možete da ne pristanete na upotrebu Ličnih podataka od strane kompanije SAP za gorenavedene svrhe tako što ćete se odjaviti na https://www.sap.com/unsubscribe. U tom slučaju kompanija SAP će prestati da koristi vaše Lične podatke za gorenavedene svrhe (tj. u okviru gorenavedenog legitimnog interesa) i ukloniti ih iz svojih sistema, osim ako kompanija SAP nema dozvolu da koristi Lične podatke tog tipa u drugu svrhu navedenu u ovoj Izjavi o privatnosti ili ako SAP utvrdi i dokaže uverljiv legitiman interes da nastavi sa obradom vaših Ličnih podataka.

Automatizovani alati. Pored informacija koje pružite, SAP može prikupljati i informacije u toku vaše posete SAP-ovoj veb lokaciji preko Automatizovanih alata koji uključuju veb svetionike, kolačiće, integrisane veb veze i druge uobičajene alate za prikupljanje informacija. Ovi alati prikupljaju određene standardne informacije koje vaš pretraživač šalje na našu veb lokaciju poput tipa i jezika vašeg pretraživača, vremena pristupa i adrese veb lokacije s koje ste došli na veb lokaciju kompanije SAP. Kompanija SAP će koristiti ove automatizovane alate i prikupljene informacije za prikaz personalizovanog sadržaja i unapređivanje svojih veb lokacija. Zahvaljujući ovim alatima SAP je takođe u mogućnosti da prikupi ukupne podatke koji nisu povezani s konkretnim licem.

Ukoliko u nastavku nije naveden drugi način da izvršite odabir, možete odbiti upotrebu automatizovanih alata poput kolačića odabirom odgovarajućih podešavanja u svom pretraživaču. Uzmite u obzir da su podešavanja u vašem pretraživaču koja se odnose na kolačiće uvek ograničena na konkretni pretraživač instaliran na određenom uređaju, stoga ako posetite veb lokacije kompanije SAP preko drugih pretraživača ili drugih uređaja, morate deaktivirati kolačiće za praćenje u pretraživačima svih relevantnih uređaja. Uzmite u obzir da u tom slučaju možda nećete moći da koristite punu funkcionalnost relevantne lokacije.

Pored toga, SAP trenutno koristi sledeće automatizovane alate koji koriste određeni mehanizam za odjavu osim podešavanja u pretraživaču:

 

(1) Adobe Analytics. Adobe Analytics koristi IP adrese kako bi ustanovio približnu regiju u kojoj se korisnik nalazi. Stoga Adobe Analytics beleži punu IP adresu korisnika u prvom koraku, a zatim je pretvara u anonimne podatke. Za određivanje približne lokacije s koje korisnik pristupa određenoj veb lokaciji koristi se samo anonimna IP adresa.

Pored toga, ako ste registrovani korisnik i ako ste prijavljeni, SAP koristi Adobe Analytics da prati vaš ID korisnika zajedno s načinom na koji koristite relevantnu veb lokaciju.

Ove informacije se koriste za prikaz ciljanog sadržaja na veb lokacijama SAP grupe korišćenjem rešenja Adobe Analytics.

Možete se odjaviti iz upotrebe rešenja Adobe Analytics pomoću ove veze: http://sap.d1.sc.omtrdc.net/optout.html?optout=1&confirm_change=1

 

 

  1. SLUČAJEVI KADA KOMPANIJA SAP KORISTI MOJE LIČNE PODATKE NA OSNOVU MOG PRISTANKA

 

U sledećim slučajevima SAP će koristiti vaše Lične podatke kao što je dalje navedeno nakon što date svoj prethodni pristanak u relevantnim operacijama obrade. Stoga, svaka informacija o operaciji obrade u vezi s Ličnim podacima povezana je s jednom izjavom o pristanku u Consent Resource Center. Ako ponovo otvorite ovu Izjavu o privatnosti nakon što ste inicijalno dali jedan ili više pristanaka, videćete ne samo informacije u vezi s pristancima koje ste dali, već i punu izjavu o privatnosti.

 

 

Vesti o proizvodima i uslugama kompanije SAP. U skladu sa odgovarajućom odredbom i vašim pristankom, kompanija SAP može da koristi vaše ime i prezime, poštansku adresu i adresu e-pošte, broj telefona, naziv radnog mesta i osnovne informacije o vašem poslodavcu (naziv, adresa i industrijska grana) kao i profil interakcije na osnovu vaših prethodnih interakcija s kompanijom SAP (prethodne kupovine, učešća na vebinarima, seminarima ili događajima ili upotreba (veb) usluga – dalji detalji o ovoj temi mogu se naći u rešenju TrustArc Consent Manager na relevantnoj SAP veb lokaciji ili ako rešenje TrustArc Consent Manager nije dostupno, iznad) da biste bili obavešteni o najnovijim najavama o proizvodima, ažuriranjima softvera, nadogradnjama softvera, specijalnim ponudama i drugim informacijama o softveru i uslugama kompanije SAP (uključujući biltene vezane za marketing) kao i događajima kompanije SAP i u cilju prikazivanja relevantnog sadržaja na veb lokacijama kompanije SAP. U vezi sa ovim marketinškim aktivnostima, kompanija, SAP može da obezbedi heširan ID korisnika društvenim mrežama kojima upravlja treća strana ili drugim veb ponudama (kao što su Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram ili Google), pri čemu se ova informacija zatim povezuje s podacima društvenih mreža ili sopstvenim bazama podataka veb ponuda da bi vam se prikazale relevantnije informacije.

 

 

Kreiranje korisničkih profila. Kompanija SAP vam nudi opciju da koristite njene veb ponude uključujući forume, blogove i mreže (kao što je SAP Community) povezane sa ovom veb lokacijom, koje zahtevaju da se registrujete i kreirate korisnički profil. Korisnički profili obezbeđuju opciju prikaza vaših ličnih informacija drugim korisnicima, uključujući, ali ne ograničavajući se na vaše ime, fotografiju, naloge na društvenim mrežama, adresu e-pošte ili poštansku adresu ili obe, broj telefona, lična zanimanja i osnovne informacije o vašoj kompaniji.

Ovi profili se mogu odnositi na pojedinačnu veb ponudu kompanije SAP ili ako su kreirani u usluzi SAP Cloud Platform Identity Authentication, mogu vam takođe omogućiti da pristupite drugim veb ponudama kompanije SAP ili drugim entitetima SAP grupe ili obe opcije (bez obzira na bilo koji pristanak dat u okviru odeljka „Prosleđivanje vaših Ličnih podataka drugim SAP kompanijama“ u nastavku). Međutim, uvek je vaš izbor koju od ovih dodatnih veb ponuda koristite i vaši Lični podaci im se prosleđuju tek nakon što im prvi put pristupite. Uzmite u obzir da bez vašeg pristanka datog kompaniji SAP da kreira takve korisničke profile, kompanija SAP neće biti u mogućnosti da vam ponudi takve usluge u slučaju kada je vaš pristanak zakonom propisan uslov da vam kompanija SAP može pružiti te usluge.

U okviru bilo koje veb ponude, osim samog omogućavanja pristupa, vaš profil se koristi za personalizaciju interakcije s drugim korisnicima (npr. pomoću funkcionalnosti slanja poruka ili praćenja) i od strane kompanije SAP za unapređenje kvaliteta komunikacije i saradnje preko takvih ponuda i kako bi kompanija SAP obezbedila elemente gejmifikacije (gejmifikacija je proces uzimanja nečeg što već postoji, kao što je veb lokacija, enterprise aplikacija ili onlajn zajednica i integrisanje mehanike igre u njih u cilju povećanja učešća, zainteresovanosti i lojalnosti). U najvećoj meri u kojoj to podržava relevantna veb ponuda, možete da koristite funkcionalnost relevantne veb ponude za određivanje informacija koje želite da delite.

 

Specijalne kategorije Ličnih podataka. U vezi s registracijom za događaj ili seminar i obezbeđivanjem pristupa za njih, kompanija SAP od vas može zatražiti informacije o vašem zdravlju u cilju identifikacije i pružanja pomoći licima sa invaliditetom ili posebnim zahtevima u vezi sa ishranom tokom događaja. Za sve takve informacije potreban je pristanak koji dajete u okviru ove Izjave.

Ne zaboravite da ako ne navedete takve informacije o invaliditetu ili posebnim zahtevima u vezi sa ishranom, kompanija SAP neće moći da preduzme bilo kakve odgovarajuće mere predostrožnosti.

 

 

Određivanje profila događaja. Ako se registrujete za događaj, seminar ili vebinar kompanije SAP, kompanija SAP može da podeli osnovne informacije o učesniku (vaše ime i prezime, kompaniju i adresu e-pošte) s drugim učesnicima istog događaja, seminara ili vebinara u svrhu komunikacije i razmene ideja.

 

 

Prosleđivanje vaših Ličnih podataka drugim SAP kompanijama. Kompanija SAP može preneti vaše Lične podatke drugim entitetima u SAP grupi. Trenutna lista entiteta SAP grupe može se naći ovde. U takvim slučajevima, ti entiteti će zatim koristiti Lične podatke u istu svrhu i pod istim uslovima kao što je to navedeno gore u odeljku C.

 

 

Povlačenje pristanka datog u okviru ove Izjave. U bilo kom trenutku možete da povučete pristanak dat u okviru ove Izjave odjavom na https://www.sap.com/unsubscribe. U slučaju povlačenja, kompanija SAP neće više obrađivati Lične podatke koji su vezani za ovaj pristanak, osim ako ne bude zakonom obavezna da to radi. U slučaju da je kompanija SAP po zakonu obavezna da zadrži vaše Lične podatke, vaši Lični podaci će biti izuzeti iz dalje obrade i zadržaće se samo tokom zakonom propisanog perioda. Međutim, bilo koje povlačenje nema uticaja na prošle obrade ličnih podataka od strane kompanije SAP do trenutka vašeg povlačenja. Pored toga, ako vaše korišćenje SAP ponude zahteva vaš prethodni pristanak, kompanija SAP neće (više) moći da vam obezbedi relevantnu uslugu (ili usluge ako povučete pristanak da kompanija SAP koristi vaš profil u okviru usluge SAP Cloud Platform Identity Authentication za više SAP ponuda), ponudu ili događaj posle vašeg povlačenja.

 

  1. ODREDBE SPECIFIČNE ZA SAD

Kada kompanija SAP podleže zahtevima za privatnost SAD-a, primenjuje se i sledeće:

 

Bez praćenja. Vaš pretraživač vam može omogućiti da postavite preferencu „Bez praćenja“. Osim ako to nije drugačije navedeno, naše lokacije ne uvažavaju zahteve za preferencu „Bez praćenja“. Međutim, možete odlučiti da ne prihvatite kolačiće tako što ćete promeniti naznačena podešavanja u svom veb pretraživaču ili, ako je to moguće, pomoću rešenja TrustArc Consent Manager ako relevantna veb lokacija sadrži vezu do njega. Kolačići su mali tekstualni fajlovi koji se čuvaju na vašem računaru tokom posete određenim lokacijama na internetu i koriste se za identifikaciju vašeg računara. Uzmite u obzir da ako ne prihvatite kolačiće, možda nećete moći da koristite određene funkcije naše lokacije. Ova lokacija ne dozvoljava trećim stranama da tokom vremena i na više lokacija prikupljaju informacije o vama.

 

Zahtevi za zaštitu privatnosti dece. Upotreba naših veb lokacija ili usluga u mreži nije predviđena za lica mlađa od 13 godina. Ukoliko ste roditelj ili staratelj i smatrate da smo prikupili informacije o detetu, obratite nam se na privacy@sap.com.

 

  1. Odredbe specifične za Rusiju

Dolenavedene odredbe se odnose na korisnike koji žive u Ruskoj Federaciji:

 

Upotreba usluga navedenih u ovoj Izjavi nije predviđena za državljane Ruske Federacije koji žive u Rusiji. Ukoliko ste ruski državljanin koji živi u Rusiji, ovim putem vas obaveštavamo da sve Lične podatke koje unesete u usluge unosite isključivo na sopstvenu odgovornost i na sopstveni rizik, izričito pristajete na to da kompanija SAP može prikupljati vaše Lične podatke i obrađivati te podatke u Sjedinjenim Američkim Državama i u drugim zemljama i saglasni ste da nećete smatrati kompaniju SAP odgovornom za bilo koje eventualno odstupanje od zakonodavstva Ruske Federacije.