>

Tietosuoja

Yksityisyyden suojaaminen Internetissä on hyvin tärkeää Internetissä tapahtuvan liiketoiminnan tulevaisuuden ja todelliseen Internet-talouteen siirtymisen kannalta. Tästä tietosuojaselosteesta käy ilmi, kuinka yrityksemme on vahvasti sitoutunut varmistamaan henkilötietojen suojaamisen ja yksityisyyden. Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, kuinka käsittelemme tietoja, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa joko suoraan tai välillisesti (”Henkilötiedot”).

 

  1. YLEISET TIEDOT

 

Tietosuojaselosteen soveltamisala. Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan Henkilötietoihin, joita ilmoitat SAP:lle tai jotka johdetaan Henkilötiedoista jäljempänä ilmoitetulla tavalla. Evästeiden tai muiden kävijäseurantateknologioiden avulla kerättyjä tietoja ja niiden käyttöä rajoittavat TrustArc Consent Managerin tarjoamat tiedonannot ja vaihtoehdot, jotka löytyvät kulloinkin kyseessä olevalta verkkosivustolta. Niillä verkkosivustoilla, joilla TrustArc Consent Manager ei ole käytettävissä, tämä tietosuojaseloste sisältää myös evästeitä ja muita kävijäseurantateknologioita koskevia tietoja ja vaihtoehtoja.

 

 

Rekisterinpitäjä. Verkkosivuston news.sap.com/finland rekisterinpitäjä on SAP Finland OY, Kägelhamnen 5, 02150 Esbo, Finland (”SAP”). Kun tällä verkkosivustolla käytetään rekisteröintilomakkeita, rekisterinpitäjä saattaa vaihdella kyseessä olevasta tarjonnasta tai tietojen keräämisen tarkoituksesta riippuen, mutta rekisterinpitäjä ilmoitetaan kaikissa tapauksissa kunkin rekisteröintilomakkeen tietosuojaselosteessa. SAP-konsernin tietosuojavaltuutettu on Mathias Cellarius (privacy@sap.com).

 

 

Mitä SAP tekee Henkilötiedoillani? SAP käsittelee Henkilötietoja ainoastaan tässä tietosuojaselosteessa esitetyllä tavalla. Lisätietoja on jäljempänä olevissa kohdissa B ja C. Henkilötietojen käsittelyn perustuessa lakisääteiseen lupaan jäljempänä olevassa kohdassa B on lisätietoja siitä, mitä Henkilötietoja SAP käsittelee ja mihin tarkoituksiin SAP niitä käyttää. Jäljempänä olevassa kohdassa C on lisätietoja Henkilötietojen käsittelystä niissä tapauksissa, joissa Henkilötietojen käsittely edellyttää suostumusta. Nämä tiedot ovat yhteneväiset kohdassa Consent Resource Center olevien vastaavien yksittäisiä käsittelytapahtumia koskevien suostumusilmoitusten kanssa.

 

 

Henkilötietojen käsittelyn kesto. Kun SAP käsittelee ja käyttää Henkilötietojasi lain sallimalla tavalla (katso jäljempänä oleva kohta B) tai sinun suostumuksellasi (katso jäljempänä oleva kohta C), SAP säilyttää Henkilötietojasi (i) vain niin kauan kuin on tarpeen jäljempänä esitettyjen tarkoitusten täyttämiseksi tai (ii) kunnes vastustat SAP:tä käyttämästä Henkilötietojasi (tapauksissa, joissa SAP:llä on oikeutettu etu Henkilötietojesi käyttöön) tai (iii) kunnes perut suostumuksesi (tapauksissa, joissa olet antanut SAP:lle suostumuksen Henkilötietojesi käyttöön). Mikäli laki velvoittaa SAP:tä säilyttämään Henkilötietojasi pidemmän aikaa tai mikäli SAP tarvitsee Henkilötietojasi puolustaakseen oikeusvaateita tai puolustautuakseen oikeusvaateita vastaan, SAP säilyttää Henkilötietosi asiaankuuluvan säilytysajan loppuun tai kunnes kyseessä olevat vaateet on ratkaistu.

 

 

Miksi minun pitää ilmoittaa Henkilötietoja? Yleisenä periaatteena suostumuksen antaminen ja Henkilötietojen ilmoittaminen on täysin vapaaehtoista. Sinulle ei yleisesti aiheudu haittaa, mikäli päätät olla antamatta suostumusta tai ilmoittamatta Henkilötietoja. Joissain tapauksissa SAP ei kuitenkaan voi toimia ilman tiettyjä Henkilötietoja. SAP tarvitsee Henkilötietojasi, jotta se esimerkiksi voi käsitellä tilauksiasi tai tarjota sinulle uutiskirjeitä tai verkkopalveluita. Näissä tapauksissa SAP ei valitettavasti pysty tarjoamaan haluamiasi palveluita ilman asiaankuuluvia Henkilötietoja.

 

 

Missä Henkilötietojani käsitellään? Maailmanlaajuisesti toimivana konsernina SAP:llä on tytäryhtiöitä ja ulkoisia palveluntarjoajia sekä Euroopan talousalueella (”ETA”) että sen ulkopuolella. Aina kun SAP käyttää tai muutoin käsittelee Henkilötietojasi tässä tietosuojaselosteessa esitettyihin tarkoituksiin, SAP saattaa tämän seurauksena siirtää Henkilötietojasi ETA:n ulkopuolisiin maihin, mukaan lukien maihin, joissa laissa säädetty tietosuojataso ei vastaa ETA-alueen tietosuojatasoa. Tällaiset tiedonsiirrot perustuvat aina mallisopimuslausekkeisiin (EU:n komission päätöksen 87/2010/EY tai minkä tahansa sen tulevaisuudessa korvaavan päätöksen mukaisesti), joilla sopimusperusteisesti varmistetaan, että Henkilötietoihisi sovelletaan ETA-alueella sovellettavan tietosuojatason mukaista tietosuojaa. Voit saada rajoitetun kopion (josta on poistettu kaupalliset ja merkityksettömät tiedot) tällaisista mallisopimuslausekkeista lähettämällä pyynnön osoitteeseen privacy@sap.com.

 

 

Rekisteröidyn oikeudet. Voit pyytää SAP:ltä milloin tahansa tietoja siitä, mitä Henkilötietojasi SAP käsittelee, ja pyytää tällaisten Henkilötietojen korjaamista tai poistamista. Ota kuitenkin huomioon, että SAP voi poistaa Henkilötietosi ainoastaan silloin, jos SAP ei ole lakisääteisesti velvoitettu tai muuten oikeutettu säilyttämään niitä. Pyydämme myös huomioimaan, että jos pyydät SAP:tä poistamaan Henkilötietosi, et voi enää käyttää sellaisia SAP:n palveluita, joiden toteuttamiseksi SAP tarvitsee Henkilötietojasi.

 

Jos SAP käyttää Henkilötietojasi suostumuksellasi tai täyttääkseen sopimuksen kanssasi, voit myös pyytää SAP:ltä kopion Henkilötiedoista, jotka olet ilmoittanut SAP:lle. Tässä tapauksessa ota yhteys jäljempänä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen ja ilmoita pyyntöösi liittyvät tiedot tai käsittelytoiminnot. Kerro myös, missä muodossa haluaisit saada tiedot ja lähetetäänkö Henkilötiedot sinulle vai jollekin toiselle vastaanottajalle. Sen jälkeen SAP harkitsee pyyntöäsi huolellisesti ja keskustelee kanssasi siitä, kuinka se voidaan parhaiten täyttää.

 

Lisäksi voit pyytää SAP:tä rajoittamaan Henkilötietojesi myöhemmän käsittelyn seuraavissa tapauksissa: (i) ilmoitat, että SAP:llä olevat Henkilötietosi ovat virheellisiä (mutta ainoastaan siksi ajaksi, jonka SAP tarvitsee tarkistaakseen asiaankuuluvien Henkilötietojen oikeellisuuden), (ii) SAP:llä ei ole lakisääteistä perustetta Henkilötietojesi käsittelyyn ja vaadit, että SAP rajoittaa Henkilötietojesi myöhemmän käsittelyn, (iii) SAP ei enää tarvitse Henkilötietojasi, mutta ilmoitat, että haluat SAP:n säilyttävän kyseiset tiedot, jotta se pystyy vaatimaan tai käyttämään laillisia oikeuksiaan tai puolustautumaan kolmannen osapuolen esittämiä vaateita vastaan tai (iv) vastustat Henkilötietojesi käsittelyä SAP:n toimesta (käsittelyn perustuessa jäljempänä olevassa kohdassa B esitettyyn SAP:n oikeutettuun etuun), kunnes on tarkistettu, onko SAP:llä perusteltu syrjäyttävä syy tai oikeudellinen velvoite Henkilötietojesi käsittelyyn.

 

Lähetä tällaiset pyynnöt osoitteeseen privacy@sap.com.

 

 

Valitusoikeus. Jos uskot, että SAP ei käsittele Henkilötietojasi tässä tietosuojaselosteessa esitettyjen vaatimusten tai ETA-alueen sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, voit milloin tahansa tehdä valituksen sen ETA-maan tietosuojaviranomaiselle, jossa asut, tai sen maan tai osavaltion tietosuojaviranomaiselle, jossa SAP:llä on rekisteröity kotipaikka.

 

 

Lapset tämän verkkosivuston käyttäjinä. Tätä verkkosivustoa ei ole tarkoitettu alle 16-vuotiaiden käyttöön. Jos olet alle 16-vuotias, et voi rekisteröityä tälle verkkosivustolle tai käyttää tätä verkkosivustoa.

 

 

Linkit toisiin verkkosivustoihin. Tällä verkkosivustolla voi olla linkkejä ulkoisiin (eli muiden kuin SAP-konsernin yritysten) verkkosivustoihin. SAP ei vastaa muiden kuin SAP-konsernin yritysten verkkosivustojen yksityisyyden suojasta. Sen vuoksi on suositeltavaa, että luet tällaisten ulkoisten sivustojen tietosuojaperiaatteet huolellisesti.

 

 

  1. TAPAUKSET, JOISSA SAP KÄYTTÄÄ HENKILÖTIETOJA LAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUEN

Alla mainituissa tapauksissa SAP:n on sallittua käsitellä Henkilötietojasi sovellettavan tietosuojalainsäädännön perusteella.

 

Pyydettyjen tavaroiden tai palveluiden tarjoaminen. Jos tilaat tavaroita tai palveluita SAP:ltä, SAP käyttää tilauksessa tai rekisteröintilomakkeessa antamiasi Henkilötietoja, joihin tavallisesti sisältyvät nimi, (sähköposti-)osoite, puhelinnumero, yrityksen nimi ja osoite, tehtävänimike ja rooli ja, mikäli SAP:lle suoritetaan maksuja, luottokortin numero tai pankkiyhteys, jotta se pystyy käsittelemään tilauksesi tai tarjoamaan pyytämäsi tavarat tai palvelun. Tällöin SAP:n saattaa olla myös tarpeen suorittaa tarvittavia toimia ennen sopimuksen solmimista, vastata asiaan liittyviin kyselyihisi, ilmoittaa lähetys- ja laskutustietoja sekä tarjota ja käsitellä asiakastukea ja -palautetta. Tähän voi sisältyä myös tietoja keskusteluista, joita käyt SAP.com-verkkosivuston chat-palvelussa tai muilla paikallisilla SAP:n Internet-sivustoilla tai yhteydenottolomakkeiden, sähköpostien tai puhelimen välityksellä. Tässä tietosuojaselosteessa käsitteen ”tavarat ja palvelut” katsotaan käsittävän SAP:n verkkopalvelut, tarjonnan, kilpailut, arvonnat, muun sisällön, muut kuin markkinointiin liittyvät uutiskirjeet, valkoiset kirjat, pienryhmäohjaukset, koulutukset ja tapahtumat

Jos osallistut SAP:n tarjoamiin koulutuksiin tai pienryhmäohjauksiin, SAP voi myös seurata oppimisen edistymistäsi, jotta se voi tarjota nämä tiedot käyttöösi. Lisäksi viestimme säännöllisesti sähköpostin välityksellä niiden käyttäjien kanssa, jotka ovat tilanneet palveluitamme. Voimme myös ottaa yhteyttä puhelimitse asiakasvalitusten ratkaisemiseksi tai tutkiaksemme epäilyttäviä tapahtumia. Voimme käyttää sähköpostiosoitettasi vahvistaaksemme tilin avaamisen ja lähettääksemme maksuilmoituksia, tietoja tuotteisiimme ja palveluihimme tehdyistä muutoksista sekä lain edellyttämiä ilmoituksia ja muita tietoja. Yleensä käyttäjät eivät voi valita, että he eivät halua vastaanottaa näitä muuhun kuin markkinointiin liittyviä viestejä, jotka ovat tarpeen ainoastaan kyseessä olevan liikesuhteen ylläpitämistä varten. Kun kyse on markkinointiin liittyvästä viestinnästä (sähköpostit ja puhelut), SAP (i) on yhteydessä sinuun vain, jos olet valinnut, että haluat vastaanottaa tällaisia tietoja, mikäli laissa näin on edellytetty, ja (ii) tarjoaa sinulle mahdollisuuden valita, että et halua vastaanottaa markkinointiin liittyviä viestejä meiltä. Osoitteessa https://www.sap.com/unsubscribe voit milloin tahansa valita, että et halua vastaanottaa näitä viestejä.

 

Lainsäädännön noudattaminen. SAP:hen ja sen tuotteisiin, teknologioihin ja palveluihin sovelletaan useiden maiden vientilakeja, mukaan lukien rajoituksetta Euroopan unionin ja sen jäsenmaiden ja Yhdysvaltojen vientilakeja. Hyväksyt sen, että sovellettavien vientilakien nojalla näiden maiden asettamista kauppapakotteista ja kauppasaarroista johtuen SAP:n pitää ryhtyä toimiin estääkseen hallitusten asettamiin pakoteluetteloihin merkittyjä yhteisöjä, organisaatioita ja osapuolia käyttämästä tiettyjä tuotteita, teknologioita ja palveluita SAP:n verkkosivujen tai muiden SAP:n ohjaamien toimituskanavien kautta. Tähän saattaa sisältyä (i) tässä esitettyjen käyttäjän rekisteröintitietojen ja muiden käyttäjän ilmoittamien Henkilötietojen automatisoidut tarkistukset sovellettavia pakoteluetteloita vastaan, (ii) tällaisten tarkistusten säännöllinen toistaminen aina, kun pakoteluetteloa päivitetään tai käyttäjä päivittää tietojaan, (iii) pääsyn estäminen SAP:n palveluihin ja järjestelmiin, mikäli käyttäjä on merkitty pakoteluetteloon ja (iv) yhteyden ottaminen käyttäjään hänen henkilöllisyytensä vahvistamiseksi, mikäli käyttäjä on merkitty pakoteluetteloon.

Lisäksi hyväksyt, että Henkilötietojesi käsittelyyn tai käyttöön tai markkinointimateriaalien vastaanottamiseen liittyvien valintojesi seuraamiseen tarvittavia tietoja (toisin sanoen riippuen maasta, jossa kyseessä oleva SAP-konsernin yritys toimii, oletko nimenomaisesti suostunut markkinointimateriaalien vastaanottamiseen tai valinnut olla vastaanottamatta niitä), voidaan tallentaa tai vaihtaa SAP-konsernin jäsenten välillä lainsäädännön noudattamiseksi.

 

SAP:n oikeutettu etu. Kukin jäljempänä esitetyistä käyttötapauksista muodostaa SAP:lle oikeutetun edun käsitellä tai käyttää Henkilötietojasi. Jos et hyväksy tätä, voit vastustaa SAP:n suorittamaa Henkilötietojesi käyttöä tai käsittelyä jäljempänä esitetyllä tavalla.

Tutkimukset ja kyselylomakkeet. SAP voi pyytää sinua osallistumaan tutkimuksiin ja täyttämään kyselylomakkeita. Nämä tutkimukset ja kyselylomakkeet on yleensä suunniteltu siten, että niihin voidaan vastata ilmoittamatta Henkilötietoja. Jos kuitenkin ilmoitat Henkilötietoja tutkimuksessa tai kyselylomakkeessa, SAP voi käyttää kyseisiä Henkilötietoja tuotteidensa ja palveluidensa parantamiseksi.

Anonymisoitujen tietojen luonti. SAP voi anonymisoida Henkilötietoja, jotka on ilmoitettu tässä tietosuojaselosteessa esitetyllä tavalla, luodakseen anonymisoituja tietoja, joita voidaan sitten käyttää sen ja sen tytäryhtiöiden tuotteiden ja palveluiden parantamiseen.

Puheluiden ja chat-keskustelujen nauhoittaminen laadun parantamiseksi. SAP saattaa nauhoittaa puheluita (sen jälkeen, kun SAP on ilmoittanut sinulle nauhoituksesta puhelun aikana ja ennen nauhoituksen aloittamista) ja chat-keskusteluja parantaakseen SAP:n palveluiden laatua.

Ajan tasalla pitäminen / palautteen pyytäminen. Sinun ja SAP:n välisen liikesuhteen puitteissa SAP saattaa ilmoittaa sinulle paikallisen lainsäädännön sen salliessa tuotteistaan ja palveluistaan (mukaan lukien verkkoseminaarit, seminaarit ja tapahtumat), jotka ovat samankaltaisia tai yhteneväisiä niiden SAP:n tuotteiden ja palveluiden kanssa, jotka olet jo ostanut tai joita käytät. Lisäksi kun olet osallistunut SAP:n järjestämään verkkoseminaariin, seminaariin tai tapahtumaan tai olet ostanut tuotteita tai palveluita SAP:ltä, SAP saattaa ottaa sinuun yhteyttä pyytääkseen palautetta, jota se voi käyttää kyseessä olevan verkkoseminaarin, seminaarin, tapahtuman, tuotteen tai palvelun parantamiseksi.

Vastustusoikeus. Voit vastustaa SAP:tä käyttämästä Henkilötietoja edellä mainittuihin tarkoituksiin milloin tahansa peruuttamalla sähköpostien tilauksen osoitteessa https://www.sap.com/unsubscribe. Tällöin SAP lakkaa käyttämästä Henkilötietojasi edellä mainittuihin tarkoituksiin (eli edellä mainitun oikeutetun edun puitteissa) ja poistaa ne järjestelmistään, ellei SAP:n ole sallittua käyttää kyseisiä Henkilötietoja muuhun tässä tietosuojaselosteessa esitettyyn tarkoitukseen tai jos SAP määrittää ja esittää tärkeän pakottavan oikeutetun edun Henkilötietojesi käsittelyn jatkamiselle.

Automatisoidut työkalut. Ilmoittamiesi tietojen lisäksi SAP voi myös kerätä tietoja, kun vierailet SAP:n verkkosivustolla. SAP käyttää automatisoituja työkaluja, joita ovat muun muassa jäljitteet, evästeet, upotetut verkkolinkit ja muut yleisesti käytössä olevat tiedonkeräystyökalut. Nämä työkalut keräävät tiettyjä vakiotietoja, joita selaimesi lähettää verkkosivustollemme. Näitä ovat muun muassa selaimesi tyyppi ja kieli, käyttöajat ja sen verkkosivuston osoite, jolta saavuit SAP:n verkkosivustolle. SAP käyttää näitä automatisoituja työkaluja ja kerättyjä tietoja näyttääkseen yksilöllistettyä sisältöä ja parantaakseen verkkosivustojaan. Käyttämällä näitä työkaluja SAP voi myös kerätä koottuja tietoja, jotka eivät liity kehenkään yksittäiseen henkilöön.

Ellei jäljempänä ole lueteltu toista tapaa tehdä valintaa, voit kieltää automatisoitujen työkalujen, kuten evästeiden, käytön valitsemalla soveltuvat asetukset selaimessasi. Ota huomioon, että evästeitä koskevat asetukset selaimessasi rajoittuvat aina tiettyyn laitteeseen asennettuun tiettyyn selaimeen ja että jos vierailet SAP:n verkkosivuilla käyttämällä eri selaimia tai eri laitteita, sinun pitää tämän seurauksena poistaa evästeiden seurannan aktivointi kaikkien asiaankuuluvien laitteiden selaimissa. Ota huomioon, että et tällöin ehkä voi käyttää kyseessä olevan sivuston kaikkia toimintoja.

Lisäksi SAP käyttää seuraavia automatisoituja työkaluja, joissa käytetään erityistä opt-out-mekanismia selainasetusten lisäksi:

 

(1) Adobe Analytics. Adobe Analytics käyttää IP-osoitteita määrittääkseen suuripiirteisen alueen, jolla käyttäjä sijaitsee. Täten Adobe Analytics ensin kerää käyttäjien täydellisen IP-osoitteen ja sitten anonymisoi sen. Vain anonymisoidun IP-osoitteen avulla määritetään suuripiirteinen sijainti, josta käyttäjä käyttää tiettyä verkkosivustoa.

Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä ja kirjautuneena sisään, SAP käyttää Adobe Analyticsia myös käyttäjätunnuksesi seurantaan ja määrittääkseen, kuinka käytät kyseessä olevaa verkkosivustoa.

Näitä tietoja käytetään kohdistetun sisällön näyttämiseksi SAP-konsernin verkkosivustoilla Adobe Analyticsin avulla.

Voit valita seuraavaa linkkiä napsauttamalla, että et halua SAP:n käyttävän Adobe Analyticsia sinun kohdallasi: http://sap.d1.sc.omtrdc.net/optout.html?optout=1&confirm_change=1

 

  1. TAPAUKSET, JOISSA SAP KÄYTTÄÄ HENKILÖTIETOJANI SUOSTUMUKSELLANI

 

Seuraavissa tapauksissa SAP käyttää Henkilötietojasi ainoastaan jäljempänä kuvatulla tavalla saatuaan sinulta etukäteen suostumuksen vastaaviin käsittelytapahtumiin. Sen johdosta Henkilötietojen käsittelytapahtumaa koskevat tiedot on yhdistetty vastaavaan suostumusilmoitukseen kohdassa Consent Resource Center. Jos avaat tämän tietosuojaselosteen uudelleen sen jälkeen, kun olet ensin antanut yhden tai useamman suostumuksen, et näe vain antamiesi suostumusten tietoja vaan koko tietosuojaselosteen.

 

 

SAP:n tuotteita ja palveluita koskevat uutiset. Sovellettavan säännöksen ja suostumuksesi mukaisesti SAP voi käyttää nimeäsi, sähköpostiasi ja postiosoitettasi, puhelinnumeroasi, tehtävänimikettäsi ja työnantajasi perustietoja (nimi, osoite ja toimiala) sekä yhteydenottoprofiilia, joka perustuu SAP:n kanssa aiemmin käytyihin yhteydenottoihin (aiemmat ostot, osallistumiset verkkoseminaareihin, seminaareihin tai tapahtumiin tai (verkko-)palveluiden käyttö – lisätietoja tästä aiheesta on kulloinkin kyseessä olevalta SAP:n verkkosivustolta löytyvässä TrustArc Consent Managerissa tai edellä esitetyissä tiedoissa, jos TrustArc Consent Manager ei ole käytettävissä), jotta SAP voi pitää sinut ajan tasalla viimeisimpiä tuoteilmoituksia, ohjelmistopäivityksiä, ohjelmistojen versionvaihtoja, erityistarjouksia ja muita SAP:n ohjelmistoihin ja palveluihin liittyviä asioita (mukaan lukien markkinointiin liittyvät uutiskirjeet) sekä SAP:n järjestämiä tapahtumia koskien ja jotta se voi näyttää merkityksellistä sisältöä SAP:n verkkosivustoilla. Näiden markkinointiin liittyvien toimien yhteydessä SAP voi ilmoittaa hajautetun käyttäjätunnuksen kolmannen osapuolen operoimiin sosiaalisiin verkkoihin tai muihin verkkopalveluihin (kuten Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram tai Google), joissa näitä tietoja sitten verrataan sosiaalisen verkon tietoihin tai verkkopalvelujen omiin tietokantoihin, jotta sinulle voidaan näyttää merkityksellisempää sisältöä.

 

 

Käyttäjäprofiilien luominen. SAP tarjoaa sinulle mahdollisuuden käyttää sen verkkopalveluita, kuten foorumeita, blogeja ja verkostoja (esimerkiksi SAP Communityä), jotka on yhdistetty tähän verkkosivustoon ja joissa sinun pitää rekisteröityä ja luoda käyttäjäprofiili. Käyttäjäprofiilien avulla on mahdollista näyttää toisille käyttäjille omia Henkilötietoja, kuten nimi, valokuva, sosiaalisen median tilit, posti- tai sähköpostiosoite tai kumpikin, puhelinnumero, henkilökohtaiset kiinnostuksen kohteet, taidot ja perustietoja yrityksestäsi.

Nämä profiilit voivat liittyä yksittäiseen SAP:n verkkopalveluun tai, jos ne on luotu SAP Cloud Platform Identity Authentication Service -palvelussa, niiden avulla voidaan käyttää myös muita SAP:n tai SAP-konsernin muiden yksikköjen verkkopalveluita tai molempia (riippumatta mahdollisesti annetusta suostumuksesta jäljempänä olevassa kohdassa ”Henkilötietojesi välittäminen muille SAP:n yrityksille”). Voit kuitenkin itse valita, mitä näistä ylimääräisistä verkkopalveluista käytät. Henkilötietosi välitetään muille SAP:n yksiköille vain silloin, kun käytät näitä palveluita ensimmäisen kerran. Ota huomioon, että jos et anna SAP:lle lupaa luoda tällaisia käyttäjäprofiileja, SAP ei voi tarjota sinulle sellaisia palveluita, joiden tarjoaminen edellyttää lakisääteisesti suostumuksen antamista.

Kaikissa verkkopalveluissa profiiliasi käytetään pääsyn tarjoamisen lisäksi muiden käyttäjien kanssa käytävän vuorovaikutuksen yksilöllistämiseen (esimerkiksi viestien lähettäminen ja seurausmahdollisuus). Lisäksi SAP käyttää profiiliasi edistääkseen näissä palveluissa tapahtuvan viestinnän ja yhteistoiminnan laatua ja tarjotakseen pelillistämiselementtejä (pelillistämisessä integroidaan esimerkiksi johonkin olemassa olevaan verkkosivustoon, yrityssovellukseen tai online-yhteisöön pelien mekaniikkaa, ja sen tarkoituksena on edistää osallistumista, sitoutumista ja uskollisuutta). Kyseessä olevan verkkopalvelun tukemien mahdollisuuksien mukaan voit käyttää siinä olevia toimintoja määrittääksesi, mitä tietoja haluat jakaa.

 

Erityiset henkilötietoryhmät. Kun ilmoittaudut tapahtumaan tai seminaariin tai kun SAP tarjoaa pääsyn tapahtumaan tai seminaariin, SAP saattaa pyytää tietoja terveydentilastasi, jotta se voi tunnistaa ja ottaa huomioon toimintarajoitteiset tai erityisruokavaliota noudattavat henkilöt tapahtuman kulussa. Näiden tietojen käyttö edellyttää suostumustasi.

Ota huomioon, että SAP ei pysty varautumaan mahdollisiin erityisvaatimuksiin, jos et ilmoita rajoitteestasi tai erityisruokavaliovaatimuksistasi.

 

 

Tapahtuman profilointi. Jos ilmoittaudut SAP:n järjestämään tapahtumaan, seminaariin tai verkkoseminaariin, SAP voi jakaa perustietoja osallistujista (nimen, yrityksen ja sähköpostiosoitteen) muille saman tapahtuman, seminaarin tai verkkoseminaarin osallistujille, jotta osallistujat voivat viestiä ja vaihtaa ideoita keskenään.

 

 

Henkilötietojesi välittäminen muille SAP:n yrityksille. SAP voi siirtää Henkilötietojasi muille SAP-konsernin yksiköille. SAP-konsernin yksikköjen tämän hetkinen luettelo on täällä. Tällöin nämä yksiköt käyttävät Henkilötietoja samoihin tarkoituksiin ja samoilla ehdoilla kuin on esitetty edellä olevassa kohdassa C.

 

 

Annetun suostumuksen peruuttaminen. Voit milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen peruuttamalla sähköpostien tilauksen osoitteessa https://www.sap.com/unsubscribe. Tällöin SAP ei enää käsittele Henkilötietoja, joita suostumus koski, ellei laki sitä edellytä. Jos SAP:n pitää säilyttää Henkilötietojasi oikeudellisista syistä, Henkilötietojesi myöhempi käsittely rajoitetaan ja niitä säilytetään vain laissa määritetyn ajanjakson ajan. Peruutus ei kuitenkaan vaikuta ennen peruutusta tapahtuneeseen Henkilötietojen käsittelyyn SAP:n toimesta. Lisäksi, jos SAP-palvelun käyttö edellyttää etukäteen annettua suostumusta, SAP ei (enää) voi tarjota sinulle kyseistä palvelua (tai palveluja, jos peruutat SAP:ltä suostumuksesi käyttää profiiliasi SAP Cloud Platform Identity Authentication Service -palvelun puitteissa useissa SAP:n palveluissa), tarjousta tai tapahtumaa sen jälkeen, kun olet peruuttanut suostumuksesi.

 

  1. YHDYSVALTOJA KOSKEVAT EHDOT

Kun SAP:n on noudatettava Yhdysvaltain tietosuojavaatimuksia, sovelletaan myös seuraavia kohtia:

 

Älä seuraa. Selaimessasi saattaa olla mahdollista asettaa asetus ”Älä seuraa”. Jollei toisin mainita, sivustomme ei huomioi ”Älä seuraa” -pyyntöjä. Voit kuitenkin valita olla hyväksymättä evästeitä muuttamalla vastaavia asetuksia verkkoselaimessasi tai, mikäli käytettävissä, TrustArc Consent Managerin avulla, jos kyseessä olevalla verkkosivustolla on linkki siihen. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka sijoitetaan tietokoneellesi vieraillessasi tietyillä sivustoille Internetissä, ja niitä käytetään tietokoneesi tunnistamiseen. Ota huomioon, että et mahdollisesti voi käyttää tiettyjä toimintoja ja ominaisuuksia sivustollamme, jos et hyväksy evästeitä. Tämä sivusto ei salli kolmansien osapuolten keräävän tietoja sinusta ajan kuluessa ja eri sivustoilla.

 

Lasten yksityisyyden suojaamisen vaatimukset. Verkkosivustojamme tai online-palveluitamme ei ole tarkoitettu alle 13-vuotiaiden käyttöön. Jos olet vanhempi tai huoltaja ja uskot, että olemme keränneet tietoja lapsesta, ota yhteyttä osoitteeseen privacy@sap.com.

 

  1. Venäjää koskevat ehdot

Seuraava koskee käyttäjiä, jotka asuvat Venäjän federaation alueella:

 

Tässä esitettyjä palveluita ei ole tarkoitettu Venäjällä asuvien Venäjän federaation kansalaisten käyttöön. Jos olet Venäjän kansalainen ja asut Venäjällä, sinulle ilmoitetaan täten, että Henkilötietojen syöttäminen palveluihin tapahtuu omalla riskilläsi ja vastuullasi ja että nimenomaisesti hyväksyt sen, että SAP voi kerätä Henkilötietojasi ja käsitellä näitä tietoja Yhdysvalloissa ja muissa maissa, ja että et pidä SAP:tä vastuussa siitä, jos Venäjän federaation lainsäädäntöä ei mahdollisesti noudateta.