>

Η Hellenic Life και η Παγκυπριακή Ασφαλιστική υλοποιούν λύσεις SAP για τη συμμόρφωση με τον νέο κανονισμό IFRS 17

Λευκωσία, 04/10/2021 – Οι θυγατρικές ασφαλιστικές του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας, HB Insurance Holding Ltd, Hellenic Life Insurance Company Ltd και Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λίμιτεδ, προχωρούν με την υλοποίηση της λύσης SAP S/4HANA® for financial products subledger, insurance option. Στόχος είναι η έναρξη της διαδικασίας για πλήρη χρηματοοικονομικό μετασχηματισμό, καθώς και η ικανοποίηση των απαιτήσεων και προκλήσεων του νέου Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για Ασφαλιστικά Συμβόλαια (International Financial Reporting Standard for Insurance Contracts, IFRS 17). Το IFRS 17 είναι ένα Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που εκδόθηκε από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων τον Μάιο του 2017. Θα αντικαταστήσει το IFRS 4 για το λογιστικό χειρισμό ασφαλιστήριων συμβολαίων και θα έχει ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2023.

 

Το έργο ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2021, και θα ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια του 2022. Τόσο η Hellenic Life, όσο και η Παγκυπριακή Ασφαλιστική θα έχουν σε παράλληλη λειτουργία το IFRS 4 και το IFRS 17 για ένα χρόνο – μέχρι το τέλος του 2022. Το έργο θα υλοποιηθεί από τους SAP συνεργάτες improvIT Global Ltd και AMS-Advanced Management Solutions Ltd.

 

Η υλοποίηση της λύσης SAP για το IFRS17 θα επηρεάσει όλες τις πτυχές των Εταιριών, για να διασφαλίσει τόσο την διακυβέρνηση των δεδομένων, όσο και την προέλευση και τη διαφάνεια τους σε όλη την αλυσίδα ροής των πληροφοριών.Tο νέο αυτό, υψηλής ποιότητας, λογιστικό πρότυπο θα μειώσει το μακροπρόθεσμο κόστος συμμόρφωσης και θα διευκολύνει τη σύγκριση των επιχειρηματικών μονάδων, των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων και των οικονομικών καταστάσεων. Η λύση της SAP για τον κανονισμό IFRS17 στόχο έχει την ενίσχυση των ισολογισμών (Balance sheets) προσφέροντας έτσι καλύτερη προστασία στους ασφαλισμένους.

 

Η υλοποίηση αφορά τις λύσεις S/4HANA Financial Products Subledger, Profitability and Performance Management και SAP Analytics Cloud. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν την ασφαλιστική και αναλογιστική διαχείριση δεδομένων, τους σχετικούς υπολογισμούς IFRS, την ενοποίηση με το Γενικό Καθολικό (S/4HANA financials) καθώς και την προετοιμασία όλων των γνωστοποιήσεων IFRS17 και των  χρηματοοικονομικών αναφορών.