>

Buildings in Tokoy bay area, Kachidoki, Chuo-ku, Japan.