>

Privacy

Ochrana súkromia osôb na internete je rozhodujúca pre budúcnosť internetového biznisu a pre posun k skutočnej internetovej ekonomike. Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sme vytvorili, aby sme vyjadrili našu jednoznačnú podporu právam jednotlivca na ochranu údajov a súkromia. V tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov sa uvádza, ako zaobchádzame s informáciami, z ktorých je možné priamo alebo nepriamo určiť identitu jednotlivca („Osobné údaje“).

 

  1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 

Kedy sa uplatňuje toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov? Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na Osobné údaje, ktoré poskytnete spoločnosti SAP alebo ktoré sú odvodené od Osobných údajov, ako je uvedené nižšie. Používanie informácií zhromažďovaných prostredníctvom súborov cookie alebo iných technológií sledovania na internete sa riadi zverejneniami a možnosťami nástroja TrustArc Consent Manager, ktoré je možné nájsť na príslušnej internetovej stránke. V prípade internetových stránok, na ktorých TrustArc Consent Manager nie je k dispozícii, toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov obsahuje aj informácie a možnosti týkajúce sa súborov cookie a iných technológií sledovania na internete.

 

 

Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľom stránky news.sap.com/sk je SAP Slovensko s.r.o., Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovakia („SAP“). Ak je na tejto internetovej stránke zverejnený registračný formulár, prevádzkovateľ údajov sa môže líšiť v závislosti od skutočnej ponuky alebo účelu zhromažďovania údajov, ale vo všetkých prípadoch je uvedený vo vyhlásení o ochrane osobných údajov príslušného registračného formulára. Funkciu Data Protection Officer v skupine spoločností SAP Group zastáva Mathias Cellarius (privacy@sap.com).

 

 

Ako využíva spoločnosť SAP moje Osobné údaje? Spoločnosť SAP spracuje Osobné údaje poskytnuté v súlade s týmto dokumentom iba tak, ako je to uvedené v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov. Ďalšie informácie je možné nájsť v Článkoch B. a C. nižšie. Informácie o tom, ktoré Osobné údaje spoločnosť SAP spracúva a na aké účely ich používa v prípadoch, v ktorých spracovanie Osobných údajov povoľuje zákon, nájdete v Článku B nižšie. Ďalšie informácie o spracovaní Osobných údajov v prípadoch, v ktorých je na to potrebný súhlas, môžete nájsť v Článku C nižšie. Tieto informácie sa zhodujú s príslušnými vyhláseniami o vyjadrení súhlasu, ktoré sa týkajú jednotlivých operácií spracovania na stránke Consent Resource Center.

 

 

Trvanie spracovania Osobných údajov. V prípadoch spracovania a používania Osobných údajov tak, ako to povoľuje zákon (pozri Článok B. nižšie), alebo na základe vášho súhlasu (pozri Článok C. nižšie) bude spoločnosť SAP uchovávať vaše Osobné údaje, (i) pokiaľ je to potrebné na účely uvedené nižšie, (ii) kým nevznesiete námietku proti používaniu vašich Osobných údajov spoločnosťou SAP (v prípadoch, v ktorých spoločnosť SAP má oprávnený záujem používať vaše Osobné údaje) alebo (iii) kým nezrušíte svoj súhlas (v prípadoch, v ktorých ste súhlasili s tým, aby spoločnosť SAP používala vaše Osobné údaje). V prípadoch, v ktorých však zákony od spoločnosti SAP vyžadujú dlhšie uchovávanie vašich Osobných údajov alebo v ktorých spoločnosť SAP potrebuje vaše Osobné údaje na uplatňovanie svojich právnych nárokov alebo na svoju obranu voči právnym nárokom, si spoločnosť SAP ponechá vaše Osobné údaje až do konca relevantného obdobia uchovávania alebo až do vysporiadania predmetných nárokov.

 

 

Prečo sa odo mňa vyžaduje poskytnutie Osobných údajov? Vo všeobecnosti platí, že udelenie súhlasu a poskytnutie akýchkoľvek Osobných údajov podľa tohto dokumentu je úplne dobrovoľné a ak sa rozhodnete neudeliť svoj súhlas alebo neposkytnúť Osobné údaje, vo všeobecnosti to na vás nemá žiadne škodlivé účinky. Existujú však okolnosti, za ktorých spoločnosť SAP nemôže konať bez určitých Osobných údajov, napríklad preto, že tieto Osobné údaje sa vyžadujú na spracovanie objednávok alebo poskytnutie prístupu k internetovej ponuke či bulletinu. V takýchto prípadoch vám spoločnosť SAP nebude môcť poskytnúť to, o čo ju žiadate, bez relevantných Osobných údajov.

 

 

Kde sa moje Osobné údaje budú spracúvať? Ako súčasť globálnej skupiny spoločností má spoločnosť SAP ovládané osoby a poskytovateľov služieb tretej strany v Európskom hospodárskom priestore („EHP“) aj mimo neho. Preto pri používaní alebo inom spracovaní Osobných údajov na účely uvedené v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosť SAP môže kedykoľvek preniesť vaše Osobné údaje do krajín mimo EHP vrátane krajín, kde sa uplatňuje zákonná úroveň ochrany údajov, ktorá nie je porovnateľná s úrovňou ochrany údajov v rámci EHP. Každý takýto prenos sa uskutočňuje v súlade so Štandardnými zmluvnými doložkami (v súlade s rozhodnutím Komisie EÚ 87/2010/ES alebo ľubovoľným dokumentom, ktorý ho v budúcnosti nahradí), aby sa pri tom zmluvne zabezpečila úroveň ochrany Osobných údajov, aká sa uplatňuje v rámci EHP. Redakčne upravenú verziu (z ktorej boli odstránené komerčné a irelevantné informácie) týchto Štandardných zmluvných doložiek môžete získať po odoslaní žiadosti na adresu privacy@sap.com.

 

 

Práva Dotknutých osôb. Spoločnosť SAP môžete kedykoľvek požiadať o poskytnutie informácií o tom, ktoré Osobné údaje o vás spoločnosť SAP spracúva, ako aj o opravu alebo odstránenie týchto Osobných údajov. Upozorňujeme však na to, že spoločnosť SAP môže odstrániť vaše Osobné údaje len v prípade, že nemá žiadnu zákonnú povinnosť ani zákonné právo ponechať si ich. Upozorňujeme aj na to, že ak spoločnosť SAP požiadate o odstránenie svojich Osobných údajov, nebudete môcť ďalej používať žiadne služby SAP, ktoré vyžadujú, aby spoločnosť SAP používala vaše Osobné údaje.

 

Ak spoločnosť SAP používa vaše Osobné údaje na základe vášho súhlasu alebo na udržiavanie zmluvného vzťahu s vami, môžete tiež požiadať spoločnosť SAP o poskytnutie kópie Osobných údajov, ktoré ste poskytli spoločnosti SAP. Ak chcete využiť túto možnosť, pošlite e-mail na adresu nižšie a uveďte informácie alebo aktivity spracovania, ktorých sa vaša žiadosť týka, formát, v ktorom chcete získať tieto informácie, a či Osobné údaje majú byť odoslané vám alebo inému príjemcovi. Spoločnosť SAP vašu žiadosť dôkladne posúdi a prediskutuje s vami, ako jej bude môcť najvhodnejšie vyhovieť.

 

Okrem toho môžete spoločnosť SAP požiadať o obmedzenie ďalšieho spracovania vašich Osobných údajov v nasledujúcich prípadoch: (i) ak vyhlásite, že Osobné údaje, ktoré o vás spoločnosť SAP má, sú nesprávne (ale len v prípade, že spoločnosť SAP vyžaduje kontrolu správnosti relevantných Osobných údajov), (ii) ak neexistuje žiadne právne opodstatnenie na spracúvanie vašich Osobných údajov spoločnosťou SAP a požadujete, aby spoločnosť SAP obmedzila ďalšie spracovanie vašich Osobných údajov, (iii) ak spoločnosť SAP už viac nepotrebuje vaše Osobné údaje, ale vy žiadate spoločnosť SAP, aby si tieto údaje ponechala na nárokovanie alebo uplatňovanie zákonných práv alebo na obranu proti nárokom tretej strany, prípadne (iv) ak namietate proti spracovaniu svojich Osobných údajov spoločnosťou SAP (na základe oprávneného záujmu spoločnosti SAP, ako je uvedené ďalej v Článku B. nižšie), pokiaľ sa to nevyžaduje na kontrolu, či spoločnosť SAP má prevládajúci záujem alebo zákonnú povinnosť spracúvať vaše Osobné údaje.

 

Ak máte takéto požiadavky, smerujte ich na adresu privacy@sap.com.

 

 

Právo na podanie sťažnosti. Ak ste presvedčení, že spoločnosť SAP nespracúva vaše Osobné údaje v súlade s požiadavkami uvedenými v tomto dokumente alebo príslušnými zákonmi EHP na ochranu údajov, môžete kedykoľvek podať sťažnosť na úrade na ochranu údajov v krajine EHP, v ktorej žijete, alebo na úrade na ochranu údajov v krajine alebo štáte, kde spoločnosť SAP má svoje registrované sídlo.

 

 

Používanie tejto internetovej stránky deťmi. Táto internetová stránka nie je určená pre osoby mladšie ako 16 rokov. Ak ešte nemáte 16 rokov, nemôžete sa zaregistrovať na tejto internetovej stránke ani ju používať.

 

 

Prepojenia na iné internetové stránky. Táto internetová stránka môže obsahovať prepojenia na cudzie internetové stránky (čiže internetové stránky nepatriace skupine spoločností SAP Group). Spoločnosť SAP nezodpovedá za spracovanie osobných údajov na internetových stránkach, ktoré nepatria skupine spoločností SAP Group, ani za ich obsah. Preto vám odporúčame, aby ste si pozorne prečítali vyhlásenia o ochrane osobných údajov takýchto cudzích stránok.

 

 

  1. PRÍPADY POUŽÍVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSŤOU SAP NA ZÁKLADE POVOLENIA ZÁKONOM

Spoločnosť SAP má povolené spracúvať vaše Osobné údaje na základe príslušného zákona na ochranu osobných údajov v nasledujúcich prípadoch.

 

Poskytovanie požadovaných tovarov alebo služieb. Ak si od spoločnosti SAP objednáte tovar alebo služby, spoločnosť SAP použije Osobné údaje, ktoré zadáte do objednávky alebo registračného formulára (zvyčajne ide o (časť z týchto údajov:) meno, (e-mailovú) adresu, telefónne číslo, názov a adresu spoločnosti, funkciu a rolu a v prípade uskutočňovania platieb spoločnosti SAP číslo kreditnej karty alebo detaily banky) len na spracovanie objednávky alebo na poskytnutie požadovaných tovarov alebo služieb. To všetko môže zahŕňať vykonanie nevyhnutných krokov pred uzavretím zmluvy, odpovedanie na vaše súvisiace dotazy, poskytovanie informácií pre dodávku a fakturáciu a spracovanie alebo poskytovanie spätnej väzby a podpory pre zákazníkov. Súčasťou týchto údajov môžu byť aj údaje z konverzácií, ktoré ste mohli uskutočniť prostredníctvom konverzačných funkcií na stránke SAP.com alebo iných lokálnych internetových aktív spoločnosti SAP, kontaktných formulárov, e-mailov alebo telefónu. V tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov výraz „tovary a služby“ zahŕňa internetové služby, ponuky, súťaže, žrebovania, iný obsah, iné než marketingové bulletiny, štúdie, prehliadky, školenia a podujatia spoločnosti SAP (a prístup k nim).

Ak sa zúčastníte na prehliadkach alebo školeniach poskytovaných spoločnosťou SAP, spoločnosť SAP môže sledovať aj vaše napredovanie počas školenia, aby vám tieto informácie mohla sprístupniť. Okrem toho pravidelne komunikujeme prostredníctvom e-mailu s používateľmi, ktorí sa prihlásia na odber našich služieb, a môžeme komunikovať aj telefonicky, ak potrebujeme riešiť sťažnosti zákazníkov alebo prešetrili podozrivé transakcie. Vašu e-mailovú adresu môžeme použiť na potvrdenie založenia vášho účtu, odoslanie oznámenia o platbe, odosielanie informácií o zmenách našich produktov a služieb a odosielanie oznamov a iných informácií, ako to vyžaduje zákon. Používatelia vo všeobecnosti nemôžu zrušiť svoju účasť na tejto komunikácii, ktorá nesúvisí s marketingom, ale je potrebná len na udržanie relevantného obchodného vzťahu. V súvislosti s komunikáciou marketingového typu (e-mailov aj telefonátov) spoločnosť SAP (i) tam, kde to vyžaduje zákon, poskytuje takéto informácie len v prípade, že ste aktivovali túto možnosť, a (ii) poskytne vám možnosť zrušiť vašu účasť, ak od nás nechcete dostávať marketingové informácie. Svoju účasť môžete kedykoľvek zrušiť na stránke https://www.sap.com/unsubscribe.

 

Zaistenie súladu. Spoločnosť SAP a jej produkty, technológie a služby podliehajú zákonom o exporte rôznych krajín, medzi ktoré okrem iného patria členské štáty Európskej únie a Spojené štáty americké. Uznávate, že v súlade s príslušnými zákonmi o exporte, obchodnými sankciami a embargami vydanými týmito krajinami sa od spoločnosti SAP vyžaduje prijatie opatrení na zabránenie prístupu osôb, organizácií a strán uvedených vo vládnymi orgánmi vydávaných zoznamoch sankcionovaných strán k určitým produktom, technológiám a službám prostredníctvom internetových stránok spoločnosti SAP alebo iných distribučných kanálov, ktoré sú pod kontrolou spoločnosti SAP. Tieto opatrenia môžu zahŕňať (i) automatizované kontroly registračných údajov používateľov, ako je uvedené v tomto dokumente, a iných informácií, ktoré používateľ poskytne o svojej identite, voči príslušným zoznamom sankcionovaných strán, (ii) pravidelné opakovanie takýchto kontrol po každej aktualizácii zoznamu sankcionovaných strán alebo po každej aktualizácii informácií používateľa, (iii) blokovanie prístupu k službám a systémom spoločnosti SAP v prípade potenciálnej zhody a (iv) kontaktovanie používateľa na potvrdenie jeho identity v prípade potenciálnej zhody.

Ďalej uznávate, že informácie potrebné na sledovanie možností týkajúcich sa spracovania alebo používania Osobných údajov alebo prijímania marketingových materiálov (čo závisí od krajiny, v ktorej relevantná spoločnosť skupiny spoločností SAP Group pôsobí, ako aj od toho, či ste výslovne odsúhlasili alebo zrušili prijímanie marketingových materiálov) môžu byť uložené a vymieňané medzi členmi skupiny spoločností SAP Group tak, ako sa to vyžaduje na zaistenie súladu.

 

Oprávnený záujem spoločnosti SAP. Každý z prípadov použitia nižšie predstavuje oprávnený záujem spoločnosti SAP o spracovanie alebo použitie vašich Osobných údajov. Ak nesúhlasíte s týmto prístupom, môžete namietať proti spracovaniu alebo používaniu vašich Osobných údajov spoločnosťou SAP, ako je uvedené nižšie.

Dotazníky a prieskumy. Spoločnosť SAP vás môže požiadať o vyplnenie dotazníkov a prieskumov. Tieto dotazníky a prieskumy budú vo všeobecnosti navrhnuté tak, aby ste na ich otázky mohli odpovedať bez zadávania Osobných údajov. Ak však do dotazníka alebo prieskumu predsa len zadáte Osobné údaje, spoločnosť SAP môže použiť tieto Osobné údaje na zlepšovanie svojich produktov a služieb.

Vytváranie anonymizovaných množín údajov. Spoločnosť SAP môže anonymizovať Osobné údaje poskytnuté podľa tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov na vytváranie anonymizovaných množín údajov, ktoré potom použije na zlepšovanie svojich produktov služieb, ako aj a produktov a služieb svojich ovládaných osôb.

Nahrávanie hovorov a konverzácií na účely zvyšovania kvality. V prípade telefonických hovorov alebo konverzačných relácií spoločnosť SAP môže nahrávať tieto hovory (potom, ako vás o tom informuje počas príslušného hovoru a ešte pred začatím nahrávania) alebo konverzačné relácie, aby zlepšila kvalitu služieb spoločnosti SAP.

V záujme informovania o najnovších novinkách a požiadania o spätnú väzbu. V rámci existujúceho obchodného vzťahu medzi vami a spoločnosťou SAP vás spoločnosť SAP môže informovať tak, ako to povoľujú miestne zákony, o svojich produktoch alebo službách (vrátane webinárov, seminárov alebo podujatí), ktoré sú podobné alebo súvisia s produktmi a službami, ktoré ste si už kúpili alebo používali od spoločnosti SAP. Ak sa okrem toho zúčastníte na webinári, seminári alebo podujatí spoločnosti SAP, prípadne si kúpite produkty alebo služby od spoločnosti SAP, spoločnosť SAP sa s vami môže skontaktovať a požiadať vás o spätnú väzbu na zlepšenie relevantného webinára, seminára, podujatia, produktu alebo služby.

Právo na namietanie. Proti používaniu Osobných údajov spoločnosťou SAP na účely uvedené vyššie môžete vzniesť námietku zrušením prihlásenia na odber na stránke https://www.sap.com/unsubscribe. Ak to urobíte, spoločnosť SAP prestane používať vaše Osobné údaje na účely uvedené vyššie (na základe oprávneného záujmu uvedeného vyššie) a odstráni ich zo svojich systémov, ak len spoločnosť SAP nemá povolené používať tieto Osobné údaje na iný účel uvedený v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov alebo ak spoločnosť SAP nepreukáže a neprejaví presvedčivý oprávnený záujem pokračovať v spracovaní Osobných údajov.

Automatizované nástroje. Okrem informácií, ktoré poskytnete, spoločnosť SAP môže zhromažďovať informácie aj počas vašej návštevy internetovej stránky spoločnosti SAP prostredníctvom automatizovaných nástrojov, ktoré zahŕňajú prvky web beacon, súbory cookie, vložené internetové prepojenia a ďalšie bežne používané nástroje na zhromažďovanie informácií. Tieto nástroje zhromažďujú určité štandardné informácie, ktoré prehľadávač odosiela na našu internetovú stránku, napríklad informácie o type a jazyku prehľadávača, časoch prístupu a adrese internetovej stránky, z ktorej ste prešli na internetovú stránku spoločnosti SAP. Spoločnosť SAP použije tieto automatizované nástroje a zhromaždené informácie na zobrazovanie prispôsobeného obsahu a na zlepšovanie svojich internetových stránok. Používanie týchto nástrojov spoločnosti SAP tiež umožňuje zhromažďovať agregované údaje, ktoré nesúvisia so žiadnou konkrétnou osobou.

Ak nie je k dispozícii niektorá z možností voľby používania automatizovaných nástrojov nižšie, používanie týchto nástrojov, ako sú napríklad súbory cookie, môžete odmietnuť výberom zodpovedajúcich nastavení v prehľadávači. Upozorňujeme, že nastavenia prehľadávača týkajúce sa súborov cookie sú vždy viazané na konkrétny prehľadávač, ktorý je nainštalovaný v konkrétnom zariadení, takže ak navštívite internetové stránky spoločnosti SAP z iných prehľadávačov alebo iných zariadení, musíte deaktivovať súbory cookie sledovania aj v prehľadávačoch všetkých relevantných zariadení. Upozorňujeme, že ak to urobíte, je možné, že nebudete môcť používať všetky funkcie relevantnej stránky.

Spoločnosť SAP ďalej používa aj nasledujúce automatizované nástroje, ktoré okrem nastavení prehľadávača ponúkajú aj špecifický mechanizmus zrušenia účasti:

 

(1) Adobe Analytics. Adobe Analytics používa adresy IP na približné určenie oblasti, z ktorej používateľ prichádza. Preto Adobe Analytics najprv zhromažďuje úplnú adresu IP používateľov a potom ju anonymizuje. Iba anonymizovaná adresa IP sa používa na približné určenie miesta, z ktorého používateľ získava prístup k určitej internetovej stránke.

Ak okrem toho ste registrovaný používateľ a prihlásili ste sa, spoločnosť SAP používa Adobe Analytics aj na sledovanie ID používateľa a používania relevantnej internetovej stránky.

Tieto informácie sa používajú na zobrazovanie zacieleného obsahu na internetových stránkach skupiny spoločností SAP Group používajúcich službu Adobe Analytics.

Používanie služby Adobe Analytics môžete zrušiť pomocou nasledujúceho prepojenia: http://sap.d1.sc.omtrdc.net/optout.html?optout=1&confirm_change=1

 

  1. PRÍPADY POUŽÍVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSŤOU SAP NA ZÁKLADE SÚHLASU POUŽÍVATEĽA

 

V nasledujúcich prípadoch bude spoločnosť SAP používať vaše Osobné údaje tak, ako je podrobne uvedené nižšie, len po vašom predchádzajúcom udelení súhlasu s relevantnými operáciami spracovania. Informácie o každej operácii spracovania v súvislosti s Osobnými údajmi sú preto prepojené s jedným vyhlásením o udelení súhlasu na stránke Consent Resource Center. Ak toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov znovu otvoríte po predchádzajúcom udelení jedného alebo viacerých súhlasov, zobrazia sa nielen informácie súvisiace s udelenými súhlasmi, ale aj celé vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

 

 

Novinky o produktoch a službách spoločnosti SAP. Na základe príslušného ustanovenia a vášho súhlasu spoločnosť SAP môže použiť vaše meno, e-mailovú a poštovú adresu, telefónne číslo, funkciu a základné informácie o vašom zamestnávateľovi (názov, adresu a odvetvie), ako aj profil interakcií na základe predchádzajúcich interakcií so spoločnosťou SAP (predchádzajúce nákupy, účasť na webinároch, seminároch alebo podujatiach, prípadne používanie (internetových) služieb – ďalšie podrobnosti o tejto téme je možné nájsť v nástroji TrustArc Consent Manager na relevantnej internetovej stránke spoločnosti SAP alebo ak nástroj TrustArc Consent Manager nie je k dispozícii, vyššie), aby ste mali prehľad o najnovších produktoch, aktualizáciách softvéru, inováciách softvéru, špeciálnych ponukách a ďalších informáciách o softvéri a službách spoločnosti SAP (vrátane marketingových bulletinov), ako aj o podujatiach spoločnosti SAP a aby sa na internetových stránkach spoločnosti SAP zobrazoval relevantný obsah. V súvislosti s týmito marketingovými aktivitami spoločnosť SAP môže poskytovať hašované ID používateľa sociálnym sieťam prevádzkovaným treťou stranou alebo iným internetovým ponukám (ako je Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram alebo Google), kde sa tieto informácie porovnávajú s údajmi sociálnych sietí alebo vlastnými databázami internetových ponúk, aby sa vám zobrazovali relevantnejšie informácie.

 

 

Vytváranie profilov používateľov. Spoločnosť SAP vám ponúka možnosť používať jej internetové ponuky vrátane fór, blogov a sietí (ako je SAP Community) prepojených s touto internetovou stránkou, čo si vyžaduje vašu registráciu a vytvorenie profilu používateľa. Profily používateľov umožňujú ostatným používateľom zobraziť vaše osobné informácie vrátane mena, fotografie, účtov v sociálnych sieťach, poštovej alebo e-mailovej adresy, prípadne oboch adries, telefónneho čísla, osobných záujmov, zručností a základných informácií o vašej spoločnosti.

Tieto profily môžu súvisieť s jednou internetovou ponukou spoločnosti SAP alebo (ak sú vytvorené v službe SAP Cloud Platform Identity Authentication Service) vám tiež môžu povoľovať prístup k ďalším internetovým ponukám spoločnosti SAP, iných entít zo skupiny spoločností SAP Group alebo oboje (bez ohľadu na súhlas udelený v článku „Postúpenie Osobných údajov ďalším spoločnostiam SAP.“ nižšie). Vždy ste to však vy, kto rozhoduje, ktoré z týchto ďalších internetových ponúk využijete, a svoje Osobné údaje im postúpite len pri vašom prvom prístupe k nim. Pripomíname, že bez vášho súhlasu s vytváraním takýchto profilov používateľa zo strany spoločnosti SAP vám spoločnosť SAP nebude môcť ponúkať takéto služby v prípadoch, v ktorých poskytovanie týchto služieb spoločnosťou SAP vyžaduje váš súhlas.

S každou internetovou ponukou okrem bežného poskytovania prístupu sa váš profil používa na prispôsobenie interakcie s ostatnými používateľmi (napríklad formou funkcie odosielania správ alebo sledovania) a spoločnosť SAP ho používa na zlepšenie kvality komunikácie a spolupráce prostredníctvom týchto ponúk a pre spoločnosť SAP na poskytovanie prvkov gamifikácie (gamifikácia je proces, v ktorom do niečoho, čo už existuje, napríklad do internetovej stránky, podnikovej aplikácie alebo do online komunikácie, začleníte herný mechanizmus na prehĺbenie účasti, interakcie a vernosti). V maximálnom rozsahu podporovanom relevantnou internetovou ponukou môžete pomocou funkcií relevantnej internetovej ponuky uviesť, ktoré informácie chcete zdieľať.

 

Špeciálne kategórie Osobných údajov. V súvislosti s registráciou a poskytovaním prístupu na podujatie alebo seminár vás spoločnosť SAP môže požiadať o informácie o vašom zdravotnom stave na účely identifikovania a zohľadnenia požiadaviek jednotlivcov s telesným postihnutím alebo špeciálnou diétou počas podujatia. Každé takéto použitie informácií je založené na súhlase, ktorý poskytnete v súlade s týmto dokumentom.

Pripomíname, že ak neposkytnete žiadne informácie o telesnom postihnutí alebo špeciálnych dietetických požiadavkách, spoločnosť SAP nebude môcť prijať žiadne zodpovedajúce preventívne opatrenia.

 

 

Profilovanie udalostí. Ak sa registrujete na podujatie, seminár alebo webinár spoločnosti SAP, spoločnosť SAP môže zdieľať základné informácie o účastníkovi (meno, názov spoločnosti a e-mailovú adresu) s ostatnými účastníkmi toho istého podujatia, seminára alebo webinára na účely komunikácie a výmeny nápadov.

 

 

Postúpenie Osobných údajov ďalším spoločnostiam SAP. Spoločnosť SAP môže previesť vaše Osobné údaje na iné subjekty v skupine spoločností SAP Group. Aktuálny zoznam subjektov v skupine spoločnosti SAP Group je možné nájsť tu. Ak k tomu dôjde, tieto subjekty budú používať Osobné údaje na rovnaké účely a podľa rovnakých podmienok, ako je uvedené v tomto Článku C. vyššie.

 

 

Odvolanie súhlasu udeleného podľa tohto dokumentu. Svoj súhlas udelený podľa tohto dokumentu môžete kedykoľvek odvolať zrušením odberu na stránke https://www.sap.com/unsubscribe. Spoločnosť SAP v prípade odvolania súhlasu nebude viac spracúvať Osobné údaje na základe tohto súhlasu, ak to len od nej nebude vyžadovať zákon. Ak si spoločnosť SAP musí ponechať vaše Osobné údaje zo zákonných dôvodov, vaše Osobné údaje budú vylúčené z ďalšieho spracovania a spoločnosť SAP si ich ponechá len na obdobie požadované zákonom. Takéto odvolanie súhlasu však nemá žiadny účinok na spracovanie osobných údajov spoločnosťou SAP v minulosti pred odvolaním súhlasu. Ak okrem toho využitie ponuky spoločnosti SAP vyžaduje váš predchádzajúci súhlas, spoločnosť SAP už po vašom odvolaní nebude (viac) môcť poskytovať relevantnú službu (alebo služby, ak odvoláte súhlas s používaním svojho profilu spoločnosťou SAP v službe SAP Cloud Platform Identity Authentication Service pre viaceré ponuky spoločnosti SAP), ponuku alebo podujatie.

 

  1. USTANOVENIA ŠPECIFICKÉ PRE USA

V prípadoch, v ktorých spoločnosť SAP musí vyhovieť požiadavkám na ochranu osobných údajov platným pre USA, platí aj tieto ustanovenia:

 

Nesledovanie. Prehľadávač vám môže povoľovať nastavenie na nesledovanie. Ak nie je uvedené inak, naše stránky neberú do úvahy požiadavky na nesledovanie. Vy si však môžete vybrať neprijatie súborov cookie tak, že zmeníte príslušné nastavenia vo svojom internetovom prehľadávači alebo (ak je táto možnosť k dispozícii) prostredníctvom nástroja TrustArc Consent Manager, ak relevantná internetová stránka obsahuje prepojenie na tento nástroj. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa uložia do počítača počas návštevy niektorých stránok na internete a ktoré slúžia na identifikáciu tohto počítača. Upozorňujeme, že ak neprijmete súbory cookie, pravdepodobne nebudete môcť používať určité funkcie a súčasti na našej stránke. Táto stránka nepovoľuje tretím stranám zhromažďovať informácie o vás počas používania stránky a naprieč stránkami.

 

Požiadavky na ochranu súkromia detí. Naše internetové stránky ani online služby nie sú určené na používanie osobami mladšími ako 13 rokov. Ak ste rodič alebo opatrovník a podľa vás sme zhromaždili informácie o dieťati, kontaktujte sa s nami na adrese privacy@sap.com.

 

  1. Ustanovenia špecifické pre Rusko

Na používateľov, ktorí sú obyvateľmi Ruskej federácie, sa vzťahujú nasledujúce ustanovenia:

 

Služby podľa tohto dokumentu nie sú určené na použitie občanmi Ruskej federácie, ktorí sú obyvateľmi Ruska. Ak ste ruským občanom s adresou v Rusku, týmto vás upozorňujeme, že všetky Osobné údaje, ktoré zadáte do služieb, zadávate výlučne na vlastné riziko a vlastnú zodpovednosť a výslovne súhlasíte s tým, že spoločnosť SAP môže zhromažďovať vaše Osobné údaje a bude ich spracúvať v USA a iných krajinách, a vy nebude brať spoločnosť SAP na zodpovednosť za žiadne potenciálne nedodržiavanie zákonov Ruskej federácie.