>

Integritet

Att skydda individens integritet på internet är en förutsättning för att säkra framtiden för internetbaserad verksamhet och den vidare utvecklingen mot en verklig internetekonomi. Vi har sammanställt denna integritetspolicy för att beskriva våra åtaganden för individens rätt till datasäkerhet och integritetsskydd. I denna integritetspolicy beskrivs hur vi hanterar information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera en individ (”personuppgifter”).

 

  1. ALLMÄN INFORMATION

 

Vad omfattar integritetspolicyn? Denna integritetspolicy gäller för personuppgifter som du lämnar till SAP eller som härleds från personuppgifter enligt nedan. Användning av information som samlas in via cookies eller annan webbspårningsteknik omfattas av den information och de alternativ som tillhandahålls av TrustArc Consent Manager som finns på relevant webbplats. För webbplatser som saknar TrustArc Consent Manager innehåller denna integritetspolicy även information och valmöjligheter för cookies och annan webbspårningsteknik.

 

 

Dataansvarig. Dataansvarig för news.sap.com/sweden är SAP Sweden, 111 34, Sveavägen 44, 111 34 Stockholm, Sweden (”SAP”). När det finns ett registreringsformulär på webbplatsen kan dataansvarig variera beroende på aktuellt erbjudande eller syftet med datainsamlingen, men den visas i alla fall i integritetspolicyn för det enskilda registreringsformuläret. Dataskyddsansvarig för SAP-koncernen är Mathias Cellarius (privacy@sap.com).

 

 

Hur använder SAP mina personuppgifter? SAP bearbetar personuppgifterna nedan i enlighet med denna integritetspolicy. Mer information finns i avsnitt B och C nedan. Vid lagstadgad bearbetning av dina personuppgifter finns, i avsnitt B nedan, information om vilka personuppgifter som SAP bearbetar eller använder och i vilket syfte. Där samtycke krävs för bearbetning av dina personuppgifter finns mer information i avsnitt C nedan. Denna information överensstämmer med respektive samtycke gällande enskilda bearbetningsprocesser i Consent Resource Center.

 

 

Tidslängd för bearbetning av personuppgifter. När SAP har laglig rätt att bearbeta och använda dina personuppgifter (se B nedan) eller har fått ditt samtycke (se C nedan) kommer SAP endast att lagra dina personuppgifter (i) så länge som det behövs för att uppfylla det syfte som anges nedan eller (ii) tills du motsätter dig SAP:s användning av dina personuppgifter (där SAP har giltig anledning att använda dina personuppgifter) eller (iii) tills du återtar ditt samtycke (i de fall du lämnat ditt samtycke till att SAP använder dina personuppgifter). I de fall SAP är förpliktigat enligt lag att spara dina personuppgifter längre eller där dina personuppgifter behövs för att SAP ska kunna göra anspråk eller försvara sig mot rättsanspråk kommer SAP att spara dina personuppgifter till slutet av relevant lagringsperiod eller tills aktuella anspråk har avklarats.

 

 

Varför behöver jag ange personuppgifter? Generellt, är det helt frivilligt att lämna ditt samtycke och tillhandahålla personuppgifter. Det får i allmänhet inga negativa följder om du väljer att inte lämna ditt samtycke eller tillhandahålla dina personuppgifter. Det finns dock omständigheter där SAP inte kan agera utan tillgång till vissa personuppgifter, till exempel där uppgifterna behövs för att bearbeta dina ordrar eller ge dig åtkomst till ett webberbjudande eller nyhetsbrev. I dessa fall kan SAP tyvärr inte tillhandahålla det du efterfrågar utan att ha tillgång till relevanta personuppgifter.

 

 

Var bearbetas personuppgifterna? Som en del av en global företagsgrupp har SAP dotterbolag och tredjepartsleverantörer både inom och utanför den europeiska ekonomiska zonen (EEA). När SAP använder eller bearbetar dina personuppgifter i de syften som anges i denna integritetspolicy kan dina personuppgifter därför komma att överföras till länder utanför EEA, inklusive länder vars lagstadgade dataskydd inte kan jämföras med dataskyddsnivån inom EEA. När sådan överföring sker baseras den på standardavtalsklausuler (enligt EU-kommissionens beslut 87/2010/EC eller framtida ersättningar) för att säkerställa att dina personuppgifter omfattas av en dataskyddsnivå som är giltig inom EEA. Du kan få en redigerad kopia (där kommersiell och irrelevant information har tagits bort) av sådana standardavtalsklausuler genom att skicka en förfrågan till privacy@sap.com.

 

 

Rättigheter för berörd person. Du kan när som helst begära information från SAP om vilka av dina personuppgifter som SAP bearbetar samt begära att uppgifterna ska korrigeras eller raderas. Observera dock att SAP endast kan radera dina personuppgifter om det inte föreligger något lagstadgat krav eller fullmakt att spara dem. Om du begär att SAP raderar dina personuppgifter kan du inte fortsätta att använda SAP-tjänster som kräver att SAP använder personuppgifterna.

 

Om SAP använder dina personuppgifter med ditt samtycke eller för att ingå ett avtal med dig kan du även begära en kopia från SAP av de personuppgifter som du har lämnat. Det gör du genom att kontakta e-postadressen nedan och ange vilken information eller vilka aktiviteter som din begäran gäller, i vilket format du vill få informationen och om personuppgifterna ska skickas till dig eller till en annan mottagare. SAP kommer att beakta din begäran och diskutera med dig hur den bäst kan tillgodoses.

 

Du kan dessutom begära att SAP förhindrar vidare bearbetning av dina personuppgifter i följande fall: (i) Du anger att de personuppgifter SAP har lagrat är felaktiga (men endast under den tid som krävs för SAP att kontrollera korrektheten hos relevanta personuppgifter), (ii) det finns ingen laglig grund för SAP att bearbeta dina personuppgifter och du begär att SAP inte fortsätter att bearbeta uppgifterna, (iii) SAP har inte längre behov av dina personuppgifter men du vill att SAP ska lagra informationen för att kunna hävda eller utöva laglig rätt eller för försvar mot tredjepartsanspråk eller (iv) om du motsätter dig SAP:s bearbetning av dina personuppgifter (baserat på SAP:s berättigade intresse som beskrivs ytterligare under B nedan) så länge som det behövs för att konstatera om SAP har ett berättigat intresse eller lagstadgat krav att bearbeta dina personuppgifter.

 

Begäran ska skickas till privacy@sap.com.

 

 

Rätt att framställa klagomål. Om du anser att SAP inte bearbetar dina personuppgifter enligt de villkor som anges häri eller gällande EEA-dataskyddslagar kan du när som helst framställa ett klagomål hos dataskyddsmyndigheten i det EEA-land där du bor eller hos dataskyddsmyndigheten i det land eller den delstat där SAP har sitt registrerade säte.

 

 

Barns användning av webbplatsen. Webbplatsen är inte avsedd för personer under 16 år. Om du är yngre än 16 år får du inte registrera dig här eller använda webbplatsen.

 

 

Länkar till andra webbplatser. Den här webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser (utanför SAP-koncernen). SAP ansvarar inte för integritetspolicyer eller innehållet på webbplatser utanför SAP-koncernen. Vi rekommenderar därför att du noggrant läser integritetspolicyn på sådana externa webbplatser.

 

 

  1. SAP:S LAGENLIGA ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

I följande fall tillåts SAP att bearbeta dina personuppgifter enligt gällande dataskyddslag.

 

Tillhandahålla begärda varor eller tjänster. Om du beställer varor eller tjänster från SAP kommer SAP endast att använda de personuppgifter du anger i beställnings- eller registreringsformuläret (vanligtvis (del av) ditt namn, (e-post)adress, telefonnummer, företagets namn och adress, din jobbtitel och roll samt – om betalning ska ske till SAP – kreditkortsnummer eller bankförbindelse) för att bearbeta din order eller för att tillhandahålla begärda varor eller tjänster. Detta kan inkludera nödvändiga åtgärder innan avtalet ingås, besvara relaterade frågor, förse dig med leverans- och fakturainformation samt att bearbeta eller tillhandahålla återkoppling från kunder och support. Det kan även innefatta konversationsdata som kan genereras via chattfunktioner på SAP.com eller andra lokala webbsidor, kontaktformulär, e-postmeddelanden eller telefonsamtal. I denna integritetspolicy inkluderar ”varor och tjänster” följande: (tillgång till) SAP:s webbtjänster, erbjudanden, tävlingar, lotterier, övrigt innehåll, icke marknadsföringsrelaterade nyhetsbrev, dokument, självstudieprogram, utbildningsprogram och evenemang.

Om du deltar i självstudie- eller utbildningsprogram som tillhandahålls av SAP kan SAP även registrera dina studieframsteg så att du kan få tillgång till denna information. Vi kommunicerar även regelbundet via e-post med användare som prenumererar på våra tjänster och vi kan även kommunicera via telefon för att hantera reklamationer eller undersöka misstänkta transaktioner. Vi kan använda din e-postadress för att bekräfta att du öppnat ett konto, för att skicka betalningsavier, för att skicka information om ändringar i våra produkter och tjänster samt för att skicka meddelanden och andra offentliggöranden som regleras i lag. Användare kan i allmänhet inte välja bort denna kommunikation, som inte är marknadsföringsrelaterad utan endast utgör en grund för affärsrelationen. När det gäller marknadsföringsrelaterade typer av kommunikation (d.v.s. e-post och telefonsamtal), kommer SAP (i) där myndighetskrav föreligger endast att tillhandahålla sådan information som du själv tackat ja till och (ii) ge dig möjlighet att tacka nej om du inte vill motta ytterligare marknadsföringsrelaterad kommunikation från oss. Du kan när som helst tacka nej genom att gå till www.sap.com/profile/unsubscribe.epx.

 

Garantera regelefterlevnad. SAP och dess produkter, teknologier och tjänster omfattas av exportlagarna i olika länder inklusive, men inte begränsat till, Europeiska Unionens medlemsstater och USA. Du är medveten om att SAP till följd av gällande exportlagar, handelssanktioner och embargon som utfärdats av dessa länder måste vidta åtgärder för att förhindra att juridiska personer, organisationer och parter som listas i myndigheternas sanktionslistor får tillgång till produkter, teknologier eller tjänster via SAP:s webbplatser eller andra leveranskanaler som kontrolleras av SAP. Detta kan inkludera (i) automatiserade kontroller av sådan användarregistreringsdata som beskrivs häri och annan information som en användare tillhandahåller om sin identitet mot gällande sanktionslistor; (ii) regelbunden upprepning av sådana kontroller när en sanktionslista uppdateras eller när en användare uppdaterar sin information; (iii) spärrad åtkomst till SAP:s tjänster och system vid en möjlig matchning och (iv) kontakt med användaren för att bekräfta dennes identitet vid en möjlig matchning.

Du är även medveten om att all information som behövs för att registrera dina val för bearbetning eller användning av dina personuppgifter eller för mottagning av marknadsföringsmaterial (d.v.s. – beroende på i vilket land som relevant SAP-koncernföretag verkar i – om du uttryckligen har medgett eller tackat nej till att få marknadsföringsmaterial) kan lagras och utbytas mellan medlemmar i SAP-koncernen i syfte att garantera regelefterlevnaden.

 

SAP:s berättigade intresse. Varje användningsfall nedan utgör ett berättigat intresse för SAP att bearbeta eller använda dina personuppgifter. Om du inte godkänner detta kan du invända mot SAP:s bearbetning eller användning av dina personuppgifter enligt nedan.

Frågeformulär och enkäter. SAP kan bjuda in dig att svara på frågeformulär och enkäter. Frågeformulären och enkäterna är oftast utformade så att de kan besvaras utan personuppgifter. Om du ändå anger personuppgifter i ett frågeformulär eller enkät kan SAP använda uppgifterna för att förbättra sina produkter och tjänster.

Uppläggning av anonymiserade dataset. SAP kan anonymisera angivna personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy för att skapa anonymiserade dataset, som sedan kan användas för att förbättra produkter och tjänster från SAP och deras dotterbolag.

Inspelning av samtal och chatter i kvalitetsförbättringssyfte. SAP kan spela in telefonsamtal eller chattsessioner (efter att ha informerat dig under samtalet innan inspelningen startar) för att förbättra kvaliteten på sina tjänster.

För att hålla dig uppdaterad/be om återkoppling. I den befintliga affärsrelationen mellan dig och SAP kan SAP informera dig – om så är tillåtet enligt lokal lagstiftning – om sina produkter och tjänster (inklusive webbinarier, seminarier eller evenemang) som liknar eller relaterar till de produkter eller tjänster du redan köpt eller använt från SAP. När du har deltagit i ett webbinarium, seminarium eller ett evenemang hos SAP kan SAP dessutom komma att fråga efter feedback på hur respektive webbinarium, seminarium, evenemang, produkt eller tjänst skulle kunna förbättras.

Rätt att invända. Du kan när som helst invända mot att SAP använder personuppgifter för ovanstående syften genom att gå till www.sap.com/profile/unsubscribe.epx. Om du gör detta kommer SAP att sluta använda dina personuppgifter för ovanstående syfte (d.v.s. enligt sitt berättigade intresse) och ta bort dem från sina system om inte SAP har tillåtelse att använda personuppgifterna för andra syften som anges i denna integritetspolicy eller om SAP fastställer och uppvisar ett övertygande berättigat intresse av att fortsätta bearbeta dina personuppgifter.

Automatiserade verktyg. Utöver den information du anger kan SAP även samla in information under ditt besök på en SAP-webbplats via automatiserade verktyg, till exempel webb-beacons, cookies, inbäddade webblänkar och andra vanliga verktyg för insamling av information. Dessa verktyg registrerar standardinformation som din webbläsare skickar till vår webbplats om till exempel webbläsartyp och språk, åtkomsttider och adressen för den webbplats som du gick till SAP-webbplatsen från. SAP använder dessa automatiserade verktyg och den insamlade informationen för att visa personanpassat innehåll och förbättra sina webbplatser. Med dessa verktyg kan SAP även samla in aggregerade data som inte är kopplade till en särskild individ.

Om inte andra sätt att göra ditt val anges nedan kan du neka till användning av automatiserade verktyg som cookies genom att göra denna inställning i din webbläsare. Den inställning för cookies som du gör i din webbläsare begränsas alltid till just denna webbläsare på en viss enhet. Om du besöker SAP:s webbplatser med olika webbläsare eller från olika enheter måste du därför inaktivera cookies i alla webbläsare på alla enheter. Observera att om du gör detta så kanske du inte får tillgång till alla funktioner på den aktuella webbplatsen.

SAP använder dessutom följande automatiserade verktyg som har en särskild opt-out-funktion förutom webbläsarinställningarna:

 

(1) Adobe Analytics. Adobe Analytics använder IP-adresser för att avgöra ungefär var en användare befinner sig. Därför registrerar Adobe Analytics först in den fullständiga IP-adressen för användare och anonymiserar den sedan. Endast den anonymiserade IP-adressen används för att fastställa det ungefärliga område varifrån en användare öppnar en viss webbplats.

Om du är en registrerad användare och loggar in så använder SAP även Adobe Analytics för att spåra din användar-ID och hur du använder webbplatsen.

Denna information används för att visa riktat innehåll på SAP-koncernens webbplatser med hjälp av Adobe Analytics.

Du kan välja bort användningen av Adobe Analytics med hjälp av denna länk:  http://sap.d1.sc.omtrdc.net/optout.html?optout=1&confirm_change=1

 

 

  1. SAP:S ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER BASERAT PÅ MITT SAMTYCKE

 

I följande fall kommer SAP endast att använda dina personuppgifter enligt beskrivningen nedan efter att du gett ditt samtycke till aktuella bearbetningsoperationer. All information om en bearbetningsoperation med hänseende till personuppgifter är därför kopplad till ett samtycke i Consent Resource Center. Om du öppnar denna integritetspolicy igen efter att ha gett ett eller flera samtycken kommer du inte bara att se information för de samtycken du gett utan även hela integritetspolicyn.

 

 

Nyheter om SAP:s produkter och tjänster. Med ditt samtycke kan SAP använda ditt namn, e-postadress och postadress, telefonnummer, jobbtitel och grundläggande information om din arbetsgivare (namn, adress och bransch) samt en interaktionsprofil baserad på din tidigare kontakt med SAP (tidigare köp, deltagande i webbinarier, seminarier eller evenemang eller användning av (webb)tjänster – mer information om detta finns i TrustArc Consent Manager på relevant webbplats eller, om TrustArc Consent Manager inte är tillgänglig, ovan) för att hålla dig uppdaterad om de senaste produktlanseringarna, mjukvaruuppdateringar, mjukvaruuppgraderingar, specialerbjudanden och annan information om SAP:s mjukvara och tjänster (inklusive marknadsföringsrelaterade nyhetsbrev) samt SAP-evenemang och för att kunna visa relevant innehåll på SAP:s webbplatser. I anslutning till dessa marknadsföringsrelaterade aktiviteter kan SAP tillhandahålla en hash-användar-ID till sociala nätverk som hanteras av tredje part eller andra webbtjänster (till exempel Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram eller Google) där denna information sedan matchas mot webbtjänstens egna databaser för att kunna visa mer relevant information för dig.

 

 

Skapa användarprofiler. SAP erbjuder dig att använda deras webbtjänster inklusive forum, bloggar och nätverk (till exempel SAP Community) som är kopplade till denna webbplats. Du behöver då registrera dig och skapa en användarprofil. Användarprofiler ger möjligheten att visa information om dig för andra användare inklusive, men inte begränsat till, namn, foto, konton i sociala medier, postadress och/eller e-postadress, telefonnummer, personliga intressen, kompetenser och grundläggande information om ditt företag.

Dessa profiler kan gälla för en enskild SAP-webbtjänst eller, om profilen skapas via tjänsten SAP Cloud Platform Identity Authentication, kan användas för åtkomst till andra webbtjänster från SAP och/eller andra enheter inom SAP-koncernen (oberoende av samtycken som lämnats i avsnittet ”Vidarebefordra dina personuppgifter till andra SAP-företag” nedan). Du väljer dock alltid själv vilka av dessa ytterligare webbtjänster du vill använda och dina personuppgifter vidarebefordras inte förrän du använder en tjänst. Observera att om du inte lämnar ditt samtycke till SAP att skapa användarprofiler så kan inte SAP erbjuda dessa tjänster för dig om ditt samtycke är ett lagstadgat krav för att erbjuda tjänsterna.

I en tjänst används din profil, förutom för själva åtkomsten till tjänsten, för att personanpassa interaktionen med andra användare (till exempel genom meddelanden eller funktioner för att följa andra). SAP använder den för att förbättra kvaliteten på sin kommunikation och samverkan samt för att introducera spelifieringselement (spelifiering innebär att ta något som redan finns, till exempel en webbplats, en företagsapplikation eller ett onlineforum, och integrera spelmekanismer för att motivera deltagande, engagemang och lojalitet). Du kan använda funktionen i relevant webbtjänst för att bestämma vilken information du vill dela.

 

Särskilda kategorier av personuppgifter. I samband med registrering till ett evenemang eller seminarium kan SAP fråga efter information relaterad till din hälsa för att kunna ta hänsyn till personer som har funktionsnedsättningar eller önskar specialkost under evenemanget. Användning av sådan information baseras på det samtycke du lämnar nedan.

Observera att om du inte lämnar någon information om funktionsnedsättning eller specialkost så kan inte SAP vidta några åtgärder.

 

 

Evenemangsprofilering. Om du registrerar dig för ett evenemang, seminarium eller webbinarium i SAP:s regi kan SAP dela grundläggande deltagarinformation (namn, företag och e-postadress) med andra deltagare på samma evenemang, seminarium eller webbinarium i kommunikationssyfte och för utbyte av idéer.

 

 

Vidarebefordra dina personuppgifter till andra SAP-företag. SAP kan överföra dina personuppgifter till andra enheter inom SAP-koncernen. Den aktuella listan över enheter inom SAP-koncernen finns här. Dessa enheter kommer sedan att använda personuppgifterna i samma syfte och under samma villkor som anges i avsnitt C ovan.

 

 

Återkallelse av ett lämnat samtycke. Du kan när som helst återkalla ett samtycke som lämnats här genom att gå till www.sap.com/profile/unsubscribe.epx. Vid en återkallelse kommer SAP inte att bearbeta personuppgifter som omfattas av detta samtycke om det inte föreligger något myndighetskrav. Om SAP måste spara dina personuppgifter av juridiska skäl kommer personuppgifterna inte att bearbetas utan endast lagras under den lagstadgade perioden. Återkallelse påverkar dock inte tidigare bearbetning av personuppgifter som SAP gjort fram till att återkallelsen gjordes. Om ditt samtycke krävs för användning av en SAP-tjänst kommer SAP inte heller att kunna tillhandahålla relevant tjänst längre (eller övriga tjänster, om du återkallar ditt samtycke för SAP att använda din profil från SAP Cloud Platform Identity Authentication för flera SAP-tjänster). Detsamma gäller för erbjudanden och evenemang.

 

  1. USA-SPECIFIKA VILLKOR

Där SAP omfattas av integritetsreglerna för USA gäller även följande:

 

Do Not Track. Du kan ställa in alternativet ”Do not track” i din webbläsare för att förhindra spårning. Om inte annat anges accepterar inte våra webbplatser ”Do not track”-förfrågningar. Du kan dock välja att inte acceptera cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare eller via TrustArc Consent Manager om relevant webbplats har en länk dit. Cookies är små textfiler som placeras på din dator när du besöker vissa webbplatser. De används för att identifiera din dator. Observera att du kanske inte kan använda alla funktioner på vår webbplats om du inte accepterar cookies. Den här webbplatsen tillåter inte att tredje part samlar in information om dig över tiden och över flera webbplatser.

 

Villkor för skydd av barns integritet. Våra webbplatser eller onlinetjänster är inte avsedda att användas av personer under 13 år. Om du är en förälder eller vårdnadshavare och misstänker att vi har samlat in information om ett barn, kontakta oss på privacy@sap.com.

 

  1. Rysslandsspecifika villkor

Följande gäller för användare som är bosatta i Ryssland:

 

De tjänster som omfattas är inte avsedda att användas av ryska medborgare som är bosatta i Ryssland. Om du är en rysk medborgare som är bosatt i Ryssland vill vi härmed klargöra att alla personuppgifter som lämnas i dessa tjänster lämnas på eget ansvar. Du accepterar att SAP kan samla in personuppgifterna och kommer att bearbeta informationen i USA och andra länder och du kan inte hålla SAP ansvariga för potentiella brott mot rysk lagstiftning.