>
SAP Sustainability Control Tower

Een nieuw tijdperk van duurzaamheidsbeheer versnellen

SAP kondigt de algemene beschikbaarheid van SAP Sustainability Control Tower aan

Bedrijfsleiders zijn zich sterk bewust geworden van de CO2-uitstoot en klimaatverandering, de enorme afvalproblemen en de ongelijkheden in werknemers en gemeenschappen. Maar het belangrijkste is de actie die nodig is om deze problemen effectief aan te pakken door middel van samenwerking tussen bedrijven, wetenschappers, NGO’s en overheden.

Om de zeer reële risico’s van dergelijke duurzaamheidsuitdagingen aan te pakken, hebben bedrijven oplossingen nodig die transparantie van gegevens bieden en inzicht geven in de impact van hun activiteiten en toeleveringsketens, zodat zij weloverwogen, duurzamere beslissingen kunnen nemen.

Bedrijfsleiders hebben tools nodig die hen in staat stellen om real-time gegevens te kwantificeren, te analyseren en erop te reageren via hun end-to-end activiteiten om een ‘groene lijn’ door hun hele bedrijf te trekken. Vervolgens moeten ze hun resultaten uitgebreid en nauwkeurig rapporteren aan een verscheidenheid aan belanghebbenden, waaronder werknemers, partners, klanten, regelgevende instanties en investeerders.

Dit is onze prioriteit. Wij willen bedrijfsleiders helpen deze doelen te bereiken door een holistisch beheerskader in onze kernapplicaties te integreren en specifieke duurzaamheidsoplossingen te ontwikkelen, zoals SAP’s Sustainability Control Tower die deze week voor klanten beschikbaar komt.

SAP Sustainability Control Tower

SAP’s Sustainability Control Tower helpt bedrijven om real-time gegevens te verzamelen, te ordenen en vervolgens te rapporteren aan de hand van transparante, gestandaardiseerde meetmethoden. De oplossing stelt bedrijven in staat om geautomatiseerde, tijdige en controleerbare gegevens te verkrijgen over KPI’s zoals broeikasgasemissies, maatschappelijk verantwoord investeren (MVI) en impact investing. En voor degenen die dieper willen gaan, biedt het ook de mogelijkheid om door te dringen tot strategische gebieden binnen het bedrijf, evenals tot specifieke geografische gebieden en over bedrijfsnetwerken heen. Het biedt de granulariteit die nodig is om weloverwogen beslissingen te nemen die financiële en niet-financiële overwegingen op gelijke voet plaatsen.

De Sustainability Control Tower is slechts een van onze initiatieven om onze klanten te helpen duurzaamheidskwesties aan te pakken. SAP werkt ook samen met belangrijke ecosysteempartners en veel klanten, meer dan 100 van de grootste ondernemingen ter wereld, om een reeks oplossingen te ontwikkelen waarmee bedrijven van elke omvang duurzaamheid in hun kernactiviteiten kunnen integreren.

Deze initiatieven omvatten oplossingen die klanten helpen om al in de ontwerpfase van een product rekening te houden met duurzaamheid, oplossingen die de CO2-uitstoot in hun netwerken meten en end-to-end transparantie bieden voor de rapportage op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG).  Door de snel veranderende aard van rapportagevereisten, raamwerken en normen is bedrijfsrapportage een belangrijk aandachtsgebied voor veel bedrijfsleiders.

Standaardisatie

De afgelopen jaren hebben wereldwijde organisaties zoals het World Economic Forum (WEF), het United Nations Global Compact (UNGC), het Global Reporting Initiative (GRI), de Ellen MacArthur Foundation (EMF) en de Value Balancing Alliance (VBA) een oproep gedaan om te standaardiseren hoe bedrijven hun resultaten, milieuverplichtingen en hoe ze bijdragen aan sociale gelijkheid en economische groei moeten rapporteren.

Regelgevers, waaronder de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, overwegen ook om gestandaardiseerde rapportagevereisten in te voeren voor informatie over klimaatverandering, CO2-emissies en de groene lijnen van bedrijven.

Vooruitlopend op deze veranderingen heeft een groeiend aantal bedrijven vrijwillige rapportagestandaarden ingevoerd, omdat dit hen helpt investeerders aan te trekken, hun bedrijfsreputatie te verbeteren of overnames te doen. In het proces herwaarderen ze hun rapporteringsmodellen en stappen ze over van de traditionele financiële rapportering, gericht op omzet en winst, naar een model dat financiële en niet-financiële maatstaven in één holistisch rapporteringskader koppelt.

Nieuwe initiatieven

Maar de integratie van financiële en niet-financiële prestaties kan verwarrend zijn voor bedrijven, investeerders en financiële analisten. Tijdens de recente COP26-bijeenkomst in Glasgow kondigde de International Foundation for Reporting Standards de oprichting aan van een nieuwe International Sustainability Standards Board (ISSB), die een wereldwijde reeks standaarden voor de bekendmaking van duurzaamheid zal ontwikkelen.

Bij SAP zijn we van mening dat bedrijven moeten beschikken over een duidelijke en gemeenschappelijke reeks standaarden die in alle sectoren en regio’s worden toegepast. Zo kunnen leidinggevenden consistentere en duurzamere beslissingen nemen en kunnen belanghebbenden de impact van niet-financiële prestaties vergelijken.

Het World Economic Forum (WEF) heeft samen met belangrijke normeringsorganisaties een raamwerk gecreëerd, de Stakeholder Capitalism Metrics, dat door bedrijven kan worden gebruikt om hun belangrijkste financiële verslaglegging af te zetten tegen milieu-, sociale en governance-indicatoren (ESG). Wij nemen deze maatstaven op in onze Sustainability Control Tower-oplossing. Wij werken ook samen met organisaties als de Value Balancing Alliance, die een methodologie heeft ontwikkeld voor het toekennen van een financiële waarde aan niet-financiële activiteiten, waardoor ESG-investeringen en -impact beter kunnen worden gestuurd.

Deze nieuwe holistische rapportagemodellen vereisen dat bedrijven ESG-metrieken opnemen om hun prestaties op lange termijn te beoordelen en te beheren, verbanden leggen tussen ESG- en financiële KPI’s, en zich richten op belanghebbenden in plaats van alleen op aandeelhouders.

Ze zijn afhankelijk van toegang tot gegevens die van hoge kwaliteit, transparant, consistent, tijdig en uiteindelijk controleerbaar zijn. 79 procent van de bedrijven die duurzaamheid als materieel relevant beschouwen, zegt dat het meten en rapporteren van milieugegevens de strategie en besluitvorming van hun bedrijf beïnvloedt. Het verzamelen en analyseren van deze gegevens is de eerste stap, maar in een enquête van SAP Insights gaf slechts 21 procent van de bedrijfsleiders aan dat ze volledig tevreden waren met de kwaliteit en beschikbaarheid van de gegevens die voor duurzaamheid worden verzameld.

Het klantbeeld

Daarom breidt SAP zijn portfolio uit met tools die bedrijven inzicht geven in hun duurzaamheidsambities. Zoals Dr. Nicolas Peter, BMW’s Chief Financial Officer, tijdens onze SAP Sustainability Summit 2021 aangaf “…het onderwerp heeft een hoge relevantie in onze industrie. We kunnen duidelijk waarnemen dat er een verschuiving plaatsvindt in de discussie met onze investeerders en kapitaalmarkten van winstmaximalisatie naar waardeoptimalisatie. In het geval van de auto-industrie is duurzaamheid niet langer een nichekwestie, het neemt een aanzienlijk deel van de tijd in beslag in gesprekken met onze stakeholders.”

Hij voegde eraan toe: “Overheden, normalisatie-instituten en regelgevers hebben een sleutelrol gespeeld in de manier waarop wij onze duurzaamheidsstrategie hebben geherdefinieerd: het verminderen van de CO2-uitstoot gedurende de levenscyclus van onze producten, het hergebruik van materialen en het implementeren van duurzame normen in onze toeleveringsketen.” Veelzeggend is dat BMW een van de eerste autofabrikanten is die zijn jaarverslag en zijn Sustainable Value Report combineert.

Om een succesvol bedrijf van de toekomst te zijn, een bedrijf dat zich snel kan aanpassen en kan reageren op de turbulente externe wereld, moet duurzaamheid verankerd zijn in de kern van een bedrijf. En dat betekent dat bij de strategische en operationele besluitvorming rekening moet worden gehouden met financiële en niet-financiële maatstaven.

Er is nog een lange weg te gaan op weg naar een gestandaardiseerd, wereldwijd kader voor duurzaamheidsrapportage. Maar dankzij de kracht van digitale technologieën kunnen bedrijven nu al actie ondernemen om de reikwijdte van bedrijfsrapportage uit te breiden en duurzame bedrijfssturing op schaal te stimuleren. En zoals altijd is SAP er om hen op deze weg te helpen.