>

SAP oznámil výsledky, cloud už je najväčším zdrojom príjmov

Walldorf, Bratislava – 21. júla 2022 Spoločnosť SAP SE, svetový líder v oblasti podnikových informačných systémov, oznámila finančné výsledky za druhý štvrťrok roku 2022.

 • príjmy z cloudu stúpli o 34 % a o 24 % pri fixnom menovom kurze a stali sa najväčšou príjmovou položkou
 • objem dohodnutých objednávok cloudu prekročil 10 miliárd eur, čo je nárast o 34 % a o 25 % pri fixnom menovom kurze
 • objem dohodnutých objednávok SAP S/4HANA cloud pokračuje v rastovom trende, stúpol o 100 % a o 87 % pri fixnom menovom kurze
 • hrubý zisk z cloudu stúpol o 39 % (IFRS), o 38 % (non-IFRS) a o 28 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze), čo viedlo k silnému rozšíreniu hrubej marže cloudu
 • IFRS prevádzkový zisk klesol o 32 %, o 13 % (non-IFRS) a o 16 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze), predovšetkým v dôsledku vojny na Ukrajine
 • SAP potvrdil výhľad na rok 2022 v príjmoch a voľnom cash-flow a upravil rozsah výhľadu pre prevádzkový zisk

Významné obchodné ukazovatele

Finančné ukazovatele za Q2 2022

Súčasný objem dohodnutých objednávok cloudu po prvý raz prekročil 10 miliárd eur, narástol o 34 % na 10,4 miliardy eur a o 25 % pri fixnom menovom kurze. Nárast tak zrýchlil z 23 % pri fixnom menovom kurze v prvom štvrťroku a ukazuje silné základy pre budúce príjmy z cloudu.

Príjmy z cloudu stúpli o 34 % na 3,06 miliardy eur a o 24 % pri fixnom menovom kurze, čo je najmä dôsledkom dvojciferného rastu v rámci SaaS a PaaS portfólia.

Hrubá marža cloudu stúpla o 2,3 percentuálneho bodu na 69,8 % (IFRS) a o 1,8 percentuálneho bodu na 71,9 % (non-IFRS). Nárast sa opiera najmä o výrazné stúpnutie SaaS marže a to i napriek zvýšeným investíciám do programu poskytovania cloudu budúcej generácie. Rast príjmov, spoločne s rozšírením hrubej marže cloudu prispeli k silnému nárastu hrubého zisku cloudu o 39 % (IFRS), o 38 % (non-IFRS) a o 28 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze).

IFRS prevádzkový zisk klesol o 32 % na 673 miliónov eur a IFRS prevádzková marža klesla o 5,8 percentuálneho bodu na 8,9 %. Non-IFRS prevádzkový zisk klesol o 13 % na 1,68 miliardy eur a o 16 % pri fixnom menovom kurze. Non-IFRS prevádzková marža klesla o 6,5 percentuálneho bodu na 22,4 % a o 5,8 percentuálneho bodu pri fixnom menovom kurze. Príčinou je najmä znížený príspevok príjmov z predaja softvérových licencií ako aj výrazné výdavky na nedobytný dlh, ktoré súvisia s vojnou na Ukrajine. IFRS prevádzkový zisk bol okrem toho ovplyvnený výdavkami na reštrukturalizáciu vo výške 130 miliónov eur, ktoré vznikli najmä z dôvodu odchodu z Ruska a Bieloruska. Odhadované okamžité finančné dopady vojny na Ukrajine znížili rast IFRS prevádzkového zisku o 28 percentuálnych bodov, non-IFRS prevádzkového zisku o 8 percentuálnych bodov a non-IFRS prevádzkového zisku pri fixnom menovom kurze o 6 percentuálnych bodov.

Zisk na akciu (IFRS) klesol o 75 % na 0,29 eura a o 45 % na 0,96 eura (non-IFRS). Medziročný pokles zisku na akciu je dôsledkom príspevku Sapphire Ventures k finančným príjmom, ktorý bol vzhľadom na momentálne podmienky na trhu nižší ako v rovnakom období minulého roka. Efektívna daňová sadzba dosiahla 62,2 % (IFRS) a 29,3 % (non-IFRS). Medziročný nárast efektívnej daňovej sadzby vyplýva predovšetkým zo zmien v príjmoch oslobodených od dane a z daňovo neuznateľných výdavkov. Non-IFRS sa zmeny v daňovo neuznateľných výdavkoch netýkajú vďaka úpravám údajov pred zdanením.

Voľný cash flow za prvých šesť mesiacov klesol o 36 % na 2,08 miliardy eur. Pokles v porovnaní s minulým rokom možno pripísať najmä vývoju ziskovosti a dopadom pracovného kapitálu v súvislosti s pokračujúcim presunom SAP do cloudu. V druhom polroku očakávame priaznivejší vývoj cash flow z dôvodu nižších hotovostných daní a vyššej ziskovosti. Potvrdzujeme preto výhľad voľného cash flow na tento rok.

Spoločnosť SAP 13. januára oznámila nový program výkupu akcií na podporu prechodu z programov kompenzácií, založených na akciách, na majetkové vyrovnanie, ktorý bol zavŕšený 29. apríla. Spoločnosť SAP vykúpila 10 004 763 akcií pri priemernej cene 99,63 eura v celkovej hodnote približne 997 miliónov eur. Okrem toho spoločnosť SAP 21. júna oznámila ďalší program výkupu akcií v hodnote približne 500 miliónov eur. Vykúpené akcie sa primárne použijú na odmeny, udeľované v rámci kompenzačných plánov pre zamestnancov, ktoré sú založené na akciách.

Výhľad na rok 2022

Spoločnosť SAP sa naďalej drží svojej stratégie, založenej na cloude, ktorej výsledkom je zrýchľujúci rast cloudu vďaka novým i existujúcim zákazníkom. Tempo a rozsah rastu cloudu znamená, že spoločnosť je na dobrej ceste dosiahnuť svoju strednodobú ambíciu.

V roku 2022 SAP teraz očakáva:

 • non-IFRS prevádzkový zisk pri fixnom menovom kurze 7,6 – 7,9 miliardy eur (2021: 8,23 miliardy eur), čo je pokles o 4 – 8 % pri fixnom menovom kurze. Upravené rozmedzie non-IFRS prevádzkového zisku odráža očakávaný dopad približne 350 miliónov eur pri fixnom menovom kurze na non-IFRS prevádzkový zisk v roku 2022, ktorý vyplýva z vojny na Ukrajine a potenciálny pokračujúci pokles príjmov z predaja softvérových licencií. Predchádzajúci odhad bol 7,8 – 8,25 miliardy eur pri fixnom menovom kurze.

Napriek očakávanému vplyvu vojny na Ukrajine na celkové príjmy vo výške približne 300 miliónov eur pri fixnom menovom kurze a ďalšiemu zrýchlenému presunu zákazníkov od platieb vopred za softvérové licencie ku cloudu, SAP v súčasnom makroprostredí v roku 2022 naďalej očakáva:

 • príjmy z cloudu v rozmedzí 11,55-11,85 miliardy eur pri fixnom menovom kurze (2021: 9,42 miliardy eur), čo je nárast o 23 % – 26 % pri fixnom menovom kurze.
 • príjmy z cloudu a softvéru v rozmedzí 25 – 25,5 miliardy eur pri fixnom menovom kurze (2021: 24,08 miliardy eur), čo je nárast o 4 % – 6 % pri fixnom menovom kurze.
 • podiel predvídateľnejších príjmov (definovaný ako súčet príjmov z cloudu a softvérovej podpory) dosiahne približne 78 % (2021: 75 %)
 • voľný cash flow nad 4,5 miliardy eur (2021: 5,01 miliardy eur)

Spoločnosť SAP okrem toho upravuje aj svoj výhľad celoročnej efektívnej daňovej sadzby (IFRS) na 34 % – 38 % (predtým: 28 % – 32 %). Úprava vyplýva z aktualizovaného odhadu daňovo neuznateľných výdavkov a nižšieho finančného príspevku Sapphire Ventures v roku 2022 vzhľadom na súčasné podmienky na trhu. Keďže upravené daňovo neuznateľné výdavky nie sú zahrnuté v non-IFRS, SAP naďalej očakáva non-IFRS celoročnú efektívnu daňovú sadzbu v rozmedzí 23 % – 27 %, pričom očakáva, že sa bude pohybovať pri hornej hranici tohto intervalu.

O spoločnosti SAP

Stratégiou spoločnosti SAP je pomôcť firmám stať sa inteligentným podnikom. Ako líder na trhu s podnikovým aplikačným softvérom pomáha firmám všetkých veľkostí a odvetví zlepšovať ich fungovanie: až 77 % všetkých príjmov z transakcií na svete príde do kontaktu so systémami SAP. Technológie strojového učenia, IoT a pokročilej analytiky pomáhajú SAP zákazníkom zmeniť ich spoločnosti na inteligentné podniky. SAP riešenia poskytujú ľuďom a organizáciám detailné informácie a pomáhajú im tak zlepšiť úroveň spolupráce, vďaka čomu sú vždy o krok pred konkurenciou. Neustále zjednodušovanie spôsobu práce s technológiami vedie k tomu, že firmy môžu využívať SAP softvér presne takým spôsobom, ktorý im vyhovuje. End-to-end balík aplikácií a služieb umožňuje zákazníkom v komerčnom aj verejnom sektore naprieč 25 odvetviami riadiť svoje organizácie rentabilne a plynule sa prispôsobovať meniacim sa podmienkam. Vďaka globálnej sieti zákazníkov, partnerov, zamestnancov a špičkových odborníkov, ktorí sú lídrami v oblasti inovácií, pomáha SAP zlepšovať fungovanie sveta a skvalitňovať životy ľudí. Viac informácií na www.sap.com

# # #

Všetky výroky v tomto dokumente nevyjadrujú historické skutočnosti a predstavujú výroky týkajúce sa budúcnosti v zmysle amerického Zákona o reforme vedenia súdnych sporov týkajúcich sa cenných papierov z roku 1995. Výrazy ako „predpokladať“, „domnievať sa“, „odhadovať“, „očakávať“, „predpovedať“, „zamýšľať“, „môcť“, „plánovať“, „predikovať“, „mal by“ a „bude“ a podobné výrazy vo vzťahu k spoločnosti SAP označujú takéto výroky vzťahujúce sa k budúcnosti. Spoločnosť SAP sa žiadnym spôsobom nezaväzuje výroky týkajúce sa budúcnosti verejne aktualizovať alebo revidovať. Všetky výroky týkajúce sa budúcnosti podliehajú rôznym rizikám a neistotám, ktoré môžu spôsobiť, že sa skutočné výsledky budú podstatne odlišovať od predpokladov. Faktory, ktoré môžu ovplyvniť budúce hospodárske výsledky spoločnosti SAP, sú podrobnejšie popísané v dokumentoch predložených americkej Komisii pre cenné papiere a burzu (SEC) vrátane najnovšej výročnej správy na formulári 20-F. Čitateľom odporúčame, aby sa na takéto výroky týkajúce sa budúcnosti nespoliehali. Výroky majú výpovednú hodnotu len v okamihu ich publikovania.

© 2022 SAP SE. Všetky práva vyhradené.

SAP a iné produkty a služby SAP spomenuté v tomto dokumente a ich logá sú ochrannými známkami alebo zapísanými ochrannými známkami spoločnosti SAP SE v Nemecku a ďalších krajinách. Ďalšie informácie a upozornenie ohľadne ochranných známok nájdete na adrese https://www.sap.com/copyright.

Informácia pre editorov:

Zábery v štandardnom vysielacom formáte a fotografie pre tlač si môžete v digitálnej podobe pozrieť a stiahnuť na www.sap.com/photos. Na tejto platforme nájdete materiály vo vysokom rozlíšení pre vaše mediálne kanály. Video príbehy na rôzne témy si môžete pozrieť na www.sap-tv.com. Z tejto stránky môžete vkladať videá na vlastné webové stránky, zdieľať ich prostredníctvom liniek cez e-mail a môžete sa tu prihlásiť aj na odber RSS zdroja SAP TV

Viac informácií o riešeniach a službách SAP:

Infolinka: 0800 049 001 | www.sap.com/sk

Kontakt pre médiá:

Slavomír Šikuda | slavo@mediamedia.sk | +421 908 454 043