>

SAP oznámil výsledky za štvrtý štvrťrok a celý rok 2022

Walldorf, Bratislava – 26. januára 2023 – Spoločnosť SAP SE, svetový líder v oblasti podnikových informačných systémov, oznámila finančné výsledky za štvrtý štvrťrok a celý rok 2022.

 • všetky metriky finančného výhľadu boli v roku 2022 splnené
 • príjmy z cloudu za celý rok 2022 stúpli o 33 % a o 24 % pri fixnom menovom kurze. V štvrtom štvrťroku sa zrýchlil rast príjmov zo SAP S/4HANA cloud, o 101 % a o 90 % pri fixnom menovom kurze.
 • objem dohodnutých objednávok cloudu prekročil 12 miliárd eur, čo je nárast o 27 % a o 24 % pri fixnom menovom kurze
 • hrubý zisk z cloudu za celý rok 2022 stúpol o 38 % (IFRS), o 37 % (non-IFRS) a o 28 % pri fixnom menovom kurze
 • prevádzkový zisk sa za celý rok 2022 udržal na rovnakej úrovni (IFRS), klesol o 2 % (non-IFRS) a klesol o 7 % pri fixnom menovom kurze. Za štvrtý štvrťrok prevádzkový zisk stúpol o 17 % (IFRS), o 5 % (non-IFRS) a o 2 % pri fixnom menovom kurze.
 • výhľad na rok 2023 predpokladá zrýchlenie topline a dvojciferný rast prevádzkového zisku (non-IFRS)
 • cielená reštrukturalizácia v roku 2023 odráža zameranie sa na strategické oblasti rastu a zrýchlenú cloudovú transformáciu.
 • SAP sa rozhodol skúmať predaj svojho podielu v Qualtrics

Významné obchodné ukazovatele

Finančné ukazovatele za Q4 2022

Vo štvrtom štvrťroku stúpli príjmy z cloudu o 30 % na 3,39 miliardy eur a o 22 % pri fixnom menovom kurze. Príjmy zo SAP S/4HANA cloud sa ďalej zrýchľovali, stúpli o 101 % na 0,66 miliardy eur a o 90 % pri fixnom menovom kurze.

Príjmy zo softvérových licencií klesli o 38 % na 0,91 miliardy eur a o 39 % pri fixnom menovom kurze. Príjmy z cloudu a softvéru stúpli o 4 % na 7,29 miliardy eur a pri fixnom menovom kurze sa udržali na rovnakej úrovni. Príjmy zo služieb narástli o 15 % na 1,14 miliardy eur a o 10 % pri fixnom menovom kurze. Celkové príjmy stúpli o 6 % na 8,44 miliardy eur a o 1 % pri fixnom menovom kurze.

Podiel predvídateľnejších príjmov vo štvrtom štvrťroku stúpol o 6 percentuálnych bodov na 76 %.

Hrubý zisk z cloudu stúpol o 36 % (IFRS), o 34 % (non-IFRS) a o 27 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Hrubá marža cloudu narástla o 2,9 percentuálneho bodu na 69,4 % (IFRS), o 2,3 percentuálneho bodu na 71,3 % (non-IFRS) a o 2,7 percentuálneho bodu na 71,6 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Nárast bol spôsobený rastúcimi hrubými maržami naprieč všetkými cloudovými obchodnými modelmi, pričom nárast efektivity prevážil zvýšené investície do programu doručenia cloudu ďalšej generácie.

IFRS prevádzkový zisk stúpol o 17 % na 1,71 miliardy eur a IFRS prevádzková marža stúpla o 1,9 percentuálneho bodu na 20,2 %. Non-IFRS prevádzkový zisk stúpol o 5 % na 2,58 miliardy eur a o 2 % pri fixnom menovom kurze. Non-IFRS prevádzková marža klesla o 0,3 percentuálneho bodu na 30,6 % a stúpla o 0,3 percentuálneho bodu na 31,2 % pri fixnom menovom kurze. Nárast ziskovosti bol podporený disciplinovaným riadením výdavkov vo štvrtom štvrťroku. IFRS prevádzkový zisk okrem toho zahŕňal aj dispozičný zisk 175 miliónov eur a non-IFRS prevádzkový zisk 109 miliónov eur, spojený s predajom SAP Litmos.

Zisk na akciu klesol o 62 % na 0,47 eura (IFRS) a o 46 % na 1 euro (non-IFRS). Medziročný pokles zisku na akciu odráža príspevok Sapphire Ventures k finančným príjmom, ktorý bol najmä vzhľadom na podmienky na trhu  výrazne nižší ako v rovnakom období predchádzajúceho roka. Efektívna daňová sadzba dosiahla 56,3 % (IFRS) a 37 % (non-IFRS). Medziročný nárast vyplýval najmä zo zmien v príjmoch, vyňatých z daňovej povinnosti, týkajúcich sa Sapphire Ventures, ktoré boli čiastočne vyvážené zmenami v neodpočítateľných výdavkoch v IFRS.

Celý rok 2022

Na konci roka stúpol súčasný objem dohodnutých objednávok cloudu na 12,03 miliardy eur, čo je nárast o 27 % a o 24 % pri fixnom menovom kurze. Objem dohodnutých objednávok cloudu negatívne poznačil o približne 1,5 percentuálneho bodu predaj Litmosu ako aj ukončenie obchodných operácií v Rusku a Bielorusku. Objem dohodnutých objednávok SAP S/4HANA cloud stúpol o 86 % na 3,17 miliardy eur a o 82 % pri fixnom menovom kurze.

K 31. decembru 2022 celkový objem dohodnutých objednávok cloudu – ktoré sú definované ako zmluvne dohodnuté príjmy z cloudu, ktoré očakávame v budúcich obdobiach – stúpol o 35 % na 34,2 miliardy eur.

Príjmy z cloudu za celý rok stúpli o 33 % na 12,56 miliardy a o 24 % pri fixnom menovom kurze, vďaka dvojcifernému rastu naprieč SaaS a PaaS portfóliom. Príjmy zo SAP S/4HANA cloud stúpli o 91 % na 2,08 miliardy eur a o 79 % pri fixnom menovom kurze.

Príjmy z predaja softvérových licencií klesli o 37 % na 2,06 miliardy eur a o 39 % pri fixnom menovom kurze. Napriek nižším príjmom z predaja softvérových licencií stúpli príjmy z predaja cloudu a softvéru o 10 % na 26,52 miliardy eur a o 4 % pri fixnom menovom kurze. Príjmy zo služieb stúpli o 16 % na 4,35 miliardy eur a o 9 % pri fixnom menovom kurze. Celkové príjmy narástli o 11 % na 30,87 miliardy eur a o 5 % pri fixnom menovom kurze

Podiel predvídateľnejších príjmov stúpol medziročne za celý rok 2022 o 4 percentuálne body na 79 %.

Hrubý zisk cloudu stúpol o 38 % (IFRS), o 37 % (non-IFRS) a o 28 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Hrubá marža cloudu narástla o 2,3 percentuálneho bodu na 69,3 % (IFRS), o 1,8 percentuálneho bodu na 71,3 % (non-IFRS) a o 2,1 percentuálneho bodu na 71,6 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Nárast o 2,1 percentuálneho bodu bol spôsobený rastúcimi hrubými maržami naprieč všetkými cloudovými obchodnými modelmi, pričom nárast efektivity prevážil zvýšené investície do programu doručenia cloudu ďalšej generácie.

IFRS prevádzkový zisk sa udržal na rovnakej úrovni 4,67 miliardy eur a IFRS prevádzková marža klesla o 1,6 percentuálneho bodu na 15,1 %. Non-IFRS prevádzkový zisk klesol o 2 % na 8,03 miliardy eur a o 7 % pri fixnom menovom kurze. Non-IFRS prevádzková marža klesla o 3,5 percentuálneho bodu na 26 % a o 3,2 percentuálneho bodu na 26,4 % pri fixnom menovom kurze. Úroveň prevádzkového zisku ovplyvnilo rozhodnutie o ukončení obchodných operácií v Rusku a Bielorusku a znížený príspevok v príjmov zo softvérových licencií ako aj nárast investícií do výskumu a vývoja a predaja a marketingu na zachytenie súčasných a budúcich možností rastu.

Zisk na akciu (IFRS) klesol o 56 % na 1,96 eura a o 39 % na 4,08 eura (non-IFRS). Medziročný pokles zisku na akciu odráža príspevok k finančným príjmom od Sapphire Ventures, ktorý bol pre podmienky na trhu počas celého roka výrazne nižší ako v rovnakom období predchádzajúceho roka. Efektívna daňová sadzba dosiahla 44,6 % (IFRS) a 29,5 % (non-IFRS). Medziročný nárast vyplýva najmä zo zmien v príjmoch, vyňatých z daňovej povinnosti, týkajúcich sa Sapphire Ventures.

Voľný cash-flow za celý rok klesol o 14 % na 4,35 miliardy eur, v súlade s upraveným výhľadom približne 4,5 miliardy eur. Je to výsledok prevažne nižšej ziskovosti a nepriaznivých vplyvov na pracovný kapitál v iných aktívach. Hoci sa platby dane vyvíjali pozitívne, menšie negatívne dopady sa týkali platieb založených na akciách ako aj kapitálových výdavkov a lízingu. Okrem toho mal na voľný cash-flow pozitívny vplyv aj zvýšený objem predaných pohľadávok z obchodného styku v roku 2022 vo výške 0,8 miliardy eur v porovnaní s 0,5 miliardy v roku 2021. Na konci roku dosiahol čistý dlh 2,07 miliardy.

Výhľad na rok 2023

Spoločnosť SAP v roku 2023 očakáva:

 • príjmy z cloudu v rozmedzí 15,3 -15,7 miliardy eur pri fixnom menovom kurze (2022: 12,56 miliardy eur), čo je nárast o 22 % – 25 % pri fixnom menovom kurze.
 • príjmy z cloudu a softvéru v rozmedzí 28,2 -28,7 miliardy eur pri fixnom menovom kurze (2022: 26,52 miliardy eur), čo je nárast o 6 % – 8 % pri fixnom menovom kurze.
 • non-IFRS prevádzkový zisk pri fixnom menovom kurze v rozmedzí 8,8 – 9,1 miliardy eur (2022: 8,03 miliardy eur), čo je nárast o 10 % – 13 % pri fixnom menovom kurze.
 • podiel predvídateľnejších príjmov (definovaný ako podiel súčtu príjmov z cloudu a softvérovej podpory a celkových príjmov) dosiahne približne 83 % (2022: 79 %)
 • voľný cash-flow približne 5,0 miliardy eur (2022: 4,35 miliardy)
 • efektívna daňová sadzba za celý rok (IFRS) na úrovni 28 % – 32 % (2022: 44,6 %) a efektívna daňová sadzba (non-IFRS) v rozmedzí 26 % – 28 % (2022: 29,5 %),čo veľmi závisí na vývoji investícií Sapphire Ventures.

V roku 2023 sa bude SAP venovať aj cielenému reštrukturalizačnému programu vo vybraných oblastiach spoločnosti. Účelom je zamerať sa na strategické oblasti rastu a zrýchľujúci sa prechod do cloudu a ďalšie zefektívnenie firemných procesov. Program by sa mal dotknúť 2,5 % zamestnancov spoločnosti SAP. Prevažná väčšina reštrukturalizačných nákladov vo výške 250 až 300 miliónov eur spojených s programom bude vykázaná v prvom štvrťroku 2023, čo bude mať dopad na prevádzkový zisk podľa IFRS. Program by mal priniesť v roku 2023 zníženie celkových nákladov a od roku 2024 ročné úspory 300 až 350 miliónov eur.

O spoločnosti SAP

Stratégiou spoločnosti SAP je pomôcť firmám stať sa inteligentným podnikom. Ako líder na trhu s podnikovým aplikačným softvérom pomáha firmám všetkých veľkostí a odvetví zlepšovať ich fungovanie: až 77 % všetkých príjmov z transakcií na svete príde do kontaktu so systémami SAP. Technológie strojového učenia, IoT a pokročilej analytiky pomáhajú SAP zákazníkom zmeniť ich spoločnosti na inteligentné podniky. SAP riešenia poskytujú ľuďom a organizáciám detailné informácie a pomáhajú im tak zlepšiť úroveň spolupráce, vďaka čomu sú vždy o krok pred konkurenciou. Neustále zjednodušovanie spôsobu práce s technológiami vedie k tomu, že firmy môžu využívať SAP softvér presne takým spôsobom, ktorý im vyhovuje. End-to-end balík aplikácií a služieb umožňuje zákazníkom v komerčnom aj verejnom sektore naprieč 25 odvetviami riadiť svoje organizácie rentabilne a plynule sa prispôsobovať meniacim sa podmienkam. Vďaka globálnej sieti zákazníkov, partnerov, zamestnancov a špičkových odborníkov, ktorí sú lídrami v oblasti inovácií, pomáha SAP zlepšovať fungovanie sveta a skvalitňovať životy ľudí. Viac informácií na www.sap.com

# # #

Všetky výroky v tomto dokumente nevyjadrujú historické skutočnosti a predstavujú výroky týkajúce sa budúcnosti v zmysle amerického Zákona o reforme vedenia súdnych sporov týkajúcich sa cenných papierov z roku 1995. Výrazy ako „predpokladať“, „domnievať sa“, „odhadovať“, „očakávať“, „predpovedať“, „zamýšľať“, „môcť“, „plánovať“, „predikovať“, „mal by“ a „bude“ a podobné výrazy vo vzťahu k spoločnosti SAP označujú takéto výroky vzťahujúce sa k budúcnosti. Spoločnosť SAP sa žiadnym spôsobom nezaväzuje výroky týkajúce sa budúcnosti verejne aktualizovať alebo revidovať. Všetky výroky týkajúce sa budúcnosti podliehajú rôznym rizikám a neistotám, ktoré môžu spôsobiť, že sa skutočné výsledky budú podstatne odlišovať od predpokladov. Faktory, ktoré môžu ovplyvniť budúce hospodárske výsledky spoločnosti SAP, sú podrobnejšie popísané v dokumentoch predložených americkej Komisii pre cenné papiere a burzu (SEC) vrátane najnovšej výročnej správy na formulári 20-F. Čitateľom odporúčame, aby sa na takéto výroky týkajúce sa budúcnosti nespoliehali. Výroky majú výpovednú hodnotu len v okamihu ich publikovania.

© 2023 SAP SE. Všetky práva vyhradené.

SAP a iné produkty a služby SAP spomenuté v tomto dokumente a ich logá sú ochrannými známkami alebo zapísanými ochrannými známkami spoločnosti SAP SE v Nemecku a ďalších krajinách. Ďalšie informácie a upozornenie ohľadne ochranných známok nájdete na adrese https://www.sap.com/copyright.

Informácia pre editorov:

Zábery v štandardnom vysielacom formáte a fotografie pre tlač si môžete v digitálnej podobe pozrieť a stiahnuť na www.sap.com/photos. Na tejto platforme nájdete materiály vo vysokom rozlíšení pre vaše mediálne kanály. Video príbehy na rôzne témy si môžete pozrieť na www.sap-tv.com. Z tejto stránky môžete vkladať videá na vlastné webové stránky, zdieľať ich prostredníctvom liniek cez e-mail a môžete sa tu prihlásiť aj na odber RSS zdroja SAP TV

Viac informácií o riešeniach a službách SAP:

Infolinka: 0800 049 001 | www.sap.com/sk

Kontakt pre médiá:

Slavomír Šikuda | slavo@mediamedia.sk | +421 908 454 043

Prehlásenie spoločnosti SAP o ochrane osobných údajov nájdete TU. Pokiaľ už nechcete dostávať materiály, dajte nám prosím vedieť na kontakty uvedené vyššie.