>
Flat ter illustratie van het woningtekort

Het schaakspel dat woningbouw heet: een wethouder’s strategie

Uitdagingen, oplossingen en innovatieve zetten in de strijd voor woonruimte

Het woningtekort in Nederland is een complexe uitdaging[i] – een schaakspel dat scherpzinnigheid, strategie en het overzicht van het gehele bord vereist. Ieder van ons voelt de gevolgen, maar als wethouder sta je in het middelpunt van deze strijd, dag in dag uit, met de taak om dit probleem op te lossen. Je bent niet zomaar een speler, maar de schaakmeester van je gemeente, die de unieke uitdagingen en kansen voor zich ziet.

In dit schaakspel, waar je niet tegen maar vóór je gemeenschap speelt, zijn de strategieën en tactieken van anderen van onschatbare waarde. Sommige gemeenten zijn erin geslaagd om met een pragmatische benadering directe resultaten te behalen, terwijl anderen aanzienlijke stappen hebben gezet om hun organisaties duurzaam te verbeteren. Deze verschillende zetten kunnen beiden zeer nuttig zijn in jouw spel.

Nu rijst de vraag, “Hoe hebben ze dat klaargespeeld?” Hoe slagen zij erin om effectieve multidisciplinaire samenwerking en partnerschappen te creëren voor innovatieve woonoplossingen? Hoe optimaliseren zij hun vergunningen- en bestemmingsprocedures om de woningbouw te versnellen? Hoe benutten zij subsidies en stimuleringsmaatregelen om financiële obstakels te overwinnen?

Laten we op deze vragen inzoomen en de juiste zetten vinden. We zullen de succesverhalen onderzoeken, leren van hun strategieën en ons laten inspireren door hun tactieken. Met de juiste combinatie van pragmatisme en duurzaamheid kunnen we niet alleen directe resultaten bereiken, maar ook bijdragen aan een betere toekomst voor onze gemeenschappen. Laten we de koning van het woningtekort schaakmat zetten.

Op 31 oktober organiseren we de SAP Inspiratiedag voor Gemeenten. Tijdens deze middag komt u aan de hand van korte demo’s meer te weten over wat SAP voor uw gemeente kan betekenen.

Meer informatie

Het woningtekort door de ogen van de wethouder

Het woningtekort in Nederland is een onontkoombaar vraagstuk dat de levens van veel mensen raakt. Als wethouder begrijpt u de ernst van de situatie en voelt u de druk om het probleem aan te pakken. In deze sectie willen we de uitdaging ontleden en samen met u onderzoeken hoe dit probleem effectief en duurzaam kan worden aangepakt.

Meer regie voor gemeenten: Hoe maken we dit mogelijk?
U als wethouder heeft een cruciale rol in de aanpak van het woningtekort, maar hoe versterken we de regie van gemeenten op dit gebied? Hoe kunnen we de kansen die zich voordoen in het kader van de Nationale Woon- en Bouwagenda en het programma Woningbouw benutten?

Financiële ondersteuning en strategische Inzet: Wat zijn de beste methoden?
Met de belofte van substantiële financiële steun van de overheid om de woningbouw te versnellen, zijn er nieuwe mogelijkheden. Hoe kunnen deze middelen het beste worden ingezet voor een voorspelbare en effectieve aanpak?

Sociale huisvesting en lokale verantwoordelijkheid: Hoe vinden we de juiste balans?
U staat voor de uitdaging om een significant deel van de nieuwe woningen voor sociale huur te reserveren. Hoe kunnen we een evenwichtige strategie waarborgen die een eerlijke verdeling van deze woningen garandeert?

Regionale verschillen in woningtekort: Hoe leveren we maatwerk?
De druk op de woningmarkt verschilt per regio. Hoe kunnen we met deze regionale verschillen omgaan en een aanpak op maat bieden die past bij de specifieke situatie van uw gemeente?

De uitdagingen van bouwvergunningen: Hoe kunnen we het proces verbeteren?
Het proces rondom bouwvergunningen is vaak een struikelblok. Hoe kunnen we een soepele en voorspelbare afhandeling van bouwvergunningen realiseren?

Het woningtekort is een complex vraagstuk, maar samen kunnen we deze uitdaging aangaan. Laten we de lessen leren van succesverhalen en ontdekken hoe we de situatie kunnen verbeteren in het belang van iedereen in onze gemeenschappen.

Inspiratie door praktijkervaring

Grote gemeenten kunnen inspiratie putten uit de ervaringen van kleinere gemeenschappen, zoals de Achterhoekse Wooncoöperatie, Markvelde en Ell, bij het aanpakken van hun woningcrisis[ii]. Ondanks het verschil in schaal, vormen de kernprincipes van samenwerking, flexibiliteit en communicatie de basis voor succes in elke gemeente.

Verbonden door samenwerking

De kracht van de Achterhoekse Wooncoöperatie en andere kleine gemeenschappen ligt in de effectieve samenwerking tussen lokale overheden, woningcorporaties, belangengroepen en bewoners. Om dit na te volgen, is inzicht nodig in burgers en bedrijven die als partners optreden. Een goede interne afstemming en coördinatie tussen verschillende afdelingen van de gemeente zijn hierbij essentieel. Dit vereist een geïntegreerd inzicht in de organisatie, inclusief kennis van de activa en roerende zaken onder beheer, de financiële haalbaarheid en de inzet van personeel.

Gedreven door flexibiliteit

De inzet van flexibele woningen in Stramproy en de Tiny Houses in Varik tonen de kracht van een flexibele benadering. Gemeenten kunnen hier lering uit trekken door het faciliteren van innovatieve oplossingen, het optimaliseren van interne processen zoals vergunningsprocedures, en door het vrijmaken van noodzakelijke middelen en personeel. Het vereist ook een goed begrip van de stedelijke planning en geografisch beheer om snel te kunnen reageren op veranderende omstandigheden.

Gebonden door communicatie

Bergeijk en Son en Breugel hebben met succes aangetoond dat effectieve communicatie cruciaal is voor het behalen van beleidsdoelen. Dit vraagt om gedetailleerde kennis van het publiek en de context. Dit omvat zowel geografische informatie (zoals de locatie van percelen en de status van goederen en activa), als financiële en inkoop gerelateerde informatie. Goede communicatie bevordert ook de betrokkenheid en helpt bij het creëren van draagvlak voor beleidsdoelen.

Het is duidelijk dat deze eenvoudige principes – samenwerking, flexibiliteit en communicatie – kunnen leiden tot ingrijpende en duurzame veranderingen. Maar het succes van een dergelijke aanpak hangt af van het ontwikkelen en verfijnen van een breed scala aan vaardigheden en capaciteiten.

Zoals een goede schaker weet, vereist een winnend spel niet alleen strategie, maar ook geduld, toewijding en de bereidheid om te leren en zich aan te passen. Vanuit deze geest kijk ik ernaar uit om te onderzoeken hoe we deze principes kunnen versterken en effectief kunnen inzetten in onze gemeenschap.

Als wethouder heb je de kans om je eerste zetten te doen, je strategie te ontwikkelen en te kijken hoe jouw gemeenschap evolueert. Welke zetten kunnen we doen om deze doelen te bereiken? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we succesvol zijn in dit “spel”?

Tactieken voor het woningtekort: Het schaken op vele borden

Een wethouder die het woningtekort aanpakt, is als een grootmeester in een schaaktoernooi, die gelijktijdig meerdere borden beheert. Elk bord vertegenwoordigt een essentieel intern proces binnen de gemeente, en elke zet moet zorgvuldig worden gepland om de overwinning – in dit geval, een aanzienlijke vermindering van het woningtekort – te behalen.

Op het bord van interdepartementale coördinatie en samenwerking, moet de wethouder ervoor zorgen dat alle afdelingen – van stedenbouw en financiën tot juridische zaken en sociale diensten – als één team werken. In dit samenspel is het doel consistent beleid en actie te bereiken.

Een ander bord is gewijd aan stakeholderbetrokkenheid en partnerschapsmanagement. Hier zijn de externe spelers – woningbouwcorporaties, particuliere ontwikkelaars, maatschappelijke organisaties, en burgers – ook belangrijke schaakstukken. Een succesvolle zet op dit bord kan zijn om een systematische manier te ontwikkelen om deze externe stakeholders te betrekken en te managen.

Dan is er het bord van vergunningen en regelgevingsprocessen. Op dit bord moet de wethouder zorgen voor een efficiënt, voorspelbaar proces om vergunningen te verlenen voor nieuwe bouwprojecten, en flexibel omgaan met uitzonderingen, wijzigingen en naleving van regelgeving.

Het volgende bord, project- en programmamanagement, gaat over het beheersen van de kunst van het balanceren. Hier moet de wethouder balanceren tussen budgetten, tijdschema’s, doelstellingen, risico’s en problemen, en ervoor zorgen dat elk woningbouwinitiatief op schema blijft.

Communicatie en burgerbetrokkenheid vormen ook een essentieel bord. De wethouder moet ervoor zorgen dat er een effectieve tweerichtingscommunicatie met burgers is, niet alleen door formele kanalen zoals openbare raadplegingen, maar ook door informele kanalen zoals sociale media.

Daarnaast is er het bord van inkoop en contractmanagement. Hier moet de wethouder ervoor zorgen dat de externe leveranciers die nodig zijn voor de bouwprojecten op een efficiënte manier worden beheerd om kwaliteit, waarde en tijdige levering te garanderen.

Tenslotte is er het bord van financieel management en budgettering. Op dit bord moet de wethouder de haalbaarheid van projecten waarborgen, kosten controleren en de financiële duurzaamheid van huisvestingsinitiatieven verzekeren.

Bij elk van deze borden is de taak van de wethouder om de juiste zetten te doen, op het juiste moment, om het ultieme doel te bereiken: een succesvolle aanpak van het woningtekort in zijn of haar gemeente. Het is een complex spel, maar met de juiste tactieken en een duidelijk plan, kan de wethouder ervoor zorgen dat iedereen uiteindelijk een ’thuis’ kan noemen.

De slag om de woningmarkt: Jouw laatste zet

Het aanpakken van het woningtekort is als een complex schaakspel met vele bewegingen en strategieën. Net als bij schaken is de winnende zet een resultaat van een reeks goed uitgedachte strategieën. Maar in deze uitdaging sta je er niet alleen voor.

Als wethouder heb je de kans om echte verandering teweeg te brengen. Om de beslissende zet te maken, de zet die de woningmarkt opent. SAP en ons partner ecosysteem staan klaar om je te helpen met oplossingen op maat voor gemeenten, waarin samenwerking, flexibiliteit en communicatie centraal staan. We kunnen je helpen bij het stroomlijnen van processen binnen de gemeente, het verbeteren van de communicatie met burgers en nog veel meer.

Het gaat niet om wie de strijd voert, maar hoe deze wordt gevoerd. Met de juiste strategie, middelen en ondersteuning, is de strijd tegen het woningtekort te winnen. Het is tijd voor je beslissende zet, en wij zijn er om je daarbij te ondersteunen. Laten we samen de toekomst van onze steden vormgeven.

Meer weten?

Neem dan gerust contact met mij op


Lijst van geraadpleegde bronnen tijdens het opstellen van deze blog:

[i] Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/volkshuisvesting/nieuwe-woningen

[ii] Bron: https://www.volkshuisvestingnederland.nl/actueel/nieuws/2021/12/10/vernieuwende-woonoplossingen-in-kleinere-gemeenten