>

Eriarvoisuus riskeeraa liiketoiminnan

Yritysten on nostettava sosiaalinen vastuu yrityskulttuurinsa keskiöön, koska eriarvoisuus on yrityksille kasvava liiketoimintariski. Se vaikuttaa merkittävästi yritysten suorituskykyyn, rajoittaa tuottavuutta ja innovointia, horjuttaa toimitusketjuja sekä heikentää kuluttajien luottamusta yritystä kohtaan.

Yritysten ohella eriarvoistuminen uhkaa koko yhteiskuntaa alentaen kansalaisten luottamusta poliittisiin ja taloudellisiin järjestelmiin rajoittaen talouskasvua sekä vaikuttaen negatiivisesti kykyymme reagoida maailmanlaajuisiin haasteisiin, kuten koronapandemian ja ilmastonmuutoksen kaltaisiin kriiseihin. Lisäksi epätasa-arvo heikentää sosiaalista kehitystä.

Jo pitkään ESG:n (Environmental, Social and Governance) S:ään eli sosiaaliseen vastuuseen on kiinnitetty liian vähän huomiota. Sosiaalinen vastuu ja eriarvoisuuden poistaminen ovat kuitenkin pitkällä aikavälillä yrityksille tärkeä investointi liiketoiminnan kestävään kehitykseen ja talouden kasvuun.

Tulot, varallisuus ja hyvinvointi ovat jakautuneet yhteiskunnassamme jyrkästi kahtia. Kestävän kehityksen maailmanneuvoston (WBCSD) perustaman eriarvoisuuden torjumista käsittelevän yrityskomission (BCTI) toukokuussa 2023 julkaisemasta raportista selviää, että rikkain 10 % maailman väestöstä ansaitsee yli puolet maailman tuloista. Samaten rikkain 10 % väestöstä omistaa ¾ kaikesta varallisuudesta, köyhin 50 % vain 2 %.*

Kaikista maailman työntekijöistä 19 prosenttia ansaitsee vähemmän kuin tarvitsisi päästäkseen köyhyydestä. Raportin pysäyttävintä luettavaa on, miten tasa-arvoon liittyvät ongelmat kirjaimellisesti tappavat yhden ihmisen joka neljäs sekunti.*

Yritykset tuottavat leijonanosan tuotteista, palveluista ja työpaikoista, joita ihmiset tarvitsevat elättääkseen itsensä ja perheensä. Niinpä eriarvoisuuden ehkäiseminen on pohjimmiltaan sekä järjestelmäriskien että liiketoimintariskien minimoimista. Tässä tullaan ihmisyys-teknologia-akselille. Lohkoketjujen ja tekoälyn avulla voidaan katsoa tarkemmin yritysten ja niiden tuotantoketjujen ihmisoikeuksia, palkkatasa-arvoa, työoikeuksia, työturvallisuutta, oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoisia oikeuksia työelämässä. Teknologialla on myös merkittävä rooli tasa-arvon lisäämisessä. Teknologia luo luottamusta ja parantaa organisaatioiden kykyä tunnistaa, ehkäistä ja lieventää ihmisoikeusriskiä. Digitaalisesti ohjatut liiketoimintaprosessit mahdollistavat läpinäkyvyyden ja pääsyn esimerkiksi työntekijöiden ja kolmansien osapuolten oikeuksia koskeviin säännöksiin ja standardeihin sekä hajautettuun dataan.

Yritysten on arvioitava uudelleen liiketoimintaprosessinsa, toimintatapansa ja käytäntönsä sekä nostettava sosiaalinen vastuu yrityskulttuurinsa keskiöön. Eriarvoisuuteen puuttuminen vahvistaa liiketoimintaympäristöä rakentamalla luottamusta, lisäämällä sosiaalista ja poliittista vakautta sekä hillitsemällä kriisejä.

Edellä mainituista riskeistä yrityksille merkittävimpiä riskejä ovat toimitusketjujen epävarmuus ja epävakaampi toimintaympäristö, joka vaikeuttaa pitkän tähtäimen strategista suunnittelua. Yritykset ovat vain niin vakaita kuin ekosysteemit, yhteisöt ja taloudet ovat, joissa ne operoivat.

Merkittäviä riskejä ovat myös osaamisvaje, pääoman saanti sekä sääntelyyn, sääntöjen noudattamiseen ja maineeseen liittyvät riskit, kuten kyseenalaiset työvoimakäytännöt tai lapsityövoiman käyttö.

Osaamisvaje voi kummuta esimerkiksi siitä, jos eritaustaiset ihmiset eivät ole edustettuna yrityksessä samalla tasolla kuin väestössä yleensä. Näin yritykset jäävät vaille lahjakkuuksia ja eri perspektiivejä kehittäessään uusia tuotteita, palveluita ja liiketoimintamalleja.

Yritysten on tärkeä tunnistaa keinot, joilla torjua lisääntyvän eriarvoisuuden aiheuttamia riskejä sekä ryhtyä konkreettisiin toimiin eriarvoisuuden poistamiseksi niin, että samanlaiset mahdollisuudet ja parempi toimeentulo ovat kaikkien saatavilla. Ilahduttavaa on, että monet edelläkävijäyritykset näyttävät tässä jo mallia.

Kyse ei ole vain arvovalinnoista. Toiminnan kustannukset ovat suoraan verrattavissa toimimatta jättämisen kustannuksiin – eriarvoisuuden jatkuessa kustannukset voivat kasvaa merkittävästi.

Vastuullisuus tuo todistetusti myös pitkäaikaista taloudellista kasvua yritykselle. Yritys, joka panostaa sosiaaliseen vastuuseen, houkuttelee lahjakkaita työntekijöitä ja pitää heidät yrityksessä töissä pidempään, nauttii kuluttajien arvostuksesta sekä rakentaa tulevaisuuden joustavia toimitusketjuja.

Meidän on toimittava proaktiivisesti ja tarkoituksenmukaisesti vahvistaaksemme S:ää ESG:ssä – kriittistä peruspilaria, jota on ylenkatsottu liian pitkään.

Tiina Antturi
Vastuullisuusjohtaja, SAP Pohjoismaat ja Baltia

*Lähde: “Tackling inequality: An agenda for business action” by The Business Commission to Tackle Inequality (BCTI) set up by World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Published May 3, 2023.

 Julkaistu alun perin Talouselämässä 18. syyskuuta 2023.