>

Digital North 2.0 – ett stort steg i rätt riktning

Digital North 2.0 är ett extremt relevant initiativ sett till de stora globala genombrotten inom grön omställning, reglering av världshandeln och samspelet mellan individ, teknik och demokrati.

Det var därför väldigt välkommet att de nordiska och baltiska ministrarna godkände deklarationen. Men det räcker inte. Nu måste det Nordiska ministerrådet gå från ord till handling och utarbeta en tydlig färdplan fram till 2030.

En grön omställning är inte genomförbar utan digital teknik. En reglering och beskattning av koldioxidbelastningen kräver transparens och hanteringsverktyg.

Klimatavtrycket måste gå att mäta, analysera och hantera genom ett företags hela värdekedja –  och vara en naturlig del i alla beslut om produktion, distribution och upphandling. Digitalisering är inte ett mål i sig. Men det är både logiskt och nödvändigt att det är motorn i den gröna omställningen.

Deklarationen sätter mål för digitaliseringssamarbetet i Norden-Baltikum

Vikten av en grön och hållbar ekonomi, samspelet mellan data och demokrati och de förändringar i världshandeln som kan påverka maktbalansen mellan USA, Kina och Europa, alla är de avgörande frågor för vår tid.

I deklarationen som godkändes i oktober 2020 av Norge, Sverige, Finland, Åland, Island, Danmark, Färöarna, Grönland, Estland, Lettland och Litauen slår man fast den politiska inriktningen för de nordisk-baltiska ländernas digitaliseringssamarbete under perioden 2021 till 2024. De tre övergripande målen är att:

  • Öka rörligheten och integrationen i Norden-Baltikum genom att skapa ett gemensamt område med gränsöverskridande digitala lösningar
  • Främja grön ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling i området genom datadriven innovation och en rättvis dataekonomi, där data delas och återanvänds effektivt
  • Främja nordiskt-baltiskt ledarskap för en hållbar och inkluderande digitalisering inom EU/EES och internationellt

Nordens strategi kan bli ledande

Strategin är helt rätt av flera skäl. Viktigast är kanske att flera små länder som samarbetar har möjlighet att fortsatt forma Europas strategi för hur man ska använda data och digital teknik.

Våra länder präglas i hög grad av närhet, jämlikhet och tillit och en välfärdsinriktad samhällsmodell med högt välstånd. Det är en bra grund för att skapa en digitalisering som blir hållbar på lång sikt. Det handlar om att stärka demokratin och sprida dataekonomin och samtidigt ha medborgarnas bästa för ögonen i datahanteringen.

Viktigt med digitalisering som ser till medborgarens rätt

EU har hittills spelat en ledande roll när det gäller politisk reglering inom digitaliseringsområdet. Det finns skäl till att hålla fast vid den positionen.

Den kinesiska modellen med en nära och icke-transparent koppling mellan stat och teknikföretag ligger mycket långt ifrån en västerländsk och demokratisk samhällsmodell. Och den amerikanska modellen där ett fåtal storföretag dominerar utan några eller få regleringar är under omvandling som förmodligen leder till ökad reglering och eventuellt uppdelning av de stora teknikföretagen.

EU och de Nordisk-Baltiska länderna står för en tredje väg som sätter demokrati och medborgare främst. Det ska vi vara stolta över.

Nu är det upp till Nordiska ministerrådet att utarbeta en tydlig färdplan och sätta milstolpar för visionerna fram till 2030. Jag önskar projektet all lycka till på resan.

 

Av Per Alm, vd för SAP Svenska

Läs den den Nordiska deklarationen Digital North 2.0