>

Asset Management  – använd data för att öka värdet på dina fysiska tillgångar

Sport är något som ligger mig varmt om hjärtat och jag tänker ibland tillbaka på den tid i livet då jag drömde om en framtida proffskarriär inom ishockey. Drömmen infriades aldrig. Jag fick nöja mig med att spela hockey-bockey i stockholmsförorten. Innan säsongen kom i gång fick vi bland annat löpträna och mäta vilopuls. När säsongen väl började avslutades allt detta. Då gällde det bara att ösa på. Hur ser det här ut idag på elitnivå och vad har det med Asset Management och underhåll att göra? Hur använder vi data idag?

Är en elitidrottare en ”asset”, en tillgång? Att döma av hur elitidrottare i många sporter coachas och leds finns det fog för att svara ja på den frågan. Det finns en rad lösningar på marknaden som använder data för att förutse exempelvis sannolikhet för skada hos en idrottare eller föreslå och optimera typ av träning för ett bättre resultat.

Från en elitidrottare till underhåll och service av maskiner eller produkter
Ett område som får mer och mer uppmärksamhet, parallellt med att de förbättrade teknologierna också möjliggör nya intäktsmodeller är just Intelligent Asset Management. Här förändras underhåll och ser vice snabbt som en följd av faktorer som distansarbete, ökad komplexitet i utrustning, IoT och hållbarhet. Tittar vi på hur elitidrottare inom exempelvis en lagidrott idag hela tiden övervakas (mäts) med målet att optimera prestationer, minska risker för skador och i ett tidigt skede kunna identifiera och reducera potentiella risker, så finns det absolut paralleller att dra med underhåll och service.

Öka värdeskapandet från företagets tillgångar
Inom organisationer finns ett antal utmaningar inom service och underhåll av tillgångar där det den största utmaningen handlar om ”connectivity”, det vill säga avsaknaden av en digital sammankoppling av människor, processer och tillgångar.

Historiskt har fokus varit på en effektiv hantering av tillgångar och kostnadsreduktion. Nu sker en förändring där företag mer fokuserar hur tillgångarna ska bidra till en mer differentierad kundupplevelse och på att bättre nyttja potentialen i nya teknologier för att arbeta med prediktiv analys och simulering. För att öka värdeskapandet från tillgångar förflyttar sig allt fler organisationer från en planerad och reaktiv underhållspolicy till att anamma best practice från ”risk and reliability” baserat underhåll och att integrera realtidsdata från sensorer och ”smarta assets”.

Industri 4.0
Gränserna mellan leverantör och användare av tillgångarna suddas ut alltmer och företag differentierar sig via nya processer och utbyte av digital information som bland annat möjliggjorts via Industri 4.0. Med intåget av Industri 4.0 har underhåll fått en helt ny roll, när sensorer ger tillgång till data som gör det möjligt att leverera andra värden av underhållet, exempelvis förlängd livstid på maskiner och förbättring av maskiners effektivitet och utnyttjande. Inträdet av Industri 4.0 innebär också ett skifte från att inte bara tillverka produkter på ett effektivt sätt utan även minimera material- och energiåtgången till nytta för både ekonomi och hållbarhet.

”Digital thread”
En särskilt intressant möjlighet är att koppla ihop hela kedjan, från designen av en produkt till dess att den ska ”pensioneras”, i en så kallad digital tråd (digital thread). En digital tråd ger en komplett bild av produktens delkomponenter och gör det möjligt att nyttja kunskaper från underhåll i design och fortsatt förbättring av produkten. I SAP pratar vi om ”design to operate” – dvs. att skapa en digital tråd från skapandet av en tillgång vidare till tillverkning, drifttagande, nyttjande inklusive underhåll, och slutligen dess pensionering.

Sammankoppling av datastrukturer
Det som behövs är en sammankoppling av datastrukturer som beskriver en produkt eller tillgång över dess hela livscykel och hanterar överlämningar mellan de olika stadierna – från designen av en produkt, till tillverkning, logistik och senare underhåll. Det handlar om designen i form av en EBoM som går till en MBoM – hanteringen av olika typer av ordrar – CTO, ETO som förs vidare till Transport BoM, installation BoM och en Service BoM. För att slutligen sluta cirkeln och med hjälp av sammankopplade assets överföra kunskapen till vidareutvecklingen av designen. Helt enkelt att hantera förändringar och hålla data i synk möjliggör spårbarhet av produktdata över hela livscykeln.

Förmågor som är viktiga
Det finns alltså mycket att vinna på att övervaka, mäta, registrera, fånga in och analysera data om tillgångar. För att lyckas krävs det att processer och teknik kopplas samman, i första hand är det centralt att:

  • Koppla ihop Asset Performance Management med Enterprise Asset Management
  • Koppla ihop assets med stöd av IoT
  • Koppla ihop drift och underhåll genom hela verksamheten
  • Koppla ihop assets genom kollaborativa nätverk
  • Använd mobila lösningar för automatisering för de som utför arbetet
  • Skydda underhållspersonal från miljö-, hälso- och säkerhetsrisker.

Frågan vi har att ställa oss då….
Skulle jag ha nått en NHL karriär om vi hade nyttjat sensorer och maskindata för att bättre förutspå skador och hela tiden optimera min prestation? Jag vill såklart gärna tro det. Tyvärr kan det ha funnits begränsningar i den initiala designen av produkten. Och det faktum att den inte gick att göra om har i stället givit mig ett rikt liv som motionär.

av Pär Forsmark
Solution Sales Expert Digital Supply Chain på SAP

Artikeln är publiserad i sitt original i Supply Chain Effect.