>

Työelämän tasa-arvotavoitteita ei saa sivuuttaa koronan aiheuttaman epävarmuuden vuoksi

Z-sukupolvella on iso rooli yhteiskunnan muutoksessa lähivuosina.

Z-sukupolvi tarkoittaa hiljattain työelämään siirtyneitä, 1990-luvun lopun ja 2000-luvun alun lapsia. He vaativat jo lähtökohtaisesti työnantajaltaan tasa-arvoista kohtelua ja ovat eettisesti valveutuneita. Oikeudenmukainen yhteiskunta on heille tärkeä ja he ovatkin valmiita tekemään työtä asioiden parantamiseksi elämän eri osa-alueilla. Työpaikan he saattavat valita organisaation yhteiskuntavastuun tai ympäristön eteen tehtyjen tekojen perusteella.

Viime vuonna Girls With Impact -organisaation globaalista tutkimuksesta kävi ilmi, että 45 prosenttia Z-sukupolvesta haluaa työskennellä yhteiskunnallisesti vastuullisissa yrityksissä. Luku on merkittävä. Tilastot ja tutkimukset tukevat sitä, että tulevaisuudessa menestyvät yritykset toimivat älykkäästi sekä teknologian että yhteiskunnallisten tavoitteidensa suhteen.

Viimeisen vuoden aikana koronapandemia on kuitenkin paljastanut yhteiskunnassa monia sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia kuin keväällä sulava lumi roskia tienvarresta. Taloudelliset vaikeudet heijastuvat kestämättömällä tavalla työelämässä: ihmisten epätasa-arvona, irtisanomisina ja sukupuoleen sidottuna epävarmuutena esimerkiksi raskauden vuoksi.

Tekniikan Akateemiset -järjestön viime syyskuussa julkaisemasta Yhdenvertaisuus työelämässä -tutkimuksesta käy ilmi, että yleisin syy syrjintään tekniikan alan työpaikoilla on kyselyn mukaan sukupuoli, mutta myös etninen tausta on huomattava syrjinnän syy. Vastaajista jopa 14 % oli kokenut nykyisessä työyhteisössä syrjintää tai epäasiallista kohtelua viimeisen vuoden aikana.

Vaikka koronapandemia on muokannut yhteiskuntaa kenties peruuttamattomasti, se ei ole syy perääntyä diversiteetin ja kaikkien osallistamisen kehittämisessä. Seuraukset kehittämisen laiminlyömisestä voisivat olla yhteiskunnalle kauaskantoisia.

Meillä SAP:ssa ”Diversity & Inclusion”, eli monimuotoisuus ja kaikkien mukaan ottaminen ovat aina olleet elimellinen osa toimintaa. Tavoitteenamme on nostaa johtavassa asemassa olevien naisten osuus yhtiössä 30 prosenttiin vuonna 2022. Prosentit saattavat vaikuttaa pieniltä, mutta ne ovat realistisia tämän päivän lukujen valossa, ja SAP on globaalisti merkittävä, yli 100 000 ihmistä työllistävä yritys. THL:n mukaan vuonna 2019 Suomessa naisten osuus pörssiyhtiöiden liiketoimintoja johtavista henkilöistä oli 13 prosenttia.

Osallistamisen puute ja pahimmillaan syrjintä ja rasismi ovat usein tiedostamatonta toimintaa. Saatamme pitää täysin normaalina sitä, että maahanmuuttajat työllistyvät matalapalkkaisille aloille sen sijaan, että toimisivat vaikka opettajina tai insinööreinä. Z-sukupolven peräänkuuluttama muutos voi tapahtua ainoastaan ja vain, jos myös me varttuneemmat sukupolvet tiedostamme vinoumat ja korjaamme ne.

Ymmärrän, että usean eri sukupolven näkemysten sovittaminen yhteen voi olla haastavaa nopeasti muuttuvilla työmarkkinoilla. Siksi perusperiaatteenamme on oltava nollatoleranssi syrjinnälle ja häirinnälle, oli koronaa tai ei.

Pekka Makkonen
Henkilöstöjohtaja
SAP Suomi ja Pohjoismaat

Artikkeli on julkaistu 7. toukokuuta 2021 Kauppalehti.