SAP AG objavlja predhodne finančne rezultate za leto 2006

Walldorf, NemčijaSAP AG je danes po predhodnem poročilu rezultatov zadnjega četrtletja leta 2006 naznanil, da bodo celotni prihodki od prodaje produktov v tem obdobju znašali 2.2 milijarde evrov, kar predstavlja 8 % rast (okoli 12 % ob fiksnem preračunu) v primerjavi z prihodki zadnjega četrtletja leta 2005, ko so znašali 2.04 milijarde evrov. Pričakovana vrednost prihodkov od prodaje produktov v celotnem letu 2006 je ocenjena na 6.64 milijarde evrov, kar predstavlja 11 % porast (okoli 13 % ob fiksnem preračunu) v primerjavi z prihodki celotnega leta 2005, ko so ti znašali 5.96 milijarde evrov.

Po ocenah podjetja naj bi prihodek od prodaje programske opreme v zadnjem četrtletju leta 2006 k celotnim prihodkom od prodaje produktov prispeval 1.26 milijarde evrov, kar predstavlja 7 % rast (okoli 12 % ob fiksnem preračunu) v primerjavi z istim obdobjem leta 2005, ko je prihodek od prodaje programske opreme znašal 1.18 milijarde evrov. Podjetje zatorej pričakuje, da bodo prihodki od prodaje programske opreme celotnega leta 2006 znašali približno 3.10 milijarde evrov, kar predstavlja porast za okoli 11 % (okoli 13,5 % ob fiksnem preračunu) v primerjavi s prihodki od prodaje programske opreme celotnega leta 2005, ko so ti znašali 2.78 milijarde evrov.

Leto 2006 predstavlja še eno uspešno leto rasti tržnega deleža podjetja. Na podlagi predhodnih rezultatov prihodkov od prodaje programske opreme v letu 2006 je SAP-jev globalni tržni delež v segmentu ponudnikov “ključnih podjetniških aplikacij”, katerega prihodek od prodaje programske opreme po rezultatih raziskave industrijske analize znaša 16.4 milijarde evrov, ocenjen na 24.2 % za obdobje zadnjega četrtletja leta 2006 in v primerjavi z letom 2005 predstavlja porast v vrednosti 3.0 odstotne točke.

Pričakovani skupni prihodki zadnjega četrtletja leta 2006 so ocenjeni na 2.95 milijard evrov, kar predstavlja porast za okoli 7 % (okoli 12 % ob fiksnem preračunu) v primerjavi z 2.75 milijardami evrov v istem obdobju leta 2005. Skupni prihodki celotnega leta 2006 so ocenjeni na 9.43 milijarde evrov in v primerjavi s skupnimi prihodki leta 2005, ko so ti znašali 8.51 milijarde evrov, predstavlja 11 % porast (okoli 12 % ob fiksnem preračunu).

Na podlagi teh izsledkov SAP v letu 2006 pričakuje rast modificirane stopnje dobičkonosnosti prihodkov za od 0.6 do 0.7 odstotne točke v primerjavi z letom 2005, ko je ta znašala 28.3 %. Modificirana stopnja dobičkonosnosti prihodkov leta 2006 je usklajena s stopnjo dobičkonosnosti prihodkov, če je dobiček iz poslovanja zmanjšan za nadomestila zaposlenim v obliki delnic (okoli 99 milijonov evrov) in s prevzemi ter posodobitvami povezanimi stroški (okoli 43 milijonov evrov).

Modificiran dobiček na delnico za obdobje celotnega leta 2006 bo po ocenah dosegel vrednost 1.59 evrov (na podlagi števila delnic po prejšnji najavi izdajanja novih delnic) oz. 6.36 evrov (na podlagi števila delnic pred prejšnjo najavo izdajanja novih delnic). Dobiček na delnico za obdobje celotnega leta 2006 pa bo po ocenah dosegel vrednost vsaj 1.50 evrov (na podlagi števila delnic po prejšnji najavi izdajanja novih delnic) oz. 6.00 evrov (na podlagi števila delnic pred prejšnjo najavo izdajanja novih delnic). Pozitiven vpliv na dobiček na delnico in modificiran dobiček na delnico za celotno leto 2006 gre pripisati predvsem enkratnim vplivom v drugem in zadnjem četrtletju leta 2006, ki so znižali davčno stopnjo podjetja.

Realizacija

V sledeči tabeli so prikazani podatki primerjave zgoraj navedenih napovedi za leto 2006 in vrednosti njihove konkretne realizacije.
Kazalec SAP-jeve napovedi za leto
2006
Realizacija v letu 2006

Rast prihodkov od prodaje izdelkov
(ob fiksnem preračunu)
13 % – 15 %
“Manj verjetno je, da bo rast dosegla zgornjo napovedano vrednost”
Okoli 13%
– na podlagi rasti prihodkov od prodaje programske opreme (ob fiksnem preračunu) 15% – 17%
“Manj verjetno je, da bo rast dosegla zgornjo napovedano vrednost”
Okoli 13.5%
Porast modificirane stopnje dobičkovnosti prihodkov Porast za 0.5 – 1.0 odstotnih točk
“Manj verjetno je, da bo rast poravnalne trgovske marže dosegla zgornjo napovedano vrednost”
Porast za 0.6 – 0.7 odstotnih točk
Modificiran dobiček na delnico Od 1.45 evrov do 1.50 evrov na delnico (na podlagi števila delnic po prejšnji najavi izdajanja novih delnic)
“Malce nad predhodno navedenim območjem”
Po ocenah naj bi dosegla vrednost vsaj 1.59 evrov (na podlagi števila delnic po prejšnji najavi izdajanja novih delnic)

Poziven vpliv na dobičke na delnico in modificirane dobičke na delnico za celotno leto 2006 gre pripisati predvsem enkratnim vplivom v drugem in zadnjem četrtletju leta 2006, ki so znižali davčno stopnjo podjetja.

Tržni delež v segmentu ponudnikov “ključnih podjetniških aplikacij”
Ni podatka
24.2 %
(Porast za okoli 3.0 odstotne točke za celotno leto 2006)

SAP bo nadaljnje podrobnosti v zvezi s predhodnimi rezultati in napovedmi za celotno leto 2007 predstavil 24. januarja 2007.

Regionalni učinki

Prihodek od prodaje programske opreme za celotno leto 2006
Ocena rasti ob fiksnem preračunu

Prihodek od prodaje programske opreme za zadnje četrtletje leta 2006
Ocena rasti ob fiksnem preračunu

Prihodek od prodaje programske opreme za celotno leto 2006
Ocena dejanske rasti ob fiksnem preračunu
Prihodek od prodaje programske opreme za zadnje četrtletje leta 2006
Ocena dejanske rasti ob fiksnem preračunu
Evropa, Srednji Vzhod, Afrika 10%14%10%13%
Nemčija 7%8%7%8%
Severna in Južna America 18%10%15%0%
Združene države 17%15%13%4%
Azija-Pacifik 12%9%8%2%
Japonska 17 % 14%8%4%

Vse navedene stopnje rasti posameznih regij so okvirne in zaokrožene vrednosti.

Regija, ki zajema Evropo (vključno z Nemčijo), Srednji Vzhod in Afriko, je izkazala dobre rezultate tako v zadnjem četrtletju kot tudi v celotnem letu 2006, po tem ko je v drugi polovici leta na novo obnovljeno povpraševanje dvignilo stabilen tečaj rasti prihodka od prodaje programske opreme v območje dvojnih številk za celotno regijo in prav tako višje od napovedanega za Nemčijo. Kot iz omenjene regije, tudi iz Japonske poročamo o dvigu prihodkov od prodaje programske opreme za drugo polovico leta, kar nadalje vodi v stabilen tečaj rasti prihodka od prodaje programske opreme za 17 %. V Združenih državah poročamo o visoki dvomestni rasti prihodka od prodaje programske opreme.

Opombe


1. Non-GAAP meritve (GAAP – Generally Accepted Accounting Principles)

To sporočilo za javnost razkriva določene finančne rezultate, kot so denimo modificiran dobiček iz poslovanja, modificirana stopnja dobičkovnosti prihodkov, modificirani odhodki, modificirani dobiček na delnico, modificiran neto dobiček ter valuti prilagojene letne spremembe v prihodku in dobičku iz poslovanja, ki niso pripravljeni v skladu z v ZDA splošno sprejetimi računovodskimi načeli (U.S. GAAP) in so tako razumljene kot non-GAAP meritve. Te non-GAAP meritve so bil nekdaj razumljene kot »pro forma«, danes pa jih imenujemo »modificirane«. Kljub temu pa ni prišlo do sprememb pri njihovem izračunu. Ni nujno, da so non-GAAP meritve, ki jih navaja SAP skladne z non-GAAP meritvami, ki jih navajajo druga podjetja. Non-GAAP meritve, ki jih navaja SAP naj bodo razumljene kot dodatek k – in ne kot substitut za oz. nadpomenka – dobičkom iz poslovanja, stopnji dobičkonosnosti prihodkov, toku denarja in ostalim meritvam finančnega poročila pripravljenega v skladu z U.S. GAAP. Non-GAAP meritve vključene v tem poročilu so usklajene z najbližjimi U.S. GAAP meritvami.

Modificiran dobiček iz poslovanja, modificirana stopnja dobičkonosnosti prihodkov, modificirani odhodki, modificirani dobiček po obdavčitvi, modificiran dobiček na delnico (modificiran EPS)

SAP je prepričan, da modificiran dobiček iz poslovanja, modificirana stopnja dobičkonosnosti prihodkov, modificirani dobiček po obdavčitvi in modificiran EPS na podlagi modificiranih odhodkov zagotavljajo pomembne dopolnilne informacije, ki investitorjem omogočajo oceno finančnega poslovanja podjetja v skladu z istimi meritvami, kot jih SAP uporablja pri svojih internih upravljavskih poročilih.

Sledeči stroški so izključeni iz modificiranih odhodkov, modificiranega dobička iz poslovanja, modificirane stopnje dobičkovnosti prihodkov, modificiranega dobička po obdavčitvi, modificiranega EPS in ostalih modificiranih meritev:

  • Nadomestila zaposlenim v obliki delnic, kar vključuje tako stroške nadomestil kot jih določa U.S. GAAP, kot tudi stroške povezane z določitvijo programa delniških nadomestil v kontekstu spojitev in novih prevzemov. SAP izključuje nadomestila zaposlenim v obliki delnic, ker po vstopu v obvezo delniške nadomestitve nimajo neposrednega vpliva na dejanske stroške teh premij.
  • Stroški povezani z novimi prevzemi in posodobitvami, ki vključujejo amortizacijo neopredmetenih sredstev in intelektualno lastnino. Kljub temu, da stroški povezani z novimi prevzemi in posodobitvami vključujejo ponavljajoča se sredstva iz preteklih prevzemov in pridobitev, kot na primer amortizacijo neopredmetenih sredstev, prav tako vključujejo tudi neznano komponento pridobitev tekočega leta, za katera podjetje še ni zaključilo postopka razporeditve nakupne cene in zatorej ne more natančno oceniti dejanskega vpliva stroškov novih prevzemov in posodobitev.
  • Stroški oslabitve, ki vključujejo trajne stroške oslabitve manjšinskih vložkov. Ti stroški so izključeni, ker so izven nadzora vodstva podjetja.

Razkrite modificiranih meritev so iste, kot jih SAP uporablja pri svojih internih upravljavskih poročilih. Modificiran dobiček iz poslovanja je eden od kriterijev, ob porasti prihodka od prodaje programske opreme, za elemente učinkovitosti upravljavske izravnave.

Nadalje SAP podaja smernice za celotno leto in dolgoročni plan na podlagi non-GAAP finančnih meritev. Smernice so podane v skladu s modificiranimi poslovnimi storitvami, kar izključuje stroške nadomestil zaposlenim v obliki delnic in stroške novih prevzemov in pridobitev ter se osredotoča na komponente, ki odsevajo poslovno učinkovitost, na katero ima vodstvo direkten vpliv in jo lahko razumno napoveduje za obdobje napovedanih smernic.

Spremembe glede na enako obdobje v prejšnjem letu

SAP verjame, da je za investitorje nujno pomembno, da imajo informacije, ki omogočajo podroben vpogled v prodajno rast podjetja. Vrednost prihodka določena s strani U.S. GAAP zagotavlja te potrebne informacije. Na periodne spremembe višine prihodka vpliva tako porast količine prodaje kot tudi učinki valutnega preračuna. V sklopu svojega poslovnega programa SAP ne prodaja standardiziranih produktov in storitev. SAP zatorej z objavo podatkov o rasti količine prodaje produktov in storitev ne more podati ustreznih informacij o porasti celotne prodaje. V želji po izdajanju dodatnih informacij, ki investitorjem omogočajo ocenitev porast celotne prodaje, SAP podaja informacije o rasti prihodkov in dobička prilagojene učinkom valutnega preračuna. SAP spremembe v prihodkih in dobičku glede na enako obdobje v prejšnjem letu izračunava s preračunavanjem tujih valut po ustaljenem tečaju leta 2005 in ne leta 2006.
Spremembe glede na enako obdobje v prejšnjem letu morajo biti razumljene v skladu s – in ne kot substitut za oz.nadpomenka – spremembami v prihodku, stroških, dobičku in ostalih meritvah finančnega poslovanja pripravljenega v skladu z U.S. GAAP.

2. Tržni delež ponudnikov »ključnih podjetniških aplikacij«
V preteklih četrtletjih je bil globalni tržni delež peer skupine izračunan na podlagi skupine sestavljene iz Microsoft Corp. (izključno segment poslovnih rešitev), Oracle Corp. (izključno segment poslovnih aplikacij) and Siebel Systems, Inc. SAP domneva, da je po velikem številu združitev, ki so se dogajale med velikim podjetji industrije programske opreme, peer group postala premajhna entiteta za zagotavljanje ustrezne metrike merjenja rasti prodajnega deleža. Podjetje bo zato podatke o tržnem deležu podajalo na podlagi skupine ponudnikov rešitev »ključnih podjetniških aplikacij«, ki po izsledkih SAP-jeve raziskave industrijske analize zajemajo približno 16 milijard evrov skupnih prihodkov od prodaje programske opreme. Za leto 2006 industrijski analitiki napovedujejo okoli 4 % letno rast ponudnikov »ključnih poslovnih aplikacij«. Za izračune posameznih četrtletij SAP domneva, da ta 4 % rast ne bo linearna skozi vse leto. Tako bodo četrtletna uravnava izvedena na podlagi finančnega izvajanja podseta približno tridesetih ponudnikov »ključnih poslovnih aplikacij«.